Hüüd

Hüüd vormistatakse eesti keeles harilikult lausena, mille alguses on partikkel küll, või lausena, milles on fraasipartiklid alles, aga. Näiteks Küll sa oled ilus!, Oli alles tore päev! Ent hüüdu antakse edasi ka lausetega, mis vormilt on eriküsilaused või väitlaused.

Eriküsilausena vormistatud hüüd

eristub küsimusest juhul, kui on täidetud kolm tingimust:

Milline MEES ta on!

MILLINE mees ta on?

Vt joonis 6.

Väitlausena vormistatud hüüd

eristub väitest, kui

VIHMA sajab!

Vihma sajab.

Vt joonis 7.