Vaata piiblitekste


   

Moseh esimenne ramat.

• Se esimenne Capittel.
• Se töine Capittel. Cap. 2.
• Se kolmas Capittel. Cap. 3.
• Se neljas Capittel. Cap. 4.
• Se Wihges Capittel. Cap. 5.
• Se Kuhwes Capittel. Cap.6.
• Se seitzimes Capittel; Cap. 7;
• Se Kattessas Capittel. Cap. 8.
• Se üttessas Capittel. Cap. 9.
• Se kümnes Capittel. Cap. 10.
• Se ütztöistkümnes Capittel. Cap. 11.
• Se katztöistkümnes Capittel. Cap. 12.
• Se kolmtöistkümnes Capittel. Cap. 13.
• Se nellitöistkümnes Cap. Cap. 14.
• Se Wihstöistkümnes Cap. Cap. 15.
• Se kuhstöistkümnes Capittel. Cap. 16.
• Se Seitzitöistkümnes Capittel. Cap. 17.
• Se Kattessatöistkümnes Capittel. Caput 18
• Se üttessatöistkümnes Capittel Caput. 19.
• Se katzkümnes Capittel. Caput 20.
• Se ützkolmandkümnes Capittel. Cap. 21.
• Se Katzkolmandkümnes Capittel. Cap. 22.
• Se Kolmkolmandkümnes Capitt. Cap. 23.
• Se Nellikolmandkümnes Capit: Cap. 24.
• Se wihskolmandkümnes Cap. Cap. 25
• Se kuhs kolmandkümnes Capittel Cap. 26.
• Se seitzi neljantkümnes Capittel Cap. 27.
• Se kattessakolmantkümnes Capitt. Cap. 28
• Se üttessakolmandkümnes Capittel Cap. 29.
• Se kolmkümnes Capittel. Cap. 30
• Se ütz neljantkümnes Capittel. Cap. 31.
• Se katzneljantkümnes Capittel Cap. 32.
• Se kolm neljantkümnes Capittel. Cap. 33.
• Se Nellinelajntkümnes Capittel. Cap. 34
• Se Wihsneljantkümnes Capittel. Cap. 35.
• Se kuhsneljantkümnes Capittel. Caput 36.
• Se seitzineljantkümnes Capittel. Cap. 37.
• Se kattessaneljantkümnes Capittel. Cap. 38.
• Se üttessaNeljandkümnes Capittel. Cap. 39
• Se Nellikümnes Capittel. Cap. 40.
• Se ützwihgendkümnes Capittel. Cap. 41.
• Se katz ¤neljadkümnes Capittel. Cap. 42.
• Se ¤kolmwihgentkümnes Capittel. Cap. 43.
• Se Nelliwihgentkümnes Capittel. Cap. 44.
• Se wihswihgentkümnes Capittel; Caput 45
• Se kuhswihgentkümnes Capittel Caput 46.
• Se seitsiWihgentkümnes Capittel. Caput 47.
• Se kattessa wihgentkümnes Capittel Cap. 48.
• Se üttessa wihgentkümnes Capittel. Cap. 49.
• Se wihskümnes Capittel. Cap. 50

Se esimenne Capittel.

 1. ¤Alckmissen loih Jumal taiwa ninck mah,
 2. Ninck se ¤mah olli tüha ninck umban, ninck pimme olli se perrato süwwadusse pähl; ninck jumala waim olli ¤lihkwan se weje pähl.
 3. Ninck jumal lauss: Sahko Walck: sihs saih Walck,
 4. Ninck jumal neggi eth se Walck häh olli. Sihs lahhutis jumal sedda Walcket sest pimmedussest.
 5. Ninck jumal kutzus sedda Walcket päiwas, ninck sedda pimmedust kutzus temma öhs. Ninda saih öddanck ninck saih hohmick se esimenne päiw.
 6. Ninck jumal lauss: Sahko ütz ¤weljawinnitaminne neihde wejede wahjel, ninck olcko üttes lahhutamisses neihde wejede wahjel.
 7. Ninck jumal teggi sedda weljawinnitamisst, ninck lahhutis sedda wette, kumb se weljawinnitamisse allan jäih sest wejest erra, kumb üllehen se weljawinnitamisse pähl jäih. Ninck se saih ninda.
 8. Ninck jumal kutzus sedda weljawinnitamisst Taiwas. Ninda saih öddanck ninck saih hohmick se töine päiw.
 9. Ninck jumal lauss: Haggeko hendast se wessi taiwa allan ¤üttehe paicka, eth se koiw netta sahb; Ninck se saih ninda.
 10. Ninck jumal kutzus sedda koiwa Mahs, ninck sedda wessihaggemisst kutzus temma merres; Ninck jumal neggi eth se häh olli.
 11. Ninck jumal lauss: Se mah andko welja haina, seemneteggejat haina, wilja puht, kumb omma sugku perra wilja tohb, kumba sissen temma omma seemne om mah pähl, Ninck se saih ninda.
 12. Ninck se mah töih haina, seemneteggejat haina omma sugku perra, ninck wilja kandwat puh, kumba sissen temma seemen olli temma sugku perra; Ninck jumal neggi eth se häh olli.
 13. Ninda saih öddanck ninck saih hohmick se kolmas päiw.
 14. Ninck jumal lauss: Sahkut Walckustajat se taiwaweljawinnitamisse sissen lahhutama tarbis se päiwa ninck se öh wahjel; Ninck olckut tähede, techtajude, päiwade ninck ahjastade tarbis.
 15. Ninck olckut Walckustajis se taiwaweljawinnitamisse sissen paistma tarbis mah pähle, Ninck se saih ninda.
 16. Ninck jumal teggi neiht katte suhret Walkustajat; sedda suhrt Walckustaja se päiwa wallizejas; Ninck sedda wähekest walckustaja se öh wallizejas; Ninck neiht taiwatähet.
 17. Ninck jumal panni nemmat se taiwaweljawinnitamisse sisse, paistma tarbis mah pähle,
 18. Ninck wallizema ülle se päiwa ¤ ninck ülle se öh, ninck lahhutama se walcke ninck se pimmedusse wahjel. Ninck jumal neggi eth se häh olli.
 19. Ninda saih öddanck ninck saih hohmick se neljas päiw.
 20. Ninck jumal lauss: Se wessi lihkutake hendast erra ellajite kahn üttest ellawast hengest; ninck Zirckut lennakut üllehen se mah pähl se taiwa weljawinnitamisse ¤ weren.
 21. Ninck jumal loih suhret merre kallat, ninck keicksugkuzet ellawat ¤lihkwat henget, kumbade kahn se wessi hendast erralihkutab, neihde sugku perra; Ninck keicksugkuzet ssiwade kahn zirckut neihde essi sugku perra, Ninck jumal neggi eth se häh olli,
 22. Ninck jumal önnistis nemmat, ninck lauss: Tegket sugku ninck siggeket, ninck teuwtket se wette erra merre sissen; Ninck se zirck siggeko mah pähl.
 23. Ninda saih öddanck ninck saih hohmick se wihges päiw.
 24. Ninck jumal lauss: Se mah andko welja ellawat henget neihde essi sugku perra, töpprast, maddut ninck ommat mah pähl ellajat neihnde essi sugku perra, Ninck se saih ninda.
 25. Ninck jumal teggi neiht mahellajat neihnde essi sugku perra, ninck keicksugkuzet maddut ¤mah pähl neihde essi sugku perra; Ninck sedda töpprast temma essi sugku perra, Ninck jumal neggi eth se häh olli.
 26. Ninck jumal lauss: Tegkem innemisset meije palcke kahn, meije sharnazes, eth nemmat wallizekut ülle neiht kallat merre sissen, ninck ülle neiht zirckut taiwa allan, ninck ülle sedda töpprast, ninck ülle keick se mah, ninck ülle keick maddut, kumbat maht möhda lihkwat.
 27. Ninck jumal loih sedda innemist omma palcke kahn, jumala palcke kahn loih temma tedda, ütte Issakest ninck ütte Emmakest loih temma nemmat.
 28. Ninck jumal önnistis nemmat, ninck lauss neihnde wasto: Tegket sugku, ninck siggeket, ninck teuwtket se mah erra, ninck sähdket sedda hennelle kette, ninck wallizeket ülle neiht kallat merre sissen, ninck ülle neiht zirckut taiwa allan, ninck ülle keick ellaja, kumb maht möhda lihkus.
 29. Ninck jumal lauss: Kaje, Minna olle andnut teille keickesugkust seemneteggejat haina, kumb keicke mah pähl om, ninck keick puiht, kus puhwilli pähl om, mea seement teeb, seh peab teille söhkes ollema.
 30. Enge keickelle ellajalle mah pähl, ninck keickelle zirckulle taiwa allan, ninck keickelle, mea maht möhda lihkus, kus ütz ellawa heng sissen om, keick se haljas haina, söhkes. Ninck se saih ninda.
 31. Ninck jumal kajis keick mea temma tennut olli, ninck kaje, se olli häh wäje kah. Ninda saih öddanck ninck saih hohmick, se kuhwes päiw.

Se töine Capittel. Cap. 2.

 1. Ninda tetti erra taiwas ninck mah ninck keick neihde weggi.
 2. Ninck jumal weih seitzimel päiwal otza omma töht mea temma teggi, ninck hingis seitzimel päiwal keickest ommast töhst, mea temma teggi.
 3. Ninck jumal önnistis sedda seitzimest päiwa, ninck andis sedda pöhas, seperrast eth temma sehl (päiwal) hingenut olli keickest ommast töhst, mea temma lohnut ninck tennut olli.
 4. Seh om se taiwa ninck se mah sündiminne, kun nemmat lohtut saihit, sel ajal, kun jumal, jumal Isand, taiwa ninck mah teggi.
 5. Kun ¤is weel olli keicksugkune warrick nurme pähl, ninck kun is weel olli keicksugkune hain mah pähl ülleskaswanut, sest jumal is olle weel lascknut wehemat sadta mah pähl, ninck üsseki inneminne is olli weel, ken sedda maht tegges.
 6. Enge ütz hutz tulli ülles mah sissest, ninck kastis pählt keick sedda maht erra.
 7. Ninck jumal, jumal Isand, seppizis sedda innemist tolmo mahmullast, ninck puchkis temma nenna sisse ütte ellawa höngo, ninck se inneminne saih üttes ellawas hinges.
 8. Ninck jumal Isand ¤istutis ütte ajda se ¤keick armsamba mah sissen päiwa nöstmisse pohlt, ninck panni sedda innemist sinna sisse, kumba temma seppizenut olli.
 9. Ninck jumal, jumal Isand, laskis ülles kaswada mulla sissest keicksugkuzet puiht, armsat netta, ninck häiht sühwa, ninck sedda ello puh kesckelt se aja sissen; ninck sedda häh ninck kurja moistmisse puh.
 10. Ninck ütz jögge tulli welja sest armsambast mahst sedda ¤ajda kastma, ninck lahhutati sählt, ninck saih nellas harras.
 11. Se esimetze nimme om Pison, se om toh jögge, kumb johseb ümber keick Hawila mah, kus kuld om,
 12. Ninck sesamma kuld om häh; sähl om se Bedellion, ninck se kallis kiwwi Onix.
 13. Se töise jögge nimme om Gihon, seh om toh jögge, kumb johseb ümber keick se morjani rahgwa mah,
 14. Se kolmanda jögge nimme om Hidekel, seh om toh jögge kumb päiwa nöstmisse pohlt Asyria maht möhda johseb. Ninck se neljas jögge om se Phrath.
 15. Ninck jumal Isand wöttis sedda innemist, ninck panni tedda se keick armsamba mah aja sisse, sedda teggema ninck höidma.
 16. Ninck jumal Isand kesckis sedda innemist ninck lauss: Sinna Wöit küll sühwa keickest puhst se aija sissen,
 17. Enge sest häh ninck kurja moistmisse puhst, sestsammast ej pea Sinna mitte söhma. Sest, kumbal päiwal Sinna tohst söht, saht Sinna kohldan errakohlda.
 18. Ninck jumal Isand lauss: Ei olle se mitte häh, eth se inneminne ützen om, Minna tahha temmalle ütte abbikahsa tetta, kumb om, ni kuj ¤kohen temma essi om
 19. Sest, jumal Isand seppizis mullast keicksugkuzet nurme pähl ellajat, ninck keicksugkuzet zirckut taiwa allan, ninck töih nemmat se innemisse mannu, eth temma piddi kajema, mes temma üttelle iggalickulle nimme pannes. Ninck igga nimme, mea se inneminne üttelle ellajalle pannes, seh piddi temma nimme ollema.
 20. Ninck se inneminne panni nimmet keickelle töppralle, keickelle zirckulle taiwa allan, ninck keickille mötzalissille, is leuwti enge selle innemisselle ütz abbikahsa, kumb olles, ni kui kun temma essi om
 21. Ninck jumal Isand lasckis ütte käwwa unne se innemisse pähle sadta, eth temma maggas, ninck wöttis ütte neihst temma külgluihst, ninck panni leha kah temma assent kindi,
 22. Ninck jumal Isand teggi sedda külgluh, mea temma sest innemissest wötnut olli, üttes naises, ninck weih sedda se innemisse mannu,
 23. Ninck se inneminne lauss: Sehl hawal om seh luh neihst minnu luihst, ninck leha minnu lehast; Seh sahb üttes Emmamehes kutztut sahma, sehst eth temma sest mehest wöttut om.
 24. Seperrast sahb ütz mehs omma Issa ninck omma Emma perralle jetta, ninck omma naise perralle heitta, ninck nemmat sahwat üttes lehas olla.
 25. Ninck nemmat ollit möllembat paljat, se inneminne ninck temma naine, ninck neihl is olli hebbe.

Se kolmas Capittel. Cap. 3.

 1. Ninck se ssiwck olli kawalamb kui keick ellajat nurme pähl, kumbat jumal Isand tennut olli, ninck lauss se naise wasto: Ja! Eth jumal üttelnut om, teije ej pea mitte söhma keicksugkuzist puihst se aija sissen.
 2. Sihs ütlis se naine se ssiwu wasto: Meije söhme neihde puihde wiljast aija sissen,
 3. Enge toh puh wilja perrast kumb kesck aijan om, om jumal üttelnut: Ei pea teije sehst mitte söhma, ej pea teije sedda ka mitte putma, eth teije ej kohlete erra.
 4. Sihs lauss se ssiwck se naise wasto: Ej sah teije mitte kohlda.
 5. Enge jumal tehjab, eth kumbal päiwal teije sehst söhte, sihs sahwat teije silmat wallales sahda, ninck teije sahte ni kui jumal olla, eth teije moistate häht ninck kurja.
 6. Ninck se naine kajis, eth se puh häh olli söhke tarbis, ninck eth temma otza häh olli silmill, ninck ütz armas puh moistlickus teggema; ninck wöttis temma wiljast, ninck söih, ninck anni kahn ommalle mehelle hennesse kahn, ninck temma söih.
 7. Ninck neihde möllembite silmat saihit wallales, ninck nemmat tundsit, eth nemmat paljat ollit, ninck omblesit ¤Figipuhlehet ütte, ninck teggit hennesselle pöllat.
 8. Ninck nemmat kuhlsit jumala Isanda hähle aija sissen keuwat se päiwa höngumisse aijal, ninck Adam keckis hendast erra omma naise kahn se aija ¤puihde. sean jumala Isanda ehst.
 9. Ninck jumal Isand heickas sedda Adam, ninck lauss temmalle: Kus ollet sinna?
 10. Ninck temma ütlis: Minna kuhli Sinnu hähle aija sissen, ninck peljesi, sest minna olle paljas, ninck kecksi hendast erra.
 11. Ninck temma lauss: Kehs om Sinnulle tehda andnut, eth Sinna paljas ollet? Kas ollet Sinna sest puhst söhnut, kumba perrast Minna Sinno kescksi; Sinna ej pea sehst mitte söhma?
 12. Ninck Adam lauss: Se naine, kumba Sinna minnulle pannut ollet, anni minnulle sehst puhst, ninck minna söihi.
 13. Sihs lauss jumal, jumal Isand, se naise wasto: Kuis ollet Sinna sedda tennut? Ninck se naine lauss: Se ssiwck petti minno erra, eth minna söihi.
 14. Ninck jumal, jumal Isand, lauss: se ssiwu wasto: Sest, eth Sinna sedda tennut ollet, sihs olle erranehdtut keicke töppra seast, ninck keicke ellaja seast nurme pähl; Omma kötto pähl peat Sinna keuwma, ninck mulda peat Sinna söhma keickel Sinnu ello ajal.
 15. Ninck Minna tahha weha panna Sinnu ninck se naise wahjel; Sinnu sugku ninck temma sugku wahjel, sesamma peab Sinnulle se päh errasöckuma, Sinna enge saht temmalle se jalla talla errapurreda.
 16. Se naise wasto lauss temma: Minna tahha Sinnulle paljo paljo haicket, ninck latze hedda anda; haicke kahn peat Sinna latzet ilmalle kandma, ninck Sinnu asjakombe peab Sinnu mehe käjede allan ollema, ninck temma peab ülle Sinno wallizema.
 17. Ninck Adammi wasto lauss temma: Sest, eth Sinna omma naise sönna kuhlnut ollet, ninck ollet söhnut sest puhst, kumba perrast Minna Sinno kescksi, ninck ütlesi, Ei pea Sinna sestsammast mitte söhma; erranehdtut olcko se muld Sinnu perrast, haicke kahn peat Sinna temmast leiba söhma Sinna ello eal,
 18. Ohhat ninck orjat peab temma Sinnulle welja kaswatama, ninck Sinna peat se haina nurme pählt söhma
 19. Sinnu pösse higki sissen peat Sinna leiba söhma, senni kun Sinna jelles mullas saht, sest tohst ollet Sinna wöttut; Sest Sinna ollet muld, ninck peat jelles mullas sahma.
 20. Ninck Adam kutzus omma naist HEwas, sest eth temma keickede ellawite Emma om.
 21. Ninck jumal, jumal Isand, teggi selle innemisselle ninck temma naiselle nachksergket, ninck kattis nemmat.
 22. Ninck jumal, jumal Isand, lauss: Kaje, Adam om sündinut ni kui meijest ütz, eth temma moistab häht ninck kurja; Nüd enge, eth temma omma kette ei kühnitake welja, ninck wötke kah sest Ello puh wiljast, söhke, ninck ellake iggawetzel ajal,
 23. Sihs heittis jumal, jumal Isand, tedda se keick armsamba mah aija sissest welja, eth temma se mah tegges, kumbast temma wöttut om.
 24. Ninck kun temma nüd, sedda innemist welja aijanut olli, panni temma neiht Cherubbit päiwa nöstmisselt se¤keick armsamba mah aija ette, ninck ütte paljast, katte terra kah möhka, sedda teht höidma se ello puh pohle.

Se neljas Capittel. Cap. 4.

 1. Ninck Adam wöttis HEwa omma naist tutwas, seh saih hendas, ninck kandis Kajin ilmalle, ninck lauss: Minna olle hennesselle sohjetanut ütte mehst sedda ¤jumalat Isandat.
 2. Ninck temma kandis weel ilmalle temma welje, sedda Abel, ninck Abel saih üttes lambakarjusses, Kajin enge saih üttes mahteggeja mehes.
 3. Ninck se sündi perrast, mönt ajcka, eth Kajin sest mahwiljast jumalalle Isandalle ruhwa offri töih,
 4. Ninck Abel töih kahn neihst omma karja esimetzist ninck temma pihmast; Ninck jumal Isand kajis rochkeste Abelli ninck temma offri pähle,
 5. Kajinni pähle enge ninck temma offri pähle is kaje temma mitte rochkeste. ¤ Sihs wehastellis Kajin wäje kah erra, ninck temma pösck mustas erra,
 6. Sihs lauss jumal Isand Kajinni wasto: Mincksperrast wehastellet Sinna erra, ninck mincksperrast mustab Sinnu pösck erra?
 7. Eis se olle ninda; Kui ¤Sinna hähste teet: Sihs om andis andminne; kui Sinna enge ej tee mitte hähste: Sihs istut Sinna se patto usse ehn, toh asjakombe om Sinnu käjin, Sinna enge peat ülle temma wallizema.
 8. Sihs könnellis Kajin omma welje Abelli kahn. Ninck se sündi kun nemmat nurme pähl ollit, tulli Kajin omma welje Abelli pähle, ninck tappis temma erra.
 9. Sihs lauss jumal Isand Kajinni wasto: Kus om Abel Sinnu wellj? Ninck temma lauss: Ej Minna tehja, kas olle Minna omma welje höidja?
 10. Temma enge lauss: Mes ollet Sinna tennut? Sinnu welje werre hähle tennitab mahmullast minnu pohle.
 11. Nüd enge peat Sinna erranehdtut ollema mah pählt, kumb omma suh om awwanut, ninck om Sinnu welje werre Sinnu käjist wötnut.
 12. Kun Sinna lettat sedda maht teggema, ej peab seh omma wegge Sinnulle mitte andma; Ütz ümberjohsja ninck ütz mahjohsja peat Sinna mah pähl ollema.
 13. Ninck Kajin lauss jumala Isanda wasto: Minnu patt om suhremb, kui eth se minnulle wöib andis andtut sahda.
 14. Neggezu, Sinna heittat Minno tähmba mah sissest welja, ninck Sinnu palcke ehst pea Minna hendast errakeckma, ninck pea ütz ümberjohsja ninck ütz mahjohsja ollema mah pähl: Sihs sahb sahma, eth Minno sahb erratappa, ken üsseki minnu pähle puttub.
 15. Enge jumal Isand lauss temma wasto: Seperrast peab seh, ken Kajinnit erratappeb, olcko ken olnes, seitzi körrat sunnituts sahma. Ninck jumal Isand pannj Kajinnille ütte techte, eth ej keddakit peas temma erratapma, ken temma pähle puttus.
 16. Sihs letz Kajin jumala Isanda ehst erra, ninck elli Noddu mahl, se keick armsamba mah wasto päiwa nöstmisse pohle.
 17. Ninck Kajin wöttis omma naist tutwas, seh saih hendas, ninck töih sedda Hanoch ilmalle. Ninck temma teggi ütte lihna, sedda kutzus temma omma poja nimme perra Hanochus.
 18. Hanochulle enge sündis Irad; Ninck Irad sünnitis Mehujaellit; Mehujael sünnitis Methusaellit; Methusael sünnitis Lamechit.
 19. Lamech enge wöttis Katte naist, töisel Ada nimme, töisel Zilla nimme.
 20. Ninck Ada töih Ilmalle sedda Iaballit, seh om toh rahgwa Issa, kumb korjuste sissen ellab, ninck töppras piddab;
 21. Ninck temma Welje nimme olli ¤Thubal, Seh om keicke toh rahgwa Issa, kumbat keelemengo pähl, ninck pillide pähl mengewat.
 22. Ninck Zilla töih kahn ilmalle sedda ¤Thubalkainnit, noihde keickede Meistrimehst, kumbat rawda ninck wascke zaggawat; Ninck Thubalkainni sössar olli ¤Naema
 23. Ninck Lamech ütlis ommi naiste Ada ninck Zilla wasto: Kuhlket Minnu hähle Lamechi naiset, kuhlket minnu könne pähle. Minna olle ütte mehst erratapnut Minnulle üttes hawas; ja ütte poist, minnulle üttes muhhus.
 24. Kajin peab seitzikörrat erraotztut sahma, Lamech enge seitzikümment körrat pähle seitzi körrat.
 25. Ninck Adam wöttis weel omma naist tutwas, seh saih hendas, ninck kandis ütte poja ilmalle, ninck kutzus temma nimme Setthis; Sest jumal om minnulle ütte töist sugku pannut Abelli assemelle, eth Kajin toht erratapnut om.
 26. Ninck sellesammalle Setthille sündis kah ütz poick, toh nimme kutzus temma Enossus. Sihs nackati jumala Isanda nimme perrast kuhlutama.

Se Wihges Capittel. Cap. 5.

 1. Seh om se innemisse sugkuwössade ramat. Tohl aijal, kun jumal sedda innemist loih, teggi temma tedda jumala sharnazes,
 2. Ütte Issakesst ninck ütte Emmakesst loih temma nemmat, ninck önnistis nemmat, ninck kutzus neihde nimme innemisses, sel päiwal kun nemmat saihit lohtut.
 3. Ninck Adam elli sadda pähle kolmkümment ahjastaicka, ninck sünnitis omma palcke sharnazes, ninck kutzus temma nimme Seth
 4. Ninck Adammi ello ajck, perrast kui temma sedda Seth olli sünnitanut, saih kattessa sadda ahjastaick, ninck temma sünnitis pojat ninck tüttarat,
 5. Eth keick Adammi igga, mea temma elli, saih üttessa sadda pähle kolmkümment ahjastaick, ninck temma kohli erra.
 6. Ninck Seth elli wihs pähle sadda ahjastaicka, ninck sünnitis sedda Enos.
 7. Ninck Seth elli perrast kui temma sedda Enos sünnitanut olli kattessa sadda pähle seitzi ahjastaicka, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat,
 8. Eth keick Setthi igga saih üttessa sadda pähle ¤katztöistkümment ahjastaick, ninck temma kohli erra.
 9. Enos elli üttessakümment ahjastaick, ninck sünnitis sedda Kenan,
 10. Ninck elli, perrast kui temma sedda Kenan sünnitanut olli, kattessa sadda pähle wihstöistkümment ahjastaicka, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat,
 11. Eth keick Enossu igga saih üttessa sadda pähle wihs ahjastaick, ninck temma kohli erra.
 12. Kenan elli seitzikümment ahjastaicka, ninck sünnitis sedda Mahalaleel,
 13. Ninck elli perrast kui temma sedda Mahalaleel olli sünnitanut kattessa sadda pähle nellikümment ¤ahjastaicka, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat.
 14. Eth keick Kenanni igga saih üttessa sadda pähl kümme ahjastaick, ninck temma kohli erra.
 15. Mahalaleel elli kuhskümment pähl wihs ahjastaicka, ninck sünnitis sedda Jared,
 16. Ninck elli perrast kui temma sedda Jared olli sünnitanut, kattessa sadda pähle kolmkümment ahjastaicka, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat,
 17. Eth keick temma igga olli kattessa sadda ninck üttessa kümment pähl Wihs ahjastaick, ninck temma kohli erra.
 18. Jared elli sadda pähle katz simentkümment ahjastaick, ninck sünnitis HEnoch.
 19. Ninck elli perrast, kui temma sedda HEnoch olli sünnitanut kattessa sadda ahjastaick, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat.
 20. Eth keick Jareddi igga olli üttessa sadda pähle katz seitzimentkümment ahjastaick, ninck temma kohli erra.
 21. HEnoch elli wihs seitzimentkümment ahjastaick, ninck sünnitis sedda Methusalah,
 22. Ninck keuwi perrast kui temma sedda Methusalah olli sünnitanut jumala kombel kolm sadda ahjastaick, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat,
 23. Eth keick temma igga olli kolmsadda pähle wihsseitzimentkümment ahjastaick,
 24. Temma keuwi enge jumala kombel, ninck is sah ennamb mitte nettut, sest jumal wöttis temma erra.
 25. Methusalah elli sadda pähle seitziüttessantkümment ahjastaick, ninck sünnitis sedda Lamech.
 26. Ninck elli perrast kui temma sedda Lamech olli sünnitanut seitzisadda, pähle katzüttessantkümment ahjastaick, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat.
 27. Eth keick Methusalah igga saih üttessa sadda pähle üttessa seitzimentkümment ahjastaick, ninck temma kohli erra.
 28. Ninck Lamech elli sadda pähle katte üttessantkümment ahjastaick ninck sünnitis ütte poja.
 29. Ninck kutzus temma nimme Noach, ninck lauss: Seh sahb meit erraröhmustada meije töh ninck meije käjede waiwa sissest erra, seh mah sissest erra, kumba jumal Isand erranehdnut om.
 30. Ninck Lamech elli perrast, kui temma sedda Noach olli sünnitanut, wihssadda, pähle wihskümme kümment ahjastaick, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat,
 31. Eth keick Lamechi igga olli seitzi sadda pähle seitzikattessantkümment ahjastaick, ninck temma kohli erra.
 32. Noach olli se wihgenda sadda ahjasta pähl, ninck sünnitis sedda Sem, sedda Ham, ninck sedda Japheth.

