Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID


Pöördkonnad

esitlema-tüüp

esitlema-tüüpi (ÕSis arvatud 50. tüübi alla) kuulub umbes 60 /skle, tle/-liitelist tegusõna, mille tüvi on kolmesilbiline, nagu olesk­le/ma, sosiskle/ma, naljatle/ma, kenitle/ma, keskustle/ma (vrd kahesilbi­liste /(C)le/-tegusõnadega M 189). Need sõnad võivad muutuda nii nagu elama-tüüpi sõnadki (vrd kirjuta/ma : kirjuta/da : kirjuta/n : kirjuta/tak­se), kuid lisaks sellele on neil olemas (kõrgstiilne) paralleelvormistik, mis on analoogiline tulema-tüübiga (ÕS 54. tüüp, vt M 171). Ka lihtminevik võib neil olla nii regulaarne kui tulema-tüübi analoogial ebaregulaarne: esitle/sin ~ esitelin. Kui palju, mis tingimustel ja mis­su­gustes paradigma vormides neid rööpvorme tegelikult kasutatakse, pole selge. Paistab, et suhteliselt sagedased on da-tegevusnimi ja nud-kesk­sõna: esi`tell/a, esitel/nud.