Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

Saateks

Käsiraamat on kirjutatud vähemalt keskharidusega eestlase jaoks. Ühelt poolt pakub see üldharivaid teadmisi eesti kirjakeele grammatika ja sõnavara ehituse kohta. Oleme püüdnud asju esitada võimalikult lihtsalt ning vältida tavakasutajale tarbetuid üksikasju. Neile, kel siin pakutust väheks jääb, soovitame teaduslikku grammatikat: "Eesti keele grammatika" I–II. Tallinn, 1995, 1993. Teiselt poolt tahab käsiraamat olla praktiline abivahend kirjakeele korrektseks kasutamiseks. Sellena on ta kooskõlas Eesti Keele Instituudi uue keelekorraldussõnaraamatuga "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006".

Käsiraamat koosneb sissejuhatusest ning viiest peatükist, kus käsitletakse ortograafiat, morfoloogiat, sõnamoodustust, süntaksit ja leksikoloogiat. Foneetika ja fonoloogia põhimõistete lühikäsitlus on liidetud ortograafia peatükile.

Sissejuhatuse on kirjutanud Kristiina Ross ja Mati Erelt, vormiõpetuse peatüki Kristiina Ross, mõne osa koostamisel on osalenud ka Mati Erelt ja Tiiu Erelt. Sõnamoodustuse ja süntaksi on kirjutanud Mati Erelt, ortograafia ja leksikoloogia Tiiu Erelt.

Iga peatüki lõpus on esitatud soovituskirjandus selle ainevaldkonna põhjalikumaks omandamiseks. Käsiraamat on varustatud aineregistriga, kus märksõnale järgnev täht osutab peatükile, number selle peatüki paragrahvile (NB! mitte leheküljele).

Käsiraamatu kolmandas trükis on sisulisi muudatusi tehtud kõigis osades. Kõige rohkem on muudetud süntaksit, kõige vähem sõnamoodustust.