Se Kuhwes Capittel. Cap.6.

 1. Ninck se sündi, kun neht innemisset nacksit paljus sahda mah pähl, ninck neihle sünnisit tüttarat,
 2. Eth jumala latzet kajesit neihde innemiste tüttarite pähle, eth nemmat illusat ollessit, ninck wötsit hennesselle naises keickesugkuzist, kumba nemmat errakorjasit.
 3. Ninck jumal Isand lauss: Ei sah minnu ¤waim mitte eales kohhut piddada neihde innemiste sean. Kun nemmat ümberhullowat, sihs om temma leha. Olcko temma aick sadda pähl katzkümment ahjastaick.
 4. Tohl ajal olli se ¤hirmus rahgwas mah pähl. Sest, perrast kui jumala pojat neihde innemiste tüttarite pähle letzit, kandsit nah noihle latzet ilmale, Neht ommat se käwwa rahgwas, kumb must om olnut; neht mehet, kumbade perrast neht paljo jüttusset ommat.
 5. Ninck jumal Isand neggi, eth neihde innemiste kurjus suhr olli mah pähl, ninck eth keick meele mötleminne neihde söame sissen kurri enne olli iggapäiw,
 6. Ninck kahjetzis eth temma sedda innemist mah pähl tennut olli, ninck temmal olli meele haicke söame sissen.
 7. Ninck jumal Isand lauss: Minna tahha sedda innemist, kumba minna lohnut olle mah pählt errakaotada, ammo sest innemissest seni töpprani, seni lihkujani mah pähl, ninck seni zirckuni taiwa allan; sest minna kahjetze, eth Minna nemmat tennut olle.
 8. Noah enge leuwdis armo jumala Isanda silmade ehn.
 9. Seh om Noachi sugkuwössade ramat. Noach olli ütz öigke ninck wagga mehs omma pölwa sean. Ja jumala kombel keuwi Noach,
 10. Ninck sünnitis kolm poicka, sedda Sem, sedda Ham, ninck sedda Japheth
 11. Se mah enge olli erraricknut jumala silmade ehn, ninck olli teuws wöimust
 12. Sihs kajis jumal mah pähle, neggezu, sihs olli se erraricknut: Sest keick leha olli omma ello kombe erraricknut mah pähl.
 13. Sihs lauss jumal Noachi wasto: keicke leha otza om minnu ette tulnut, sest se mah om teuws wöimust neihlt, ninck kaje, Minna letta nemmat errarickma se mah kahn.
 14. Tee hennesselle ütte kirsto Zedri puhst, sedda kirsto tee teuws salwakeist, ninck wöida sedda sisselt pohlt ninck weljalt pohlt keetut törwa kahn kindi.
 15. Seh werck enge peat Sinna tedda teggema: kolm sadda künarat olcko temma piuta, wihs kümment künarat lajuta, ninck kolmkümment künarat olcko temma körgkuta.
 16. Ütte paja peat Sinna selle kirstulle teggema, ninck peat sedda üllehen üttehe künara errateggema; Ninck peat se kirsto usse temma külge sisse pannema, katte ¤kolme böhnikeste kahn peat Sinna sedda teggema.
 17. Sest kaje, Minna letta ütte hupmist mah pähle tohma weje kahn, eth Minna keick leha, kumba sissen ütz ellawa höng om taiwa allan, errahucka. Keicke henge, mea mah pähl om, peab minnema. (hukka.)
 18. Enge Sinnu kahn tahha minna omma leppust tösta. Ninck Sinna peat se kirsto sisse minnema, essi Sinna ninck Sinnu pojat, Su naine, ninck Su pojade naiset sinnu kahn.
 19. Ninck peat keickesugkuzest ellajast, keickesugkuzest lehast ütte pahri üttest iggalickust lasckeda se kirsto sisse tulla, eth Sinna nemmat hennesse kahn allal peat; nah peawat ütz Issakenne ninck ütz Emmakenn ollema.
 20. Neihst zircküst neihde sugku perra, ninck sest töpprast temma sugku perra, ninck keicksugkuzest mah pähl lihkujast temma sugku perra; keicksugkuzest peab ütz pahr Sinnu mannu tullema, eth nemmat allal jähkut.
 21. Ninck wötta Sinna hennesselle keicksugkuzest söhkest mea sühwas üsseki, ninck panne hennesse mannu tallalle, eth se Sulle ninck neihle ruhwas olcke
 22. Ninck Noach teggi keick ninda, kui jumal temma kescknut olli.

Se seitzimes Capittel; Cap. 7;

 1. Ninck jumal Isand lauss. Noachi wasto: Minne Sinna keicke Sinnu perre kahn se kirsto sisse; sest Sinno olle Minna öigkelickus nennut Minno ehn sesinnaze pölwa sean.
 2. Keickesugkuzest puchtast töpprast wötta hennesselle igkas seitzi, sedda Issakesst, ninck temma Emmakesst; ninck sest töpprast kumb ej olle puhhas wötta ütte pahri, sedda Issakest, ninck temma Emmakest.
 3. Neist ka Zircküst taiwa allan wötta kahn igkas seitzi, ütte Issakest ninck ütte Emmakesst, eth seemen allal peatas keicke mah pähl,
 4. Sest weel perrast seitzi päiwa tahha Minna lasckeda wehema sadta mah pähle nelli kümment päiwa ninck nelli kümment öh; ninck tahha errakaotada keick sedda asja, mea Minna tennut olle mah pählt.
 5. Ninck Noach teggi keick ninda kui jumal Isand tedda kescknut olli.
 6. Noach enge olli se kuhwenda sadda ahjasta pähl, kun se hupminne saih, se wessi, mah pähle.
 7. Ninck temma letz Essi, ninck temma pojat, ninck temma naine, ninck temma pojade naiset temma kahn, se kirsto sisse, se hupmisse weje ehst.
 8. Keicksugkuzest puchtast töpprast, ninck keicksugkuzest töpprast, kumb ej olle puhhas; neist ka Zircküst, ninck keickest, mea lihkus mah pähl,
 9. Letzit iggas pahris Noachi mannu se kirsto sisse, ütz Issakenne ninck ütz Emmakenne, ni kui jumal Noachit kescknut olli.
 10. Ninck se sünni perrast seitzi päiwa, sihs saih se hupmisse wessi mah pähle,
 11. Otza sell kuhwendal saddal Noachi igga ahjastal se töise kuh seitzitöistkümnel päiwal, sellsinnazel päiwal lachksit keick se perrato suhre süwwadusse lettet ülles, ninck se taiwa acknet saihit wallales,
 12. Ninck ütz käwwa wehem saih mah pähle nelli kümment päiwa ninck nellikümment öh.
 13. Otza selsinnazel päiwal letz Noach, ninck Sem, ninck Ham, ninck Japheth Noachi pojat, ninck Noachi naine, ninck temma kolm Minnit temma kahn se kirsto sisse.
 14. Nemmat, ninck keicksugkune ellaja omma sugku perra; ninck keicksugkune töppras omma sugku perra, ninck keicksugkune lihkuwa, mea lihkus mah pähl, omma sugku perra, ninck keicksugkune Zirck omma sugku perra, keick mea lennas, keick mea ssiwa kahn olli,
 15. Se letz keick Noachi mannu kirstulle, iggas ütz pahr keickesugkuzest lehast, kus ütz ellawa höng olli sissen.
 16. Kumbat enge sisse letzit, ollit igkas ütz Issakenne ninck ütz Emmakenne, neht letzit sisse keicksugkuzest lehast, ni kui jumal tedda kescknut olli, ninck jumal Isand panni temma perran kindi.
 17. Ninck se wejehupminne saih nelli kümment päiwa mah pähle, ninck se wessi kaswi, ninck töstis sedda kirsto ülles, ninck weih sedda üllewelle mah pählt.
 18. Ninda wöttis se wessi wöjmust, ninck kaswi wäje kahn mah pähl, ninck se kirst keuwi weje pähl.
 19. Ninck se wessi wöttis wöimust wäje kahn mah pähl, ninck keick neht körgket mäjet keicke taiwa allan saihit kindi kattetut.
 20. Wihs töistkümment kühnarat kaswi se wessi üllewelle, kun neht mäjet kattut ollit.
 21. Sihs leppis keick leha erra, mea mah pähl lihkus, neist Zircküst, sest töpprast ninck neihst ellajist, ninck keickest mea mah pähl hendast lihkutab, ninck keick innemisset.
 22. Keick seh, kell ütte ellawa waimo höng om omma nenna sissen keickest sehst mea koiwa sissen om, kohli erra.
 23. Ninda hähwutati keick se assj erra mea mah pähl olli neist innemissist seni töpprani, seni lihkuwani, ninck seni Zirckuni taiwa allan, neht saihit mah pählt errahähwutut. Noach enge, ninck mea temma man olli se kirsto sissen, jäih allal.
 24. Ninck se wessi kaswi mah pähl sadda pähl wihskümment päiwa.

Se Kattessas Capittel. Cap. 8.

 1. Ninck jumal mötlis Noachi pähle, ninck neihde ellajite keickede pähle, ninck keicke se töppra pähle, mea temma man olli se kirsto sissen, Ninck jumal lähatis ütte tuhle ülle se mah, ninck se wessi ¤saistis erra
 2. Ninck se süwwadusse lettet saihit kindi pantut, ninck neht taiwa acknet kahn; se ka käwwa wehem tajwalt löppis erra.
 3. Ninckinck se wessi tagganis erra mah pählt, ninck letz, ninck kahhanis erra perrast sadda pähle wihskümment päiwa.
 4. Ninck se kirst jäih kindi se seitzime kuh seitzitöistkümnel päiwal neihde mäjede pähl Ararath;
 5. Se wessi enge letz ninck kahhanis erra, seni kümneni kuhni. Se kümne kuh esimetzel päiwal saihit neihde mäjede harjet netta.
 6. Ninck se sünni perrast nellikümment päiwa teggi Noach se kirsto paja wallales, kumba temma tennut olli,
 7. ninck lasckis ütte kahrne welja, seh letz minnan ninck tullan seni kun se wessi mah pählt errakoiwi.
 8. Sihs lasckis temma ütte tuiwe hennesse mant welja, kajema, kas se wessi olles erralöpnut mah pählt.
 9. Se tuiwe enge is leuwa mitte, kun omma jalg wöis hingeda, ninck tulli ümber temma mannu se kirsto sisse: Sest keicke mah pähl olli wessj. Sihs kühnitis temma omma kette welja, ninck wöttis tedda hennesse mannu se kirsto sisse.
 10. Sihs ohtis temma weel töist seitzi päiwa, ninck lasckis weel ütte tuiwe welja se kirsto sissest.
 11. Seh tulli taggase ümber temma mannu öddancku ajal, nink kaje, ütz errakacktut öhljelecht olli temma suhn.
 12. Temma ohtis enge weel töist seitzi päiwa, ninck lasckis jelles ütte tuiwe welja, seh is tulle ennamb mitte ümber temma mannu,
 13. Ninck se sünni sel üttel pähl kuhs sadda ahjastal, ehsimetzel kuhl, sesamma kuh esimetzel päiwal koiwi se wessi erra mah pählt, Ninck Noach wöttis se kirsto kattust erra, ninck kajis, kaje, sihs olli se mah jo koiwas sahnut.
 14. Se töise kuh ¤seitzi pehle kahekümnel päiwal olli se mah koiw.
 15. Ninck jumal pajatis Noachi wasto, ninck lauss:
 16. Minne welja se kirsto sissest, Sinna, ninck sinnu naine, sinnu pojat, ninck sinnu pojade naiset Sinnu kahn.
 17. Ninck keick sedda ellaja, kumb Sinnu man om keickesugkuzest lehast, neist zircküst, sest töpprast, ninck keicksugkuzest lihkujast, mea mah pähl lihkus, toh hennesse kahn welja, ninck lihkutaket hendast mah pähl, tegket sugku, ninck siggeket mah pähl.
 18. Sihs letz Noach welja, ninck temma pojat, temma naine, ninck temma pojade naiset temma kahn.
 19. Keicksugkune ellaja, keicksugkune lihkuja, keicksugkune zirck, keick mea mah pähl lihkus letzit omma sugku perra se kirsto sissest welja.
 20. Ninck Noach teggi jumalalle Isandalle ütte altari, ninck wöttis keicksugkuzest puchtast töpprast, ninck keicksugkuzest puchtast zirckust, ninck offrizis pallatusse offrit se altari pähl.
 21. Kun nüd jumal sedda maggusa haisust haisitis, ütlis temma omma söame sissen: Ei tahha Minna ennamb sedda maht mitte errawannuda neihde innemiste perrast: sest se innemisse söame mötlus om kurrj amma temma latze east; ej tahha Minna ka ennamb keick sedda ellajat mitte ninda lühwa, kui Minna tennut olle.
 22. Ej peab ettespitte mitte maha jähma külwo ninck pöimo, külm ninck pallaw, Suwwi ninck talw, päiw ninck öh, ni kauw kui se mah Ilm saisab.

Se üttessas Capittel. Cap. 9.

 1. Ninck jumal önnistis Noachit ninck temma pojat, ninck lauss neihde wasto: tegket sugku, ninck siggeket, ninck teuwdket se mah.
 2. Teije peljus ninck teije hirm olcko ülle keick ellajat mah pähl, ninck ülle keick zircküt taiwa allan; ülle keick mea se mah annab lihkuma, ülle keick kallat merre sissen; neht olckut ¤teije kette andtut.
 3. Keick lihkuja, kell ütz ello om, olcko teille söhkes; ecqua ninda kui se haljast haina olle Minna naiht keick teille andnut.
 4. Kummandakit ej pea teije mitte leha söhma, kun se omma werre sissen weel ellas:
 5. Sest teije ka werrt tahha Minna teije hingede perrast erraotzeda; keicksugkuzest ellajast tahha Minna se erra otzeda, ninck neihst innemissist ka ; ja ütte innemisse h[e]nge tahha minna temma welje käjest erraotzeda.
 6. Ken innemisse werre errawallab, sesamma omma werri peab lebbi innemisset errawallatut sahma: Sest jumala palcke kahn omma temma sedda innemist ¤tennut.
 7. Sihs tegket nüd sugku, ninck siggeket; lihkutaket hendast mah pähl, ninck siggeket temma pähl.
 8. Ninck jumal pajatis Noachi wasto, ninck temma pojade wasto temma kahn, ninck lauss:
 9. Ja kaje, Minna tösta omma leppust teije kahn, ninck teije sugku kahn perrast teit,
 10. Ninck keicke ellawa henge kahn kumb teije man om, neist zircküst, sest töpprast, ninck keickest, mea teije kahn mah pähl ellas, keickest sehst mea sest kirstust welja tulnut om keickesugkuzest ellajast mah pähl.
 11. Ja minna tahha omma leppust teije kahn tösta, eth ettespitte ej pea ennamb keick leha lebbi ütte wejehupmisse errahuckatut sahma, ninck ej pea ennamb mitte ütz hupminne ollema ¤ sedda maht errarickma.
 12. Ninck jumal lauss: Seh om se leppusse techt, kumba minna anna minnu ninck teije wahjel, ninck keicke ellawa henge wahjel, kumb teije man om, iggawetzede pölwade pähle.
 13. Omma kange olle Minna andnut neihde pilwede sissen, tah olcko se leppusse tähhes, kumb minnu ninck se mah wahjel om.
 14. Ninck peab sahma, kun Minna pilwet anna mah pähle, sihs peab se kang neihde pilwede sissen netta ollema.
 15. Sihs tahha Minna omma leppusse pähle möttelda, kumb Minnu ninck teije wahjel, ninck keicke ellawa henge wahjel keicke leha sissen om, eth se wessi ej pea ennamb üttes hupmisses sahma keick leha errarickuma.
 16. Sihs olcko se kang pilwede sissen, eth Minna sedda näge, ninck mötle se iggawetze leppusse pähle, kumb om jumala ninck keicke ellawa henge wahjel keickesugkuze leha sissen mah pähl.
 17. Ninck jumal lauss Noachi wasto: Seh olcko se leppusse techt, kumba Minna töstnut olle Minnu ninck keicke leha wahjel kumb mah pähl om.
 18. Ninck Noachi pojat, kumbat sest kirstust welja tullit, ollit: Sem, Ham, ninck Japheth. Sesamma Ham om Kanaanni Issa.
 19. Neht kolm ollit Noachi pojat, ninck neihst om keick se mah Ilm welja laotut.
 20. Ninck Noach nackas tallomehes heitta, ninck istutis ütte wihnamegge.
 21. Kun temma enge sest wihnast jöih, saih temma johbnus, ninck maggas allaste omma hohne sissen.
 22. Ninck Ham, Kanaanni Issa, neggi omma Issa allast[i] hebbe, ninck weih seh tehda ommille kattelle weljille ussen.
 23. Sihs wöttis Sem ninck Japheth ütte reuwa, ninck pannit sedda möllembade ollade pähle, keuwit selgülle, ninck katsit omma Issa allasti hebbe kindi; neihde silmat enge ollit taggase, eth nemmat omma Issa allasti hebbe is näge mitte.
 24. Kun nüd Noach ülles wirckis ommast wihnast, ninck saih tehda, mes temmalle omma nohremb poick tennut olli,
 25. Lauss temma: Erranehdtut olcko Kanaan, ninck sahko keickede sullaste sullases ommi weljede sean.¤
 26. Weel Lauss temma: Kitetut olcko jumal Isand Semmi jumal, ninck Kanaan olcko temmalle sullases.
 27. Jumal laotako Japhettit welja, eth temma ellake Semmi hohnede sissen, ninck Kanaan olcko temmalle sullases.
 28. Ninck Noach elli perrast sedda hupmist kolm sadda pähle wihskümment ahjastaick,
 29. Eth keick Noachi igga saih üttessa sadda pähle wihskümment ahjastaick, ninck temma kohli erra.

Se kümnes Capittel. Cap. 10.

 1. Neh ommat Noachi pojade sugkuwössat: Sem, Ham, ninck Japheth. Ninck neihle sünnisit latzet perrast sedda hupmist.
 2. Japhetthi latzet ommat: Gomer, Magog, ninck Madai; Jawan, Thubal, Mesech ninck Thiras.
 3. Gomerri latzet ommat: Ascenas, Riphath ninck Thogarma.
 4. Jawanni latzet ommat: Elisa, Tharsis, Kithim ninck Dodanim.
 5. Neistsinnazist ommat weljalaotut neihde pagganite sahret noihde maihde sissen, ütz iggalick omma keele perra, neihde sugkuwössade perra, neihde rahgwa sean.
 6. Hammi latzet ommat: Kus, ninck Mizraim, ninck ¤Puth, ninck Kanaan.
 7. Ninck Kussi latzet ommat: Seba, ninck Häwila, ninck Sabhtha, ninck Regma, ninck Sabhthecha. Ninck Rechma latzet ommat, Scheba ninck Dedan.
 8. Kus sünnitis ka sedda Nimrod. Seh nackas weggewas sahda mah pähl.
 9. Seh olli ütz käwwa pühdja jumala Isanda ehn. Seperrast ütteltas: ܜtz käwwa pühdja jumala Isanda ehn, ni kui Nimrod,
 10. Ninck temma Rickusse alckminne olli Babel, Erech, Acad, ninck Kalne Sinearri mahl.
 11. Tohlt mahlt tulli Assur, ninck teggi Niniwe ninck Rechoboth Ir ninck Kalah,
 12. Ninck Resen Niniwe ninck Kalah wahjel, Seh om ütz suhr lihn.
 13. Ninck Mizraim sünnitis Ludim, Anamim, Lehabim, ninck Naphthuchim,
 14. Ninck Pathrusim, ninck Casluchim, kust se Philisti rahgwas tulnut om, ninck se Caphthorri rahgwas.
 15. Ninck Kanaan sünnitis Zidonnit omma esimestsündinut, ninck sedda Heth,
 16. Jebusi, Amori, ¤, Girgosi,
 17. HEwi, Arcki, Sini,
 18. Arwadi, Zemari, Hamathi. Noihst ommat perrast weljalaotut neihde Canaanniliste sugkut,
 19. Ninck neihde pihr olli Zidonnust nackama möhda Gerarrit Gazani ammack, ninck kus Sa weel lettat möhda Sodommit Gomorra Adama ninck Zeboimmit Lasani ammack.
 20. Nah ommat Hammi latzet neihde sugkuwössade ninck neihde keelede perra; neihde mahl ninck neihde rahgwa sean.
 21. Ninck Semmille sünnisit kahn Ilmalle. Seh om keickede Eberri latzede Issa, ninck om Japhetti se suhremba welli.
 22. Semmi latzet ommat: Elam, ninck Assur, ninck Arphachsad, ninck Lud, ninck Aram.
 23. Ninck Arammi latzet ommat: Utz, Chull, Gether ninck Mas.
 24. Ninck Arphachsad sünnitis Salah, ninck Salah sünnitis Eberrit.
 25. Ninck Eberrille sünnisit katz poicka, töiselle nimme Peleg: seperrast eth temma ajal se mah jaggati; temma welje nimme olli Jacketan.
 26. Ninck Jacktan sünnitis Almodaddit, ninck Salephit, ninck Hazermawetthit ninck Ierachit,
 27. Hadorammit, Utzallat, Dikelat,
 28. Oballit, Abimaellit, ninck Scheba.
 29. Ophirrit, Häwila ninck Jobabbit. Neht keick ommat Jacketanni latzet.
 30. Ninck neihde mah olli Mesast nacckama ammo kus Sa tullet Sepharahe, kumb ütz meggi om päiwa nöstmisse pohle.
 31. Neht ommat Semmi latzet neihde sugkuwössade ninck keelede perra, neihde mah sissen, ninck neihde rahgwade perra.
 32. Neht ommat Noachi latzede sugkut neihde sugkuwössade perra neihde rahgwade sean. Naihst om neihde rahgwade sugkut mah pähl weljalaotut perrast sedda hupmist.

Se ütztöistkümnes Capittel. Cap. 11.

 1. Keickell enge mah Ilmal olli ütz keel ninck üttesugkuzet sönnat.
 2. Ninck se sünni, kun nemmat keuwan tullit päiwa nöstmisse ¤pohlt, leuwdsit nemmat ütte nötzicko welja Sinearra mahl, sähl ellit nemmat.
 3. Ninck nemmat ütlesit ütz töise wasto: wötkem kette, tegkem sawwi kiwwit, ninck pallatakem neiht hähste. Sihs ollit nah sawwi kiwwit neihle kiwwis, ninck mah törwas olli neihle lubjas,
 4. Ninck nemmat ütlesit: wötkem kette, tegkem meille ütte lihna, ninck ütte tohrni, kenck päh harrj putke taiwa sisse; ninck tegkem hennelle ütte nimme; echk meije sahme weljalaotut ülle keicke mahIlma.
 5. Sihs tulli jumal Isand maha, kajema sedda lihna ninck sedda tohrni, kumba neht innemisse latzet teggit.
 6. Ninck jumal Isand lauss: Neggezu, ützsugkune rahgwas ommat nemmat, ninck ütz keel om neihl keickell, ninck nemmat ommat nackanut sedda teggema: Sihs ej sah ¤nüd middakit olla nemmat keelma keickest sehst, mea nemmat kette wötwat teggema:
 7. Wötkem kette, leckem alla, seckakem sähl neihde keele, eth ütz se töise sönna ei wöj mitte wötta.
 8. Ninck jumal lahhutis nemmat sählt welja ülle keicke mahIlma, ninda jetsit nemmat sedda lihnateggemist maha.
 9. Seperrast kutzutas temma nimme Babellis, sest eth jumal Isand sähl keicke mahIlma keelet seckanut om, ninck om nemmat sählt welja lahhutanut ülle keicke mahIlma.
 10. Neht ommat Semmi sugkuwössat: Sem olli se saddase ahjasta pähl, ninck sünnitis Arphachsaddit, katz ahjastaick perrast sedda wejehupmist.
 11. Ninck Sem elli perrast kui temma Arphachsaddit olli sünnitanut, wihs sadda ahjastaick, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat.
 12. Arphachsad elli kolmkümment pähle wihs ahjastaick, ninck sünnitis sedda Salah,
 13. Ninck elli perrast kui temma sedda Salah olli sünnitanut, nelli sadda pähle kolm ahjastaick, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat.
 14. Ninck Salah elli kolmkümment ahjastaick, ninck sünnitis Eberrit,
 15. Ninck elli perrast, kui temma sedda Eber olli sünnitanut, nelli sadda pähle kolm ahjastaick, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat.
 16. Eber elli kolmkümment pähle nelli ahjastaick, ninck sünnitis sedda Peleg,
 17. Ninck elli perrast, kui temma Peleggit olli sünnitanut, nelli sadda pähle kolmkümment ahjastaick, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat
 18. Peleg elli kolmkümment ahjastaick, ninck sünnitis sedda Regu.
 19. Ninck elli perrast, kui temma sedda Regu olli sünnitanut, katte sadda pähle üttessa ahjastaick, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat.
 20. Regu elli kolmkümment pähle katz ahjastaick, ninck sünnitis sedda Serug.
 21. Ninck elli perrast, kui temma sedda Serug olli sünnitanut katte sadda pähle seitzi ahjastaick, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat.
 22. Serug elli kolmkümment ahjastaick, ninck sünnitis sedda Nahor,
 23. Ninck elli perrast, kui temma sedda Nahor sünnitanut olli, katte sadda ahjastaick, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat.
 24. Nahor elli katte kümment pähle üttessa ahjastaick, ninck sünnitis sedda Tahrah,
 25. Ninck elli perrast, kui temma sedda Tharah olli sünnitanut sadda pähle üttessa töistkümment ahjastaick, ninck sünnitis pojat ninck tüttarat.
 26. Tahrah elli seitzikümment ahjastaick, ninck sünnitis sedda Abram, sedda Nahor, ninck sedda Haran.
 27. Neh ommat Tahrah sugkuwössat: Tahrah sünnitis sedda Abram, sedda Nahor, ninck sedda Haran. Ninck Haran sünnitis sedda Loth.
 28. Ninck Haran kohli erra omma Issa Tahra ehn, omma Emma Issa-mahl, Urrun, Chaldea mahl.
 29. Sihs wötsit Abram ninck Nahor naiset hennesselle. Abrammi naise nimme olli Sarai, ninck Nahorru naise nimme Milca, Haranni tüttar, ken Milca ninck Iisca Issa olli.
 30. Ninck Sarai olli ilmasugkulick, is olle temmall is üssekenne latz.
 31. Sihs wöttis Tahrah sedda Abram omma poicka, ninck sedda Loth omma poja Harranni poicka, ninck Sarai omma Minni Abrammi omma poja naist, ninck weih nemmat Urrust Chaldea mahlt erra, ninck towutis Canaanni mahle minna; Ninck nemmat tullit Harannahe ninck istsit sähl.
 32. Ninck Tahrah igga saih ¤kaks sadda pähle wihs ahjastaick, ninck temma kohli erra Harannan.

Se katztöistkümnes Capittel. Cap. 12.

 1. Ninck jumal Isand lauss Abrammi wasto: Minne ommalt mahlt erra, noihlt kumbade man Sinna ollet sündinut, ninck Sinnu Issa koddust, tohle mahle, kumba Minna Sinnulle tahha neuwta.
 2. Sihs tahha Minna Sinno üttes suhres rahgwas tetta; Minna tahha Sinno önnistada, ninck Sinnu nimme suhres tetta, eth Sinna peat ütz önnistus ollema.
 3. Minna ¤tahha önnistada neiht, kumbat Sinno önnistawat, ninck tahha erranehda neiht, kumbat Sinnu pähle wannuwat; Ninck Sinnu sissen peawat keickede rahgwade sugkut mah pähl önnistatut sahma.
 4. Sihs letz Abram erra, kui jumal Isand temma wasto pajatanut olli, ninck Loth letz temma kahn. Abram enge olli se wihgenda ahjasta pähle seitzikümment, kun temma Harannast erraletz.
 5. Ninck Abram wöttis Sarai omma naist, ninck Lotthit omma welje poicka, ninck keick neihde warra, mea nemmat kogko pannut ollit; ninck neiht henget, kumbat nemmat Harannan ollit tennut, ninck letzit erra Canaanni mahle minnema: Ninck nemmat saihit kahn Canaanni mahle.
 6. Ninck Abram, letz sedda maht möhda lebbi, ammack sedda paicka Sichem, ammack sedda tamme mötza More. Sihs ollit weel neht Canaannilisset sehl mahl.
 7. Ninck jumal Isand neuwtis hendast Abrammille ninck lauss: Sinnu sugkulle tahha Minna sedda maht anda. Ninck temma teggi sähl ütte Altarit jumalalle Isandalle, ken hendast sähl temmalle neuwtnut olli.
 8. Sihs weih temma omma hohne sählt erra, tohle mäjelle, kumb päiwa nöstmisse pohl om Bethelli wasto, ninck pistis omma hohne ninda, eth Bethel päiwa minnemisse pohle, ninck Ai päiwa nöstmisse pohle olli. Sähl teggi temma ütte Altari jumalalle Isandalle, ninck ütlis jüttusset jumala Isanda nimmest.
 9. Perrast letz Abram erra, keuwi ninck letz launa mah pohle.
 10. Sähl saih enge ütz nelg mah pähl, ninck Abram letz alla Egypti mahle, sähl ellama kui ütz wöhras: Sest se nelg olli suhr mah pähl.
 11. Ninck se sünni, kun temma liggi Egypti maht tulli, lauss temma Saraj omma naise wasto: Neggezu, minna tehja, eth Sinna ütz illus naine ollet,
 12. Se sahb sahda, kun neht Egyptilist Sinno sahwat netta, ninck sahwat üttelda: Tah om temma naine: Sihs sahwat nemmat Minno erratappa, ninck Sinno allal jetta.
 13. Eth Sa ütle sihs, eth Sinna Minnu sössar ollet, Eth Minnulle Sinnu perrast häht tettas, ninck Minnu heng Sinnu perrast allal jähko.
 14. Ninck se sünni, kun Abram Egypti mahle saih, eth neht Egyptilisst sedda naist neggit, eth temma üppris illus olli,
 15. Ninck Pharao Förstit tedda neggit, ninck kitsit tedda Pharao wasto: Sihs saih se naine Pharao koddohe wöttut.
 16. Abrammille enge saih häht tettut temma perrast, ninck temmalle saihhit lambat, töpprat, Eselit, sullaset, neutzickut, EmmaEselit ninck kamelit.
 17. Enge jumal Isand löih sedda Pharao ütte käwwa nuchtlusse kahn, ninck temma koddo ka, Sarai Abrammi naise perrast.
 18. Sihs kutzus Pharao sedda Abram ninck lauss: Mes ollet Sinna Minnulle sedda tennut? Mincksperrast is ütle Sinna Minnulle mitte, eth temma Sinnu naine om?
 19. Mincksperrast ütlesit Sinna: temma om Minnu sössar? Eth Minna tachtsi tedda hennesselle naises wötta. Nüd enge, kaje, sähl om Sinnu naine, wötta tedda, ninck minne.
 20. Ninck Pharao kesckis mönnet mehet temma perrast, kumbat temma errasahtsit, ninck temma naist ka, ninck keick mea temmal olli.

Se kolmtöistkümnes Capittel. Cap. 13.

 1. Ninck Abram tulli ülles Egyptimahlt omma naise kahn, ninck keicke kahn, mea temmal olli; ninck Loth temma kahn, launa pohle.
 2. Abram enge olli üppris rickas, karjast, höbbest ninck kullast,
 3. Ninck temma keuwi omma teht möhda launa pohlt Bethellihe ammack, tohhe paicka, kun esimalt temma hohn olli olnut, Bethelli ninck Aj wahjel.
 4. Toh Altari paickahe, kumba temma sähl esimalt tennut olli: Sähl ütlis temma jüttusset jumala Isanda nimmest.
 5. Lotthill ka, ken Abrammi kahn köndis olli lambakarrj, töppra karrj ninck hohnet.
 6. Ninck se mah is kanna mitte, eth nemmat ütten ellit, sest neihl olli suhrt warra, eth nemmat is wöj mitte ütten ellada.
 7. Ninck neihle karjussille ülle Abrammi karja olli rihd neihde karjuste kahn ülle Lotthi karja; Neht ka Canaannilisst ellit tohl ajal sehl mahl.
 8. Sihs lauss Abram Lotthi wasto: erraolcko rihd Minnu ninck Sinnu wahjel; Echk Minnu karjuste ninck Sinnu karjuste wahjel: Sest meije olleme jo wellizet.
 9. Eis keick se mah olle Sinnu ehn? Eth Sa lachke erra Minnu mant. tahats Sinna kurralle käjelle, sihs läha Minna hahle käjelle; tahats Sinna hähle käjelle, Sihs läha Minna kurralle käjelle.
 10. Sihs töstis Loth ommat silmat ülles, ninck kajis keick se Jordani wehret; Sest keick seh olli weje käjen enne kui jumal Isand Sodommit ninck Gomorra errakaotis, kui ütz jumala ajd, ni kui Egypti mah, Zoarrahe ammack.
 11. Ninck Loth korjas hennelle erra se Jordani wehret keick. Ninda letz Loth päiwa nöstmisse pohle, ninck ninda lachkis ütz welli se töise mant erra.
 12. Abram elli Canaanni mahl, ninck Loth elli se wehre lihnude sissen, ninck pistis omma hohne Sodommun.
 13. Enge se Sodommu rahgwas olli kurrj ninck wäje kahn pattlick, jumala Isanda wasto.
 14. Ninck jumal Isand lauss Abrammi wasto, perrast kui Loth jo temma mant erralachnut olli: Tösta enne ommat silmat ülles, ninck kaje tohst paickast kus Sinna ellat päiwata pohle, launa pohle, päiwa nöstmisse pohle, ninck päiwa minnemisse pohle.
 15. Sest, keick sedda maht, kumba Sinna näget, tahha Minna Sinnulle anda, ninck Sinnu sugkulle iggawest.
 16. Ninck tahha Sinnu sugku ni kui se mah tolmo tetta: kui kenckis se mah tolmo wöib erraluggeda, sihs peab Sinnu ka sugku erraluggetut sahma.
 17. Touse ülles könda lebbi se mah piuta ninck laijuta, sest Sinnulle tahha Minna se anda.
 18. Sihs weih Abram omma hohne erra, tulli ninck elli se lacke welja Mamre pähl, kumb om HEbronnu körwal, ninck teggi sähl ütte Altari jumalalle Isandalle.

Se nellitöistkümnes Cap. Cap. 14.

 1. Ninck se sünni Amraphelli se Sinearra kunninga ajal, Ariochu se Elassarra kunninga, Kedor Laomorru se Elamma kunninga, ninck Thidealli neihde pagganite kunninga ajal,
 2. Eth nemmat söddasit Bera se Sodommu kunninga wasto, ninck Birsa se Gomorru kunninga, ninck Sineabbi se Adama kunninga, ninck Semeberri se Zeboimmi kunninga, ninck Bela se Zoarra kunninga wasto.
 3. Neht keick kogkusit ütte kogko se horru sissen Siddim, sehom se sohla merre.
 4. Katztöistkümment ahjastaick ollit nemmat Kedor Laomorru allan olnut, ninck sell kolmtöistkümment ahjastal nöstsit nemmat ülles temma wasto.
 5. Sihs tulli KedorLaomor sel nellitöistkümnel ahjastal noihde kunningade kahn kumbat temma man ollit, ninck löih neiht Rephaim AstarothKarnaimmin, ninck neiht Susim Hammin, ninck neiht Emim Kirjathaimmin ¤
 6. Ninck neiht Horuleiset Seir noihde mäje pähl, ammack se lacke welja Pharanna mannu, kumb se lahne wasto om.
 7. Sihs kähndsit nemmat ümber, ninck tullit se kaiwo Mispath mannu, seh om Kades, ninck tappesit sähl neihde Amaleckeleiste nurme keick, ninck neiht Amoruleiset, kumbat Hazazor Thamarran ellit.
 8. Sihs tullit welja, se Sodommu kunningas, ninck se Gomorru kunningas, se Adama kunningas ninck se Zeboimmi kunningas, ninck se kunningas Bela toh om Zoar, ninck piddasit noihde kahn ütte tapplust Siddimmi horrun,
 9. Kedor Laomorru se Persia kunninga kahn, ninck Thidealli neihnde pagganite kunninga kahn, ninck Amraphelli se Sinearra kunninga kahn, ninck Ariochi se Elassarra kunninga kahn, nelli kunningat wihge kunningaste kahn,
 10. Siddim enge se horgk olli sackede mah törwa hawade kahn. Ninck se Sodommu ninck se Gomorru kunningas letzit pagko, ninck jäihit sähl maha, ninck kumbat ülle jäihit, neht pagkasit mäjelle.
 11. Sihs wötsit nemmat sedda Sodommu warra, ninck sedda Gomorru warra keick, ninck keick neihde rohga, ninck letzit erra.
 12. Nemmat wötsit kahn sedda Loth Abrammi wellipoicka ninck temma warra, ninck letzit erra; sest tah elli Sodommun.
 13. Üœtz enge, ken errapähsnut olli tulli, ninck anni sedda Abrammille tehda, toh elli Mamre se Amorileise lacke welja pähl, seh olli Escolli ninck Anerri wellj, noihl olli ütz leppus Abrammi kahn.
 14. Kun sihs Abram kuhli, eth omma welli olli wangis errawihtut, annj temma möhkat omma kaswandutte kette, omma koddo latzede kette, nah ollit kolm sadda pähl kattessa töistkümment, ninck aijas perran Dannahe ammack,
 15. Ninck letz neihde pähle selsammal öhl ommi sullaste kahn, ninck tappis nemmat erra, ninck aijas kahn neihde perran Hobahe ammack kurral käjel Damascust,
 16. Ninck töih sedda warra keick taggase, töih kahn sedda Loth omma welje keicke temma warra kahn taggase, ninda kahn neiht naiset ninck sedda rahgwast.
 17. Kun temma nüd ümbertulli, eth temma sedda Kedor Laomor tappenut olli, ninck neiht kunningat kumbat temma kahn ollit: sihs ¤tulli se Sodommu kunningas welja temmalle wasto ammack se lacke horru sisse; seh olli se kunninga horgk.
 18. Melchisedeck enge se Salemmi kunningas töih leiba ninck wihna. Tah olli jumala se körgkemba Papp,
 19. Ninck önnistis tedda, ninck lauss: Onnistut olcko Abram selle körgkemballe jumalalle, kenck käjen ¤taiwas ninck mah om
 20. Onnistut olcko kahn se keickekörgkemb jumal, ken Sinnu wainlaset Sinnu kette sisse erraandnut om; Ninck sehle anni temma sedda kümnest keickest.
 21. Ninck se Sodommu kunningas lauss Abrammi wasto: Anna minnulle neiht hinget, se warra olcko Sinnull.
 22. Abram enge lauss se Sodommu kunninga wasto: Minna tösta omma käjet ülles jumala Isanda se keickekörgkemba jumala pohle, kenck käjen se taiwas ninck se mah om,
 23. Eth Minna ej tahha ni paljo kui ütz langas echk ütz zuwwa kabbal wehrt om wötta, keickest sehst mea Sinnu perral om; Eth Sinna ej peat üttelma: Minna olle Abrammit rickas tennut,
 24. Ilma sedda enne mea neht poiset ommat söhnut, ninck ilma neihde mehste ossasa, kumbat Minnu kahn ommat keunut, Aner, Escol, ninck Mamre, noh wötkut omma ossa.

Se Wihstöistkümnes Cap. Cap. 15.

 1. Perrast sedda luggu saih jumala Isanda sönna Abrammi wasto ütte neggo sissen, ninck lauss: Errapelje Abram, Minna olle Sinnulle üttes kilpes, ninck Sinnu üppris suhr palck.
 2. Ninck Abram lauss: Isand jumal Isand, mes saht Sinna minnulle anda? Minna läha ützen ilma latzeta, ninck seh Elieser Damasco lihnast sahb minnu koddo perran jettetut latz olla.
 3. Ninck Abram lauss: Kaje Minnulle ej olle Sinna mitte sugku andnut, ninck kaje, minnu perre poick peab minnu perrandaja ollema.
 4. Ninck kaje, sihs saih jumala Isanda sönna temma wasto, ninck lauss: Seh ej pea mitte Sinnu perrandaja ollema, enge ken Sinnu Ihust tulleb, tah peab Sinnu perrandaja ollema.
 5. Ninck temma kesckis tedda usse minnema, ninck lauss: Eth kaje taiwa pohle, ninck lugge neiht taiwa tähhet, kas wöit Sinna noiht luggeda? Sihs lauss temma temma wasto: Ninda peab Sinnu sugku ollema.
 6. Sihs usckis temma jumala Isanda pähle, ninck seh arwas temma temmalle öigkedusses.
 7. Ninck temma lauss temma wasto: Minna olle jumal Isand, ken Minna Sinno Urrust Chaldea mahlt olle errawihnut, eth Minna Sinnulle seddasinnaze mah anna perrandama.
 8. Ninck temma lauss: Isand jumal Isand, mincks man pea Minna tehdma, eth Minna sedda pea perrandama?
 9. Sihs lauss temma temma wasto: wötta Minnulle ütte kolmahjastaze lehhemma, ninck ütte kolmahjastaze kitza, ninck ütte kolmahjastaze öjnast, ütte hütto, ninck ütte nohre tuiwikest.
 10. Ninck temma töih temmalle nisugkust keick, ninck leickas nemmat kesckelt katzicke, ninck panni igga tücki temma töise tücki wasto; neiht Zirckut enge is leicka temma mitte katzicke,
 11. Ninck neht Zirckut lammehesit neihde raipade pähle, Abram enge aijas nemmat erra.
 12. Sihs letz se päiw allaminnemisse pohle, ninck ütz käwwa unne sadti Abrammi pähle, ninck kaje, hirm ninck suhr pimmedus sadti temma pähle.
 13. Ninck temma lauss Abrammi wasto: Sinna peat küll tehdma, eth Sinnu sugku sahb ütz wöhras rahgwas olla üttel mahl, kumb neihde perral ej olle, sähl sahwat nemmat teulle aijatut ninck waiwatut sahma nelli sadda ahjastaick.
 14. Minna enge tahha toh ka rahgwa pähle kohhut moista kumballe nemmat theniwat; ninck perrast peawat nemmat sählt erraminnema suhre warra kahn.
 15. Sinna enge peat Sinnu wannambite mannu minnema rahwo kahn, ninck hähste halla päh kahn mattut sahma.
 16. Nemmat peawat enge neljandal pölwal ümber tullema sehha: Sest neihde Amoriliste üllekohhus ej olle weel teuws sehni ajuni.
 17. Ninck se sünni, kun se päiw alla letz ninck pimme öh saih, kaje, sihs sauwus ütz kützahhj, ninck ütz tuldkühnal, se letz neihde tückide wahjel möhda.
 18. Selsammal päiwal teggi Isand ütte leppust Abrammi kahn ninck lauss: Sinnu sugkulle tahha Minna seddasinnaze maht anda, Egypti jöggest seni suhreni jöhni ammack, seni jöhni Phrath.
 19. Neiht Kenileiset, neiht Keniseleiset, neiht Kadmonileiset,
 20. Neiht Hethileiset, neiht Peresileiset, ninck sedda hirmsa rahgwast.
 21. Neiht Amorileiset, neiht Kanaannileiset, neiht Gergosileiset, ninck neiht jebusileiset.

Se kuhstöistkümnes Capittel. Cap. 16.

 1. Sarai enge, Abrammi naine, is kanna temmalle latzet. Ninck temmal olli ütz Egypti neutzick, Hagar nimme,
 2. Sihs lauss temma Abrammi wasto: kaje, jumal Isand om minno kindi sulgnut, eth minna ej kanna latzet ilmalle; Eth Sa heitta minnu neutzicko mannu, mas sahnes minnulle sugku tettut temmast. Ninck Abram wöttis Sarai sönna.
 3. Sihs wöttis Sarai Abrammi najne omma Egypti neutzicko Hagar, ninck anni toht Abrammille ommalle mehelle naises, perrast kui Abram kümme ahjastaick Canaanni mahl olli ellanut.
 4. Ninck temma heittis Hagarra mannu, tah saih hendas. Kui temma enge neggi eth temma olli hendas sahnut, panti temma Emmand Sarai wähes temma silmade ehn.
 5. Ninck Sarai lauss Abrammi wasto: Üllekochto perrast andtas minnulle kaibama Sinnu pähle: Minna olle omma neutzicko Sinnu hüskja sisse andnut, ninck kun temma nägeb, eth temma hendas om sahnut, pea minna wähes pantut sahma temma silmade ehn; jumal Isand andko kohhut Minnu ninck Sinnu wahjel.
 6. Sihs lauss Abram Sarai wasto: kaje, Sinnul om meelewald ülle Sinnu neutzicko, tee temma kahn kui Sinna essi tunnet. Sihs karristis temma tedda, enge temma paggas temma mant erra.
 7. Enge jumala Isanda Engel leuwdis temma ütte wejelette man lahne sissen; tah lette man kumb se teh weren om Surru pohle,
 8. Ninck temma lauss: Hagar, Saraj neutzick, kohhest tullet Sinna? Kohhes lettat Sinna? Temma enge lauss: Minna olle pagussen Sarai omma Emmanda perrast.
 9. Ninck jumala Isanda Engel lauss: temma wasto: Minne ümber taggase omma Emmanda mannu, ninck heitta temma käje alla.
 10. Ninck jumala Isanda Engel lauss¤ temma wasto: Minna tahha Sinnu sugku üppris paljus tetta, eth temma ka ej sah mitte luggema olla, eth temma ni paljo om.
 11. Ninck jumala Isanda Engel lauss¤ temma wasto: kaje, Sinna ollet hendas sahnut, ninck saht ütte poicka ilmalle kanda, toh nimme peat Sinna Ismaellis kutzma, eth jumal Isand Sinnu waiwa kuhlnut om.
 12. Tah sahb ütz wallato inneminne olla; temma kessi sahb wasto iggamehst, ninck iggamehe kessi sahb wasto temma olla, ninck temma sahb omma weljede keickede ehn ellada.
 13. Ninck temma kutzus jumala Isanda nimme, ken temma kahn könnellis: Sinna jumal näget minno. Sest temma ütlis: Eis ¤Minna sehn olle perrast ka nennut toht, ken minno nägeb.
 14. Seperrast kutzutas seh lette nimme: Se ellawa lettes, ken minno nägeb. Kaje, tah om seh lette, kumb om Kadesse ninck Baredde wahjel.
 15. Ninck Hagar kandis Abrammille ütte poicka ilmalle, ninck Abram kutzus se poja nimme, kumba Hagar temmalle Ilmalle kandis, Ismaellis.
 16. Ninck Abram olli se kuhwenda ahjasta pähl, pähle kattessa kümment, kun temmalle Hagar sedda Ismaellit ilmalle kandis.

Se Seitzitöistkümnes Capittel. Cap. 17.

 1. Ninck Abram olli se üttessa pähl üttessakümment ahjasta pähl, sihs neuwtis jumal Isand hendast temmalle, ninck lauss temma wasto: Minna olle jumal se keickeweggew, keuw minnu ehn, ninck olle wagga.
 2. Sihs tahha minna omma leppust minnu ninck Sinnu wahjel anda, ninck tahha Sinno üppris paljus tetta.
 3. Sihs lammehis Abram pösselle. Ninck jumal könnelis temma kahn ninck lauss:
 4. Minna olle. Ninck kaje, minnul om omma leppus Sinnu kahn, ninck Sinna peat ütte suhre rahgwaste hulcka Issas sahma.
 5. Ninck Sinnu nimme ej pea ennamb mitte Abrammis kutztut sahma, enge Abraham peab Sinnu nimme ollema. Sest Minna olle Sinno ütte suhre rahgwaste hulcka Issas pannut.
 6. Ninck Minna tahha Sinno üppris sugkulickus tetta, ninck tahha Sinno rahgwaste sugküs tetta, eth kunningat Sinnust peawat tullema,
 7. Ninck tahha omma leppusst tetta minnu ninck Sinnu wahjel, ninck Sinnu sugku wahjel perrast Sinno neihde pölwade perra üttes iggawetzes leppusses, Eth Minna pea Sinnulle jumalas ollema, ninck Sinnu sugkulle perrast Sinno.
 8. Ninck Minna tahha Sinnulle ninck Sinnu sugkulle perrast Sinno seh mah anda, kus Sinna wöhras ollet sissen, keick Canaanni maht, üttes iggawetzes perrandusses; ninck tahha neihle jumalas olla.
 9. Ninck jumal lauss Abrammi wasto: Sinna peat Minnu leppust piddama ninck Sinnu sugku perrast Sinno neihnde pölwade perra.
 10. Seh om Minnu leppus, kumba teije peate piddama Minnu ninck teije wahjel, ninck Sinnu sugku wahjel perrast Sinno: keick mehstepohlne teije sean peab leickatut sahma.
 11. Teije peate enge teije pählenahha leeha leickama; seh peab teille se leppusse tähes ollema, kumb Minnu ninck teije wahjel om,
 12. Keick mehste-pohlne teije pölwade sean peab leickatut sahma kun seh om se kattessa ¤päiwa pähl, seh olcko Sinnu majan sündinut, echk olcko rahha perrast ostut keicksugkune wöhras latz kumb Sinnu sugkust ej olle.
 13. ¤Löppene peat Sinna leickama keick, mea Sinnu koddun sündinut om, echk Sinnu rahha perrast ostut om, eth Minnu leppus olcko teije leehan üttes iggawetzes leppusses
 14. Ütz ilmaleickamatta enge, ütz mehstepohlne kenck pählenahha leeha ej olle leickatut, toh henge sahko errakaotut omma rahgwa seast; toh om Minnu leppusst ricknut.
 15. Ninck jumal lauss Abrammi wasto: Sarait Sinnu naist ej pea Sinna ennamb mitte Sarais kutzma, enge Sarah om temma nimme,
 16. Sest Minna tahha tedda önnistada, ninck temmast ka tahha Minna Sinnulle ütte poicka anda. Minna tahha temma önnistada, eth temma mönnes mahIlma rahgwas peab sahma; kunningat ülle mönne rahgwast peawat temmast sünnima.
 17. Sihs lammehis Abraham pösselle ninck nahris ninck lauss omma söame sissen: Kas peab Minnulle, kun Minna se saddase ahjasta pähl olle, ütz latz sünnima? Ja kas peab Sarah ¤se üttessakümne ahjasta pähl latzet ilmalle kandma?
 18. Ninck Abraham lauss jumala wasto: Och! kui Ismael Sinnu ehn allal jähhes.
 19. Enge jumal lauss: Kummandakit peab Sarah Sinnu naine Sinnulle ütte poicka kandma, toh nimme peat Sinna Isaackis nimmitama; ninck toh kahn tahha minna omma leppusst tösta üttes iggawetzes leppusses temma sugkulle perrast temma.
 20. Ismaelli ka perrast olle Minna Sinno kuhlnut. Kaje, Minna tahha tedda önnistada ninck sugkulickus tetta, ninck üppris paljus tetta. Katztöistkümment Förstit sahb temma sünnitada, ninck Minna tahha tedda üttes suhres rahgwas tetta.
 21. Minnu leppusst enge tahha Minna Isaacki kahn tetta, kumba Sarah Sinnulle peab ilmale kandma, seh aicko töisel ahjastal.
 22. Ninck temma löppis temma kahn könnelma, ninck jumal letz ülles Abrahammi mant.
 23. Sihs ¤wöttis Abraham Ismaellit omma poicka, ninck keick kumbat temma koddun sündinut ollit, ninck keick kumbat temma omma rahha perrast ostnut olli keick mehste rahgwast omman koddun ninck leickas neihnde pähle nahha leeha otza selsammal päiwal, ni kui jumal temma kahn könnelnut olli.
 24. Abraham enge olli se ¤üttessa pähle üttessakümment ahjasta pähl, kun temma ¤omma pählenahha leeha leickas.
 25. Ninck Ismael temma pojck olli se kolmtöistkümne ahjasta pähl, kun temma pählenahha leeha leickati.
 26. Otza selsinnazel üttel päiwal leickati Abraham ninck Ismael temma poick;
 27. Ninck keick mehet temma koddun, kumbat temma koddun sündinut echk rahha perrast ostut ollit weljast, saihit leickatut temma kahn.

Se Kattessatöistkümnes Capittel. Caput 18

 1. Ninck jumal Isand neuwtis temmalle Mamre lacke mah pähl, temma enge istis se hohne usse ehn päiwa pallawal ajal.
 2. Ninck temma töstis omma silmat ülles ninck neggi, ninck kaje kolm mehst saisit temma ehn. Kui temma noiht neggi johsis temma se hohne usse sissest neihle wasto, ninck kummardis mahle,
 3. Ninck lauss: Isand, ma palle, kui Minna armo leuwdnut olle Sinnu silmade ehn, sihs erraminne mitte omma sullase ehst möhda,
 4. Eth Sa lasse ütz weitokenne wette wötta, ninck teije jallat mösckma, ninck tuggetaket hendast seh puh ¤ nöal,
 5. Minna tahha ütte tücki leiba tuhwa, kinnitaket omma südda, perrast wöite teije ettespitte minna; sest seperrast ollete teije omma sullase kaut möhda tulnut. Nemmat ütlesit: tee ninda, kui Sa ollet üttelnut.
 6. Ninck Abraham rüchkis se hohne sisse Sarah mannu, ninck laus: Rüchke pea, wötta kolm külmut nissu jahwo, kasta ninck tee watzat.
 7. Abraham essi enge johsis se töppra mannu, wöttis ütte nohrt häh wassika ninck anni seh ütte pöise kette, ninck rüchkis sedda walmis teggema,
 8. Ninck temma wöttis wöissind ninck pihma ninck sest wassikast mea temma walmis tennut olli, ninck panni neihle ette, temma enge saisis neihde man se puh allan, ninck nemmat söihit.
 9. Sihs ütlesit nemmat temma wasto: kus om Sarah Sinnu naine? Temma ütlis: tähl om temma hohne sissen.
 10. Ninck temma ütlis: Minna tahha jelles taggase tulla Sinnulle kui Minna ella, kaje, sihs peab Sarahle Sinnu naisell ütz poick ollema. Ninck Sarah kuhletellis se hohne usse taggan, kumb temma taggan olli.
 11. Abraham enge ninck Sarah ollit jo wannat, ollit häh tücke aicko ellanut, eth Sarahl jo olli löppenut ollema kui muihl naisil.
 12. Sihs nahris Sarah omma söame sissen, ninck lauss: Nüd, perrast kui minna olle wannas sahnut, peab minnulle weel häh lusti sahma; ninck minnu Isand om ka wanna.
 13. Sihs ütlis jumal Isand Abrahammi wasto: Mincksperrast nahrab Sarah sedda, ninck ütleb: ja, kas wöib töisi olla, eth Minna piddi latzet Ilmale kandma! Minna olle jo wannas sahnut.
 14. Kas peas jumalalle Isandalle middakit ülle immelick ollema? Seh aicko tahha Minna ümber tulla Sinnulle, kui Minna ella, sihs sahb Sarahl ütz poick olla.
 15. Ninck Sarah salgas, ninck lauss: Is nahra Minna mitte, sest temma peljis: Temma enge lauss: Ei mitte, Sinna nahrsit kummandakit.
 16. Sihs touwsit neht mehet sählt ülles, ninck kähndsit hendast Sodomma pohle, ninck Abraham letz neihde kahn nemmat sahtma.
 17. Ninck jumal Isand lauss: kas peassi Minna Abrahammille ilmatehdmata jetma, mea Minna letta teggema?
 18. Kunna Abraham kummandakit peab üttes suhres ninck weggewas mahIlma rahgwas sahma, ninck peawat temma sissen keick mahIlma rahgwat önnistut sahma?
 19. Sest Minna tunne tedda erra, seperrast eth temma wöib ommat latzet kesckma, ninck omma perret perrast temma, eth nemmat peawat höidma jumala Isanda teh, ninck teggema öigkedust ninck kohhut: eth jumal Isand wöib Abrahammi pähle tuhwa, mea temma temmalle towutanut om.
 20. Ninck jumal Isand lauss: Sest eth se helle Sodomma ninck Gomorra perrast ni suhr om, ninck neihde patt ni wäje kah rasse om,
 21. Seperrast tahha Minna alla minna, ninck tahha kajeda, kas nemmat keick ninda teggewat, kui se helle om, kumb neihde perrast Minnu ette tulnut om, echk kas nemmat ej tee mitte, eth Minna se tehja.
 22. Sihs kähndsit neht mehet hendast sählt erra, ninck letzit Sodomma pohle, Abraham enge saisis weel jumala Isanda ehn.
 23. Ninck Abraham astis mannu ninck lauss: Ia, kas ¤tahhassit Sinna sedda öigkedat se jumalata kahn errakaotada?
 24. Mas ommat wihskümment öigkedat se lihna sissen, ja kas tahhassit Sinna noiht errahuckada, ninck selle paickalla mitte andis anda neihde wihjekümmende öigkedite perrast, kumbat sähl sissen ommat?
 25. Erralascko jumal, eth Sinna sedda peassit teggema, eth Sinna peassit erratapma sedda öigkedat se jumalata kahn; ninck eth se öigke peas ollema kui se jumalata! Erralascko jumal,! Eis seh, kumb keickelle mahIlmalle kohhut moistab peas kohhut teggema?
 26. Sihs ütlis jumal Isand: kui Minna sah Sodomman leuwda wihskümment öigkedat se lihna sissen, sihs tahha Minna keickelle selle paickalle andis anda neihde perrast.
 27. Abraham enge kostis ninck lauss: Neggezu, Minna olle kettehe wötnut se Isanda kahn könnelma, eth Minna küll olle muld ninck tuchk.
 28. Mas sahwat wihs waija olla wihjent kümment öigkedat, kas tahhassit Sinna sihs keick sedda lihna neihde wihje perrast errarickuda? Temma enge lauss: Kui Minna sähl leuwa wihs pähle ¤nellikümment, ej tahha Minna mitte errarickuda.
 29. Temma enge könnellis weel pähle seh temma wasto, ninck lauss: Mas leuwas sähl nelli kümment? Sihs laus temma: Ej tahha Minna mitte tetta neihde nellikümmende perrast.
 30. Sihs lauss temma: Errawötko, ma palle, se Isand mitte wehas, eth Minna weel könnelle: Mas leuwas sähl kolmkümment: Sihs ütlis temma: Ei tahha Minna mitte tetta, kui Minna sähl kolmkümment leuwa.
 31. Sihs ütlis temma: Eth sa kaje, Minna olle kettehe wötnut se Isanda wasto könnelma: Mas leuwas sähl katzkümment? Ninck temma lauss: Ei tahha Minna mitte errarickuda neihde kattekümmende perrast.
 32. Sihs ütlis temma: Errawötko, ma palle, se Isand mitte wehas, eth Minna weel ütz körd enne könnele. Mas leuwas sähl kümme? Ninck temma lauss: Ei tahha Minna mitte rickuda neihde kümmede perrast.
 33. Ninck jumal Isand letz erra, kui temma löppenut olli Abrahammi kahn könnelma, Abraham enge letz taggase ommahe paicka.

Se üttessatöistkümnes Capittel Caput. 19.

 1. Ninck neht katz Englit tullit Sodommihe öddanckult, Lot enge istis Sodommi werrehe ehn. Sihs neggi Lot, ninck touwsis ülles neihle wasto, ninck kummardis hendast maha pösselle,
 2. Ninck lauss: Eth Sa kaje, armas Isand, eth astket omma sullase koddo sisse, ninck wötket öhmaja, eth teije jallat mössetut sahwat, sihs wöite teije hohmen warra üllestousta. Ninck omma teht möhda minna. Nemmat enge ütlesit: Ei mitte, meije tahhame se huhlitze pähl ülle öh olla.
 3. Ninck temma wäjis nemmat wäje kahn: Sihs heitsit nemmat temma mannu, ninck tullit temma koddo sisse, ninck temma teggi neihle söhma, ninck kützis neihle watzat, ninck nemmat söihit.
 4. Enne enge kui nemmat maggama heitsit, tullit se lihna mehet, neht Sodomma mehet, ninck tullit se koddo ümber, ni nohre ni wanna, keick se rahgwas keickest otzast,
 5. Ninck heickasit Lotti pähle, ninck ütlesit temma wasto: kus ommat neht mehet, kumbat Sinnu mannu tulnut ommat sehl öhl, lasse nemmat usse tulla meije mannu, eth meije wöime nemmat erratutta.
 6. Lot enge letz usse neihde mannu, ninck panni se usse hennesse perran kindi,
 7. Ninck lauss: Minna palle, armat weljekesset, errategket mitte ni kurjaste.
 8. Neggezu minnul ommat katz tüttarat, kumbat ej üttekit mehst weel ommat erratundnut, noiht tahha minna teille usse tuhwa, tegket noihle kui teije essi tunnete, neihlesinnazille mehille enge errategket middakit: sest seperrast ommat nemmat Minnu kattusse warju alla tulnut.
 9. Sihs ütlesit nemmat: Tulle tenna. Ninck nemmat ütlesit: Seh ütz mehs om tulnut meije mannu kui ütz wöhras ellama, ninck tahhab kogkones kochtoIsandas heitta; Nüd tahhame meije Sinnulle kurjembaste tetta kui noihle. Ninck nemmat tücksit wäje kahn se mehe, Lotti, pähle, ninck tullit se usse katzicke kisckma.
 10. Neht mehet enge kühnitasit ommat käjet usse, ninck wötsit Lottit hennesse mannu se koddo sisse, ninck pannit se usse kindi.
 11. Neiht mehet ka, kumbat ussen ollit se koddo ehn, pessit nemmat sögkedusse kahn, ni wähekeiset ni suhret, eth nemmat errawessusit, ninck se usse is leuwa mitte.
 12. Sihs ütlesit neht mehet Lotti wasto: Kas om Sinnul weel muihto kenckis sehn, koaki wöuw, pojat, tüttarat? echk keick mea Sul lihnan wöib olla, sedda wih sehst paickast erra.
 13. Sest meije kaotame seh paicka erra. Sest se helle neihde perrast om suhr jumala Isanda ehn, ninck jumal Isand om meit lähatanut sedda (lihna) errakaotama.
 14. Sihs keuwi Lot welja, ninck könnelis omma wöuwede kahn, kumbat temma tüttarat wötsit, ninck lauss: Tousket ülles, mincket sehst paickast erra; sest jumal Isand sahb sedda lihna errakaotada. Neht wöuhwet enge pannit seh naljas.
 15. Kui enge se päiwahaggo üllestulli erratasit neht Englit Lottit ülles, ninck ütlesit: Touwse ülles, wötta omma naist, ninck ommat katte tüttarat, kumbat käjen ommat, eth Sinna ej ka lettat hucka se lihna kurjateggemisse sean.
 16. Temma wihbis enge ajcko; Sihs wötsit neht mehet temma, temma naist, ninck temma tüttarat käjepitte, kunna jumal temma armutis, ninck weihit temma usse, ninck jetsit temma ussen se lihna ehn.
 17. Se sünni enge, kui temma nemmat usse wihnut olli, ütlis temma: Pähssa erra omma henge perrast, ninck errakaje ümber taggase, errasaisa ka kohhenekit keicke seh welja pähl; mäjelle pähssa, eth Sinna ej lettat hucka.
 18. Lot enge ütlis neihde wasto: Ei mitte armas Isand.
 19. Neggezu, kunna Sinnu sullane armo leuwdnut om Sinnu ehn, ja sihs lasse omma helde armo, kumba Sinna Minnu kahn teet, suhres sahda, eth Sinna Minnu henge allal jettat. Ei wöi Minna mäjelle ammack mitte pähssa, eth se kurjus ej tulle minnu pähle, ninck Minna kohle erra,
 20. Neggezu, tah lihn om liggi, eth Minna senna wöj paggada, om ka wähekenne, eth Sa lasse sihs Minno pähssa senna, eis seh jo wähekenne olle, eth Minnu heng wöib allal jähda.
 21. Sihs ütlis temma temma wasto: Neggezu, Minna olle seh ka asja perrast Sinnu pähle kajenut, eth Minna toht lihna ej heitta ümber, kumba perrast Sinna ütlet.
 22. Rüchke, eth Sinna pähssat senna; Sest minna ej wöi middakit tetta, seni kui Sinna senna saht. Seperrast kutzutas toh lihn Zoarras.
 23. Se päiwlick touwsis ülles ülle se mah, kun Lot Zoarrahe tulli.
 24. Sihs lasckis jumal Isand Sodomma ninck Gomorra pähle pennissitta ninck tulde sadta jumalast Isandast taiwalt,
 25.  ninck heittis neihtsinnazet lihnat ümber, ninck sedda welja, ninck keick, kumbat neihde lihnude sissen ellit, ninck mea nurme pähl kaswanut olli.
 26. Sihs kajis temma naine ümber taggase, ninck saih üttes sohlatückis.
 27. Hohmikult warra letz Abraham tohhe paicka, kus temma saisnut olli jumala Isanda ¤palcke ¤kahn,
 28. Ninck kajellis Sodoma ninck Gomorra pohle, ninck toh welja keicke pohle, ninck neggi, ninck kaje se sauw sest mahst letz üllewelle, kui üttest kützahjust.
 29. Ninda sünni, kun jumal neiht lihnat seh welja pähl errakaotis, sihs mötlis temma Abrammi pähle, ninck sahtis Lottit kesckelt se ¤ümberheitmisse sissest erra, kun temma ümberheittis neiht lihnat kus Lott elli sissen.
 30. Lott enge letz ülles Zoarrist, ninck istis mäje pähl, ninck temma katz tüttarat temma kahn: Sest temma peljis Zoarrin jähda, ninck jäih ütte ohne sissen, essi temma ninck temma katz tüttarat.
 31. Sihs ütlis se suhremb se nohremba wasto: Meije Issa om wanna, ninck üsseki mehs ej olle ennamb mah pähl, ken meije pähle tulles, ni kui keicke mahIlma kohhus om.
 32. Tulle sihs, andkem meije Issalle wihna juhwa, ninck heitkem temma mannu maggama, eth meije ommast Issast sugku allal piddame.
 33. Sihs andsit nemmat ommalle Issalle wihna juhwa selsammal öhl, ninck se suhremb tulli, ninck maggas omma Issa mann. Toh enge is tunne, kun temma maggama heittis, ej ka kun temma ülles tousis.
 34. Ninck se sünni hohmikult, sihs lauss se suhremb se nohremba wasto: Neggezu, Minna olle heilla omma Issa man magganut, andkem temmalle sehl ka öhl wihna juhwa, ninck minne, ninck magga Sinna ka temma man, eth meije ommast Issast sugku allal piddame.
 35. Sihs andsit nemmat ommalle Issalle tohl öhl ka wihna juhwa, ninck se nohremb touwsis ka ülles, ninck maggas temma man, temma enge is tunne, kui temma maggama heittis, is ka, kui temma ülles touwsis.
 36. Ninda saihit neht katz Lotti tüttarat ommast Issast hendas.
 37. Ninck se suhremb kandis ütte poicka Ilmalle, ninck kutzus temma Moabbis: Sesamma om neihnde Moabbiliste Issa seni päiwani.
 38. Ninck se nohremb kandis kahn ütte poicka Ilmalle, ninck kutzus temma nimme Ammis. Sesamma om neihde Ammoniliste Issa seni päiwani.

Se katzkümnes Capittel. Caput 20.

 1. Ninck Abraham letz sählt erra launa mah pohle, ninck istis Kadesse ninck Surru wahjel, ninck elli kui ütz wöhras Gerrarrin.
 2. Abraham enge ütlis Sarah omma naise perrast: Temma om Minnu sössar. Sihs lähhatis Abimelech se Kunningas Gerarrin, ninck wöttis Sarah.
 3. Ninck jumal tulli Abimelechi mannu unne sissen öhl, ninck laus temma wasto: Kaje, Sinna ollet se surma allan se naise perrast, kumba Sinna wötnut ollet: Sest temma om ütte mehe laulatut naine.
 4. Is olle enge Abimelech tedda weel mitte putnut. Sihs lauss temma: Armas Isand, kas tahhat Sinna ka ütte rahgwa tappa, kumb weel wagga om?
 5. Eis temma ütlis Minnulle: temma om Minnu sössar; ninck tah ütlis ka essi: Temma om Minnu welli. Minna olle öigke söame kahn, ninck wagga käje kahn sedda tennüt.
 6. Sihs ütlis jumal temma wasto ¤ unne sissen: Minna essi ka tehja, eth Sinna öigke söame kahn seh tennüt ollet, ninck olle ka Sinno höidnut, eth Sinna is tee patto wasto Minno. Seperrast is lasse Minna Sinno tedda mitte putta.
 7. Sihs anna nüd se mehe naist taggase, sest temma om ütz Propheth, eth temma Sinnu ehs palwelcke, sihs saht Sinna allal jähda. Kui Sinna enge ei anna tedda taggase mitte, sihs peat Sinna tehdma, eth Sinna löppene peat errakohlma, ninck keick mea Sinnu perral om.
 8. Sihs olli Abimelech hohmikult warra ülles, ninck kutzus ommat pojat keick, ninck ütlis keick sedda asja neihde körwade wasto. Ninck neht mehet peljesit wähje kahn.
 9. Ninck Abimelech kutzus Abrahammit ka, ninck ütlis temma wasto: Mes ollet Sinna meille tennut, echk mes patto olle Minna wasto Sinno tennut, eth Sinna tahhat ütte ni ¤rasse patto Minnu pähle, ninck Minnu rickusse pähle wihja. Sinna olle Minnulle tennut, mea ej sünni tetta.
 10. Sihs ütlis Abimelech Abrahammi wasto: Mes ollet Sinna nennut, eth Sinna nisugkust tennut ollet?
 11. Abraham enge lauss: Seperrast enne, eth Minna mötli: Ej olle üsseki jumala peljus sehn paickan, ninck nemmat sahwat Minno Minnu naise perrast erratappa.
 12. Temma om ka töttelickult Minnu sössar; Minnu Issa tüttar om temma, Minnu Emma tüttar enne ej olle temma mitte, ninck saih Minnulle naises.
 13. Ninck se sünni, kun jumal Minno kesckis könda omma Issa koddust erra, sihs ütlesi Minna temma wasto: Seh olcko se helde arm, kumba Sinna peat Minnulle teggema, keickin paickun, kohhe meije tulleme, ütle Minnu perrast: Temma om Minnu welli.
 14. Sihs wöttis Abimelech lambat ninck töpprat, ninck poiset ninck neutzickut, ninck kinckis Abrahammille, ninck anni temmalle Sarah temma naist jelles taggase.
 15. Ninck Abimelech lauss: Neggezu, Minnu mah om Sinnu ehn, kus Sinna essi tahhat, sähl ella.¤
 16. Enge Sarah wasto ütlis temma: Neggezu, Minna olle Sinnu weljelle tohhat lambast andnut, neht olckut Sinnu silmade warjus keickede ehn kumbat Sinnu man ommat, ninck keickede man.¤ Seh olli se nohmaminne.
 17. Sihs palwellis Abraham jumalat, ninck jumal süttutis Abimelechit erra, ninck temma naist, ninck temma neutzickut, eth nemmat latzet kannassit,
 18. Sest jumal Isand olli löppene kindi pannut keick neiht latzekoddat Abimelechi koddun, Sarah, Abrahammi naise, perrast.

Se ützkolmandkümnes Capittel. Cap. 21.

 1. Ninck jumal Isand tulli Sarah kostma, ni kui temma towutanut olli; ninck jumal Isand teggi Sarahle, kui temma üttelnut olli.
 2. Ninck Sarah saih hendas, ninck kandis Abrahammille ütte poicka Ilmalle temma wannal iggal, tohl ajul, kumba jumal temmalle üttelnut olli.
 3. Sihs kutzus Abraham omma poicka, kumba temmalle Sarah ilmale kandnut olli Isaackis,
 4. Ninck leickas Isaackit omma poicka, kun se kattessa päiwa wanna olli, kui jumal tedda kescknut olli.
 5. Abraham enge olli sadda ahjastaick wanna, kun temmalle Isaack temma poick sünni.
 6. Sihs ütlis Sarah: Jumal om Minnulle ütte nahrmist tennut: iggamehs ken se kuhleb, sahb Minnu perrast nahrda.
 7. Ninck temma lauss: Kehs olles Abrahammille üttelnut; Sarah peab latzet immetama¤: Sest Minna olle temma wannal iggal ütte poicka Ilmale kandnut.
 8. Ninck se latz kaswas, ninck saih errawöhrutut. Ninck Abraham teggi tohl päiwal suhrt wöhrust, kun Isaack errawöhrutut saih.
 9. Ninck Sarah neggi Hagarri se Egypticko poicka, kumba tah Abrahammille Ilmalle kandnut olli, eth temma ütz nahromehs olli,
 10. Ninck ütlis Abrahammi wasto: Ajja erra seddasinnaze neutzicko temma poja kahn: Sest sesinnaze neutzicko poick ej pea mitte perrandama Isaacki minnu poja kahn.
 11. Seh sönna olli Abrahammi meelest kurrj wäje kahn, omma poja perrast.
 12. Jumal enge lauss Abrahammi wasto: Erraolcko Sinnull kurrj meel se poise ninck Sinnu neutzicko perrast, wötta Sarah sönna keickest sehst mea temma Sinnulle üttelnut om: Sest Isaacki sissen peab Sinnulle se sugku nimmetut sahma.
 13. Ninck se ka neutzicko pojcka tahha Minna üttes mahIlma rahgwas tetta, sest temma om Sinnu sugku.
 14. Sihs wöttis Abraham hohmikult warra leiba ninck ütte püttokesst weje kahn, anni seh Hagarrj kette, ninck panni temma selge pähle; Ninck sedda latz ka, ninck sahtis tedda erra. Sihs letz temma erra, ninck hessus Bersaba lahne sissen.
 15. Ninck se wessi löppis erra se pütticko sissest, sihs heittis temma se latz ütte warricko alla
 16. Ninck letz erra, ninck istis kauckelt wasto temma, kui ütte kange kah wöib lasckeda: Sest temma ütlis: Ej wöj Minna mitte netta, kui se latz errakohleb; Ninck istis wasto temma, töstis omma hähle ülles, ninck itkis.
 17. Sihs kuhli jumal se poise hähle, ninck jumala Engel heickas sedda Hagar taiwalt, ninck ütlis temma wasto: Hagar, mes om Sull wigka? Errapelje mitte, sest jumal om se poise hähle kuhlnut sähl, kun temma om.
 18. Touwse ülles, wötta sedda poist ülles, ninck pidda tedda omma käje kahn: Sest Minna tahha tedda üttes suhres mahIlma rahgwas tetta.
 19. Sihs awwas jumal temma silmat ülles, ninck temma neggi ütte wessilette, sehnna letz temma, ninck teuwtis sedda püttokesst weje kahn, ninck johtis sedda poisst.
 20. Ninck jumal olli se poise kahn, ninck temma kaswas, ninck elli lahne sissen, ninck saih üttes kange kah lasckjas.
 21. Temma elli enge se lahne sissen Pharan, ninck temma Emma wöttis temmalle ütte naist Egypti mahlt.
 22. Ninck se sünni tohl ajul, sihs könnellis Abimelech ninck Phichol temma söddapähmehs Abrahammi kahn, ninck lauss: jumal om Sinnu kahn, keicke asja sissen mea Sinna teet.
 23. Seperrast wannu Minnulle sehn jumala pähle, eth Sinna ej tahhat kawalust tetta, ej Minnulle, ej ka Minnu pojalle, echk ka Minnu poja latzille: Enge, ni kui Minna helde armo perra Sinnu kahn tennut, ninda peat Sinna jelles teggema Minnu kahn, ninck seh mah kahn, kumba sissen Sinna ütz wöhras ollet.
 24. Ninck Abraham lauss: Minna tahha wannuda.
 25. Sihs nohmas Abraham sedda Abimelech seh wessikaiwo perrast, kumba Abimelechi poiset wäjel errawötnut ollit.
 26. Ninck Abimelech lauss: Is tehja Minna mitte, kehs se tennut om, Sinna ka ej olle Minnulle mitte tehda andnut, ej olle Minna ka mitte kuhlnut, kui tähmba enne.
 27. Sihs wöttis Abraham lambat ninck töpprat, ninck Anni Abimelechille, ninck nemmat teggit kattekesje ütte leppusst.
 28. Ninck Abraham panni seitzi uttuwohnakeisst essi paickahe,
 29. Sihs ütlis Abimelech Abrahammi wasto: Mes peawat neht seitzi uttuwohnakesst ollema, kumbat Sinna essihe paicka pannut ollet?
 30. Temma lauss: ja seitzi uttuwohnakeisst peat Sinna Minnu käjest wötma, eth nah Minnulle üttes lihkatähhes ommat, eth Minna seddasinnaze kaiwo kaiwanut olle.
 31. Seperrast kutzutas seh paick Bersabas, eth nemmat kattekesje sähl wannunut ommat.
 32. Ninda teggit nemmat ütte leppust Bersaban, Ninck Abimelech touwsis ülles ninck temma söddapähmehs Phichol, ninck letzit taggase Philisti mahle.
 33. Ninck temma istutis ütte mötza Bersaban, ni piddi sähl jüttusset jumala Isanda se iggawetze jumala nimme perrast.
 34. Ninda olli Abraham neihde Philistiliste mahl, kui ütz wöhras, kauwan aicka.

Se Katzkolmandkümnes Capittel. Cap. 22.

 1. Ninck se sünni perrast sesinnaze luggu, eth jumal Abrahammit kajis, ninck ütlis temma wasto: Abraham. Temma kostis: Neggezu, sehn olle Minna.
 2. Sihs ütlis temma: Eth Sa wötta Isaackit omma poicka, kedda Sinna armsaste peat, ninck minne Moriah mahle, ninck offrize tedda sähl üttes pallatusse offris erra ütte noihde mäjede pähl, kumba Minna Sinnulle tahha üttelda.
 3. Sihs teggi Abraham hohmikult warra omma kohrmaEselit walmis, ninck wöttis katz poist hennesse kahn, ninck Isaackit omma poicka, ninck lachkis puiht pallatusseoffri tarbis, ninck touwsis ülles, ninck keuwi tahh[e] paicka, kumba jumal temmalle üttelnut olli.
 4. Kolmandal päiwal töstis Abraham ommat silmat ülles, ninck kauwkelt toht paicka.
 5. Sihs ütlis Abraham ommi poisite wasto: Olcket teije sehn se Eseli kahn, Minna ninck se poiss tahhame sehnna ammack minna ninck palwelda, ninck jelles taggase teije mannu tulla.
 6. Ninck Abraham wöttis se offri puh, ninck panni seh Isaacki omma poja selgehe, ninck wöttis se tulde, ninck se weitze omma käje sisse: Ninda letzit nemmat katte kesje.
 7. Ninck Isaack ütlis Abrahammi omma Issa wasto¤, ninck lauss: Issa, Ninck temma lauss: Sehn olle Minna, mu poick. Ninck temma ütlis: Neggezu se tuld ninck se puh om küll käjen, enge kus ¤om se lambas se offri tarbis?
 8. Sihs ütlis Abraham: Minnu poick, jumal sahb hennesselle ütte lambast kajeda offri tarbis. Ninck nemmat keuwit katte kesje.
 9. Ninck nemmat tullit tahhe paicka, kumba jumal temmalle üttelnut olli, ninck Abraham teggi sähl ütte Altari ülles, ninck säih neiht puiht sähl pähle, ninck keuwtis Isaackit omma poicka, ninck panni toht se puh pähle Altari pähl.
 10. Ninck kühnitis omma kette welja, ninck wöttis se weitze omma poicka tappema.
 11. Sihs heickas tedda jumala Isanda Engel ninck lauss: Abraham, Abraham! Temma lauss: Neggezu, Sehn olle Minna.
 12. Ninck temma lauss: Erraputtu sedda poist ütteki käje kah, ninck erra tee temmalle mea. Nüd tehja Minna, eth Sinna jumalat peljet, kunna Sinna omma aino poicka Minnulle ei olle kehlnut.
 13. Sihs töstis Abraham ommat silmat ülles, ninck kajis: Neggezu, sihs olli taggan ütz öinas sarwapitti kindi nackanut orjade wahjel. Ninck Abraham letz, ninck wöttis sedda öinast, ninck offrizis toht pallatusse offris omma poja assemell.
 14. Ninck Abraham kutzus tah paicka nimme: jumal Isand nägeb. Mea tähmba ütteltas: Mäjel ¤nettas jumal Isand.
 15. Sihs heickas jumala Isanda Engel Abrahammille töist körra taiwalt ninck lauss:
 16. Minna olle hennesse pähle wannunut, ütleb jumal Isand: Seperrast eth Sinna nisugkust tennut ollet, eth Sinna ej olle keelnut omma aino poicka:
 17. Ja eth Minna tahha Sinno önnistada; Ja eth Minna Sinnu sugku ni paljus tahha tetta, kui neht tähhet taiwan, ninck kui se lihw, kum merre perrewen om; Ninck Sinnu sugku peab ommi wainlaiste werrehit perrandama.
 18. Ninck Sinnu sugku lebbi peawat ¤hendast keick mahIlma rahgwat önnistama: Seperrast eth Sinna ¤Minnu sönna wötnut ollet.
 19. Sihs letz Abraham ümber ommi poisite ¤mannu, ninck nemmat touwsit ülles, ninck letzit ütteleise Besabahe, ninck Abraham istis Bersaban.
 20. Ninck perrast sesinnaze luggu sünni, eth Abrahammille sönna tohti ninck üttelti: Neggezu, Milca om ka latzet Ilmale kandnut Nahorrille Sinnu weljelle,
 21. Sedda Utz temma esimestsündinut, ninck sedda Butz temma welje, Kemuell Arammi Issa, ninck sedda Kesed ninck Hazo, ninck Pildast, ninck Iedlaph, ninck Bethuel.
 23. Bethuel enge sünnitis sedda Rebecca. Neihtsinnazet kattessa kandis Milca Nahhorrille Abrahammi weljelle ilmalle.
 24. Temmall olli kahn ütz lihknaine Ruhma nimme, Seh kandis temmalle sedda Thebach, ninck Gacham, ninck Thachas, ninck Maacha.

Se Kolmkolmandkümnes Capitt. Cap. 23.

 1. Ninck Sarah elli sadda pähle seitzi kolmandkümment ahjastaick: Seh om Sarah igga.
 2. Ninck Sarah kohli erra KirjathArban, seh om HEbron Canaanni mahl, ninck Abraham tulli temma perrast leinama ninck itkma.
 3. Ninck Abraham touwsi ülles omma kohlje pählt, ninck könnellis Hetti pojade kahn, ninck ütlis:
 4. Minna olle ütz wöras ninck ütz koddapohlne teije man, andket Minnulle ütte perrandusse mattusst tejje man, eth Minna wöj omma kohlje matta, kumb Minnu ehn om.
 5. Sihs kostsit Hetti pojat Abrahammille ninck ütlesit ¤temma wasto:
 6. "Kuhle armas Isand, Sinna ollet ütz jumala Först meije sean, matta omma kohlje meije keick Illusambade hawade sissen,
 7. Sihs touwsi Abraham ülles ninck kummardis mahle Hetti latzede ehn, se mah rahgwa ehn,
 8. Ninck könnellis neihde kah ninck lauss: Kui teije meel se kannab, eth Minna omma kohlje, kumb Minnu ehn om, maha matta, sihs wötket Minnu sönna, ninck olcket Minnu pohle Ephronni, Zoharri poja, man,
 9. Eth temma Minnulle andke sedda ohne Machpelah, kumb temmal om temma nurme otzan; eth temma Minnulle andke teuwe rahha ehs teije sean üttes perrandusse mattusses.
 10. Sest Ephron elli Hetti latzede sean. Sihs kostis Ephron se Hettelinne Abrahammille, eth Hetti latzet kuhlit, keickede ehn, kumbat temma werrehe lebbi sisse letzit, ninck lauss:
 11. Ei mitte, armas Isand; Kuhle Minno: Minna kincke Sulle sedda nurme, ninck kincke Sinnulle ka se ohne, kumb temma sissen om; ja Minna kincke Sulle sedda keick Minnu rahgwa latzede ehn, matta omma kohlje.
 12. Sihs kummardis Abraham se mah rahgwalle,
 13. Ninck ütlis Ephronni wasto, se mah rahgwa ehn, ninck lauss: Töisi, kui Sa tahhat enne, sihs kuhle Minno, ¤Ma palle: Minna anna rahha sest nurmest, wötta Minnult, sihs tahha Minna omma kohlje sehnna matta.
 14. Sihs kostis Ephron Abrahammille, ninck ütlis temma wasto:
 15. Armas Isand, kuhle Minno: Se nurm massab nelli sadda sekelit höbbe, Mes om seh Minnu ninck Sinnu wahjel? Matta enne omma kohlje.
 16. Abraham wöttis Ephronni sönna, ninck massas temmalle se rahha kette, mea temma küssenut olli, Hetti latzede ehn, nelli sadda sekelit höbbe, kumb kaupa sissen letz ninck wasto wöttati.
 17. Ninda saih Ephronni nurm, kumb ¤Machpelan om wasto Mamre, ni se nurm, ni se ohne kumb temma sissen olli, ninck keick puh se nurme pähl, mea keick ümber olli temma pihri sissen om,
 18. Abrahammille perrandusses neihde Hetti pojade keickede ehn, keickede sean, kumbat temma lihna werrehe lebbi sisse keuwit.
 19. Perrast sedda mattis Abraham Sarah omma naist se nurme Machpelah ohne sissen wasto Mamre, seh om HEbron, Canaanni mahl.
 20. Ninda tulli se nurm, ninck se ohne sähl sissen Abrahammille üttes perrandusse mattusses neihst Hetti latzist.

Se Nellikolmandkümnes Capit: Cap. 24.

 1. Kui nüd Abraham wanna olli, ninck ütte häht tücki aicka ellanut, ninck jumal tedda keickist asjist olli önnistanut,
 2. Sihs ütlis Abraham omma sullase wasto, ken se wannamb olli temma perrehest, ninck olli ülle keick mea temmal olli: Panne omma kette Minnu puhssa alla
 3. Minna tahha Sinno errawannutada jumala Isanda se taiwa ninck se mah jumala pähle, eth Sinna ej peat Minnu pojalle ütte naist wötma neihst neihde Canaannileiste tüttarist, kumbade sean Minna ella:
 4. Enge Sinna peat Minnu mahle minnema, ninck Minnu sugkuwössade mannu, ninck Isaackille Minnu pojalle ütte naist wötma.
 5. Sihs ütlis se sullane temma wasto: Mas ej tahhab se naine mitte Minnu perran tulla sehle mahle, kas pea Minna sihs Sinnu poicka jelles tohle mahle tuhwa, kust Sinna ollet erratulnut?
 6. Ninck Abraham ütlis¤ temma wasto: höija hendast, eth Sinna Minnu poicka ej toh mitte jelles sehnna
 7. jumal Isand se taiwa jumal, ken Minno Minnu Issa koddust om errawötnut, ninck toh mah sissest, kus Minna olle sündinut; ken Minnulle om towutanut, ninck om Minnulle wannunut ninck üttelnut: Sinnu sugkulle tahha Minna seddasinnaze maht anda, seh sahb omma Engli Sinnu ehle lähhatada, eth Sinna Minnu pojalle sählt ütte naist wöttat.
 8. Kui enge se naine ej tahha mitte Sinnu perran tulla, sihs ollet Sinna wabba sestsinnazest Minnu wannutussest, errawih enne minnu poicka mitte jelles sehnna
 9. Sihs panni se sullane omma kette Abrahammi omma Isanda puhssa alla, ninck wannus temmalle seh asja perrast.
 10. Ninck se sullane wöttis kümme Kamelit neihst omma Isanda Kamelist, ninck letz teh pähle. Ia keick omma Isanda hüwwe olli temma käjen. Ninck temma touwsis ülles, ninck letz Mesopotamia mahle, Nachorri lihnahe.
 11. Ninck lasckis neiht Kamelit ussen lihna ehn mahle heitma ütte wessi letti pähle öddanckus aicko, sehl ajal, kun neht naiset welja tullewat wette ammutama,
 12. Ninck lauss: jumal Isand, Abrahammi Minnu Isanda jumal, Eth Sa tulle tähmba Minnulle wasto, ninck tee helde armo Abrahammi Minnu Isanda man;
 13. Neggezu, Minna saisa sehn se wessi letti man, ninck se lihna koddanecküde tüttarat tullewat welja wette ammutama,
 14. Sihs olcko nüd, eth seh tüttar, kenck wasto Minna ütle: Eth Sa lasse omma wessikrosi külgelle, eth Minna wöj juhwa, ninck temma ütleb: Ioh, ninck Minna tahha Sinnu Camelit kahn johta: Seh olcko toh, kumba Sinna omma poise Isaacki perralle moistnut ollet. Seh man sah Minna nüd tehda, eth Sinna helde armo Minnu Isanda man tennut ollet.
 15. Ninck se sünni, enne kui temma löppis könnelma, neggezu, sihs tulli Rebecka welja, kumb Bethuellille Milca pojalle sündinut olli, kumb Nachorri Abrahammi welje naine olli, ninck ütz wessikrohsi olli temma olla pähl,
 16. Se tüttar enge olli üppris illus netta, olli ütz junckr, eth tedda is weel üsseki mehs olli erratundnut, seh letz alla se letti mannu, teuwtis omma Krohsi ninck tulli ülles.
 17. Sihs johsis se sullane temmalle wasto, ninck lauss: Eth Sa lasse Minno ütte weitokesst wette juhwa Sinnu krohsi sissest.
 18. Ninck temma ütlis: Joh, armas Isand, ninck lasckis pea omma krohsi maha käje pähle, ninck johtis tedda,
 19. Ninck kun temma tedda olli küll johtnut, ütlis temma: Minna tahha Sinnu Kamelille kahs ammutada, seni kui nemmat küll johnut ommat.
 20. Sihs rüchkis temma, tühhandis omma krohsi erra se ruhhe sisse, ninck johsis jelles se letti mannu ammutama, ninck ammutis temma kamelille keickille.
 21. Se mehs enge heittis erra temma perrast, jäih waick mötteldan tehdma, kas jumal Isand temmalle ütte önsa teh olles andnut, wöj ej.
 22. Ninck se sünni, kun neht Kamelit ollit küll johnut, sihs wöttis se mehs ütte kullast otzakarda, seh weddas ütte pohlt Sekeli, ninck katte kessi kädit temma käjede ümber, neht weddasit kümme kuldpenningat,
 23. Ninck ütlis: kencks tüttr ollet Sinna, eth Sa anna minnulle tehda? kas om Sinnu Issa koddun meile maht öh maja tarbis?
 24. Sihs ütlis tah¤ temma wasto: Minna olle Bethuelli Milca poja tüttar, kumba toh Nahorrille ilmalle kandis.
 25. Weel ütlis temma temma wasto: Meill om ka hollj ninck töppra söhke küll, ninck maht öhmaja tarbis.
 26. Sihs kummardis se mehs päh kah, kummardis mahle jumalalle Isandalle,
 27. Ninck lauss: Onnistut olcko jumal Isand Abrahammi minnu Isanda jumal, ken omma helde armo ninck omma tötte minnu Isanda man ej mitte maha jettab: jumal Isand om Minno sedda teht johhatanut, minnu Isanda welje koddulle.
 28. Sihs johsis se tüttar, ninck weih sönna omma Emma koddohe, kui seh jochtnut olli.
 29. Rebeckal enge olli ütz wellj omasalm:30 Laban nimme; sihs johsis Laban se mehe mannu welja se letti mannu,
 30. Ninck se sünni, kui temma sedda kullast otzakarda, ninck neiht kessikädit omma sössara käjen nennut olli, ninck olli ka Rebecka omma sössara könne kuhlnut, eth tah olli üttelnut: Ninda ütlis se mehs Minnu wasto: Sihs letz temma se mehe mannu, ninck kaje, toh saisis neihde Kamelide man, se letti körwal.
 31. Sihs ütlis temma: tulle Sinna jumala Isanda önnistut mehs, mincksperrast saisat Sinna weljan? Minna olle koddun jo sähdnut walmis, ninck neihle Kamelille jo maht tennut,
 32. Sihs letz se mehs se koddo sisse, ninck pähstis neiht Kamelit wallales, ninck ¤temma andis neihle höljo ninck söhke neihle kamelille, ninck wette temma jallat mösckma, ninck ¤no[i]hde mehste jallat kumbat temma kahn ollit.
 33. Sihs panti temmalle ette, söhma. ¤ Temma enge lauss: Ei tahha Minna mitte sühwa, seni kui Minna olle omma asja ülles üttelnut. Ninck temma laus: Ütle sihs.
 34. Ninck temma laus: Minna olle Abrahammi sullane,
 35. Ninck jumal Isand om minnu Isandat wäje kah önnistanut, eth temma om suhres sahnut; ninck om temmalle andnut lambat ninck töpprat, höbbe ninck kulda, sullaset ninck neutzickut, Kamelit ninck Eselit.
 36. Ninck Sarah Minnu Isanda naine om Minnu Isandale kahn ütte poicka ilmalle kandnut, perrast kui tah jo wanna olli, sehle om temma keick andnut mea temmal om.
 37. Ninck Minnu Isand wannutis Minno erra, ninck laus: Errawötta minnu pojalle mitte ütte naist neihst neihde Canaanniliste tüttarist kumbade mahl Minna ella.
 38. Enge Minne Minnu Issa koddulle, ninck Minnu sugkulle, ninck wötta Minnu pojalle ütte naist.
 39. Sihs ütlesi Minna omma Isanda wasto: Mas ej sah se naine mitte Minnu perran tulla?
 40. Sihs ütlis temma: jumal Isand kenck ehn Minna ¤keuwa, sahb omma Engli Sinnu kahn lähatada, ninck Sinnu teht önnistada, eth Sinna wöit Minnu pojalle ütte naist wötta Minnu sugkust, ninck Minnu Issa koddust.
 41. Sihs peat Sinna ¤wabba ollema sest Minnu wannutussest, kui Sinna tullet Minnu sugku mannu, ninck nemmat ej tahha Sinnulle mitte anda, sihs ollet Sinna ¤wabba.
 42. Ninck Minna tulli tähmba se letti mannu. ninck ütlesi: Jumal Isand Minnu Isanda Abrahammi jumal, kui Sinna jo Minnu teht önnistat kumba Minna olle ¤te[n]nahe tulnut,
 43. Neggezu, Minna saisa sehn se letti man, Sihs olcko seh junckr, ken welja tulleb ammutama, ninck Minna ütle temma wasto: Eth Sa anna Minnulle juhwa ütte weitokesst wette Sinnu wessikrohsi sissest;
 44. Ninck temma ütleb Minnu wasto: Joh Sinna, ninck Minna tahha Sinnu kamelille kahn ¤ammutada: Seh olcko se naine, kumba jumal Isand Minnu Isanda poja perralle moistnut om.
 45. Enne enge kui Minna löppenut olli sedda minnu söame sissen möttelma, neggezu sihs tulli Rebecka welja, ninck temma wessikrohs olli temmal ollan, ninck temma letz alla se letti mannu, ninck ammutis. Ninck Minna ütlesi temma wasto: Eth Sa anna Minnulle juhwa.
 46. Sihs lasckis temma noppedaste omma wessikrosi hennesse pählt maha, ninck ütlis: Joh, ninck Minna tahha Sinnu Kamelit kahn johta. Sihs jöihi Minna, ninck temma Iohtis Minnu kamelit kah.
 47. Sihs küssi Minna temmalt, ninck ütli: Kencks tüttar ollet Sinna? Temma ütlis: Bethuelli, Nahorri poja, kumba sehle Milca Ilmale kandis. Sihs panni Minna seh otzakarda temma otzahe, ninck neiht kessikädit temma käjede ümber,
 48. Ninck kummardasi päh kah, kummardasi mahle jumalalle Isandalle, ninck kihtsi jumalat Isandat Minnu Isanda Abrahammi jumalat, ken Minno se öigke teht om johhatanut, eth Minna wöttassi omma Isanda welje tüttara temma pojalle.
 49. Kui teije nüd neht ollete, kumbat helde armo ninck tachtwat möttelwat tetta Minnu Isanda kahn, sihs andket Minnulle tehda: kui ka ej mitte, sihs andket Minnulle tehda, eth Minna hendast kähna hähle echk kurralle käjelle.
 50. Sihs kostis Laban ninck Bethuel, ninck ütlesit: Jumalast Isandast tulleb seh luggu, ej wöj meije wasto Sinno üttelda middakit häht echk kurja.
 51. Neggezu, Rebecka om Sinnul käjen, wötta tedda ninck minne, eth temma Sinnu Isanda poja naine olcko, ni kui jumal Isand üttelnut om.
 52. Ninck se sünni, kui Abrahammi sullane neihd sönnat kuhnut olli, kummardis temma jumalalle Isandalle mahle.
 53. Sihs wöttis se sullane kuldrihsta ninck höbberihsta welja, ninck reuwast, ninck kinckis Rebeckalle; temma weljelle enge ninck temma Emmalle kinckis temma kallist rochto.
 54. Sihs söih ninck jöih temma ninck neht mehet kumbat temma kahn ollit, ninck ollit sähl öhse. Hohmikult touwsit nemmat ülles, sihs ütlis temma, lascket Minno minna ommalle Isandalle,
 55. Enge temma wellj ninck temma Emma ütlesit: Olcko weel se tüttrick mönnet päiwat echk kümme kond meije man, perrast sihs wöit Sinna minna.
 56. Temma enge ütlis neihde wasto: Errawihbetaket Minno mitt, sest jumal Isand om Minnulle häht önne minnu teh pähle andnut; jetket Minno, eth Minna ommalle Isandalle läha.
 57. Sihs ütlesit nemmat: Kutzkem sedda tüttricko, ninck küssekem temma suh sissest.
 58. Ninck nemmat kutzusit Rebecka ninck ütlesit temma wasto: kas tahhat Sinna seh mehe kahn minna? Temma ütlis: Minna tahha.
 59. Sihs lascksit nemmat omma sössara Rebecka erra minna, ninck temma Amme, ninck Abrahammi Sullast ninck temma mehet,
 60. Ninck nemmat önnistasit sedda Rebecka ninck ütlesit temma wasto: Sinna ollet meije sössar, sah mönne tohat hawa kümme tohas, Ninck Sinnu sugku perrandako omm[a] wainlaiste werrehit.
 61. Sihs touwsis Rebecka ülles, ninck temma neutzicküt, ninck seitsit neihde Camelite ¤selgen, ninck letzit se mehe perran. Ninck se sullane wöttis Rebecka wasto, ninck lettis erra
 62. Jsaack enge tulli se ellawa neggeja mant, sest temma elli launa mahl,
 63. Ninck olli welja minnut patrit logema nurmen enne öddanckut, ninck töstis omma silmat ülles, ninck kajis, neggezu, sihs tullit mönne Camelit teht möhda
 64. Rebecka töstis kahn omma silmat ülles ninck neggi sedda Isaack, ninck sadti se Cameli pählt
 65. Ninck ütlis se sullase wasto: kehs om tah mehs, ken sähl köndib nurme pähl meije wasto? Se sullane ütlis: Tah om Minnu Isand. Sihs wöttis temma se pöllo, ninck kattis hendast kindi.
 66. Sihs ütlis se sullane Isaackille keick se luggu ülles, mea temma tennut olli,
 67. Ninck Isaack weih tedda Sarah omma Emma hohne sisse, ninck wöttis Rebecka, seh saih temmalle naises, ninck temma piddi tedda armsaste. Ninda saih Isaack omma Emma perrast erraröhmustut.

Se wihskolmandkümnes Cap. Cap. 25

 1. Ninck Abraham wottis weel ütte naist, Kethura nimme.
 2. Seh kandis temmalle sedda Zimron Ilmalle, ninck sedda Jacksan, ninck sedda Medan, ninck sedda Midjan, ninck sedda Iesback, ninck sedda Suach.
 3. Jacksan enge sünnitis sedda Scheba ninck sedda Dedan: Dedanni latzet ollit Assurim, ¤Lettu[sch]im, ninck Lehumim.
 4. Ninck Midianni latzet ollit: Epha, ninck Epher, ninck Hanoch, ninck Abida, ninck Eldaah, Neht keick ommat Kethura latzet.
 5. Ninck Abraham anni keick, mea temmal olli Isaackille,
 6. Neihde lihknaiste latzille enge anni temma kosti, ninck lähhatis nemmat Isaacki mant erra, kun temma weel elli, päiwa nöstmisse pohle, päiwa nöstmisse mahle.
 7. Seh om nüd Abrahammi igga, mea temma elli sadda pähle wihskattessandkümment ahjastaick,
 8. Ninck temma henge letz, ninck temma kohli erra hähste hallal pähl, wanna ninck küll ellanut, ninck kogkotati omma rahgwa mannu.
 9. Ninck temma pojat Isaack ninck Ismael matsit temma maha Machpelah ohne sissen Ephronni Zoarri poja se Hettelisse nurmen, kumb om wasto Mamre,
 10. Toh nurme sissen, kumba Abraham neihlt Hetti pojilt ostis: sähl mattati Abraham ninck Sarah temma naine.
 11. Se sünni enge perrast Abrahammi surma, sihs önnistis jumal sedda Isaack temma poicka. Jsaack enge elli se ellawa neggeja letti man.
 12. Seh om enge Ismaelli Abrahammi poja sugkuwössade ramat, kumba temmalle Hagar se Egyptick Sarah neutzick Ilmale kandis.
 13. Ninck neht ommat Ismaelli latzede nimmet, neihde sugkuwössade nimmede perra: Ismaelli esimest sündinut om Nebajoth, ninck Kedar, ninck Adbeel, ninck Mibsam,
 14. Ninck Misma, ninck Duma, ninck Massa.
 15. Hadar ninck Thema, Iethur, Naphis ninck Kedma.
 16. Neht ommat Ismaelli latzet, ninck neht ommat neihde nimmet neihde moisede ninck lihnude sissen, katztöistkümment Förstit neihde sugkurahgwa perra.
 17. Seh om ka Ismaelli igga sadda pähl seitzi neljantkümment ahjastaick, ninck temma henge letz, ninck temma kohli erra, ninck kogkotati omma rahgwa mannu.
 18. Nemmat ellit enge Hawilah mahst Surruni ammack, kumb Egypti mah wasto om, kus Sa lettat Assyria mahle, Temma ¤kaldas ommi weljede keickede wasto.
 19. Seh om nüd Isaacki Abrahammi poja sugkuwössade ramat. Abraham sünnitis sedda Isaack.
 20. Isaack enge olli se nellikümne ahjasta pähl, kun temma Rebecka se Sirielisse tüttara Mesopotamia mahlt, Labanni se Sirielisse sössara, hennesses ¤naises wöttis.
 21. Isaack enge palwellis jumalat Isandat omma naise perrast, sest temma olli Ilmasugkulick, ninck jumal Isand wöttis temma palwet. Ninck Rebecka temma naine saih hendas.
 22. Neht latzet enge löihit hendast temma Ihun, sihs ütlis temma: Oms se ninda, mincksperrast olle Minna ¤sihs ütz sehsharnane? Ninck letz perran küssema jumalalt Isandalt.
 23. Sihs ütlis jumal Isand temmalle: katz mahIlmarahgwast ommat Sinnu Ihun, ninck katte rahgwaste sugkut sahwat Sinnu Ihu sissest hendast lachkma, ninck se töine rahgwa sugku sahb weggewamb olla sedda töist, ninck se suhremb sahb selle wähemballe thenima.
 24. Ninck temma aick saih teuws eth temma piddi ilmalle tohma, neggezu, sihs ollit katzickeisset temma Ihu sissen.
 25. Se esimenni tulli welja ülle keick werrew kui ütz karwane ¤serck, ninck nemmat nimmetasit temma Esauis
 26. Perrast sedda sihs tulli temma welli kahn welja, toh kessi piddi Esaui jalla talla, ninck nemmat kutzit temma nimme Jaakobbis. Isaack enge olli se kuhwe kümne ahjasta pähl kun nemmat sünnisit.
 27. Kui neht poiset kaswanut ollit, sihs saih Esau ütz ¤pühdja mehs ütz nurme mehs; Jaakob enge saih ütz ilmalaitlick mehs, ninck elli koddun.
 28. Ninck Isaack armastis sedda Esau, sehst ¤eth seh temma suh perra lindut pühdis, Rebecka enge armastis sedda Jaakob.
 29. Jaakob enge keetis ütte keetusst, ninck Esau tulli nurmest, ninck olli errawessunut,
 30. Ninck ütlis temma wasto: Eth anna minnulle maitzma middakit toh werrewest, sestsinnazest werrewest lehmast; Sest Minna olle wessunüt. Seperrast kutzutas temma Edommis.
 31. Jaakob enge ütlis: Müh Minnulle tähmba Sinnu esimest sünnimist.
 32. Esau lauss: Neggezu, Minna ¤letta kummandakit kohlma, minckstarbis om Minnulle sihs sesinnane esimestsünniminne.
 33. Jaakob lauss: Sihs wannu Minnulle tähmba, ninck temma wannus temmalle ninck müih omma esimestsünnimist Jacobbille
 34. Sihs anni Jaakob temmalle leiba, ninck lähzelehma, ninck temma söih ninck jöih, touwsi ülles ninck letz erra. Ninda pölgis Esau omma esimest sünnimist erra.

Se kuhs kolmandkümnes Capittel Cap. 26.

 1. Ütz nelg enge saih mah sisse pähle sedda esimetze nelge, kumb Abrahammi ajul olli, ninck Isaack letz Abimelechille neihde Philistiliste kunningalle Gerarrahe.
 2. Ninck jumal Isand neggetis temmalle ninck lauss: Erraminne mitte alla Egypti mahle, ella sehl mahl kumba Minna Sinnulle ütle,
 3. Ella wöhra kombel selsinnazel mahl, Minna tahha Sinnu kahn olla, ninck Sinno önnistada: Sest Sinnulle ninck Sinnu sugkulle olle Minna keick seddasinnaze maht andnut, ninck tahha sedda wannust ülles tösta, kumba Minna wannunut olle Abrahammille Sinnu Issalle.
 4. Ninck tahha Sinnu sugku ni paljo tetta kui neiht taiwa tähhet, ninck tahha Sinnu sugkulle neihtsinnazet maiht keick anda, ninck Sinnu sugku lebbi peawat keick mahIlmarahgwat mah pähl ¤hendast önnistama.
 5. Otza seperrast, Eth Abraham Minnu sönna wötnut om, ninck om höidnut Minnu kohhut, Minnu kessüt, Minnu ¤sähdusset, ninck Minnu ¤oppedusset,
 6. Sihs jäih Isaack Gerarran ellama.
 7. Ninck toh paicka mehet küssit temma naise perrast, sihs ütlis temma: temma om Minnu sössar. Sest temma peljis üttelma; temma om Minnu naine, eth seh paicka mehet Minno ej tappe erra Rebecka perrast; Sest temma olli üppris Illus netta.
 8. Se sünni enge, kun neihle sähl ajck wihbuti, eth Abimelech neihde Philistiliste kunningas lebbi sedda ackna kajis, ninck neggi, neggezu, sihs heittis Isaack nalja Rebecka omma naise kahn.
 9. Sihs kutzus Abimelech Isaackit ninck ütlis: kaje enne, temma om Sinnu naine, kuis ollet Sinna sihs üttelnut: Temma om Minnu sössar. Isaack enge ütlis temma wasto: Sest eth Minna mötli, eth Minna temma perrast is tahha kohlda.
 10. Abimelech enge ütlis: Mes ollet Sinna meille sedda tennut, k[ü]ll[e]p pea olles kenckis sest rahgwast Sinnu naise man magganut, sihs ollessit Sinna ütte süht meije pähle wihnut.
 11. Sihs anni Abimelech sönna keickelle rahgwalle, ninck ütlis: ken seddasinnaze mehst ninck temma naist lihkutab, seh peab löppene errahuckatut sahma.
 12. Ninck Isaack külwas toh mah sissen, ninck saih tohl ahjastal sedda saddast terra, sest jumal Isand önnistis temma.
 13. Ninda saih se mehs suhres, keuwi ninck kaswas, seni kui temma wäje kahn suhre saih,
 14. Eth temmalle suhrt hüwwe saih lambist, töpprast, ninck ütz suhr perre: Neht Philistileiset enge is wöi temma käjen sedda mitte netta.
 15. Sihs sulgsit neht Philistileiset noiht kaiwut kindi, kumbat temma Issa sullaset kaiwonut ollit Abrahammi temma Issa ajul, ninck teuwtsit noiht mulla kah.
 16. Sihs ütlis Abimelech Isaacki wasto: Minne erra meije mant; Sest Sinna ollet paljo weggewembas sahnut meit.
 17. Ninck Isaack letz sählt erra, ninck pistis omma hohne Gerarra horru sisse, ninck elli sähl.
 18. Kun nüd Isaack sähl elli, kaiwus temma neiht kaiwut jelles ülles, kumbat Abrahammi temma Issa ajul kaiwotut ollit: Sest neht Philistileiset ollit nemmat kindi sulgnut perrast kui Abraham olli errakohlnut; ninck panni neihle noiht nimmet, kumbat temma Issa neihle pannut olli .
 19. Ninck Isaacki sullaset kaiwosit se horru sissen, ninck leuwdsit sähl ütte lette ülleskeewa weje kahn,
 20. Ninck neht Gerarri karjusset rihjellit Isaacki karjuste kahn, ninck ütlesit: se wessi om meill. Sihs kutzus temma sedda kaiwo Eseckis: sest eth nemmat temma kahn rihjelnut ollit
 21. Sihs kaiwosit nemmat ütte töist kaiwo, toh perrast rihjelsit nemmat kahn; Sihs kutzus temma temma nimme Sitnas.
 22. Sihs letz temma sählt erra, ninck kaiwus ütte töist kaiwo, seh perrast is rihjelle nemmat mitte, ninck temma kutzus temma nimme Rechobottus, ninck lauss: ja, nüd om jumal Isand meille maht andnut, eth meije wöime sugku tetta seh mah sissen.
 23. Sählt tulli temma ülles Bersabahe.
 24. Sihs neggetis jumal Isand temmalle selsammal öhl ninck lauss: Minna olle Abrahammi Sinnu Issa jumal, errapelje mitte, sest Minna olle Sinnu kahn, ninck tahha Sinno önnistada, ninck Sinnu sugku paljus tetta Abrahammi minnu sullase perrast.
 25. Sihs teggi temma sähl ütte Altari ülles ninck kuhlutis jumala Isanda nimme perrast, ninck pistis sähl omma ¤hohne, ninck temma sullaset kaiwosit sähl ütte kaiwo.
 26. Abimelech enge tulli temma mannu Gerarrist, ninck temma söbr Achusath, ninck Phichol temma södda pähmehs
 27. Sihs ütlis Isaack neihde wasto: Mincksperrast tullete teije Minnu mannu, kunna teije minno wehate, ninck ollete Minno hennesse mant erralähhatanut.?
 28. Nemmat ütlesit: Meije nägeme awwalickult, eth jumal Isand Sinnu kahn om, sihs ütlime meije, eth ütz wannus meije katte hohpi wahjel peab ollema, meije ninck Sinnu wahjel, ninck meije tahhame ütte leppust Sinnu kahn tetta.
 29. Eth Sinna ej peat meille kurja teggema, ni kui meije ej olleme Sinno mitte lihkutanut; ninck kui meije Sinnulle selge häht enne tennut olleme, ninck olleme Sinno rahwu kahn erralähhatanut. Sinna ollet nüd jumala Isanda önnistut mehs.
 30. Sihs teggi temma neihle ütte wöhrusst, ninck nemmat söihit ninck jöihit
 31. Hohmikult ollit nemmat warra ülles, ninck wannusit töine töiselle, ninck Isaack lähhatis nemmat erra, ninck nemmat letzit rahwu kahn temma mant erra
 32. Ninck se sünni selsammal päiwal, sihs tullit Isaacki sullaset, ninck weihit temmalle sönna se kaiwo perrast, kumba nemmat kaiwonut ollit, ninck ütlesit temma wasto: Meije leuwdsime wette.
 33. Sihs kutzus temma ¤toht Sabas. Sehst om se lihna nimme Bersaba sehni päiwani.
 34. Kun Esau se nellikümne ahjasta pähl olli, wöttis temma sedda Iuhdith Beeri se Hettelisse tüttara naises, ninck sedda Basmath Elonni se Hettelisse tüttara,
 35. Neht teggit Isaackille ninck Rebeckalle haicke meelt enne.

Se seitzi neljantkümnes Capittel Cap. 27.

 1. Ninck se sünni kun Isaack olli wannas sahnut, eth temma silmat löppesit netta, sihs kutzus temma Esauit omma suhremba poicka, ninck ütlis temma wasto: armas poick, Toh ütlis temma wasto: tähl olle Minna.
 2. Sihs ütlis temma: Neggezu Minna olle jo wannas sahnut, ninck ej wöj sedda päiwa mitte tehda, kun Minna sah errakohlda,
 3. Sihs wötta nüd omma rihsta, omma nohlede kahn tuppa, ninck omma kange, minne nurmehe, ninck pühda Minnulle ütte lindo,
 4. Ninck tee Minnulle ütte maggusat söhke, ni kui Minnulle armas om, ninck toh Minnulle tenna, eth Minna söh, eth Minnu heng Sinno seperrast önnistake, enne kui Minna errakohle.
 5. Rebecka enge kuhli, kun Isaack Esaui kahn könnellis. Ninck Esau letz nurmehe, lindut pühdma ninck tohma.
 6. Sihs ütlis Rebecka Jacobbi omma poja wasto, ninck laus: Neggezu Minna olle kuhlnut Sinnu Issa könnelwat Esaui Sinnu welje kahn, ninck üttelwat.
 7. Toh Minnulle ütte lindo, ninck tee Minnulle ütte maggusat söhke, eth Minna söh, ninck wöj Sinno önnistada jumala Isanda ehn enne kui Minna errakohle.
 8. Sihs wötta nüd, armas poick, minnu sönna, ni kui Minna ¤sinno kessu.
 9. Minne se karje mannu, ninck toh Minnulle sählt katte häiht wohhu pojat, sihs tahha Minna neiht üttes maggusas söhkes tetta Sinnu Issalle, ni kui se temmal armas om.
 10. Sihs peat Sinna toht ommalle Issalle wihma, eth temma söhke, eth temma seperrast Sinno önnistake enne kui temma errakohleb.
 11. Sihs ütlis Jaakob Rebecka omma Emma wasto; Neggezu Minnu welli Esau om ütz karwane mehs, ninck minna olle paljas,
 12. Mas sahhes Minnu Issa käjede kahn Minno kajeda, sihs ollessi Minna temma ehn kui ütz Petja, ninck wihsi Minnu pähle ütte nehdmist enne, ninck ej üttekit önnistamisst.
 13. Sihs ütlis temma Emma temma wasto: Sinnu nehdminne, mu poick, olcko Minnu pähle, wötta enne Minnu sönna, ninck minne toh Minnulle.
 14. Sihs letz temma, wöttis ninck töih ommalle Emmalle, ninck temma Emma teggi ütte maggusat söhke, kui se temma Issalle armas olli.
 15. Ninck wöttis Esaui omma suhremba poja keicke kaljembat reuwat, kumbat temmal käjen ollit koddun, ninck panni ommalle wähemballe pojalle Jacobbille selgehe.
 16. Neiht nahhat enne neihst wohupojist panni temma temma käjede ümber, ninck ümber temma kahla, kus temma paljas olli,
 17. Ninck anni sedda maggusat söhke ninck sedda leiba, kumba temma tennut olli Jacobbi omma poja kette,
 18. Ninck letz tah omma Issa mannu, ninck lauss: Issa. Ninck temma laus: tähl olle Minna, kehs ollet Sinna, mu poick.?
 19. Jacob enge ütlis ¤ omma Issa wasto: Minna olle Esau Sinnu esimest sündinut poick, Minna olle tennut, kui Sinna Minnulle ütlesit, touwse, ma palle ülles, istu maha, ninck söh Minnu lindu lehast, eth Sinnu heng Minno seperrast önnistake.
 20. Sihs ütlis Isaack omma poja wasto: Kuis om seh, eth Sinna ni pea ollet leuwdnut,¤ mu poick? Ninck temma laus: Sehst eth jumal Isand Sinnu jumal Minnulle kettehe johhatanut om.
 21. Ninck Isaack ütlis Jacobbi wasto: tulle tenna, mu poick, Minna tahha Sinno kajeda käjede kahn, kas Sinna ollet Minnu poick Esau, wöj ej.
 22. Sihs astis Jaakob Esaui Isaacki omma Issa mannu, ninck temma kajis tedda käjede kahn, ninck ütlis: Se hähl om Jacobbi hähl, neht käjet enge ommat Esaui käjet.
 23. Ninda is tunne temma tedda mitte, sest eth temma käjet karwazet ollit, kui Esaui temma welje käjet, ninck önnistis tedda.
 24. Sihs ütlis temma: Sinnas ollet Minnu poick Esau? Temma ütli: Olle.
 25. Ninck temma lauss: Sihs toh Minnulle tenna, eth Minna söh Sinnu lindulehast, mu poick, eth Minnu heng Sinno seperrast önnistake. Sihs töih temma temmalle, Ninck temma söih; temma töih temmalle ka wihna, ninck temma jöih.
 26. Sihs ütlis Isaack temma jssa temma wasto: tulle tenna, anna Mulle suht, mu poick.
 27. Ninck temma astis mannu, ninck anni temmalle suht. Sihs haisitis temma temma reuwade haisust, ninck önnistis tedda, ninck lauss: Neggezu, Minnu poja haisus om kui ütte nurme haisus, kumba jumal Isand önnistanut om.
 28. Sihs andko jumal Sinnulle sest kastust taiwalt, ninck sest mahwäjest, ninck paljo terra ninck nohrt wihna.
 29. Rahgwat thenikut Sinnulle, ninck rahgwaste sugkut kummardakut Sinnulle; Olle üttes Isandas ülle Sinnu weljet, ninck Sinnu Emma latzet kummardakut Sinnulle; Erranehdtut olcko, ken Sinno erranehjab, önnistut olcko, ken Sinno önnistab.
 30. Ninck se sünni, kun Isaack löppenut olli ¤Jaacobbit önnistama, ninck Jaakob enne omma Issa Isaacki mant erra letz, sihs tulli Esau temma welli ommast pühdmissest
 31. Ninck teggi ka ütte maggusat söhke, ninck weih ommalle Issalle, ninck laus temma wasto: Touwse ülles, armas Issa, ninck söh sest omma poja lindulehast, eth Sinnu heng Minno seperrast önnistake.
 32. Ninck Isaack temma Issa ütlis temma wasto: Kehs ollet Sinna? Temma laus: Minna olle Esau Sinnu esimest sündinut poick.
 33. Sihs heittis Isaack erra wäje kahn, suhre erraheitmisse kahn, ninck lauss: kehs sihs, ninck kus om toh pühdja pühdnut, ken Minnulle töih, ninck Minna söih keickest jo, enne kui Sinna tullit, ninck olle toht ka önnistanut? toh sahb ka önnistut jähda.
 34. Kun Esau neiht omma Issa sönnat kuhli, sihs itkis temma kurjaste, ninck murretis wäje kahn, ninck ütlis omma Issa wasto: Eth Sa önnista Minno ka, mu Issa.
 35. Temma ütlis: Sinnu welli om tulnut kawalusse kahn, ninck om Sinnu önnistusst errawötnut.
 36. Sihs ütlis temma: Neggezu, kui temmal Jaakob nimme om. Temma om Minno nüd katz körra jalgude alla söckunut. Minnu esimest sünnimisst wöttis temma jo erra, neggezu, nüd wöttab temma Minnu ka önnistusst. Sihs ütlis temma: Eis Sinna ollet Minnulle ütte önnistusst allal piddanut.
 37. Isaack kostis temma wasto ninck laus: Neggezu, Minna olle tedda Sinnulle üttes Isandas pannut, ninck keick temma weljet olle Minna temmalle sullasis andnut; terra ninck nohre wihna kahn olle Minna tedda tuggetanut: Mes pea Minna Sinnulle nüd teggema, mu poick?
 38. Sihs ütlis Esau omma Issa wasto: Kas om Sinnul se ütz önnistus enne, armas Issa; önnista Minno kahn, armas Issa. Ninck Esau töstis omma hählt ülles, ninck itkis.
 39. Sihs kostis Isaack temma Issa ninck ¤ütlis temma wasto: kaje, Sinnu ello paick olcko sest weggewembast mahst, ninck üllewelt sest kastust taiwalt.
 40. Omma möhka pähl saht Sinna ellada, ninck Sinnu weljelle thenida, ninck sahb sahma, eth Sinna saht maha heitta ninck erramurra temma icke Sinnu kahla pählt.
 41. Ninck Esau wehas Jacobbit se önnistusse perrast, kui temma Issa tedda önnistanut olli, ninck ütlis omma söame sissen: Lähekenn om Minnu Issa leino ajck, Minna tahha Jacobbit omma welje erratappa.
 42. Sihs wihti Rebeckalle ¤Esaui ¤omma suhremba poja sönna tehda, ninck temma lähatis ninck kutzus Jakobbit omma wähemba poja, ninck ütlis temma wasto: Neggezu, Esau Sinnu welli effardab Sinnulle, eth temma Sinno tahhab erratappa
 43. Sihs wötta, mu poick, Minnu sönna, olle ülles, ninck pagge Labannille Minnu weljelle Harannahe,
 44. ninck olle mönt aicko temma man, seni kun Sinnu welje kerre weha möhda lettab.
 45. Seni, kun Su welje weha Sinnu pählt erralettab, ninck temma erraunnutab, mea Sinna temmalle tennut ollet, sihs tahha Minna lähatada, ninck Sinno sählt errawötta. Mincksperrast pea Minna teije möllembist ilma jähma üttel päiwal.
 46. Ninck Rebecka ütlis Jsaacki wasto: Minna tülgasta omma ello erra neihde Hetteliste tüttarite ehst, kui Jaakob neihst neihde Hetteliste tüttarist ütte naist wöttab, kuj ¤nehtsinnazet neihst seh mah tüttarist ommat. Mes om Minnulle se ello waija?

Se kattessakolmantkümnes Capitt. Cap. 28

 1. Sihs kutzus Isaack Jaakobbit, ninck önnistis ¤tedda ninck ütlis temma wasto: Errawötta mitte ütte naist neihst neihde Kanaannileiste tüttarist,
 2. Olle ülles, Minne Mesopotamia mahle Bethuelli Sinnu Emma Issa koddulle, ninck wötta hennesselle sählt ütte naist, neihst Labanni Sinnu Emma welje tüttarist
 3. Ninck se keickeweggew jumal önnistako Sinno, ninck lascko Sinno sugkulick olla ninck paljus sahda, eth Sinna üttes rahgwaste hulckas saht,
 4. Ninck andko Sinnulle Abrahammi önnistusst, ninck Sinnu sugkulle Sinnu kahn, eth Sinna perrandat sedda maht, kus Sinna ütz wöhras ollet sissen olnut, kumba jumal Abrahammille andnut om.
 5. Ninda sahtis Isaack sedda Jaakob erra, seh letz Mesopotamia mahle Labanni Bethuelli se Sirieleise poja mannu, ken Rebecka Jacobbi ninck Esaui Emma welli olli.
 6. Sihs neggi Esau, eth Isaac sedda Jaakob önnistis, ninck lähatis toht Mesopotamia mahle, sählt ütte naist wötma: kunna temma tedda önnistis, ninck oppis tedda ninck lauss: Errawötta mitte ütte naist neihst neihde Kanaannileiste tüttarist;
 7. Ninck eth Jaakob omma Issa ninck omma Emma sönna wöttis, ninck letz Mesopotamia mahle:
 8. Ninck moistis, eth Isaacki omma Issa meel neihde Kanaanneleiste tüttarat is kanna mitte:
 9. Ninck letz Ismaellille, ninck wöttis sedda Mahalath Ismaelli, Abrahammi poja, tüttara, Nebajotthi sössara naises, pähle ommat naiset.
 10. Jaakob enge letz Bersabast erra Harannahe.
 11. Ninck tulli üttehe paicka, kus temma heittis öhse ollema: sest se päiw olli jo alla lennut, ninck wöttis neihst toh paicka kiwwist, ninck panni hennesselle päh alla, ninck maggas tahn paickan.
 12. Ninck temma neggi unnen, ninck ütz redd[a]l saisis mah pähl, ninck temma otza puttis taiwatte, ninck kaje, jumala Englit astsit alla ninck astsit ülles sähl pähl.
 13. Ninck kaje, jumal Isand saissis temma pähl, ninck laus: Minna olle jumal Isand, Abrahammi Sinnu Issa jumal, ninck Isaacki jumal: Sedda maht kus Sinna maggat pähl tahha Minna Sinnulle anda, ninck Sinnu sugkulle.
 14. "Ninck Sinnu sugku peab sahma kui se tolm mah pähl, ninck Sinna peat welja tückma lebbi, päiwa minnemisse pohle, ninck päiwa
 15. Ninck kaje Minna olle Sinnu kahn, ninck tahha Sinno höida keicke se teh pähl, kohe Sinna lettat, ninck tahha Sinno jelles ümber tuhwa sehle mahle,¤ Sest Minna ej tahha Sinno mitte perralle jetta, seni kun Minna tennut olle keick, mea Minna Sinnulle üttelnut olle.
 16. Kun nüd Jaakob ommast unnest erra saih, laus temma: töttelickult, jumal Isand om sehn paickan, ninck Minna is tehja mitte.
 17. Ninck temma peljis ninck lauss: Kui peljelick om sesinnane paick, ej olle sehn muht mea, kui jumala koddo, ja seh om se taiwa werrehe.
 18. Hohmikult olli Jaakob warra ülles, ninck wöttis sedda kiwwi, kumba temma omma päh alla pannut olli, ninck panni toht püsti, ninck wallas öhli sähl pähle,
 19. Ninck kutzus toh paicka nimme Bethellis, sest must olli se lihna nimme Lutz esimalt.
 20. Ninck Jaakob towutis ütte towutusst ¤ ninck laus: Kui jumal sahb Minnu kahn olla, ninck sahb Minno höida se teh pähl kumba Minna läha, ninck sahb Minnulle leiba anda¤ sühwa, ninck reuwat selgehe pannema,
 21. Eth Minna rahwo kahn ümber tulle minnu Issa koddulle, sihs peab jumal Isand Minnu jumal ollema
 22. Ninck sesinnane kiwwi kumba Minna püsti olle ülles aijanut peab üttes jumala koddus sahma, ninck keick mea Sinna Minnulle annat, ja sehst tahha Minna Sinnulle kümnest anda.

Se üttessakolmandkümnes Capittel Cap. 29.

 1. Ninck Jacob heitis omma jalgude pähle, ninck letz päiwa nöstmisse mahle.
 2. Ninck neggi, kaje sihs olli ütz kaiw welja pähl, ninck kaje kolm lambakarjat olli se kaiwo man mahn: Sest toh kaiwo sissest johtsit nemmat neiht karjat, ninck ütz suhr kiwwi olli se kaiwo mülcka ehn.
 3. Ninck keick karjat kogkosit sähl, ninck wehretasit sedda kiwwi se kaiwo mulcka ehst erra, ninck johtsit neiht lambat, ninck pannit sedda kiwwi jelles se kaiwo mulcka pähle temma paickahe.
 4. Ninck Jacob ütlis neihde wasto: armat weljet, kust ollete teije? Nemmat ütlesit: Harannast olleme meije.
 5. Sihs ütlis temma neihde wasto, kas tunnete teije Labannit Nahhorri poja? Nemmat ütlesit: tunneme.
 6. Ninck temma laus: kas om temma weel terwe? Nemmat ütlesit: Om terwe, ninck kaje sähl tulleb Rachel temma tüttar lambaste kahn.
 7. Sihs ütlis temma: Neggezu, se päiw om weel körgk, ej olle weel aick sedda karja kogko aijama, johtket neiht lambat, ninck Mincket, lasket weel sühwa.
 8. Nemmat enge ütlesit: Ei wöi meije mitte, enne kui keick karjat kogko tulnut ommat, eth meije sedda kiwwi errawehretame¤ se kaiwo mulcko pählt, ninck sihs neiht lambat johtame.
 9. Kun temma weel könnellis neihde kahn, tulli Rachel se lamba karja kahn, kumb temma Issa perral olli; sest temma olli ütz karjus.
 10. Se sünni enge, kun Jacob Rachellit neggi, Labanni omma Emma welje tüttarat, ninck Labanni omma Emma welje karja, astis temma mannu, ninck wehretis sedda kiwwi se kaiwo mulcko pählt, ninck johtis Labanni omma Emma welje karja.
 11. Ninck Jacob anni Rachellille suht, lasckis omma hählt wallal ninck itkis.
 12. Ninck ütlis Rachellille, eth temma temma Issa welli olles, ninck Rebecka poick. Sihs johsis tah, ninck weih seh ommalle Issalle tehda.
 13. Kun enge Laban kuhli sedda ¤sönna Jacobbi omma sössara poja perrast, johsis temma temmalle wasto, nackas temma ümber kahla, anni temmalle suht, ninck weih tedda omma koddohe. Sihs ütlis temma Labannille keick sedda luggu ülles.
 14. Sihs ütlis Laban temma wasto: Sinna ollet jo Minnu luh ninck minnu leha.¤ Ninck temma olli temma man ütte kuh aicko.
 15. Sihs ütlis Laban Jacobbi wasto: Eth Sinna küll Minnu welli ollet, kas peassit Sinna sihs Minnulle ilma orjama?
 16. Labannill enge ollit katz tüttarat, se suhremba nimme olli Lea, ninck se wähemba nimme olli Rachel.
 17. Leal enge ollit nörcket silmat, ninck Rahhel olli illus palckest, ninck illus netta.
 18. Ninck Jaakob armastis sedda Rahhel ninck laus: Minna tahha Sinnulle seitzi ahjastaicko orjada Rahhelli Sinnu wähemba tüttara perrast,
 19. Sihs ütlis Laban: häh küll, parramb olcko temma Sinnul, kui eth minna tedda üttelle töiselle mehelle peassi andma. Ella Minnu man.
 20. Ninck Jacob orjas Rahhelli perrast seitzi ahjastaicko, nah ollit Jacobbi meelest, ni kui päiwat enne, kunna temma toht armastas.
 21. Sihs Jacob Labanni wasto: Anna Minnulle tenna Minnu naist, sest Minnu aick om teuws, eth Minna temma mannu heitta.
 22. Sihs kutzus Laban toh paicka rahgwast keick, ninck teggi ütte wöhrust.
 23. Ninck se sünni öddanckult, sihs wöttis temma sedda Lea omma tüttara, ninck weih toht temma mannu, ninck temma heittis temma mannu.
 24. Ninck Laban anni Lealle ommalle tüttaralle omma Neutzicko Zilpah neutzickus.
 25. Ninck se sünni hohmickult, Neggezu sihs olli Lea.¤ Sihs ütlis temma Labanni wasto: Melles ollet Sinna Minnulle sedda tennut? Eis Minna olle Rachelli perrast Sinnulle orjanut? Mincksperrast ollet Sinna Minno petnut?
 26. Sihs ütlis Laban: Ei tettas meije mahl mitte, eth se nohremb enne kui se wannamb weljapannas.
 27. Teuwta seh neddala, sihs peab toh Sinnulle ka andtut sahma. orjamisse ehs, eth Sinna weel töist seitzi ahjastaicko peat Minnu man orjama.
 28. Jaakob teggi ninda, ninck teuwtis sedda neddala, sihs anni temma omma tüttara Rahhel temmalle kah naises,
 29. Ninck anni Rahhellille ommalle tüttaralle omma neutzicko Bilha Neutzickus.
 30. Sihs heittis temma ka Rahhelli mannu, ninck armastis ka Rahhellit ennamb kui Lea, ninck orjas temma man weel töist seitzi ahjastaicko.
 31. Ninck jumal Isand neggi eth Lea wehati, ninck pähstis temma Iho wallales, Rahhel enge jäih ilmasugkulick.
 32. Ninck Lea saih hendas, ninck kandis ütte poicka ilmalle, ninck kutzus temma nimme Rubennis. Sest temma ütlis: Jumal Isand om Minnu ochto kajenut, ja nüd sahb Minnu mehs Minno armastada
 33. Ninck temma saih weel hendas, ninck kandis ütte poicka Ilmalle, ninck laus: Jumal Isand om kuhlnut, eth Minna wehati, ninck om Minnulle seddasinnast ka andnut. Ninck kutzus temma nimme Simeonnis.
 34. Ninck temma saih tahs hendas, ninck kandis ütte poicka ilmalle, ninck laus: Sehl hawal sahb Minnu mehs Minnu pohle heitta: Sest Minna olle temmalle kolm poicka ilmalle kandnut. Seperrast kutzus temma temma nimme Lewis.
 35. Temma saih weel hendas, ninck kandis ütte poicka ilmale ninck laus: Nüd tahha Minna jumalat Isandat tennada. Seperrast kutzus temma temma nimme Juhdahs. Ninck temma jäih waick, is kanna temma ennamb latzet ilmalle.

Se kolmkümnes Capittel. Cap. 30

 1. Kui nüd Rahhel neggi, eth temma Jakobbille is kanna ütteki latzt ilmale, kiuwsas temma omma sössara pähle, ninck ütlis Jacobbi wasto: omasalm:2 Sahta Minnulle latzet, kui Sa ej sahtat üttekit, sihs kohle Minna erra.
 2. Jacob enge wehastellis erra Rahhelli pähle ninck lauss: Kas olle Minna sihs jumala ¤assemel, ken se Ihu sugku Sinnulle keelab?
 3. Sihs ütlis temma, Neggezu, tähl ¤om Minnu neutzick Bilha, heitta temma mannu, tah peab Minnulle latzet Minnu husckjalle kandma, eth Minnulla ka sugku sahb temmast.
 4. Ninda anni temma omma Neutzicko Bilha temmalle naises, ninck Jaakob heittis temma mannu.
 5. Ninck Bilha saih hendas, ninck kandis Jaakobbille ütte poicka ilmalle.
 6. Sihs ütlis Rahhel: Jumal om Minnulle kohhut moistnut, ninck om Minnu hählt kuhlnut, ninck ütte poicka Minnulle andnut. Seperrast kutzus temma temma nimme Dannis.
 7. Ninck Bilha Rahhelli neutzick saih jelles hendas, ninck kandis Jacobbille sedda töist poicka ilmalle,
 8. Sihs ütlis Rahhel: ¤Jumala mahtlusset olle Minna mahtelnut omma sössara kah, ninck Minna sah weel üllewährda, Ninck kutzus temma nimme Naphthalis.
 9. Kun sihs Lea neggi eth temma waick jähnut olli, ninck is kanna üttekit latzt ilmalle, wöttis temma omma Neutzicko Zilpah, ninck anni toht Jacobbille naises
 10. Ninck Zilpa Lea Neutzick ¤ kandis Jacobbille ütte poicka ilmalle,
 11. Sihs ütlis Lea: ¤HÜtte aijaja wähje kahn,: Ninck kutzus temma nimme Gaddis.
 12. Ninck Zilpa Lea Neutzick kandis sedda töist poicka Jacobbille ilmalle,
 13. Sihs ütlis Lea: ¤Minnu önne kahn. Sest nüd sahwat Minno neht tüttrickut önsas kihta; Ninck kutzus temma nimme Asserris.
 14. Ninck Ruben keuwi welja se nissu pöimaijul, ninck leuwdis nurmen ¤ ¤[K]errekeeleninnikeisset, ninck töih noiht Lea omma Emma kettehe. Sihs ütlis Rahhel Lea wasto: Eth Sa anna Minnulle kah neihst Sinnu poja ¤[Kerrhe]keeleninnikeissist.
 15. Tah enge ¤ütlis temma wasto: Kas om se weel ülle weitu, eth Sinna Minnu mehst errawötnut ollet, Sinna tahhat ka Minnu poja ninnikeisset errawötta? Sihs ütlis Rahhel: Sihs peab tem[m]a seh öh Sinnu mannu maggama Sinnu poja Ninnikeiste ehs.Kun nüd Iaakob öddanckult nurme pählt tulli, letz tah temmalle wasto welja, ninck ütlis: Minnu mannu peat Sinna tullema, Minna olle Sinno hennesselle ostnut, Minnu poja ninnikeiste ehs, ninck temma maggas toht öh temma man,
 17. Ninck jumal kuhldis Lea, Seh saih hendas, ninck kandis Jacobbille sedda wihgenda poicka ilmalle,
 18. Sihs ütlis temma: Jumal om Minnulle minnu palcka massanut, eth Minna olle omma neutzicko ommalle mehelle andnut, ninck kutzus temma nimme Isascharris.
 19. Ninck Lea saih jelles hendas, ninck kandis Jacobbille sedda kuhwenda poicka ilmalle,
 20. Ninck lauss: Jumal om Minnulle ütte häht kosti kincknut, nüd sahb Minnu mehs weel Minnu man ellada, Minna olle temmalle kuht poicka ilmalle kandnut. Ninck temma kutzus temma nimme Zebulonnis.
 21. Perrast kandis temma ütte tüttara ilmale, ninck kutzus temma nimme Dihnas.
 22. Ninck jumal mötlis Rahhelli pähle, ninck kuhli tedda, ninck pähstis temma Iho.
 23. Ninck temma saih hendas, ninck kandis ütte poicka ilmale ninck laus: Jumal om Minnu hebbedusst errakassinut,
 24. Ninck kutzus temma nimme Iosephis, ninck laus: Jumal Isand andko weel sedda töist poicka pähle.
 25. Se sünni enge, kun Rahhel olli Josephit ilmalle kandnut, ütlis Jaacob Labanni wasto: Lasse Minno, eth Minna erraläha Minnu paickahe, ninck Minnu mahle,
 26. Anna Minnulle erra Minnu naiset ninck Minnu latzet, kumbade perrast Minna Sinnulle olle orjanut, Minna tahha erraminna. Sest Sinna tehjat Minnu orja, kui Minna Sinnulle orjanut olle.
 27. Laban enge ütli temma wasto: kui Minna olle armo leuwdnut Sinnu ehn, Ma näge, eth jumal Isand lebbi Sinno Minno önnistab,
 28. Sähja Minnu wasto omma palcka, Minna tahha se anda.
 29. Temma enge laus temma wasto: Sinna tehjat kui Minna Sinnulle olle orjanut, ninck mincksharnane Sinnu hüwwe Minnu man olnut om.
 30. Sest, weitu olli, mea Sinnul enne Minnu aicko om olnut, seh om enge welja tücknut ninck paljus sahnut, ninck jumal Isand om Sinno lebbi Minnu jalga önnistanut. Nüd enge, kunnas sah Minna omma ka perre ehs hohlt piddada.?
 31. Temma enge laus: Mes pea Minna Sinnulle andma? Ninck Jaakob laus: Ei peat Sinna Minnulle middakit andma, kui Sinna enne tahhat seh luggu Minnulle tetta, sihs tahha Minna Sinnu karja kajeda ninck höida:
 32. Minna tahha tähmba lebbi keicke karja möhda minna, ninck tahha sählt errale essihe paicka wötta keick lambat, kumbat paicklickut ninck kirjowat ommat; ninck keick mustat lambat neihde wohnakeiste sean, ninck mea paicklick ninck kirjow om neihst kitzust. Seh peab Minnu palck ollema, (puta, Mea perrast paicklick ninck kirjow sünnib).
 33. Sihs sahb Minnulle ¤hohmen tohn Minnu öigkedus wasto kostma, kun seh Minnu palcka pähle sahb tulla Sinnu silmade ehn. Keick seh, mea üsseki ej olle kirjow echk paicklick neihde kitzude sean, echk must neihde lambaste sean, seh olcko ütz wargus Minnu man.
 34. Sihs ütlis Laban: Neggezu, olcko ni, kui Sinna üttelnut ollet.
 35. Sihs wöttis temma tohl päiwal neiht paicklickut ninck kirjowat ssickat erralle, ninck keick paicklickut kitzat, keick kumbast üsseki walck olli, ninck keick mea must olli neihde lambaste sean, ninck anni omma pojade kettehe.
 36. Ninck panni kolme päiwa teht hennesse ninck Jacobbi wahjel. Jacob enge kajis Labanni karja, kumb ülle jähnut olli.
 37. Ninck Jaakob wöttis hennesselle keppit tohrest Pappellipuhst, Sarrapuhst, ninck Kastonniepuhst, ninck kohritis neihde pähle walcket tähhet, ninck teggi sedda walcket paljas neihst keppist.
 38. Ninck panni neiht keppit kumbat temma kohretanut olli neihde rönnede sisse, neihde wessiruhhede sisse, kun se karrj tulli johma se karja ehn; tah keuwi enge öinaste kahn, kun se tulli johma.
 39. kun nüd se karrj neihde öinaste kahn keuwi neihde keppide man, kandis seh johnlickut, paicklickut ninck kirjowat.
 40. Ninck kun Jaakob neiht wohnakeisset erralahhutis: ¤Sihs olli kui ütz karrj netta, mea temma neihde kirjowite mannu panni, ninck keick mea must olli Labanni karja sean. Ninck temma teggi hennesselle essikarjat errale, ninck is panne nemmat mitte Labanni karja mannu.
 41. Ninda olli igkas, kun se warrane karri öinaste kahn keuwi, panni Jaakob neiht keppit se karja ehn neihde rönnede sisse, eth nemmat neihde keppide pähl neihde öinaste kahn keuwit.
 42. Kun enge se hildane karrj öinaste kahn keuwi, is panne temma nemmat mitte: Ninda saihit neht hildazet Labannille, enge neht warrazet saihit Jaakobbille.

Se ütz neljantkümnes Capittel. Cap. 31.

 1. Ninck temma saih kuhlda Labanni latzede sönnat, eth nemmat ütlesit: Jaakob om hennesselle wötnut keick mea meije Issa perral om, ninck sehst mea meije Issa perral om, om temma sehsugkust suhrt warra kogko pannut.
 2. Ninck Jaakob neggi Labanni silmat, ninck kaje, is olle temma ennamb sharnane temma kahn, kui eila tohn.
 3. Sihs ütlis jumal Isand Jacobbi wasto: Minne jelles ümber ommi wannambite mahle, ninck omma sugkuwössade mannu, Minna tahha Sinnu kahn olla.
 4. Sihs lähatis Jaakob ninck kutzus Rachellit ninck Lea nurmehe se karja mannu,
 5. Ninck laus neihde wasto: Minna näge teije Issa silmat, temma ej olle mitte sharnane minnu wasto, kui ejla tohn. Ninck Minnu Issa jumal om Minnu kahn olnut.
 6. Ninck teije tehjate essi, eth Minna keickest ommast wäjest teije Issalle orjanut olle,
 7. Teije Issa enge om Minno nahrnut, ninck om Minnu palcka kümme körrt töisete tennut, jumal enge is lasse temma mitte, eth temma Minnulle kurja tegges.
 8. Kun temma ninda ütlis: Ja neht paicklickut peawat Sinnu palck ollema, sihs kandis keick se karrj paicklickut. Ninck kun temma ninda ütlis: Ja neht johnlickut peawat Sinnu palck ollema, sihs kandis keick se karrj johnlickut.
 9. Ninda om jumal teije Issa hüwwe erra wötnut, ninck Minnulle andnut.
 10. Ninck se sünni neihl ajül, kun se karrj öinaste kahn keuwi, töstsi Minna ommat silmat ülles, ninck neggi unnen, neggezu, sihs karchsit ¤öinat se karja pähle, neht ollit kirjowat, johnlickut ninck paicklickut.
 11. Ninck jumala Engel ütlis Minnu wasto unnen,: Jaakob, Minna ütli: Sehn olle Minna.
 12. Sihs ütlis temma: Eth Sa tösta ommat silmat ülles, ninck kaje, keick neht öinat kumbat se karja pähle karchwat ommat johnlickut, kirjowat ninck paicklickut: Sest Minna näge, Mea Laban Sinnulle teeb.
 13. Minna olle se jumal Bethellin, kus Sinna sedda püstlick kiwwi salwisit, kus Sinna Minnulle ütte towutusst towutasit. Nüd, olle ülles, minne sehst mahst erra, ninck Minne jelles ümber Sinnu sünnimisse mahle.
 14. Sihs kostis Rahhel ninck Lea, ninck ütlesit temma wasto: Kas om meille ka weel ossa echk perrandusst meije Issa koddun?
 15. Eis meije sahme wöhris pantut temmalt: Sest temma om meit erramühnut, ninck om meije ka rahha errasöhnut.
 16. Seperrast keick se Rickus, kumba jumal meije Issa käjest erra wötnut om, olcko meille ninck meije latzille. Sihs tee nüd keick mea jumal Sinnulle üttelnüt om.
 17. Sihs touwsis Jaakob ülles, ninck panni ommat latzet ninck ommat naiset Kamelite pähle,
 18. Ninck weih keick omma hüwwe, ninck keick omma warra kumba temma kogko pannut olli, erra, sedda karja kumba temma ommas palckas sahnut ninck kogko pannut olli Mesopotamia mahl, eth temma lähhes Isaacki omma Issa mannu Canaanni mahle.
 19. Laban enge olli lennut omma karja püggema, ninck Rahhel olli omma Issa koddojumalit errawarrastanut, kumbat temmal ollit,
 20. Ninck Jaakob warrastis Labanni ¤se Sirielisse südda, seperrast eth temmalle is anna tehda, eth temma paggas.
 21. Temma paggas enge, ninck keick mea temmal olli, olli ülles ninck letz ülle se jöh, ninck kähndis hendast Gileadti mäje pohle.
 22. Kolmandal päiwal tohti Labannille sönna, eth Jaakob errapagganut olles.
 23. Sihs wöttis temma ommat weljet hennesse kahn, ninck aijas temma perran seitzi päiwa teht, ninck saih temma mannu Gileadti mäje pähl.
 24. Jumal enge tulli Labanni mannu unne sissen öhse, ninck laus temma wasto: höija hendast eth Sinna Jaakobbi kahn ej könnelet kurja ¤enge häht enne,
 25. Ninck Laban tulli Jaakobbi mannu, Jaakob enge olli ommat hohnet üllespistnut mäje pähl, ninck Laban ommade weljede kahn pistis ommat hohnet ülles Gileadti mäje pähl.
 26. Sihs ütlis Laban Jaakobbi wasto: Mes ollet Sinna tennut, eth Sinna Minnu südda warrastanut ollet, ninck ollet Minnu tüttarat errawihnut, kui ollessit nemmat möhka kah wangis sahnut?
 27. Mincksperrast ollet Sinna hendast errakecknut, ninck ollet pagko lennut, ninck ollet ¤warga kombel Minnu kahn tennut, eth Sinna Minnulle ej ollet tehda andnut, sihs ollessi Minna Sinno errasahtnut röhmo kahn, ninck laullo kahn, rummede ninck kandelite kahn.
 28. Ninck ej olle ka lascknut Minno Minnu pojille ninck Minnu tüttarille suht anda. Nüd Sinna ollet hulluste tennut,
 29. Küllep olles Minnul häh jumala kahn meelewald, eth Minna teille wöissi kurja tetta, enge teije Issa jumal ütli eila Minnu wasto, ninck laus: höija hendast, eth Sinna Jaakobbi kahn ej könnelet ¤kurja, enge häht enne.
 30. ¤Ninck ollessit Sinna weel lennut, kun Sinna ni wäje kahn ehhassit omma Issa koddo; Mincksperrast ollet Sinna Minnu jumalit errawarrastanut?
 31. Sihs kostis Jaakob ninck laus Labanni wasto: Minna peljesi, ninck mötli, eth Sinna mas sahhessit ommat tüttarat wäjelle Minnult errawötta.
 32. Kenck man Sinna enge ommat jumalat leuwat, seh errajähko mitte allal meije weljite ¤ehn, otza mes Sinnult minnu man om, ninck wötta se erra. Jaakob enge is tehja mitte, eth Rahhel neiht warrastanut ollj.
 33. Sihs letz Laban Jaakobbi hohne sisse, ninck Lea hohne sisse, ninck neihde katte Neutzickude hohne sisse, ninck is leuwa. Sihs letz temma Lea hohne sissest welja, ninck tulli Rahhelli hohne sisse,
 34. Rahhel enge olli neiht palcket wötnut, ninck se Kameli ssitta sisse pannut, ninck istis neihde pähl. Laban enge kajis käjede kahn keick sedda hohnt, ninck is leuwa mea,
 35. Sihs ütli temma omma Issa wasto: armas Isand, errawötta wehas, eth Minna ej wöj Sinnu wasto üllestouwsta, sest Minnul om ni kui muihl naisil. Temma enge otzis ümber, ninck is leuwa neiht palcket mitte.
 36. Sihs saih Jaakob wehazes, ninck törrelis Labanni kahn, Kostis ninck laus Labanni wasto: Mes om Minnu süh, mes olle Minna pattunut, eth Sinna minnu perran aijanut ollet?
 37. Nüd ollet Sinna keick Minnu rihsta omma käjede kahn kajenut, mes ollet Sinna leuwdnut keickest rihstast Sinnu koddust, panne seh ülles Minnu ninck Sinnu weljede ehn, nemmat peawat kohhut moistma meije katte wahjel.
 38. Neiht katzkümment ahjastaick olle Minna Sinnu man olnut; Sinnu lambat ninck Sinnu kitzat ej olle mitte ilmasugkuta jähnut, ninck Sinnu karja öinat ej olle Minna mitte söhnut,
 39. Mea murdtut saih is wih Minna mitte Sinnulle, Minnu pähle tulli se patt, Minnu käjist otzit Sinna sedda, Minnu perral olli mea päiwal echk mea öhl errawarrastati.
 40. Ninda olle Minna olnut: päiwal söih Minno se pallaw erra, ninck öhl se külm, ninck se unne jäih Minnu silmist erra.
 41. Neht ommat neht katzkümment ahjastaick, eth Minna Sinnu koddun orjanut olle. Nellitöistkümment ahjastaick olle Minna Sinnull Sinnu katte tüttarite perrast orjanut, ninck kuht ahjastaick Sinnu karja perrast, Ninck Sinna ollet Minnu palcka kümme körrt töises kähndnut.
 42. Olles Minnul mitte Minnu Issa jumal, Abrahammi jumal, ninck Isaacki hirm olnut, küllep ollessit Sinna Minno nüd ka tühjat erralähhatanut. Jumal om Minnu waiwa ninck Minnu käjede töht kajenut, ninck om eila Sinno nohmanut.
 43. Ninck Laban kostis, ninck lauss Jaakobbi wasto: Neht tüttarat ommat Minnu tüttarat, ninck neht pojat ommat Minnu pojat, se karrj om Minnu karrj, ninck keick mea Sinna näget om Minnu perral; Ninck mes pea Minna tähmba neihlesinnazille Minnu tüttarille teggema, echk neihde latzille, kumbat nemmat ommat ilmalle kandnut.
 44. Seperrast, wötkem kettehe, tegkem ütte leppusst Minna ninck Sinna, eth se olcko üttes tähhes Minnu ninck Sinnu wahjel.
 45. Sihs wöttis Jaakob ütte kiwwi, ninck aiji sedda püsti üttes techtkiwwis,
 46. Ninck lauss ommi weljede wasto: Korjaket kiwwit ülles. Ninck nemmat wötsit kiwwit, ninck teggit ütte hunnicko, ninck nemmat söihit toh hunnicko pähl.
 47. Ninck Laban kutzus toht Jegar Sahaduta, Jaakob enge kutzus tedda Gileaddis.
 48. Ninck Laban ütli: Seh hunnick olcko tähmba üttes lihkmehes Minnu ninck Sinnu wahjel:
 49. Sest meije jähme ¤nüd ütz selle töiselle ilmatehdmata
 50. Kui Sinna saht Minnu tüttarat waiwada, echk töist naiset pähle Minnu tüttarat wötta; ej olle keddakit meije man; Kaje, sihs olcko jumal se lihkmehs Minnu ninck Sinnu wahjel.
 51. Sihs ütlis Laban Jaackobbi wasto: Neggezu, seh om se hunnick, ninck seh om se techtkiwwi, kumba Minna pannut olle Minnu ninck Sinnu wahjel,
 52. Üœtz lihkmehs olcko seh hunnick, ninck ütz lihkmehs olcko seh techtkiwwi, eth Minna ej tahha tulla wasto Sinno ülle seddasinnaze hunnicko, ninck eth Sinna ej peat ülle seddasinnaze hunnicko tullema wasto Minno, ninck ülle seddasinnaze techtkiwwi, kurja teggema.
 53. Abrahammi jumal, Ninck Nahhorri jumal moistko kohhut meije wahjel, neihde wannambite jumal. Ninda wannus Jaakob Isaacki omma Issa hirmo pähle.
 54. Ninck Jaakob offrizis offrit se mäje pähl, ninck kutzus ommat weljet leiba söhma. Ninda söihit nemmat leiba, ninck ollit se mäje pähl öhse.

Se katzneljantkümnes Capittel Cap. 32.

 1. Hohmikult warra anni Laban ommille pojille ninck ommille tüttarille suht, ninck önnistis nemmat. Ninda letz Laban erra, ninck tulli ümber ommahe paicka.
 2. Jaakob enge letz omma teht möhda, sihs puttusit jumala Englit temmalle wasto,
 3. Ninck Jaakob ütli, kun temma nemmat neggi: Seh om jumala söddaweggi, ninck kutzus toh paicka nimme Mahanaimmis.
 4. Sihs lähhatis Jaakob kessüt hennesse ehl, Esauille ommalle weljelle, Seirri mahle Edommi welja pähle.
 5. Ninck kesckis nemmat ninck laus: Ninda peate teije üttelma Esauille Minnu Isandalle: Ninda ütleb Jaakob Sinnu sullane: Labanni man olle Minna olnut kui ütz wöhras, ninck jähnut seni ajuni.
 6. Ninck Minnul om töppras, Eselit, lambakarrj, sullaset ninck neutzickut, sihs olle Minna lähhatanut Minnu jsandalle tehda andma, eth Minna wöissi armo temma ehn leuwda.
 7. Ninck neht kessüt tullit ümber Jacobbille ninck ütlesit: Meije saihime Esaui Sinnu welje mannu, ninck temma tulleb ka Sinnulle wasto, ninck nelli sadda mehst temma kahn.
 8. Sihs peljis Jaakob wäje kahn, ninck hedda olli temmal käjen, ninck temma jaggas sedda rahgwast, kumb temma kahn olli, ninck sedda karja, ninck sedda töpprast ninck neiht Kamelit kattelle hulckille,
 9. Ninck laus: kui Esau tulleb se töise hulcka pähle, ninck löhb sedda, sihs wöib se töine hulck, kumb üllejähs errapähssa.
 10. Sihs ütlis Jaakob: Minnu jssa Abrahammi jumal, ninck Minnu Issa Isaacki jumal, jumal Isand, ken Sinna Minnu wasto üttelnut ollet; Minne jelles ümber ommalle mahle, ninck omma sündimisse paickahe, Minna tahha Sinnulle häht tetta,
 11. Minna olle ülle wähekenne keicke Sinnu helde armo, ninck keicke Sinnu tötte wasto, kumba perra Sinna omma sullase kahn tennut ollet. Sest omma keppi kahn olle Minna ülle seddasinnaze jordani tulnut, nüd enge olle Minna kattes hulckas sahnut.
 12. Eth Sa pähsta Minno Esaui minnu welje käjest, sest Minna pelje tedda, eth temma tulleb ninck löhb Minno, sedda (ka) Emma neihde latzede kahn.
 13. Sinna enge ollet üttelnut: Minna tahha Sinnulle häht tetta, ninck Sinnu sugku kui se merre lihwa panna, kumb ni paljo om, eth se ej wöi erralogetut sahda.
 14. Ninck temma olli sähl toht öh öhse, ninck wöttis sehst mea temmal käjen olli Esauille ommalle weljelle kosti,
 15. Katte sadda kitzat, ninck kattekümment ssickat, katte sadda lambast, ninck kattekümment öjnast,
 16. Kolmkümment immetawat Kamelit neihde pojade kahn, nellikümment lehhemmat, ninck kümme herjat, katzkümment EmmaEselit, ninck kümme warsat,
 17. Ninck anni ommi poiste kette, igga hulcka erralle, ninck ütli ommi poiste wasto: Mincket ülles Minnu ehl, ninck jetket maht hulckast hulckani.
 18. Ninck temma kesckis sedda esimest, ninck laus: kun Esau Minnu wellj Sinnulle wasto puttub, ninck küssib Sinnult, ninck ütleb: kencks perral ollet Sinna, ninck kohhes läht Sinna? Ninck kells om, mea Sinnu ehn om?
 19. Sihs peat Sinna üttelma; Seh om Jacobbill Sinnu sullasell, tah lähhatab sedda Esauille Minnu Isandalle kostis; ninck kaje, temma essi om meije perran.
 20. Ninda kesckis temma kahn sedda töist, ninck sedda kolmanda, ninck keick, kumbat neihde hulckade perran keuwit, ninck ütli: Ninda peate teije Esauille üttelma, kun teije tedda leuwate.
 21. Ninck üttelket ka: Neggezu Jaakob Sinnu sullane om meije perran. Sest temma mötli: Minna tahha temmalle häht meele tetta kostide kahn, kumbat minnu ehn keuwat, perrast tahha Minna essi temma ette tulla, jumal andko, eth temma meel Minno kandke.
 22. Ninda letz se kosti temma ehl möhda, temma enge maggas seh öh leerin.
 23. Temma touwsi enge öhse ülles, ninck wöttis ommat katte naiset, ninck ommat katte neutzickut, ninck ommat ütztöistkümment latzet, ninck letz ülle se parwa kahn Jaboc.
 24. Ninck wöttis nemmat ninck sahtis nemmat ülle se jöh, ninck sahtis ülle mea temmal olli,
 25. Jaakob enge jettati ützend; Ninck ütz mehs mahtli temma kahn seni kun se päiwa haggo ülles tulli.
 26. Ninck kun temma neggi, eth temma is wöi tedda errawährda lihkutis temma temma nimme lihkmist, ninck Jaakobi nimme lihkminne nisserti erra, kun temma temma kahn mahtli.
 27. Sihs ütlis temma: Jetta Minno, Sest se päiwa haggo tulleb jo ülles. Temma enge ütlis: Ei jetta Minna Sinno mitte enne kui Sinna Minno ollet önnistanut.
 28. Sihs ütli tah temma wasto: Mes om su nimme? Temma ütli: Jaakob.
 29. Temma laus: Ei pea Sinnu nimme ennamb mitte Jaakobbis kutztut sahma, enge Israellis: Sest Sinna ollet se wöimusse ¤perrast jumala kahn ninck innemiste kahn mahtelnut, ninck ollet errawährnut.
 30. Sihs küssi Jaakob, ninck laus: Eth Sa ütle Minnulle omma nimme. Temma laus: Mes Sa küsset Minnu nimme perrast; Ninck temma önnistis tedda sähl;
 31. Ninck Jaakob kutzus se paicka nimme Pniellis: Sest Minna olle pössest pössehe jumalat nennut, ninck Minnu heng om pähsnut,
 32. Ninck se päiw nackas temmalle paistma, kun temma Pnuellit möhda tulli. Temma enge lickatis ommast nimmest
 33. Seperrast ei söh neht Israelli latzet sedda sohnt mitte, kumb se nimme lihkmisse pähl om seni päiwani, eth temma Jakobbi nimme pöhrust ninck se lihkmisse sohne olli lihkutanut.

