Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

NUMBRITE KIRJUTAMINE

Kas numbrite või sõnadega?

Sõnavahe jätmine

Tavalises üldkeelses tekstis on kombeks kirjutada arvsõnad 1–10 sõnadega: Minu vanaisal oli seitse tütart. Nii on ka liitsõnade koosseisus: ühetoaline korter, nullpunkt, neljatärnihotell, kolmepunktivise.

Arvu suurus ei ole siiski ainumäärav. Kui tekstis on palju arve või suuri ja väikesi arve lähestikku, siis kirjutatakse nad kõik numbritega: Mari on töötanud 6 aastat algkoolis ja 19 aastat keskkoolis – kokku on tal 25 aastat pedagoogistaaži.

Matemaatika ja statistika tekstis kirjutatakse kõik arvud numbritega.

Mõõtühikulühendite või -tähistega koos kirjutatakse arvud numbritega: Toa pikkus on 4 m, laius 3 m ja kõrgus 2 m. Piimaliiter maksis 3 kr 10 s (mitte kolm kr kümme s). Ööpäeva keskmine temperatuur on 4 °C.

Ka protsendi- ja paragrahvimärki kasutatakse ainult koos numbritega kirjutatud arvudega: 9% (mitte: üheksa %), rasvaprotsent (mitte: rasva-%), käesolevas paragrahvis (mitte: käesolevas §-s), § 5 ~ 5. § (mitte: § viis ~ viies §), §-d 6–9 ~ 6.–9. § (mitte: §§ 6–9), §-des 16 ja 18 ~ 16. ja 18. §-s. Harilikult pannakse paragrahvimärk ette ja number järele: § 61 – loetakse põhiarvuna [paragrahv kuuskümmend üks]. Vähem on kasutusel number ees ja märk järel: 61. § – loetakse järgarvuna [kuuekümne esimene paragrahv].

Ümmargused arvud 100, 1000, 1 000 000 jms kirjutatakse sõnadega harilikult siis, kui ei toonitata täpset arvu: Miitingule kogunes umbes sada inimest (s.o sadakond, ligi sada või veidi üle saja). Muidugi on numbritega kirjutamine sobimatu piltlikes väljendeis: Olen sind sada aastat oodanud. Oled minust miljoni valgusaasta kaugusel. Vii talle tuhat tervist!

Ümmargused arvud kirjutatakse numbritega, kui toonitatakse arvu täpsust: Ankeedile vastas 100 katseisikut. Õmblusfirma toetas konverentsile sõitjat 1000 krooniga.

Mõttetu on kasutada arvu kirjutamisel sõna tuhat või selle lühendit tuh. Nt tuleb kirjutada 7000, mitte 7 tuhat või 7 tuh.

Suuremate arvude puhul on sõnad miljon, miljard ja nende lühendid sobivad: 5 mln ehk 5 miljonit ehk 5 000 000. 5 mld ehk 5 miljardit ehk 5 000 000 000 ehk 5·109.

Sõnavahe jätmine

Arvu ja mõõtühiku või selle lühendi või tähise vahel on üks tähekoht vahet: 45 krooni, 45 kr, 16 protsenti, 15 p/s (pööret sekundis), 250 kW.

Erandiks on protsendi, kraadi, nurgaminuti ja -sekundi tähiste kokkukirjutamine: 16%, 4° sooja, 39° palavikku, nurk A on 56°, 1° = 60' = 3600". Aga lahku: keskmine temperatuur –6 °C (Celsiuse kraadi), +57 °F (Fahrenheiti kraadi).

Arv ja temale järgnev mõõtühiku lühend või tähis tuleks paigutada samale reale: Senised kulutused on 2 678 850 kr. Kulutused on suurenenud 4%.

Kui arvule järgnev mõõtühiku lühend või tähis ei mahu arvuga samale reale, siis tuleks mõõtühiku nimetus järgmise rea alguses sõnaga välja kirju­tada:

Senised kulutused on 2 678 850

krooni. Kulutused on suurenenud 4 protsenti.