Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRGID

Muid märke

@

kommertsmärk, ätt

Kasutatakse elektronposti aadressis: tiiu@eki.ee

&

ja-märk

Harilikult ühendab kaht nime: advokaadibüroo Mänd & Kuusk (tühikutega), ehitusfirma S&T (tähed võib tühikuteta).

%

protsendimärk

Hind tõusis 10%.

promillimärk

Veres leiti 2‰ alkoholi.

§

paragrahvimärk

§-des 6 ja 7 [paragrahvides kuus ja seitse] ~ 6. ja 7. §-s [kuuendas ja seitsmendas paragrahvis]

°

kraadimärk 10°

10° sooja ~ +10 °C. Nurk on 14°.

+

plussmärk

12 + 3 = 15. +10 °C.

miinusmärk

12 – 3 = 9. –10 °C.

x või ·

korrutusmärgid

12 x 3 = 36. 12 · 3 = 36

:

jagamismärk

12 : 3 = 4

=

võrdusmärk

16 : 4 = 4. Vana maja saneerimine (= tervistamine).

´

akuut

Kasutatakse tsitaatsõnades ja võõrnimedes: café, Molnár.

`

graavis

Kasutatakse tsitaatsõnades ja võõrnimedes: à la, Molière.