[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

kablakas1 kabla|kas g -ka Ris Jür (vana kulunud) köis Vrd kabel2
kalakas1 kalak|as g -a Puh Krl/-ss/ kalarikas kalakas jõgi om too, kon äste paĺlu `kallu Puh; tuu om õigõʔ kalakass jäŕv Krl Vrd kalaline2, kalane
kiilak(as)1 kiilakas Mih; kiila|k g -ku Krk
1. okaspuust katuselaast kiilakul om ülemine ots õhuke, alumine paks; kiilakul `punni ei ole, pannass seŕv serva `kõrva; kiilaku iga om kaitskümmend `aastat; kiilakukatuss Krk
2. õhuke leivatükkMih Vrd kiil2
kilakas1 kild maal sadanu rahet maha, suured jää kilakud olnu maas Hää Vrd kilikas
kolak(as)1 kola|k Kod Puh Krl, g -ku Hls Krk Nõo Ote; -kas g -ka Hää Trm San
1. pauk, kõmakas vot `meske kolak käis, nagu mõni asi kukob Kod; anna oma kolak (püssipauk) ja võta teder maast jälle Hls; teisen tuan olli ää suur kolak Krk; suur kõva kolakas käis San
2. hoop, löök ühe kolaka ma tal `ańtsi Hää; Mia sai säändse kolaku, et hengest lei peris kinni Hls; And tälle serätse kolaku, et tõene ojass õkva Nõo; ma `tõmba sullõ üte kolaku vasta `kõrvu Ote || fig neil es tule sedä suurt kolakut (oksjoni) `selgä Hls Vrd kulak
kollakas1 kolla|kas g -ka spor S(-gas g -ga Khk) L, K Iis Pal Lai; kollakass San, transl kollakatsõss Har; `kolla|kas VNg IisR, -gas Kuu veidi kollane, kollasevõitu lehed `akvad kollakaks `lööma; lehmal oo kena kollagas piim Khk; See pole kellegi kollane, vähe kollakas muidu, äi `söuke väŕv `aita `kuskile Pöi; `öhto taevas on kollakas Käi; kardule lehed oo tänabu nii kollakad vihmaga Mär; pialt oo [tõhk] vähe must ja all oo pruunakas kollakas Var; lepa kooredega värviti `jälle `villu, need tegid seokse kollaka Aud; liha pütas kollakass läenu Hää; natuke kollakas nägu `juures sel `riidel Ris; lehed lõivad kollakaks Koe; kollakas madal ein Sim; `kahte `soŕti nisu oli vi̬i̬l, teene on natuke kollakam Äks; kollakas rebase liiv Lai; [lina] `Kakmine tuĺl siss, ku˽kubra˽`naksi kollakatsõss `tõmbama Har Vrd kellagas, kõllakas
kulakas1 kulak|as Jõh, kuĺak|as Trm, g -a (kiilas)pea Senest tuleb tark poiss, vahi kui suur kulakas; Pese oma kulakas `puhtast Jõh Vrd kula2, kulapea
kõlakas1 kõlak|as g -a Vig Kse Mih Jür Trm Puh IisR, kö- Kaa
1. hoop, löök Ma oomiku vara kuulsi et säält poolt keis igavene kölakas Kaa; `antsi taale ea kõlaka Kse; pane `talle üks kõlakas kõrvade vahele Trm Vrd kõlak1
2. kuulujutt, kuuldus Üks laseb ühe kõlaka `lahti, `aśsa eest teist takka Mih; Kõlakas käib külas `ringi küll, aga kas ta tõsi on Jür Vrd kõla1
kõllakas1 kõlla|kas Trm Kod Äks M, `kõlla|kas Lüg Jõh; kõlla|kass spor T(g -kase Ran Puh) V, g -ka kollakas `riide on `kõllakas, vähä `kõllakast tegi, ei võtta `värvi `selgä Lüg; mäe õtsan kaarad kõllakad `valged Kod; kõllaka eĺuga rõõvass Trv; angerpüssi lehe annave iluse kõllaka värmi Hel; kivisammalt tarvitedi kah, tollega sai kõllakass rohilane Ran; aga es ole iluss naene - - `niske kõllakass nägu `oĺli Nõo; võik hobõnõ om sääne kõllakass `valgõ Kan; võiuhainakõnõ võiu `karva kõllakass Har; mõ̭ni ku last jääse, siss um otsaesine ja silmäsarnaʔ - - kõ̭iḱ um `pruunõ täṕpe täüś, sääne kõllakass Plv Vrd kõllakanõ

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur