Lauseintonatsiooni mõiste

Intonatsioon on kuuldeline mulje kõnemeloodia kõrgusest ja liikumisest lauses või mõnes muus kõneüksuses. Akustika tasandil seostub intonatsiooniga kõige paremini põhitoon. Põhitooni kulgu mõjutavad lause- ja sõnarõhk, kvantiteet, rütm, pausid, kõnekiirus, lause pikkus, lause häälikuline koostis jmt. Kõiki nendest teguritest põhjustatud põhitoonikontuuri muutusi inimene ei taju, ja sellest tulenebki mõningane erinevus intonatsiooni ja põhitoonikontuuri vahel. Vaatamata sellele uuritakse ja kirjeldatakse intonatsiooni põhitooni abil.

Intonatsiooni võib vaadelda sõna- või lausetasandil: