Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

LÜHENDAMINE

Lühendusviisid

Sõnade ja sõnaühendite lühendamisel võib kasutada järgmisi võimalusi.

  1. Algustähtlühend – võtta sõna esimene täht: a – aasta; l – leht; loe; linn; laht; liiter; R – reede. Liitsõna lühendamisel võib võtta eesosa algustähe ja järelosa välja kirjutada: v-tehnik – vanemtehnik, r-ringkond – rahvusringkond, L-Ameerika – Lõuna-Ameerika.

  2. Katkendlühend – võtta tähed sõna algusest kuni algus- või järgsilbi esimese täishäälikuni, viimane välja arvatud; liitsõna lühendamisel võib ­katkendi võtta ka mõlema osa algusest või ühe osa välja kirjutada: tr – trükk, lüh – lühend, lühemalt, konv – konverents, õpil – õpilane, sealh – sealhulgas, sots-dem – sotsiaaldemokraatia, sotsiaaldemokraatlik, maj-­teadusk – majandusteaduskond, Lad-Ameerika – Ladina-Ameerika.

  3. Valiktähtlühend – võtta mingi ilmekas osa tähtedest (sõnaühendi puhul võetakse harilikult sõnade algustähed): nr – number, hr – härra, nt – näiteks, stj – saatja, kt – kohusetäitja, lp – lugupeetud, õa – õppeaasta, rmtk, rk – raamatukogu, pst – puiestee, SEJ – soojuselektrijaam, skp – selle kuu päeval, jne – ja nii edasi, RT – Riigi Teataja, ENE – „Eesti nõukogude entsüklopeedia”, ETK – Eesti Tarbijateühistu Keskliit, RTV – reklaamitelevisioon, TKM – Tartu Kunstimuuseum, s.o – see on, s.a – sel aastal, e.m.a – enne meie ajaarvamist.

Kui soovitakse saada sõnana hääldatavat lühendit, aga sõnaühendisse kuuluvate sõnade algustähed seesugust ei anna, siis võib võtta abiks teisigi tähti: TERKO – teraviljasaaduste kombinaat, AJUS – automaatjuhtimissüsteem (vrd AJS).

Nii algustäht- kui ka valiktähtlühendeid võib kirjutada üleni väiketähtedega või üleni suurtähtedega. Suurtähtlühendeid annavad eelkõige suure algustähega kirjutatavad sõnaühendid: TTÜ – Tallinna Tehnikaülikool, NSVL – Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit, KK – Keel ja Kirjandus. Ent sõna kirjutamine suure algustähega ei ole suurtähtlühendi nõutav eeltingimus. Suurtähtedega saab lühendada ka väikese algustähega kirjutatud sõnu: AS – aktsiaselts, HEJ – hüdroelektrijaam, RP – raamatupidamisosakond; VES – „Vene-eesti sõnaraamat”, E – esmaspäev, MM-võistlused – maailmameistrivõistlused, EVP – erastamisväärtpaber, IT – infotehnoloogia.

    Märkus. Sõnana väljaloetavaid suurtähtlühendeid võidakse hakata käsitama sõnana (nimena või mitte) ja kirjutama väiketähtedega: UNESCO ~ Unesco, Unescole; GOST ~ gost, gostides; AIDS ~ aids [aits] – (ingl) Acquired Immune Deficiency Syndrome = omandatud immuunpuudulikkuse sündroom, UFO ~ ufo – (ingl) unidentified flying object = identifitseerimata lendav objekt.

Suurtähtlühendisse võib homonüümsete lühendite eristamiseks võtta väiketähti: EKmS – Eesti Kirjameeste Selts (vrd EKS – Eesti Kirjanduse Selts), KübI – Küberneetika Instituut (vrd KI – Keemia Instituut), Ü – ühing, Üs – ühistu.

Üht ja sama sõna või sõnaühendit on sageli võimalik lühendada mitmel viisil: tänav – t, tn, tän, sealhulgas – sh, sealh, televisioon – tv, TV.

Mõned lühendid on mitmetähenduslikud. Sel juhul ütleb kontekst, kas v.a on väga austatud või välja arvatud, kas EE on „Eesti entsüklopeedia” või Eesti Ekspress, kas v on või, veerg, vihik, väin või vald.

Võõrkeelsete sõnaühendite puhul võib kasutada kas lähtekeelset lühendit või tõlgitud sõnaühendist saadud eesti lühendit. Emma-kumma võimaluse valikul on sageli otsustavaks kujunenud tava: USA – (ingl) United States of America = Ameerika Ühendriigid, HIV – (ingl) human immunodeficiency virus = inimese immuunpuudulikkuse viirus, ISO – (varasemast ingl nimetusest) International Standardizing Organization = Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon, KGB – (vn) Комитет государственной безопасности = Riikliku Julgeoleku Komitee, SI – (pr) Système International d’Unités = rahvusvaheline mõõtühikute süsteem, FIAT ~ Fiat – (it) Fabbrica Italiana Automobili Torino; kuid: LAV = Lõuna-Aafrika Vabariik, EL – Euroopa Liit, EÜ – Euroopa Ühendus.