[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

hebel ebel Hlj HljK(-ĺ), g Kuu(h-), -a Kad = eblakas Sie ajab vade neid ebelü juttu Kuu; kes igale `puole `vaĺmis minema, naerab paĺlu, va ebel; vanad seinakellad on ebelad, `jõuavad liiga ette Kad; niisuke narr ja ebeĺ inimene HljK Vrd öbel

eebel eeb|el, -li Jäm Emm; `iebel g `iepli Kuu käsihoob laevavintsi, mootori jne käiguv vahetuseks Vintsimihel on keik aeg mölemad kεεd ammedis. Parama kεεga tömma ühtepuhku eebeld edasi-tagasi, teise kεεga o uruvintiili Emm

hibel ibel San, g -a Ote; hibeĺ g -i Har Rõu/-õĺ/; hipõĺ g hibõla Rõu
1. (riide)hilp [tüdrukul] hibeli `säĺgä tõmmadu, noʔ lätt nigu hibeli `liibellese ennedä tuulõ käen Har; pańd taa hibõli jäl˽`säĺgä, no˽käü ja külmehtäss Vas Vrd hibal
2. rauapuru ravva ibela om õhukese, ku [rauda alasil] lüvväss, siss naa kukuva maha Ote
kabel1 kabel g -i R(n -li Lüg, ad -llil VNg) eP(-ĺ Iis Plt; kabe·ĺl g -lli Jäm; g kabli Hi) M(-ĺ) spor T, Rõu Vas/-ĺ/; kabõĺ g -i Urv(kapõĺ) Krl Plv Räp/kapõl g -e, -i/; kaabõl hv Har; kapel g kabeli T(kapõĺ Võn Kam; kappel Rõn), g `kapli Rei
1. abikirik, palvemaja ü˛e`korra `käisimme `naised oma `seltsiga `Praŋli kabeliss Jõe; See on ju kut va vareste kabel veel (lagunenud majast) Pöi; Kadjaste külas on vanast olnd kabel, katoliku papi vana kabel Vän; kus `Kristus kirikut kinitab, sääl kurat kabelid `körva (iga kiriku kõrval on kõrts) Ris; `pääle rootsi sõja tullu see katoliku aig, siss om ollu sääl keset külä kapel Võn
2. surnukamber, matusetalituse ruum kalmistul; hauakamber mõni on `viina surd, `viidi kabeli, `säädus `vahtis, midä viga õli Lüg; Just kui kabelist vällä kargand (väga kõhn) Jõh; Möndu ärra kabe·ĺl on `Töltse `rinka pεεl Jäm; `sakste `surnud `pandi kabelisse, kabeli paranda `alla Mar; keis kabelis `surnud `vaatames Tor; `surnuaia pääl om kabel, `sinna pannass surm seni ku `auda kaevets Krk
3. surnuaedI Pal Äks Lai T V minä en lähä kabeli tämä `auda õiendama Kod; `kanged viiasse kabeli (kangekaelsest inimesest) MMg; suri laps ärä ja `maeti `sinna kabeli; alb kabel, vesi tuleb `auda `sisse Pal; kõik viiäss kabelide, olgu ta rikass vai vaene Puh; kui surnuga kabelide minnäss ja naśterahvass `vasta tuleb, siss saab naśte`rahva `ku̬u̬ljat Nõo; ma lää kabeli pääle Rõu; ma lät́si nimelt `õkva kabõlihe Räp
kabel2 kabel g kabla p `kapla Mar/n kapl/ Tõs Saa Trm Kod eL[kabõl, -ĺ spor T(kapel TMr), V(kapl Krl Har Rõu Lei Lut Kra; kabuĺ Kan; kaabõĺ Rõu) pael, nöör [kanga] lõpetse [ja] ürjätse kabla; `kaplega seotass sõkelavva ja `nitse ülesse; pane obene `kapla Trv; adra kabla; [telgede] jalgpuukabla Hls; `niitsme kabla; [telgede] jalglavva kabla ja kinnitse kabel, kaldsa, kördi, koodi, koti kabel; mine vahel kabel kaalast mul ärä ometigi (öeld tüütajale); egät sõna ei tohi kabla pääl panna ega tõess võtta Krk; si̬i̬ poiss om `õkva vana Oskari `mu̬u̬du, pane vai üte kabla `otsa; ei `tiiä kohe `meie jõmsik om `kapla `pantu, ommugu läits kotust ärä, aga mitte tagasi ei tule; esäkańepist tetti `kaplu ja `keidsi; `suvva kõrvust pannass kabla läbi, kutsutass aasanduse Nõo; `kapla pite kistass võrk iä ala Võn; orrega aetas nooda `kapla