Otsingu tulemused / Search results for "lammas"

kudri "lühikõrvaline lammas
Khk kaart
lamba -s (lammas) "lambakarja(s)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Ans Khk Kär Mus Kaa Vll Jaa Pöi Emm Phl JõeK Kad kaart
lammas
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
lammaskõrvaleht "<taim
Muh Kse Han Var kaart
lastik "<lammas
Jäm Khk kaart
laustik "<lammas
Khk kaart
lestik "sarvedega lammas
Kaa LNg Rid Mar Kul kaart
lüdi "lühikõrvaline (lammas)
Pha kaart
maalammas "<lambatõug
VNg IisR VMr Kod kaart
mää "<lstk lammas
Lüg Aud Hää Saa Kod MMg Hls Krk Nõo Urv Rõu Räp Se kaart
niilu(lammas) "<lambatõug
VNg kaart
nupilammas "väiksekõrvaline lammas
Mar kaart
oiniklammas "oinas
Mär kaart
pokateme ma-inf "lammast paaritama
Krk kaart
raudama "<lammast pügama
Kod kaart
timp "lühikõrvaline lammas
Jäm Khk Mus Krj Jaa Pöi Muh Rei Phl JMd kaart
timpa "lühikõrvaline lammas
Kei kaart
timpu "lühikõrvaline lammas
Kei JMd kaart
tipsma "lammast pügama
Vas kaart
uhe(lammas) "aher lammas
Juu kaart
uhi(lammas) "emalammas
Emm Käi Rei Phl kaart
utek (-lammas -tall) "utt-
Mär Vig Kse PJg Vän Tor Hag Kad Trm kaart
utik- (-lammas -tall -voon) "utt-
Emm Käi Rei Phl Kad Äks Ksi Urv Krl Har Rõu Vas kaart
villar "lammas
Lüg kaart

73397 lines parsed. 24 matching items found.