[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

kangur1 `kangur g `kangru Jõe Kuu eP Kan suur kivihunnik vidasime kiva `kangrusse kokku Kos; `kangrusse `aetakse kõik kivid põllu pealt, kasvab rohi koa vel läbi HJn; `kangur on suur `kõrge nagu kuhi KuuK; `kangur tuleb ära vedada JMd; kiviuńnikud ehk `kangrud väilal `vietasse kokku VMr || kivine maa meil oli siin kivi `kangur, `sinna `tehti auk; `kangru `peale tegid, kus kuiv moa oli, vette ei `tehtud HJn; `kangrud, määrinnad,`rohkema kalju ehk kivi `pialsed KuuK Vrd kangar, kõngur
kangur2 `kangur g `kangru eP M Ran Puh, g `kanguri R(`kaŋŋuri Lüg); n, g `kangru T V(-o Vas Räp, -i Har Lut); kaŋŋur g `kangru Rei (elukutseline) kangakuduja ema oli `moisas `kanga `pliekimass, isa oli `kanguriks `jälle Kuu; käis õppimas `kangrute `juures Lüg; Sepp seliti maas, `kangur `karvupidi käes = linasugemine Jõh; Pölde vana Leena oli eluaegne kaŋŋur Kaa; Pole ta mõni suur `kangur öhti olnd, `rohkem naiste `löngu rikkus kut riiet tegi Pöi; `kangru niied `ollid nelja, viie ja kuie `luulised Muh; ei ole seal `kangurt kedagi olnd LNg; Naõsõd `mõistvad kõik `kangru tüed Khn; näe `kangur `kanga sies (kudumas) Ris; väga vähä `üeldi mieste`rahva `kangruid old VMr; `kangur kudus raha eest või kes tahi toidu`kraami Trm; sepp seliti muan ja `kangur `karvupidi käen = lina ari Kod; minu ristiema oli suur `kangur, kohe selle töö pial Plt; teki `kangru kähen kudada Trv; miu vanaesä esä olli Lätimaalt ostet, või `ütliv et urda `vastu vahedet, Kaubi `mõisa `kangruss Krk; kes kodas, si̬i̬ `olli `kangur. kui täl es ole tallitust, `olli ütte lugu `kangur Ran; ega ma esi ei kua, mia lase `kangrul kudada Puh; veege teki `kangru kätte kudada Kam; ei tiiä kas me külän `oĺli `kangrut `kossegi vai tei egä üits `endäle esi `rõiva Ote; timäl oĺl `kangru koet suuŕrät́t Rõu; siin om kah üt́s `Tartun `opnu `kangro - - kes mõist kunstriiet kutaʔ Räp; suur `kangri `kõikõsagat́sit kuda Lut || tööline kudumisvabrikus `Narva `vaprikus on `kangrud Lüg; Sińdi vabrikus `oĺlid `kangrud Tor; `kangrud tievad tööd vabrikutes Kos Vrd kangja
kongur1 `kong|ur Hel, g -uri Iis, -ru Saa/-/ Trm pahur laps; nuhkur ma‿i taha sedä `konguŕt last nähjägi Saa; `niske `kongur ei jää auvas koa vagasest Trm
kongur2 `kong|ur g -ru kongninaga inimene `Kongurt ei tahtn `kiski naises võtta Han
*kõngur `kõngor viljatu, kivine maa, küngas nao suur kibi `kõngor Mar Vrd kangur1
kängur `käng|ur Khk Kul Tõs Juu, g -ru Kei VJg Kod; n, g `ḱangru Plv, `kängro Räp kängus, kängu jäänud (olendist) `känkus nönda kut oleks `kängur olavad Khk; `kängur põrsas, mis ei taha `süia ega Tõs; sa oled kõber nagu va `kängur Juu; sie laps on küll `kängur ja räbal; `lamba talleke on üsna `kängur VJg; `liikmed könksun nagu `kängur õllud sängin Kod; üt́s põrss um `ḱangruss jäänüʔ Plv

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur