[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

kahku Külmaga `tõmmab `kahku [märjad riided] Hää
kehku n, g kehku edev, kergats Taa Vaĺli poig oĺl noorõlt sääne kehku Rõu
kihku `kihku Kuu Hlj Jõh IisR Kaa Tor Ris Juu Kos HljK Iis Trm KJn TLä San adv (enamasti koos adverbiga kahku) mitte midagi, ei kippu ega kõppu ei `kihku ei `kahku `kuulla Hlj; Sie ka läks ja kadus, ei ole `kihku ega `kahku `kuulda Jõh; Ei `ninda `iĺja ole `surnuajas enamb `kihku ega `kahku, kes se `ninda `õhta `piale `audade tegemist jättab IisR; Es kuule säält mitte `kihku ega `kahku Jäm; Äi sest asjast pole änam mette kihku äga kahku kuulda üht Kaa; põle mette `kihko ega `kahko kuulda Mar; ei olnd `kuulda `kihku ega `kahku Tor; küll on `vaikne, põle `kihku ega `kahku Juu; ei ole temast `kihku ega `kahku `kuulda HljK; ei õle `kihku ei `kahku `kuskil puol Iis; ja es kuule midägi, `kihku ega `kahku Ran; ei kulle `kihku egä `kahku Puh; ei kuule tost asjast mitte `kihku ei `kahku Nõo; `kihku egä `kahku es ole enäp San Vrd kõhku, kähku
kuhkukuhki
kõhku `kõhku Mar Plt Krk (hrl koos adverbiga kahku) mitte midagi, mitte kõige vähematki põle mette `kõhku ega `kahku kuulda Mar; `kahku ega `kõhku põld `kuśkil `kuulda Plt; ei oole kuulu `kõhku ega `kahku Krk Vrd kihku
kähku1 `kähku (kähko) üld(-ü Kuu Vai; `ḱä- San V [`ḱa- Rõu Se]); täiendina komp `kähkum Jür, -mp Hel
1. kiiresti, ruttu käi siis `kähko, älä pali `aiga `viedä Lüg; miä jo `uodan, tule `kähku Vai; saab `kähku sellega akkama Ans; läks nii `kähku meitelt εε; pane ennast `kähku `valmis Khk; paneme `kähku einad labuse Vll; üsna `kähku paneb piliseks Muh; et sa `kähko keid, et sa vedele `kuskis mette Mar; ma `kähku `kεia ei või, kεin `luusadi `luusadi Kul; ema suri nii `kähku ära, aga isa oli `tõsta Aud; mul tule naa `kähku `meele mette PJg; mina seda `vinnamist ei saĺli, tü̬ü̬d peab ikki `kähku tegema Saa; `kähku `kähku [töö] ää lõpetada; vahest tuleb müristamese vihm `kähku üles Ris; pane kääd `kähku [töö] `küĺge Kos; mine `äśti `kähku, suad rutem tagasi Juu; ega kaua sial old, tulin `kähku tulema JMd; `kärmel inimesel lähäb tüö `kähku Iis; tegi `kähku minekut Kod; tee `kähku, ära viida `aega Lai; `kähku käis nii et Vil; Nindagu `kamre usse link lõnksaten, siss tidruk `panden `kähku mineme `jälle Hls; teeme äste `kähku Nõo; teke `kähku ja olge virga, vihm om tulekil Ote; mispärast sa nõnda `ḱähku lähät, kas sul `aiga minna ei ole San; ti̬i̬ʔ õigõ˽`kähku et, innembi ärʔ saa Kan; ma lää `õkva `kähku minema Plv Vrd kähka, kähkult, kähkust
2. kärmas; kiire küll tama on `kähku inime Vai; nii `kähku käimaga Ans; [lambatall] `Kõpsab jalaga `vasta maad, sie on niisuke `kähkum oop Jür; `kähku mies Iis; si̬i̬ oo `kähku kõnege Krk; temäl om `kähku latse, vanembe ka `kähku inimese mõlembe; ole vähä `kähkump Hel; ta‿m `sände `kähku vanamut́t, tedä saap sinna ja siiä Nõo; sa olet väg‿`ḱähku mineme San Vrd kähk
kähku2 sie naesterahvas on natuke edevad `kähku (edeva võitu) Kad
kähku3 piim om `kähku löönu (kokku läinud) Trv Vrd kähu2
kähku4 ma ei kuule `kähkugi (mitte midagi); põld `kähkugi kuulda Juu Vrd kihku, kõhku

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur