Otsingu tulemused / Search results for "undreht"

undreht (undrehti un(d)retti undrehki unritti tegema olema)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Nis Juu Jür Amb JMd JJn Ann Koe Kad VJg Iis Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Puh San Krl Rõu Plv Vas kaart

73397 lines parsed. 1 matching items found.