edesi jää all Ote; `kapla tetä ääpäidi, keerust keerutada kurapäidi Rõn; taalõ `kõlbass kõ̭ik, mis kabla pääl püsüss enne San; `nitse kabuĺ Kan; kińnitüs kabõl [telgedel] Urv; aaʔ tsuvvõlõ kablaʔ `perrä; kurapoole kapl Krl; mul om kabla kokku`laskmise päkk vällä˽`kaonuʔ; no‿m säärän elu, et panõ vai kapl `kaala Har; kablaldaʔ ei saaʔ `tsu̬u̬ga `jalga; Tet́ti katõ keeruga˽kablaʔ ja˽kolmõ keerugaʔ Rõu; lingu kabõl Plv; mõ̭nõl ommaʔ eläjä˽kabluh; Söögi ajal tulles öeldakse jakka jummaĺ ja sellele vastatakse kabõ̭l kaala kahitsajalõ Vas; tõõńõ om sullõ `kangõ sõbr niikavva ku pant sullõ kabla `kaala; `kanga alostus kablaʔ Räp; virnaśs (taim) `ümbre [vilja] lööse `kapla; kolmõst `häidest saa kabõ̭l; lehm om kablah; üle [noodaveo] kabla tohi‿i minnäʔ, sõ̭ss lätt `kat́ski Se || fig ni̬i̬ om üte kabla pääl (võrdväärsed); Kablale käsku andma (pooma) Krk; Jalaʔ kääväʔ `kapla, ma olõ nii väsünü Rõu; Kahö`kapla saa‿i katski lõigata. Õnnõtust ja kahjo saa‿i arʔ hoita Vas; igävene kablaharo `korjajaʔ (alandlikust inimesest) Räp Vrd kabla4, kablakas1
kubel1 kubel Saa Kõp M Nõo, kubõl T VId, kupl VLä, g kubla; pl kublad I VlPõ; kupel Mih, kupl (g -o Mar) Ris, g kublu; n, g kublu VNg LNg Mär Hää
1. hrl pla. kubel, väike (ärritus)muhuke nahal lapsele sokot ei tahagi anda, kublud või mutid aab ülesse, nagu nõgese kõrvetis LNg; üks elajas oo `jalga söönd, aab kublod ülesse; silmnägo sääse `kuplosi täis Mar; nüid oo kublud üleval Mär; Käed-jalad sääse `muhkusi või kublusi täis Hää; kui külmaga üles `tõmmab naha, kublad naha `piale, sis on nahk kana ihus; nõgesed võtavad kublad ülesse Plt; laits o ninda `sääskel ärä sü̬ü̬d ku kubla kuhi Krk; kõik säĺg täis kirbu `sü̬ü̬dusi `kuple Nõo; kihulane om purenu, kubla om üless `võtnu Ote; Nõgõstõga kõrvatõn aja kublaʔ üles Rõu b. vistrik; (vesi)vill; odraiva kublud peal, `viske `moodi Mar; seant kubel om üless aanu, vesi sehen Krk; ta kubla `haiguss om soŕdi `järgi, nail omma lat́sil ka jo kubla siĺmin (marjad silmas) Har; mõnõl aasõ `silmä kublaʔ Plv c. õhumull `vihma saeab siis veel kublud peal Kse || leib on tuli rakkus, kui kuoriku pial on kublad (koorik kohati lahti kerkinud) Iis; kublah ~ kublal(e) ~ kublan ~ kublel(e) ~ kublus kupla(s), villi(s); mulle täis ihu on kublus keik Ris; käe lööb nigu kublale, siis `öeldasse kana ihu; vesi on kublal, `keema akkamas Plt; ihu kublan Trv; käe om kublan; `nõstse om kublan ja kärnän Krk; küll ańd kakku toda lina, käe olliva kublel ja `paistedu; kanal om kah ihu kublan Ran; ihu võt́t `keskeld `villi, võt́t kõik kublele `katski Puh; mõ̭nõl um suu kublah Plv Vrd kubla
2. a. (lina)kupar, seemnenupp kubla omma jo vereväʔ, lina vaia vällä˽kakkuʔ; `Algussõn `lü̬ü̬di vana vikadi pääl kubla mahaʔ; koŕviga hää `kuplu pääle `puistaʔ [linarõugule]; ristikaina `kuplu pessät koodiga, kublakõnõ, kon seemen sisen om Har b. (jõe)kuppPlv Lei
3. kärjekann läsä `haudmõʔ omma suurõmbide `kuplõga, tü̬ü̬ `haudmõʔ omma vähämbäʔ; lei kimalasõ pesä vallalõ, sääl oĺl paĺlu kimalasõ `kuplu ja mett Har; kimaladse `tuobiksõ `ommava kubluʔ Lei
kubel2kupel
libellible

pabel pappel

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur