Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

NUMBRITE KIRJUTAMINE

Käände näitamine üksinda seisva arvsõna puhul

Numbritega kirjutatud käändevormilise põhiarvsõna käändetunnuse saab ­lisada alates osastavast:

28t28sse28-le28ks28ta
28s28-l28ni28ga
28st28-lt28na

Käändetunnuse võib lisada sidekriipsuga või kokkukirjutatuna ilma sidekriipsuta. Väliskohakäänete tunnused -le, -l, -lt tuleks alati kirjutada sidekriipsuga, sest l on kirjapildilt liiga lähedane numbriga 1: 21-le, 428-l (mitte: 21le, 428l).

Näiteid: 96st (ehk 96-st) lahkus 19. Hääletusprotsent on kasvanud 61ni (61-ni). 15-lt on arvamus saamata. Kaubamaja on lahti kella 20ni (20-ni). (Siiski mitte: kella 10st 20ni, vaid: Kaubamaja on lahti 10–20.)

Araabia numbritega kirjutatud käändevormilise järgarvsõna liite ja käändetunnuse lisamist võib tarvis minna alates ainsuse omastavast ja kõigis mitmuse käändeis:

28nda28ndasse28ndale28ndaks28ndata
28ndat28ndas28ndal28ndani28ndaga
28ndast28ndalt28ndana

  1930ndad (vrd 1930. aastad)

  1930ndate

  1930ndaid

  1930ndatesse ehk 1930ndaisse

  ..

Käände või mitmuse tunnus koos nda- või se-liitega (nimetava s- või ne-liidet vaevalt küll on tarvis) lisatakse tüvega kokkukirjutatuna. Muidugi pole ka sidekriipsu kasutamine viga: 28-ndani, 1930-ndaid, 31-sele.

  NtJüri tuli maratonil 96ndaks [= üheksakümne kuuendaks] ja Kalle 152seks [= saja viiekümne teiseks]. 1960ndail ja järgnevail aastakümneil. 1960ndatel ja järgnevatel kümnenditel.

Samal viisil tuleks toimida ka murdarvu ndik-liitega ja käände või mitmuse tunnusega:

  24ndiku ~ 24-ndiku

  24ndikku ~ 24-ndikku

  24ndikusse ~ 24-ndikusse

  24ndikud ~ 24-ndikud

Enamasti aga piisab murdarvude käänamisel käändetunnusest: 1/5st (või 1/5-st) ei jätkunud. ⅔ga (~ ⅔-ga) ei saa alustada. 3/24ta (~ 3/24-ta).

Rooma numbritega kirjutatud käändevormilise järgarvsõna käände või mitmuse tunnuse võib lisada sidekriipsu abil või ilma selleta alates ainsuse osastavast: III-t, III-sse, III-s, III-st ( IIIsse, IIIs, IIIst), III-le .. III-d, III-te .. (~ IIId, IIIte ..).

  Nt Louis XIV valitsusaeg, Ivan IV-st ~ IVst sai alguse .., andis Hispaania valitseda oma pojale Felipe II-le, XIX-st ~ XIXst alates, küsitleti XI klassides ja testiti X-tes ~ Xtes ning XI-tes ~ XItes.