[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

kahmama1 `kahma|ma, da-inf kahmata spor eP, M(-me) TLä San/-me/ Se, da-inf `kahmada RId Jäm Vll Iis Plv, kahmadaʔ Vas haarama, võtma se on `kange `kahmama VNg; `kahmas kaig oma `süüli ja vei menemä Vai; `kahmas `riided `kainu Jäm; `kahmab tööd teha Khk; sai‿sält tüki kahmata Pöi; `kahmasin lapse `sülle Mär; Lihaleent `liipa pialt, kalaleent `kahma põhast Han; laps `kahmas lusika `pihku Tor; ma `kahmasin oma puol teda Ris; `kahmas süle einu täis Koe; `kahmas leevätüki kätte Kod; `kahmas lihatüki laualt Plt; ma kahmassi suure käpä tävve Puh; ma‿sa `kahmamõ üt́s üdsä täis San; ma˽`kahmsi pange ja lät́si minemä Vas; ma˽katõ `käega `kahma Se || varastama sie on `kahmakas, `kahmab igäst kõhast Lüg; ma oleks igast kohjast kahmata saan, kui oleks tahtn Muh Vrd kahlama2, kähmama1
kihmama1 `kihmama, `kihmada Lüg, kihmata Khk Vll Jaa Pöi Muh Vig Khn Tor Juu/-mämä/ Jür, kihmadaʔ Rõu/-mma/ Vas Se ahnelt jooma küll on `kihmand enese täis Lüg; joodule tuli pailu końt `vöörud, oh nee olid `kanged ölut `kihmama Khk; Kus kihmas korraga poole ruusi täit õlut äe Vll; lehmad `kihmasid ennast nönda täis kut pillid Jaa; `Kihma kohe kenast, et sa jänu ää soad Pöi; `Kihma nüüd, egä enäm anda‿mtõ Khn; `kihmas ea suu täie `viina võtta Tor; sai kapast kihmätä Juu; nüid `kihmab õige `easte Jür; Õdagu sei soolast liha, sõ̭ss `ü̬ü̬se mugu˽`kihmsi vett pääle Rõu; hüä jooja vasik, `terve pańgi kihmaśs arʔ Vas; kihmaśs taśsi kińni; tä kui viina mano saa, tä `kihmass `hindä täüśs Se || sääl `kihmavad `lõikada ehk lüä (lüüa) Lüg || Kus aga kihmas magada kas või põlegu maja ümbert ära, ei ta tea ööd ega päeva Vll Vrd kimama3
kohmama1 `kohmama, kohmata spor Sa, Muh Kad I a. kahutama, kergelt külmuma natise `kohmand, pole suurt `külma üht Khk; püsut `kohmant täna `ööse Pha; `tuhlid `kohmand ää Vll; `kohmand konarate `otsas Krj; juba akkab `kohmama, lume järg akkab tulema Muh; lumi `kohmab `piale sula pialt kõvast Kad; riissa siden vesi, `natke kohmand piält, `paksu iätuss ei õle Kod; lumi on kohmand natukese Lai b. külmast kangestuma mu käed ja jalad ühna kohman Muh Vrd kahmama3, kohmatama, kohmuma

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur