[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

-kalla Ls sookalla
killa1 killa lstk või Laps taha killa; Killal on vεhe `soola sees Emm Vrd killi
killa2 killa Muh Kod kildudeks; puruks, räbalaks piim lomba, `kangest apu, kui lussikaga võtad, siis kukub ühna killa Muh; si̬i̬ (riie) kõik killa ja räbäläss lähnud; vaia õts lähäb takusess, peksäb killa ja puru; pitkne lei puu puhas killa Kod
killa3 kudas sinna üle mere `mińna, kiĺladega, kõĺladega Hää
kulla1 kulla Khk Muh Khn Juu JMd VJg Kod Plt Trv Krk Nõo San Har VId(kuĺla, kuĺa Se), `kulla Lüg Vai, `kuĺla Rid
1. armas, pai õle nüüd `kallis `kulla `lapsukane, mene magamaìe Lüg; Kulla inimene, saa aru, ma pole mette teind soole paha Khk; küll mina ole kannata soan, kulla laps Muh; Kulla mies, lasõ‿nd ta `lahti Khn; kulla mies, mis sa nüid tied JMd; kulla mi̬i̬s, võta minu kua `piäle Kod; kulla laps, ei ma enam määleta Plt; kulla veli, massa kitsike Trv; oh sa kulla latseke, kudass sa ometi nõnda kukun olet Krk; kulla mi̬i̬s, ma näi sutt onde Nõo; kulla mi̬i̬s, ärä mingu San; kulla veli, olõ nii˽hää, ala mitte pahass panduʔ Har; Är‿sa˽nu˽kulla imäkene tu̬u̬d kelle ülguʔ et mul rassõ um Rõu; kulla peremehekene, kunass ma niidi, hummogu oĺl likõ, lõun`aigu oĺl kuum, õdagu oĺl kuiv Vas Vrd kullu
2. (emf hüüatustes) ah sa `kulla jumal Vai; os‿sa kulla aeg õt́e, kui ilus se on Juu; Mi‿sa˽kulla hińg tu̬u̬ pulgagaʔ är ti̬i̬t vai õlõt Rõu
kulla2 ma‿ss laosu mitte üits kuĺla (mitte midagi) enämp `vasta, ma `oĺli nii vakka nigu `lamba and ligi perst Kam
kulla- Kullakivi on `jälle raudkivi, aga ergud kulla sädemed sihes Pöi; kulla ebemed õlid kivide küĺjen - - `kilkavad päävä käen Kod; ja sial olnd kulla aĺlikas ja sialt on juśtkui kulla sädemed üles keend sialt aĺlikast Ksi; va pud́eve kulla kivi, roosakass aĺl, kulla kübemekse sehen Krk; tu oĺl latsõhukkaja, tuu saadõti kullakaivanduhe Se Vrd kuld-
kõlla kudas sinna üle mere `mińna, kiĺladega, kõĺladega Hää Vrd killa3
külla külla Muh Kse PJg, `külla VNg Vai HMd, `küllä Kuu küllalt, palju Eks sis sidä `aiga ole näill meretsi `kaupli˛ill hobeja old ka `oite `küllä Kuu; tamal on `külla `kaiki Vai; egass põle nõnna külla oln Muh; Mede emal oo jahu väga kasinaste, et põle külla änam kedagi PJg; ega teda nii `külla ka võtta põln HMd Vrd küll2

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur