[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

aegu1 `aegu Jõe S LäPõ(-o) Tõs PJg Vän Ha Amb JMd Tür VMr Lai KLõ, `ai- VNg Lüg Vai Krk Hel T V(-o) ajal, paiku tuli `mikli `päivä `aigu Lüg; mihed tüdrugud kevade `aegu `lähtvad siit ära Jäm; ölle tegemise `aegu vanad mihed tarvitasid [kütteks] sakkusid Khk; ma‿p tεε, mis `aegu se löhe kudu aeg oo Mus; koidu `aegu inimene akkab aigutama Pha; Sui eina `aegu ning vilja ösumise `aegu, siis `võtsid `päilisi Pöi; igate `aegu (igal ajal) Muh; se oli noore jεε `aegu Emm; teise `aasta surnd sama `aegu ära; mool iga `aegu `aega Rei; `lesta `püitakse kesk suve `aegu kah Rid; not́iga saab [kala püüda] kebadi suure vee `aegu Vän; sui `aegu põld `aega kellegil Kei; nüid juba `ammu `aegu `tuhled mullatud Juu; keskomik oli kella kaheksa `aegu Amb; minu isa `aegu `tehti küt́isid Tür; suure pidu `aegu kakelsivad Äks; `pandlid on vi̬i̬l minu `aegu alles Lai; vanast jõulu `aigu olli `seĺge leib Hel; no kadripäevä `aigu `oĺli enämbide iki sula Ran; taliste pühäde `aigu; tsaari `aigu `olli si̬i̬ Vana Nõo kroonu vald Nõo; timmatain om `vastse ilma `aigu tullu Kam; kes ti̬i̬d, kona `aigu ta‿m esäl ostõt (vanast toolist) Ote; pühi `aigu Rõn; prilla `aigu San; ku ma `tütre `aigu paks oĺli Kan; Noh egass vanastki˽paĺlu `tõistõ olõ õs ku˽seo ilma `aigu Urv; nällä`aigu keedeti uhaku ja naadi söögiss Krl; poolõ õdagusspoolõ `aigu; väümiis `vi̬i̬di minev`aasta neil `aigu `väega kauõdõ Har; sedä `aigo (selle aja peale) pidi ta ammu˽`ki̬i̬mä; ma lät́si tu̬u̬d `aigo sepä mano Plv; `sääńtside vannu surm om tu̬u̬l`aigu ku leht́ `puuhhõ tulõ vai ku leht́ puust ĺatt; kual`aigu `täämbä kerik om Vas; `kohve ja tsäid, noid vana ilma `aigo es olõʔ Räp; śjoo põlvõ `aigu eletä‿i nii; rüä põimu `aigu Se; `oĺle tu̬u̬l`aigu tõpin; nii eži uman `aigu (omal ajal) tulõ uni `pääle; `kumba `aigu (millal) Lei Vrd aega1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur