[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

edev edev g -a hajusalt eP, Kuu Vai Kod KJn Trv uus Ran Nõo; ede|b Rid Mär Vig Vän, g -ba Mar PJg, -va Aud; n, g edeva VNg Khk Mus, Vai, -e M; etev g edevä T V(h- Urv Rõu Räp; -v́ Rõu), -e Hel San Krl

1. edvistav, eputav Edev nagu `lapsuke. `Täiä inimise `kõhta `liiga edev Jõh; kes esmaspe sünnib, see oo edev Muh; kes `tahtis `uhke ja edeb `olla, `kańdis kübarad Vän; mõni meesterahvas oo edev, `kerkleb `peale Tor; noh küll tema on üks edev inime, naerab alati Amb; tütärlapsed one edeväd, naaravad ja it́sitävad, kui `näeväd `poissa Kod; temä om `õige edeve, muud ei ti̬i̬ ku lõkerteb Hls; om etev nigu lirva jälle, kel neid edevit vaja Ran; etev inemine pirgutab, kutsut `sisse, ei tule Nõo; küll ta tormutap tü̬ü̬ man - - mõni etev inemine `näitäp, et temä nüit jõvvap tü̬ü̬d tettä Kam; Hellenurme edevä (kutsuti sealseid inimesi, sest nad kogusid raha) Rõn; taa vana hetev inemine, om [juukse] totu ette lõiganuʔ `hindälle Urv; edeve `mu̬u̬gõ Krl; mis sa ajat edeveid juttõ Har; hedeväʔ inemiseʔ heboskõllõ `hind́däga Räp Vrd edevgäs, edevikku, edvi
2. kiire, ennatlik; ettetükkiv edevä `poiga, tämä igäle `puole toppi kuhu `tarvis ei ole Vai; saar laseb kõige varemine omad lehed maha, saar o õte edev; nee oo `seuksed edevad `tuhlid se `aasta, laguvad ää Muh; möne oli nii edev, ta `tahtis ikka keige `eńni `lasta [luike jahil] Noa; va edeb nina, teräb nina - - see ikke `öötasse lapse `kohta, kis igasse `kohta lähäb Mar; rukis on irmus edev (läheb kergesti kasvama) Jür
3. elavaloomuline; peru üks va edeb eläjäs Mar; mõni loom on üsna edev, laob palju `ringi Ris; on nii edev ja eblakas ja kärsitu ja elav, olgu sie inime või luom või sälg või Koe; edev obune, kole keevik, nõnna üppab ja `kargab Trm; `väege edeve ja irdi tõse, ei saisa paegal Hel
4. latraja sie one üks edeva `suuga inimine VNg; edev, `kõiki `asja tieb ja `räägib Lüg; on üks edev inimene, köik ennem padiseb üles kui tarvis on Vll; Ta (mees) veel edevam kut mõni vana edeva `suuga naine, mis kõik ta kuuleb, kohe teistele räägib Pöi; ta oo edev `reakima Muh; va edeb inime, ega `taale tohi `rääkida, ta räägib `ümmer kõik Mär; ma oĺlin edeva `suuga (ei jätnud ütlemata) Vän; edev inime kis na kipub `reakima või otsib juttusi Hag; edeva kielega VJg
5. edev, kes paĺlu edevad aab Vll; ega ma edevet küll es ti̬i̬, et au pääle ahne olli, et ma au `ot́se (ei otsinud kiitust ega ajanud auahnust taga) Krk

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur