Otsingu tulemused / Search results for "olema"

ammustama "ammuli sui olema
Lut kaart
ammutama "<ammuli olema
Kuu Hlj Lüg Krk Kan Krl Har Vas Se Lei Lut kaart
areldama "<suuteline olema
KuuK Koe kaart
arglema "arglik olema
Hää kaart
elbendama "<helbes olema
Lüg Tor Hää Koe Kod Plt KJn kaart
ellastama "helde olema
Kos kaart
jõrnik "rahulolematu
Kod kaart
kanksima "kangekaelne olema
Hää kaart
kedrustama "kärsitu olema
Jäm Khk kaart
keigutama "kergats olema
Vai kaart
kirjestama "vihane olema
Jäm kaart
kohomlema (kõhõmlema) "rahutu olema
Kod kaart
koolma (kuolema) "surema
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Hää JõeK VJg Sim Kod Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
kormutama (kormotama) "paksult riides olema
VNg Lüg kaart
krengeldama "rahutu olema
Käi kaart
krenkima (kränkima) "<haiglane olema
Emm Käi Phl kaart
kärsitellemä "kärsitu olema
Se kaart
leema "<olema
Jäm Ans Khk Muh Khn kaart
linama "<peegelsile olema
Khk Vll Mar kaart
moodima "<moes olema
Emm Kei kaart
mõlemad (molemad mõle(m)pe mõlõ(m)ba) pl
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Vll Jaa Muh Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Han Var Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris HMd Kei Hag Juu JõeK Amb JMd JJn Tür Pai Koe VMr Rak Sim Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Kra kaart
mõrkama "mõru olema
Äks Ran Nõo Kam Rõu Plv Vas Se kaart
mõrrama "mõru olema
Kod Äks kaart
mürmlemä "vihane olema
Rõu kaart
mürmüskellemä "vihane olema
Rõu kaart
ninuma "<rase olema
Emm kaart
nohutamma (nohotama) "nohus olema
Vai KJn kaart
noolema "näljutama
VJg kaart
noolima (noolema noolma)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Jäm Khk Pha Vll Muh Emm Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud PJg Hää Ris Juu Amb Sim Iis Trm Hls Krk Nõo kaart
nurja leiba sööma "<tööta olema
Jäm Muh kaart
nurjas olema
Lüg Muh Iis Trm KJn kaart
närel "kehval toidul (olema)
Hlj kaart
närevil (närevel) "<kehval toidul (olema)
Kuu Hlj Kad kaart
närvitämä "<närb olema
Kod Hel San kaart
nöua olema "nõus olema
Kaa kaart
nöüdi olema "rahul olema
Kuu kaart
ogaras olema "haiglane olema
Trm kaart
olema (õlema 3 p on one om um o(n)vad om(m)a om(m)ava umma(va))
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
(h)ormutam(m)a "<pahane olema
Urv kaart
paoskõl(l)õma (paoslõma) "paos olema peitma
Urv Har Rõu Plv Vas Lei Lut kaart
parvil olema "palke parvetamas
Vän kaart
peeslema "<peidus olema
KJn Vil Trv kaart
peidus olema
Kuu Lüg Koe Iis Plt kaart
peitus (peitos) olema "peidus olema
Vai Vll Muh Mar Mär Tor Ris Koe kaart
perutama (perotama) "peru olema
Kuu Lüg Jõh Vai JõeK JMd Koe VJg Kod Lai Plt Krk Puh Nõo San Kan Krl Har Se kaart
pidama (pedämä) "<kohustatud olema
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
piädon olema "peidus olema
Kod kaart
poolistama "<poolt olema
Kuu Hlj KuuK VJg kaart
poolitama "<poolt olema
Kad kaart
põlema (polema)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Tor Hää Saa Ris HMd Kei Juu Kos HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Pst Hls TMr KodT kaart
pöörastama "<pöörane olema
Rei kaart
rahatama (rahetama) "<rähmane olema
Krk Har Vas kaart
rajuma (rajoma) "rajune olema
Kod kaart
rajutama "rajune olema
Lüg Jõh Kod kaart
raskutama "raskuseks olema
Kuu kaart
raunima "<rahutu olema
Aud kaart
rojuma "rajune olema
Lüg kaart
rännima "tiine olema
Khk Pha kaart
räpatama "<lohakalt töötama räpakas olema
Jõh Saa Kod Kam San Kan Urv Krl Rõu Plv Vas kaart
röötsutama "röötsakil olema
Plt kaart
seek (seeki jätma seegis olema) "vaestemaja (tarvitusest ära)
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Han Var Tõs Ris Nis Juu Jür JõeK JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Ksi Lai kaart
seis (seisu jääma seisus olema)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Vll Muh Emm Rei Rid Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Ris Juu Kos Jür KuuK Amb JMd JJn Koe VMr Kad VJg Trm Kod Plt KJn Trv Pst Hls Krk kaart
sel(t)siks olema
Muh Mär Mih Tõs Juu Jür JMd Ann kaart
sel(t)sist olema "seltsiks olema
VNg Lüg Vai VMr VJg Kod kaart
sõõnetama "<ligane olema vines olema
Jäm Muh Rei Han Kei Plt Pil KJn kaart
sülti panema (süldin olema) "linu niiskuma panema
Pst Hls Krk kaart
sündümäldä "<rahulolematu (inimene)
Rõu kaart
tarama "<ringiga ümbritsetud olema (kuu päike)
Jõe Kuu Hlj Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Var Tõs Khn Aud kaart
tiirama "lipitsema tiirane olema
Vas Se kaart
tiivama "<sorakil olema
Koe kaart
toimes olema "<korras olema
Kuu Lüg Vai Mar Mär Juu Ann Koe VJg Trm KJn kaart
toimõh (toemen) olema "<korras olema
Kod Plv kaart
tolk (tolku olema saama) "<taip kasu
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Muh Emm Rei Rid Mar Kse Han Var Khn Pär PJg Tor Hää Ris Kei Juu JMd Koe Iis Trm Kod MMg Ksi Plt KJn Krk Puh Nõo Ote Kan Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se Lut kaart
tores olema "haigevõitu olema
Jõe Kuu kaart
trammima "<trammis olema
VNg Jõh IisR Mär Hää VJg Iis Lai kaart
tsämbähhütmä "suguühtes olema
Lut kaart
tuksis olema
Jõh kaart
tuulima(ie) "tuuline olema
Lüg kaart
tuulitama "<tuuline olema pleekima
VNg Juu Jür HJn VJg Sim Kod kaart
uimama (huimama) "<aeglaselt liikuma uimane olema
Kuu Hlj VJg Trm Kod Lai Ran kaart
undreht (undrehti un(d)retti undrehki unritti tegema olema)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Nis Juu Jür Amb JMd JJn Ann Koe Kad VJg Iis Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Puh San Krl Rõu Plv Vas kaart
ureldama "kärsitu olema
Han kaart
urvitama "urvakil olema
Kod KJn Trv Pst Krk Ran Puh Nõo Ote San Kan Urv Krl Rõu Plv Räp Se kaart
urvitõllõma "urvakil olema
Har kaart
vaindlustama "vaenus olema
VNg kaart
vetitama (vetütämä) "<vesine olema (süda)
Vai Khk Muh Käi Tõs Hää Juu KuuK JJn Koe VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Lai KJn Puh Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp kaart
vihho minema "vihane olema
Se kaart
vihustama "<vihane olema
Ran San Kan kaart
vilutama "<külmetama vilus olema
Kuu VNg Lüg Muh Rei Amb JMd Koe Kad VJg Trm Kod Lai KJn Trv Hel Ran Kam Har Vas kaart
võevol olema "<kidur
Kod kaart
võlgumma (velguma) "<võlgu olema
Kuu Vas kaart
õemotlema "sugulastel külas olema
Vig kaart
hõrra "rahulolematu
Se kaart
ämmama "ämmaemandaks olema
Saa Trm Hel kaart
ämmitämä "ämmaemandaks olema
Kod kaart
ängatama "lohakil olema
Hää kaart
ömmutama "<võimeline olema
Khk kaart

73397 lines parsed. 97 matching items found.