[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 5 artiklit

kengi `ken|gi R Pst, -gid Sa, p kedägi; g kenegi Vai, kennegid Vll; all kenelegi VNg, kennegile Jäm; g pl kennegite Ans Pha, ad kennegi|tel Jäm(-del) Khk Kär van, ind-pron = keegi
1. keegi, ükski (substantiivselt) kuda `kengi `tahtu `üellä; Ei sest voi kenelegi `hiiskuda Kuu; ei `kengi tuld VNg; ei `vaise inimise iest uolt ei `kanna `kengi; ei ole tama kedägi `nälga jättand; miä‿n ole kenegägi `riideld Vai; see‿p täi kennegile midad anda; jo sääl `kengid käind on; neid linasid pole kennegidel Jäm; suisteks pühadeks vöi tou pühadeks, kuidas `kengid üiab Ans; mönel oli laiem esi, kuida `kengid `jöudas ka Khk; `laulti mis kennegitel pεεs oli Kär; Kennega seltsis sa tulid?; Äi ma pole sii keŋŋid näind Kaa; kuida kennegid keele murre on Vll
2. mingisugune (adjektiivselt) ei mina taha kenegi `maksu VNg; kurat, õled ka kenegi inimine Lüg; kits ole kenegi `luoma! Vai; see pole kennegite asi Pha
kingi kingi, `kingi kingadega Mei isa käis vanade saapa `koonudega einamaal `niitmas. Nendega ta käis kabelis kingi (kingad palja jala otsas); Ma tuli täna kabelis `kingi teile Rei
kongi1 `kongi Jäm Khk Kod Ran
1. (kumeralt) kõveraks nii kui obu `seisma jähi, änd `kongi läks, mina kohe `vaanaga obuse änna ala jälle (sõnnikukogumisest pahmamise ajal) Jäm; nina akab vanadus `poole `kongi vädama Khk
2. kängu kui siga veike ja vigane, `ütled et õege `kongi jäänud Kod; nigu `väikse `põrsa vai vaśk, `väike nigu `kongi ~ `käńgu jäänu Ran
kongi2 `kongiʔ, -i Kan Urv Har(`konki) Rõu Plv; `kohngiʔ, -i Rõu; `konhki Har; `kohki, -iʔ VId(-e Räp Se); `koh́ke Võn Räp kuskil tiä om sääne `käŕsmädä inemine, ei käŕsi `kongiʔ Kan; lat́sil is olõ `konhki magahust Har; No˽`kongi piät õ̭ks `tü̬ü̬tämä kah; kusõpot́t hoiõti `lämmähn, `kohngi˽kõrvaldõ paigahn Rõu; timä es saa˽`kohki elläʔ, sünnü üs `kohkiʔ, kõ̭igih oĺl halv Vas Vrd kon, kongil, kongina, konnegi
köngi, köngin `köngi Vll Krl, `köńgi Nõo Võn Kan Plv, köngin Võn(-ń-)
1. kõveras(se), küüru, kägaras(se) kaśs on vihane, `tömmab `enda `köngi, ajab arjase `püsti Vll; sügise küĺmäga kissit `endä `köńgi Nõo; tan ta köńgin om Võn; lat́s om `hindä säńgün `köńgi `kisknuʔ Kan
2. kiduraks, kängu põrss jää `köngi Krl; elläi või `köńgi jäiäʔ Plv Vrd könge
Vrd köngä

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur