Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

NUMBRITE KIRJUTAMINE


Käände näitamine üksinda seisva arvsõna puhul

Numbritega kirjutatud käändevormilise põhiarvsõna käändetunnuse saab ­lisada alates osastavast:

28t28sse28-le28ks28ta
28s28-l28ni28ga
28st28-lt28na

Käändetunnuse võib lisada sidekriipsuga või kokkukirjutatuna ilma sidekriipsuta. Väliskohakäänete tunnused -le, -l, -lt tuleks alati kirjutada sidekriipsuga, sest l on kirjapildilt liiga lähedane numbriga 1: 21-le, 428-l (mitte: 21le, 428l).

Näiteid: 96st (ehk 96-st) lahkus 19. Hääletusprotsent on kasvanud 61ni (61-ni). 15-lt on arvamus saamata. Kaubamaja on lahti kella 20ni (20-ni). (Siiski mitte: kella 10st 20ni, vaid: Kaubamaja on lahti 10–20.)

Araabia numbritega kirjutatud käändevormilise järgarvsõna liite ja käändetunnuse lisamist võib tarvis minna alates ainsuse omastavast ja kõigis mitmuse käändeis:

28nda28ndasse28ndale28ndaks28ndata
28ndat28ndas28ndal28ndani28ndaga
28ndast28ndalt28ndana

  1930ndad (vrd 1930. aastad)

  1930ndate

  1930ndaid

  1930ndatesse ehk 1930ndaisse

  ..

Käände või mitmuse tunnus koos nda- või se-liitega (nimetava s- või ne-liidet vaevalt küll on tarvis) lisatakse tüvega kokkukirjutatuna. Muidugi pole ka sidekriipsu kasutamine viga: 28-ndani, 1930-ndaid, 31-sele.

  NtJüri tuli maratonil 96ndaks [= üheksakümne kuuendaks] ja Kalle 152seks [= saja viiekümne teiseks]. 1960ndail ja järgnevail aastakümneil. 1960ndatel ja järgnevatel kümnenditel.

Samal viisil tuleks toimida ka murdarvu ndik-liitega ja käände või mitmuse tunnusega:

  24ndiku ~ 24-ndiku

  24ndikku ~ 24-ndikku

  24ndikusse ~ 24-ndikusse

  24ndikud ~ 24-ndikud

Enamasti aga piisab murdarvude käänamisel käändetunnusest: 1/5st (või 1/5-st) ei jätkunud. ⅔ga (~ ⅔-ga) ei saa alustada. 3/24ta (~ 3/24-ta).

Rooma numbritega kirjutatud käändevormilise järgarvsõna käände või mitmuse tunnuse võib lisada sidekriipsu abil või ilma selleta alates ainsuse osastavast: III-t, III-sse, III-s, III-st ( IIIsse, IIIs, IIIst), III-le .. III-d, III-te .. (~ IIId, IIIte ..).

  Nt Louis XIV valitsusaeg, Ivan IV-st ~ IVst sai alguse .., andis Hispaania valitseda oma pojale Felipe II-le, XIX-st ~ XIXst alates, küsitleti XI klassides ja testiti X-tes ~ Xtes ning XI-tes ~ XItes.

ORTOGRAAFIA

NUMBRITE KIRJUTAMINE


Käände näitamine sõnaühendis oleva arvsõna puhul
Numbrid koos ne- ja line-omadussõnaga

Käände näitamine sõnaühendis oleva arvsõna puhul

Kui põhiarvsõna on nimetavas, siis teda laiendav nimisõna on osastavas: 15 kuud, 27 lehekülge, 11 km (= kilomeetrit), 5% (= protsenti).

Põhiarvsõna ülejäänud käänete ja järgarvsõna kõigi käänete puhul langeb arvsõna ja nimisõna kääne kokku: 16 (= kuueteistkümnes) peatükis, 16. (= kuueteistkümnendas) peatükis – mõlemad sõnaühendi liikmed on sees­ütlevas.

Seepärast: sõnaühendis selgub kääne nimisõnast ja arvsõna käänet ei ole vaja osutada.

Põhiarvsõnade näiteid:

  Käsilehed tuleb paljundada 42 kuulaja jaoks (ehk 42 kuulajale). Kutsutud 210 inimesest tulid pooled. Murdesõnavara saadi 15 külast 20 inimeselt. Kodumajandite osatähtsus on kasvanud 6,5%st 10,9%ni. 70 cm-st seelikuks ei jätku.

Järgarvsõnade näiteid:

  7. aprillil 1994. aastal, 8. kohale, Võru maantee 16. kilomeetril, enne 1. maid, V peatükist, 8.b ehk VIIIb klassis.

VäärÕige
27-st osalisest27 osalisest

1-he piletiühe pileti

11-ndas klassis11. klassis ~ XI klassis

VI-s peatükisVI peatükis

14-s valemis14. valemis ~ valemis 14

Kui sõnaühendit moodustavad arvsõna ja nimisõna asuvad lauses teineteisest kaugel, siis tuleb osutada ka arvsõna käändetunnus: Kursus peetakse 16-s 45 minuti pikkuses osas. 25-le endisest Jugoslaaviast saabunud põgenikule. 23-l erakonna liikmel. 5-le uue kaardi omanikule.

Kui numbritega kirjutatud arvsõna käändest võib valesti aru saada, siis on parem kirjutada see sõnadega: Kuutkümmend ~ kuutkümmet krooni ma ootama ei jää (vrd: 60 krooni ma ..). Kaht(e)teist(kümmend) ~ kaht(e)teistkümmet vihast meest ei ole enam laua taha oodata (vrd: 12 vihast meest ei ole ..).


Numbrid koos ne- ja line-omadussõnaga

Liitsõna esiosaks oleva numbri võib järelosaga liita sidekriipsu abil või kirjutada kokku: 40-vatine ~ 40vatine lamp, 18-tunnine ~ 18tunnine peatus, 55-meetrine ~ 55meetrine vagu, 1,6-liitrine ~ 1,6liitrine mootor.

Kui tähe l ja numbri 1 kirjapildi lähedus võib eksitada, siis on parem panna sidekriips: 2,1-liitrine, 251-leheküljeline.

Vrd lahku: 40 mln eurone laen (s.o neljakümne miljoni eurone), 18 mld kroonine võlg (kaheksateistkümne miljardi kroonine).

Lühendi või tähise kasutamisel sidekriipsu pole vaja panna: 40 W lamp (40vatine ~ 40-vatine lamp), 270 km vahemaa (270kilomeetrine ~ 270-kilomeetrine vahemaa), 12 a laps (12aastane ~ 12-aastane laps), 50% hinnaalandus (50protsendine ~ 50-protsendine hinnaalandus), 30° kuumus (30kraadine ~ 30-kraadine kuumus).

Kirjutusviis jääb samaks ka juhul, kui liitsõnale eelneb määrsõnaline laiend (kuni, ligi, ligemale, ligikaudu, üle, alla, peaaegu ~ peagu, umbes): kuni 300(-)kilomeetrine vahemaa ~ kuni 300 km vahemaa, ligi 19(-)protsendine hinnatõus ~ ligi 19% hinnatõus, ligikaudu 50(-)millimeetrine hälve ~ ligikaudu 50 mm hälve, umbes 350(-)kroonine vahe ~ umbes 350 kr vahe.