Vaata piiblitekste


   

[Jesaja]

• [7. peatükk]
• [11. peatükk]
• [40. peatükk]
• [60. peatükk]

[7. peatükk]

 10. NInck se Issand pajatis jelles Ahassi wasto, ninck laus:
 11. Küssi sinnule ütz tächt sest Issandast sinnu Iummalast, se olckut allan se pörcko sissen, ächk üllewen sähl körgen.
 12. Enge Ahas laus: Minna ei taha mitte küssida, et minna sedda Issandat ei mitte kiwsa.
 13. Sihs ütlis temma: Hä küll, sihs kuhlket teye sest Davida koast, om se teil weiti, et teye se raghwa wihastate, teye peate kahn minnu Iummalat wihastama?
 14. Seperrast sahb teile se Issand essi ütz tächt andma, kajeket, ütz Iunckro om hendas, ninck sahb ütte poja ilmale tohma, se sahb temma nimmetama, Emanuel,
 15. woisindt ninck mett sahb temma söhma, et temma tehdku sedda kurja erraheita, ninck hähd errakorjata. 

[11. peatükk]

 1. NInck sähl sahb ütz witz ülles minnema sest Isai suggust, ninck ütz os temma juhrest suggu tohma,
 2. kumba pähl sahb hengama se waim sest Issandast, se waim sest tarckussest ninck sest moistussest, se waim se newust ninck sest kinnitussest, se waim sest tundmissest, ninck sest peljussest sest Issandast,
 3. ninck temma haisz sahb ollema se Issanda peljusse sissen. Temma ei sah mitte nuchtlema perra sedda, kui temma silmat neggewat, ächk sündma perra sedda, kui temma körwat kuhlwat,
 4. enge sahb euckedusse kahn sundma need waiset, ninck kochto kahn nuchtlema need armatomat se mah sissen. Ninck sahb se sauwa kahn ommast suhst löhma se mah, ninck se hengo kahn ommist huhlist sedda Iummala wallalist erratapma,
 5. euckedus sahb se keutmine temmast niudast ollema, ninck usck se keutmine temmast nehrost. 

[40. peatükk]

 1. RÖmustaket, römustaket minnu raghwa, ütleb teye Iummal,
 2. pajataket Ierusalemmi kahn söbbralikult, ninck kuhlutaket temmale, et neine waimoliko söddal ütz tucka om, sest neine kurri töh om andis antut, sest temma on kattekordalist sahnut se käghe sissest sest Issandast, kihke neine pattude ehst.
 3. Sähl om ütz hähl üttest tennitajast se lahne sissen, walmistaket selle Issandelle se the, techket se ilma ajatut the pähl ütz eckqua the meye Iummalalle.
 4. Kihck netzut peawat üllentut sahma, ninck kichk mäghed ninck mettet peawat allandut sahma, ninck mea tassa ei olle, peab tassas sahma, ninck mea mettlick om, peab eckquas sahma.
 5. Sest se auwustus sest Issandast peab awalick sahma, ninck kihck liha teine teise kahn sahb neggema, et se Issanda suh pajatab. 

[60. peatükk]

 1. ERrake ülles, sah selges, sest sinu walgust tulleb, ninck se auwustus sest Issandast lähab ülles ülle sinno.
 2. Sest kaje, pimmedus kattab kindi se mah, ninck se hemmerick need pagganat. Enge ülle sinno lähab ülles se Issand, ninck temma auwustus paistab ülle sinno,
 3. ninck need pagganat sahwat sinnu paistusse sissen keuma, ninck se raghwas se walgusse sissen, kumb ülle sinno ülleslähab.
 4. Tösta ommat silmat ülles, ninck kaje ümber, needsinatzet kihck üttehaggetut tullewat sinnu mannu, sinnu Pojat sahwat kauwelt tullema, ninck sinnu tüttret peawat sinnu körwal ülleskaszwatut sahma.
 5. Sihs saht sinna omma lusti neggema, ninck welja murdma, ninck sinnu söa sahb hendas immetellema, ninck welja laotama, kui hendas se koggodus se merre man sinnu pohle kähnab, ninck se weggi neist pagganeist sinnu mannu tulleb.
 6. Sest se koggodus neist kamelist sahb sinno katma, need johszjat Midiast ninck Ephast. Nemmat sahwat kihk sabast tullema, kulda ninck wyroki tohma, ninck se Issanda kittusse tunnistama.