Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

NUMBRITE KIRJUTAMINE

Kuupäevade, aastaarvude ja kellaaegade kirjutamine

Kuupäeva kirjutamise võimalusi:

20. aprillil 1994. a2. märtsil 2005. a
20. aprill 19942. märts 2005
20. IV 19942. III 2005
20.04.199402.03.2005
20.4.942.3.2005
12.3.–20.3.200521.05–23.05

Rahvusvahelise standardiga ettenähtud viisidest on meil eelistatav 1994-04-20, 2000-03-02

Ajavahemiku väljendamisel algus- ja lõpukuupäevaga on järgmised võimalused:

  Turniir toimub 16.–26. mail.

  Turniir toimub ~ kestab 16.–26. maini.

  Turniir toimub ~ kestab 16. kuni 26. maini.

  Turniir toimub 16. ja 17. mail.

Aastaarvude kirjutamise võimalusi:

  1994. aastal

  1994. a

  aastal 1994

  aastail 1994–1997, 1994–97

  aastad 1908–1918, 1908–18

  Johannes Aavik (1880–1973)

  1920.–1930. aastad

  1920ndail

  1920. aastail (vrd sõnaga XX sajandi kahekümnendail aastail)

  1905.–1907. a sündmused, sündmused aastail 1905–1907

  1994.–95. õa, 1994.-95. õa, 1994/95. õa

(Kirjutusviis ’94 on väljapoole õigekeelsust jääv kujundustava.)

Kellaaja ja ajavahemiku kirjutamisel eraldatakse tunnid, minutid ja sekundid üksteisest punktiga, kümnendiksekundid komaga:

  kell 19.30

  algab 8.00 ja lõpeb 9.15

  6.18.24 (6 t 18 min 24 s)

  2.36,15 (2 min 36,15 s)

Rahvusvahelises standardis on tundide ja minutite vahel mõlemalt poolt kokkukirjutatav koolon. Kuupäeva ja kellaaja vahel on eralduseks T-täht:

  6:18.24

  1994-12-24T19:00 (1994. aasta jõululaupäeva õhtul kell seitse)

Üldkeele tekstis kasutatakse järgmisi lühendeid: s – sekund, min – minut, t – tund, p – päev, ööp – ööpäev, näd – nädal, k – kuu, a – aasta. Rahvusvahelisi lühendeid h – tund ja d – ööpäev seal harilikult ei tarvitata.