[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

kublas kublas kubinalJäm
kõblas kõbla|s SJn, g kõbla Muh Vig Hää, -se Var Koe, `kõpla Tõs Hls; kõbla|ss g `kõpla eL(-śs San Kan Plv Räp; g `kõple Trv; kõbla, -se Krk, -sse San); n, g kõbla Pöi Hää VJg Trm Kod Plt Pil, köbla Jäm Khk; kõpl g kõbla Lei; kom kõblaga Tür Kod
1. tööriist pinnase kobestamiseks ja umbrohu hävitamiseks Kõblaga sai `tuhlid mullatud Pöi; `kõplaga tõmmatse rohu juurikad `väĺla Tõs; Reńnid `tõmmame kõblaga; Siit ni̬i̬d riavahed lõhume kõbladega läbi Hää; kõblaga kõblitsetasse umbrohi ajamua pial Trm; kõblaga lü̬ü̬b mulla `lahti ja roho juured puru Kod; `tõmman kõblaga vaod siledaks Plt; nüid puhastadass `pendrid `kõplaga Ran; oless pidänu `kartuli kuki sügävämbäss `aama, aga temä - - veedikese kõõbits `kõplaga Nõo; ma `multsi `kõplaga ummi `kapstit Rõu; `kõplaga lüvväss `kartoli `kapsta virgõssit Plv; ma puhasti `kõplaga `pińdre nii puhtass et Räp || kiks, kaheharuline konks `kõplega `kiśseva naise vanast maa siist maranit Trv Vrd kobla
2. a. mätta- või maakirves mättä kirvess õigats kõblasess Krk; `kõplage tasutess `niitu Hel; `kõplaga `kisti aia vi̬i̬rd vai kost es saa `kündä Ran; `kõplaga `raoti mättä üless, tetti `mõtsa `kapstalooma maa Nõo; `kõplaga kõblatedi sõõrumaad, `raoti juure puruss Kam; kõblass tuu om sääräne `kirvõ sugumanõ Har; Mi võt́i laanõpääl üt́skõrd `terve vakamaa `vahtsõt maad `kõplaga üless Rõu; `kõplaga tsaeti kõ̭ik maa läbi, siss `naariʔ kasvivaʔ kui kausiʔ suurõʔ Plv; ku kõva maa oĺl vai `kandõ paĺlo, siss `raoti `kõplagaʔ Se b.  kiin `kõplaga `raoti akõ (hagusid) San
Vrd kõbjass
3. a. künakirves kõblassega raiutess künä õnart San; `kõplagõ tetti `ruhvi Urv; kõblass om kõvver vaib raud, `kõplagõ tetäss anumiid, länikiid Krl; `saega˽lõigati paĺk mahaʔ, siss `kõplaga˽kõblati `ussõ tu˽puu sisest, tet́ti ruuh Har; `kõpluga `säetass lehmile ruhve un taruʔ Lei b.  lusikanugaKrl
Vrd kõbli

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur