Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRGID

Ülakoma

Ülakoma kasutatakse:

 1. eesti nimede käänamisel, kui on tarvis osutada nime nimetavat käänet, mis on omastavakujuline: Ants Metsa’le, Maie Kalda’lt;

 2. võõrnimede käänamisel, kui on tarvis osutada nime nimetavat käänet ja sobitada võõrnime eesti käändetunnustega, eelkõige järgmistel juhtudel:

  1. nimi lõpeb häälduses täishäälikuga, aga kirjas kaashäälikuga: Dumas [dümaa] : Dumas’le, Rabelais [rablee] : Rabelais’d, Renault [renoo] : Renault’ga, Versailles [versai] : Versailles’ rahu, Marat [maraa] : Marat’ surm, Bordeaux [bordoo]: Bordeaux’ vein,

  2. nimi lõpeb häälduses kaashäälikuga, aga kirjas täishäälikuga: Seattle [siätl] : Seattle’is, Milne [miln] : Milne’iga, Wilde [uaild] : Wilde’ist, Hume [hjuum] : Hume’i õpetus,

  3. ühesilbilise nime käändevorm võib tunduda imelik, nt osastava Pod võiks kirjutada Po’d, Koniga võiks olla Kon’iga, Poes võiks olla Poe’s, (Belgia linnas) Spas asemel Spa’s;

 3. nimetuletistes tuletusaluse nimekuju osutamiseks (vt O 21);

 4. tsitaatsõnade käänamisel: show’ga, chargé d’affaires’iks ehk asjuriks, copy­right’ita;

 5. tähe väljajätu märkimiseks (hrl luules): Tihti üksainus pehme öö / lööb õitsel’ armu õit. Koidula luules on sagedased mull’ ja sull’.

Kaksisülakomasid kasutatakse keeleteaduslikus tekstis tähendusmärkidena. Nende märkide vahel võib seletada nii oma- kui ka võõrkeelsete sõnade tähendusi. On kaks võimalikku kuju: ‘tuba’ või ’tuba’.

Nt

  eesti sõnade tähendusi: koosviibimine ‘viibimine kellegagi üheskoos; oleng, pidulik koosistumine’; kottpimedus ‘täielik, pilkane pimedus’; krapsupealt ‘otsekohe, jalamaid, viivitamata’.

  Soome sõnade tähendusi: hallitus ‘valitsus’, huone ‘tuba’, pääoma ‘kapital’, takka ‘kamin’, öljy ‘õli; nafta’.

  Inglise sõnade tähendusi: once ‘(üks) kord; ükskord, kunagi; kui kord, niipea kui’; omnipotence ‘kõikvõimsus’; smog ‘sudu’; the Union Jack ‘Briti riigilipp’.