Se kolm neljantkümnes Capittel. Cap. 33.

 1. Sihs töstis Jaakob ommat silmat ülles ninck neggi, nehzu, sihs tulli Esau, ninck nelli sadda mehst temma kahn. Ninck temma jaggas neiht latzet Lea mannu, ninck Rahhelli mannu, ninck neihde katte neutzickude mannu.
 2. Ninck säih neiht neutzickut neihde latzede kahn ehl, Lea enge ninck temma latzet jergke, Ninck Rahhellit Josephi kahn perran.
 3. Essi enge letz temma neihde ehl, ninck kummardis seitzi körra maha seni kun temma omma welje mannu saih.
 4. Sihs johsis Esau temmalle wasto, ninck nackas tedda ümber, nackas umber kahla, ninck anni temmalle suht.¤ Ninck nemmat itksit.
 5. Ninck temma töstis ommat silmat ülles, neggi neiht naiset ninck neiht latzet, ninck laus: Kehs ommat neht Sinnu man? Temma ütli: Neht ommat latzet kumbat jumal Sinnu sullaselle armo perrast andnut om.
 6. Sihs astsit neht neutzickut mannu, ninck neihde latzet ninck kummardasit.
 8. Sihs ütlis temma, mes peab Sinnulle keick se weggi ollema, kumba pähle Minna tulnut olle? Temma laus: Eth Minna wöissi armo leuwda omma Isanda ehn.
 9. Esau ütli: Minnul om küll, armas welli, olcko Sull mea Sinnull om,
 10. Jaakob laus: Ei mitte, Kui Minna olle armo leuwdnut Sinnu ehn, sihs wötta Minnu kosti wasto Minnu käjest: Sest seperrast olle Minna Sinnu silmat nennut, kui nägessi Minna jumala silmat, eth Sinna Minnu kahn leppenut ollet.
 11. Wötta, Ma palle, Minnu önnistusst wasto, kumb Sinnulle tuhwas, kunna jumal Minnulle armo perrast andnut om, ninck Minnulle küll om. Ninda wäjis temma tedda, sihs wöttis temma se wasto.
 12. Ninck temma laus: Leckem, ninck seitkem pähle, Minna tahha Sinnu körwal seitta.
 13. Temma ütlis temma wasto: Minnu Isand tehjab, eth neht latzet nörcket ommat; sihs ommat ka immetawat lambat ninck töpprat Minnu kahlan, kui neht üttes päiwas wäje kahn sahhessit aijatut, sihs kohles keick se karrj erra.
 14. Seperrast Mincko, Ma palle, Mu Isand omma sullase ehn erra, Minna tahha hiljokeste aijada, seperra kui seh, mea Minna aija, wöib omma jalgude pähl keuwa, ninck kui neht latzet wöiwat keuwa, seni kun Minna tulle Seirrihe Mu Isanda mannu.
 15. Sihs ütlis Esau: Sihs tahha Ma kummandakit Sinnu man sest rahgwast mönnet jetta, kumb Minnu man om. Temma laus: Melle ni? Kunna Minna enne armo leuwa omma Isanda ehn,
 16. Ninda letz Esau tohl päiwal jelles omma teht taggase Seirrihe.
 17. Jaakob enge letz Suchothihe, ninck teggi hennesse ütte kodda, ommalle karjalle enge teggi temma hohnet: Sehst om toh paicka nimme Suchoth.
 18. Ninck Jaakob letz Salemmihe, Sichemmi lihnahe, kumb Kanaanni mahl om, kunn temma Mesopotamia mahlt tulnut olli, ninck pistis ommat hohnet ülles se lihna ehn.
 19. Ninck ostis ütte tücki nurmet, kohhe temma omma hohnt wöis üllespista, HEmorri latzede käjest, ken Sichemmi Issa olli, sadda ¤tenga ehs
 20. Sähl teggi temma ütte Altari ülles, ninck kutzus ¤toht jumalas, Israelli jumalas.

Se Nellinelajntkümnes Capittel. Cap. 34

 1. Dinah enge Leah tüttar, kumba tah Jacobbille ilmallekandnut olli, keuwi welja toh mah tüttarat kajema,
 2. Sihs neggi tedda Sichem, Hemorri se Hewilisse poick, seh mah Först, ninck wöttis tedda, ninck maggas temma man, ninck piddi tedda.
 3. Ninck temma heng saisis Dinah Jacobbi tüttara pähle, ninck temma piddi sedda junckrokest armsaste, ninck könnelli temma meele perrast.
 4. Ninck Sichem könnelis HEmorri omma Issa kahn, ninck laus: Wötta Minnulle sedda tüttrikeisst naises.
 5. Jaakob enge kuhli eth omma tüttar nahrtut olli, ninck temma pojat ollit temma karja kahn mötzan, sihs olli temma waick seni kunn nemmat tullit.
 6. Sihs tulli HEmor Sichemmi Issa welja Jaacobbi mannu, temma kahn könnelma.
 7. Ninck Jakobbi pojat ¤tullit mötzast ¤kun nemmat sedda kuhlit, ninck neihle mehille saih haicke meel, ninck nemmat saihit wäje kahn wehazes, eth temma sedda hullu töht Israellille tennut olli, kun temma Jaakobbi tüttara man magganut olli: Sest ninda is pea mitte tettut sahma.
 8. HEmor enge könnelli neihde kahn ninck laus: Minnu poja Sichemmi heng peab teije tüttara armsaste, eth andket sihs toht temmalle naises,
 9. Ninck tegket meije kahn höimust, andket ommat tüttarat meille, ninck wötket meije tüttarat teille
 10. Ninck ellaket meije man, se mah peab teije käjen ollema, ellaket, kaupelket ninck peaket omma perrandusst sähl sissen.
 11. Ninck Sichem laus temma Issa ninck temma weljede wasto: kui Minna enne wöj armo teije ehn leuwda, Minna tahha anda, mea teije küssete,
 12. Pancket küll paljo Minnu pähle, ni temma kirsto perra, ni kosti, Minna tahha anda ni kui teije ütlete Minnu wasto; andket Minnulle sedda tüttrickest naises.
 13. Sihs kostsit Jaakobi pojat Sichemmille ninck HEmorrille temma Issalle, ninck ütlesit kawalusse kahn, sest eth temma Dinah neihde sössara nahrnut olli,
 14. Ninck ütlesit¤ neihde wasto: Ei wöj meije sedda luggu mitte tetta, eth meije omma sössara peassime andma üttelle mehelle, kell weel se pählnachk om: Sest se olles meill ütz hebbedus;
 15. Kummandakit seh luggu kah tahhame meije teije perra heitta, kui teije meije sharnazes sahte, eth teije mehsterahgwas keick sahb leickatut,
 16. Sihs tahhame meije ommat tüttarat teille anda, ninck teije tüttarat meile wötta, ninck tahhame teije man ellada, ninck üttes rahgwas sahda.
 17. Kui teije enge meije sönna ej wötta mitte eth teije leickatut sahte, sihs tahhame meije omma tüttara wötta, ninck tahhame erraminna.
 18. Neihde sönna olli Sichemmi ninck HEmorrj tutta perrast häh,
 19. Ninck se pöis is wihbuta sedda teggema, sest temmal olli häh meel Jaacobbi tüttara pähle, ninck temma saih suhrembas peatut kui keick kumbat temma Issa koddun ollit.
 20. Sihs letz HEmor ninck Sichem temma poick omma lihna werrehe sisse, ninck könnelit omma lihna rahgwa kahn, ninck ütlesit:
 21. Seh rahgwas om rahwolick meije kahn, towutawat sehl mahl ellada ninck kaupelda, ninck se mah om jo küll laija möllembal käjel neihde ehn. Sihs tahhame meije neihde tüttarat hennesselle wötta naises, ninck ommat tüttarat neihle anda.
 22. Enge seh luggu kahn tachtwat nemmat meije perran heitta, eth nemmat meije man ellakut, ninck üttes rahgwas sahkut, kui meill keick mehsterahgwas leickatut sahb, kui nemmat leickatut ommat.
 23. Neihnde karrj, neihde hüwwe, neihde töppras, eis seh sahb meill olla? Heitkem enge neihde perran, eth nemmat meije man ellakut.
 24. Sihs wötsit keick HEmorri ninck temma poja Sichemmi sönna, kumbat temma lihna werrehe lebbi keuwit, ninck leickasit keick mehste rahgwast, kumb temma lihna werrehe lebbi keuwi.
 25. Se sünni enge kolmandal päiwal, kun neihl haicke olli, wötsit neht katz Jaakobbi pojat Simeon ninck Lewi, Dihna weljet, iggamehs omma möhka, ninck letzit julckeste se lihna pohle, ninck tappesit keick mehste rahgwast erra.
 26. Ninck tappesit HEmorrit, ninck Sichemmit temma poja erra möhka kahn, ninck wötsit Dinah Sichemmi koddust erra, ninck letzit erra.
 27. Ninck Jaakobi pojat tullit neihde erraraijutude pähle, ninck rihsusit sedda lihna, seperrast eth nemmat neihde sössara nahrnut ollit,
 28. Ninck wötsit neihde karjat, neihde töpprat, neihde Eselit, mea lihna sissen ninck mea nurme pähl olli.
 29. Keick neihde rihsta enge, keick neihde tillokeisset, ninck naiset wötsit nemmat wangis, ninck rihsusit keick mea koade sissen olli.
 30. Sihs ütlis Jaakob Simeonni ninck Lewi wasto: Teije ollete Minnulle murret tennut, kunna teije Minnu hajsust kurjas ollete tennut seh mah rahgwa ehn, neihde Kanaanniliste ninck neihde Peresileiste ehn: Minna olle ütz kassin hulck rahgwast, kui nemmat sahwat nüd Minnu pähle hendast kogkutada, sihs sahwat nemmat Minno lühwa, Sihs sah Minna ninck Minnu koddo errakaotut.
 31. Nemmat enge ütlesit: Kas peassit nemmat Minnu sössara portus piddama?

Se Wihsneljantkümnes Capittel. Cap. 35.

 1. Ninck jumal ütlis Jaakobi wasto: Olle ülles, Minne Bethellihe, ninck ella sähl, ninck tee sähl ütte Altarit sehle jumalalle ken hendast Sinnulle neggetanut om, kun Sinna pagussen ollit Esaui omma welje ehs.
 2. Sihs ütlis Jaakob omma perre wasto, ninck keickede wasto kumbat temma kahn ollit: heitket erra keick neiht wöhrat jumalat kumbat teije sean ommat, tegket hendast puchtas, ninck pancket töist reuwat pähle:
 3. Sest meije tahhame ülles olla, ninck ülles minna Bethellihe, sähl tahha Minna ütte Altari tetta sehle jumalalle, ken Minnulle minnu hedda aijal kostnut om, ninck om Minnu kahn olnut se teh pähl, kumba Minna keunut olle.
 4. Sihs andsit nemmat Jaakobbille keick neiht wöhrat jumalat erra, kumbat neihde käjen ollit, ninck neiht otza kardat, kumbat neihde körwade pähl ollit, ninck Jaakob mattis nemmat ütte tamme puh alla, kumb Sichemmi körwal om.
 5. Ninck nemmat letzit erra. Jumala hirm enge tulli ülle neiht lihnat kumbat neihde ümber ollit, eth neht is aija Jaakobi pojade perran.
 6. Ninda tulli Jaakob Luzahe, kumb Kanaanni mahl om, toh om Bethel, essi temma, ninck keick rahgwas kumb temma kahn olli.
 7. Ninck temma teggi sähl ütte Altarit, ninck kutzus se paicka nimme ElBethellis, sehst eth sähl jumal temmalle awalickus olli sahnut, kun temma pagussen olli omma welje ehs.
 8. Sihs kohli Debora erra Rebecka Amme, ninck saih mattut alla pohle Bethellit se tamme alla, toh nimme kutzus temma ¤itko tammes.
 9. Weel neggetis jumal Isand hendast Jaakobbille, kun temma Mesopotamia mahlt tulli, ninck önnistis tedda,
 10. Ninck laus temma wasto: Su nimme om Jaakob, ej pea ennamb Su nimme mitte Jaakob ollema, enge Israel peab Su nimme ollema. Ninda kutzus temma temma nimme Israellis.
 11. Sihs ütlis jumal temma wasto: Minna olle se weggew jumal, olle sugkulick ninck sah paljus, mahjlmarahgwas, ninck mahilmarahgwaste hulckat peawat Sinnult sahma, ninck peawat ka kunningat Sinnu nimmist welja tullema.
 12. Ninck sedda maht kumba Minna Abrahammille ninck Isaackille andnut olle, tahha Minna Sinnulle anda, ninck Sinnu sugkulle perrast Sinno tahha Minna sedda maht anda.
 13. Ninck jumal letz ülles temma mant tahn paickun, kus temma temma kahn könnelnut olli.
 14. Ninck Jaakob panni ütte techtkiwwi püsti ülles tahn paickun, kus jumal temma kahn könnelnut olli, ninck wallas wallusse offri temma pähle, ninck wallas öhlj temma pähle.
 15. Ninck kutzus se paicka nimme, kus jumal temma kahn könnelnut olli, Bethellis.
 16. Nemmat letzit enge Bethellist erra, ninck olli weel ütz würst maht Ephratahe minnema, sihs kandis Rahhel ilmalle, ninck temmalle saih ütz rasck ilmallekandminne.
 17. Se sünni enge, kun temmalle ütz ni rasck ilmallekandminne saih, ütlis se Bademoder temma wasto: Errapelje, sest seh om Sull tahs ütz poick.
 18. Kun enge, temma heng erraletz, (sest temma kohli erra) kutzus temma temma nimme BenOnis, temma Issa enge kutzus temma Benjaminnis.
 19. Ninda kohli Rahhel erra, ninck matteti se teh wehren Ephratahe minnema, tah om Bethlehem.
 20. Ninck Jaakob panni ütte püstlicko kiwwi temma hawa pähle ülles, tah om Rahhelli hawa kiwwi seni päiwani.
 21. Sihs letz Israel erra, ninck pisti omma hohne tohl pohl sedda tohrni Eder.
 22. Se sünni enge kun Israel tohl mahl elli, letz Ruben, ninck maggas Bilha omma Issa lihknaise man, seh saih Israel tehda. Jaakobi pojat enge ollit katztöistkümment.
 23. Lea pojat, Jacobbi esimestsündinut: Ruben, Simeon, Lewi, Juhdah, Isaschar, Zebulon.
 24. Rahhelli pojat: Joseph ninck Benjamin
 25. Bilha, Rahhelli neutzicko, pojat: Dan, Naphthali.
 26. Ninck Zilpa, Lea neutzicko, pojat; Gad ninck Asser. Neht ommat Jaakobbi pojat, kumbat temmalle sünnisit Mesopotamia mahl.
 27. Jaakob enge tulli Isaacki omma Issa mannu Mamrehe Kiriat Arbahe, seh om Hebron, kus Abraham kui ütz wöhras elli, ninck Isaack.
 28. Jsaacki igga enge saih kattessa kümment pähle sadda ahjastaick,
 29. Ninck temma heng letz, ninck temma kohli erra, ninck kogkotati omma rahgwa mannu, wanna ninck küll ellanut; ninck temma pojat Esau ninck Jaakob matsit temma maha.

Se kuhsneljantkümnes Capittel. Caput 36.

 1. Neht ommat Esaui sugkuwössat: kumb om Edom.
 2. Esau wöttis hennesselle naiset neihst Kanaanni tüttarist, Adah Elonni se Hetthelisse tüttara; ninck Ahalibama Zibeonni poja ¤Anah se Hewelisse tüttara.
 3. Ninck Basmath Ismaelli tüttara, Nebajotthi sössara.
 4. Adah enge kandis Esauille sedda Eliphast ilmalle; Ninck Basmat kandis sedda Reguellit Ilmalle,
 5. Ninck Ahalibama kandis sedda Ieust ilmalle, ninck Ja[e]lam, ninck Kohrah. Neht ommat Esaui latzet, kumbat temmalle sündinut ommat Kanaanni mahl
 6. Ninck Esau wöttis ommat naiset, ommat pojat, ommat tüttarat, ninck keick omma koddo henget, omma karja, keick omma töpprast, ninck keick omma warra, mea temma Kanaanni mahl sohjetanut olli, ninck letz üttelle mahle, omma welje Jaakobbi mant.
 7. Sest neihde hüwwe olli ni suhr, eth nemmat is wöj ütten ellada, ninck se mah, kus nemmat kui wöhrat ellit, is wöj nemmat mitte kanda, neihde karjade perrast.
 8. Ninda elli Esau Seirri mäjel. Tah om Edom.
 9. Neht enge ommat Esaui sugkuwössat, ken se Edommi rahgwa Issa om Seirri mäjel,
 10. Neht ommat Esaui latzede nimmet: Eliphas, Adah Esaui naise poick,; Reguel, Basmatti Esaui naise poick;
 11. Eliphassi latzet enge ollit: Theman, Omar, Zepho, Getham ninck Kenas
 12. Ninck Eliphassi Esaui poja lihknaine olli Thimna, ninck kandis Eliphasselle sedda Amaleck ilmalle. Neht ommat Adah Esaui naise latzet.
 13. Neht enge ommat Reguelli latzet: Nahhat, Zerah, Samma ninck Mitza. Neht ommat Basmatti Esaui naise latzet.
 14. Neht enge ommat Ahalibama Zibeonni poja Ana tüttara Esaui naise latzet: Tah kandis Esauille sedda Ieust, ninck Jaelam, ninck Korah.
 15. Neht ommat Esaui Latzede Förstit: Eliphassi Esaui esimestsündinuti latzet: Se Först Theman, se Först Omar, se Först Zepho, se Först Kenas.
 16. Se Först Korah, se Först Gatham, se Först Amaleck, N[a]h Förstit ommat Eliphassist Edommi mahl. Nah ommat Adah latzet.
 17. Neht enge ommat Reguelli Esaui poja latzet: Se Först Nahhat, se Först Zerah, se Först Samma, se Först Mitza, Nah Förstit ommat Reguellist Edommi mahl. Nah ommat Basmatti ¤Esaui naise latzet.
 18. Neht enge ommat Ahalibama Esaui latzet: Se Först Ieus, se Först Jaelam, se Först Korah. Nah ommat Ahalibama Ana tüttara Esaui naise latzet.
 19. Nah ommat Esaui latzet, ninck nah ommat neihde Förstit. Tah om Edom.
 20. Neh ommat Seirri se Horrolisse latzet, kumbat tohl mahl ellit: Lothan, Sobal, Zibeon, Anah,
 21. Dison Ezer ninck Disan. Nah ommat neihde Horroliste Förstit Seirri latzet Edommi mahl.
 22. Lothanni latzet enge ollit Hori ninck HEman. Ninck Lothanni sössar olli Thimna.
 23. Neht ommat Soballi latzet: Alban, Manahhat, Ebal, Sepho ninck Onam.
 24. Neht ommat Zibeonni latzet: Aja ninck Anah. Tah om toh Anah, ken neiht hobboseEselit leuwi lahnen, kun temma omma Issa Zibeonni omma Issa Eselit höidis.
 25. Ninck neht ommat Anah latzet: Dison ninck Ahalibama Ana tüttar.
 26. Neht ommat Disonni latzet: HEmdan, Esban, Iethran, Cheran.
 27. Neht ommat Ezerri latzet: Bilhan, Zaawan, Akan,
 28. Neht ommat Disanni latzet: Utz ninck Aran.
 29. Neht ommat neihde Horroliste Förstit: Se Först Lothan, se Först Sobal, se Först Zibeon, se Först Anah.
 30. Se Först Dison, se Först Ezer, se Först Disan, Nah ommat neihde Horroliste Förstit, neihde Förstli ¤wallade perra Seirri mahl.
 31. Neht ommat enge neht kunningat, kumbat Edommi mahl ommat ¤kunningan olnut, enne kui selle Israelli rahgwalle üsseki kunningas saih.
 32. Ülle Edommit ollit kunningan; Bela Beorri poick; toh lihna nimme olli Dinhaba.
 33. Kun Bela kohli olli perrast temma kunningan Jobab Zerachi poick Bazra lihnast.
 34. Kun Jobab kohli olli perrast temma kunningan Husam Themanni mahlt.
 35. Kun Husam kohli, olli perrast temma kunningan Hadad Bedaddi pojck. Seh löih neiht Midiannileisset Moabbi nurme pähl, ninck temma lihna nimme olli Awith.
 36. Kun Hadad kohli, olli ¤perrast temma kunningan Salma Masrecki lihnast.
 37. Kun Salma kohli olli perrast temma kunningan Saul Rechobotti lihnast, se jöh wehren.
 38. Kun Saull kohli, olli perrast temma kunningan Baal Hanon Achborri poick.
 39. Kun Baal Hanon Achborri poick kohli, olli perrast temma kunningan Hadar, toh lihna nimme olli Pagu, ninck temma naise nimme olli Mehetabeel Mesahabi tüttara Mathreddi tüttar.
 40. Neht ommat Esawi Förstide nimmet neihde sugkude, neihde paickade, neihde nimmede perra: Se Först Thimna, se Först Alwa, se Först Ietheth.
 41. Se Först Holibamah, se Först Ela, se Först Pinon.
 42. Se Först Kenas, se Först Theman, se Först Mibzar.
 43. Se Först Magdiel, se Först Iram,¤ Nah ommat se Edommi rahgwa Förstit neihde ellopaickade perra, neihde perrandusse mahl. Tah om ¤Esau se Edommi rahgwa Issa.

Se seitzineljantkümnes Capittel. Cap. 37.

 1. Jaakob elli tohl mahl, kus temma Issa ütz wöhras olli, Kanaanni mahl.
 2. Neht ommat Jaakobbi sugkuwössat: kun Joseph olli se seitzitöistkümne ahjasta pähl saih temma karjusses ommi weljede man ülle se karja. Se poisekenne enge olli Bilha ninck Zilpa omma Issa naiste pojade man, ninck weih neihde kurja auwo neihde Issalle tehda.
 3. Ninck Israel armastis Josephit ennamb kui keick ommat latzet, sehst eth seh temma wanna igga latz olli, ninck teggi temmalle ütte ¤paicklist sergke.
 4. Ninck temma weljet neggit, eth neihde Issa tedda ennamb armastis kui keick temma weljet, ninck wehhasit tedda, ninck is wöj üsseki temma kahn häh kah könnelda.
 5. Ninck Ioseph neggi unnen, ninck anni ommille weljille tehda: Sihs wehasit nemmat tedda weel ennamb.
 6. Sest temma ütli neihde wasto: Eth kuhlket, ma palle, sedda un[n]t, mea Minna nennut olle.
 7. Neggezu, meije kähndsime wihhut kescknurme pähl, ninck kaje, Minnu wicht nösti ülles otza pähle püsti, ninck saisis ka, teije wihhut enge ollit temma ümber, ninck kummardasit Minnu wihhulle.
 8. Sihs ütlesit temma weljet temma wasto: Peassit Sinna sihs weel meije kunningas sahma, ninck ülle meit wallizema? Ninda nackasit nemmat tedda weel ennamb wehhama temma unne ninck temma sönnade perrast
 9. Perrast neggi temma weel ütte töist unnt, ninck ütli toht ommille weljille ka, ninck laus: Neggezu, Minna olle tahs unne sissen nennut, kaje, se päiwlick ninck se kuh, ninck ütztöistkümment taiwa tähhet kummardasit Minnulle,
 10. Ninck temma jüttustelli seh ommalle Issalle ninck ommille weljille. Ninck temma Issa nohmas tedda, ninck laus temma wasto: Mes om seh unne, kumba Sinna nennut ollet? Kas pea Minna ninck Su Emma, ninck Su weljet weel tullema, ninck Sinnu wasto mahle kummardama?
 11. Sihs is wöj temma weljet tedda mitte netta: temma Issa enge panni seh sönna tähhelle.
 12. Temma weljet enge letzit omma Issa karja höidma Sichemmin.
 13. Ninck Israel ütlis Josephi wasto: Eis Sinnu weljet Sichemmin höidwat sedda karja? tulle Minna tahha Sinno neihde mannu lähhatada. Temma ütli: Neggezu tähl olle Minna.
 14. Sihs ütlis temma temma wasto: Eth Sa Minne sihs ninck kaje, kas Su weljet ninck se karrj terwet ommat, ninck toh Minnulle sönna taggase. Ninda lähhatis temma tedda Hebronni orrust, ninck temma letz Sichemmihe.
 15. Üœtz mehs enge leuwdis tedda, ninck kaje, temma hessus nurme pähl. Sihs küssi temmalt seh mehs ninck laüs: Mes Sa otzet?
 16. Temma ütli: Minna otze Minnu weljet, eth Sa ütle Minnulle, kus höidwat nemmat?
 17. Se mehs ütli: Nemmat letzit seht erra, Ninck ma kuhli nemmat ütlewat: Leckem Dothannahe; Ninck Joseph letz ommi weljede perran, ninck leuwi nemmat Dothannan.
 18. Nemmat neggit enge tedda kauckelt, ninck, enne kui temma liggi neihde mannu tulli, piddit nemmat neuwo, eth nemmat tahhassit tedda erratappa,
 19. Ninck ütlesit ütz töise wasto: Neggezu, se Unne ¤perremehs tulleb tenna.
 20. Sihs wötkem nüd kettehe, ninck tapkem tedda erra, ninck heitkem tedda sehn ütte hawa sisse, ninck üttelkem: ܜtz kurrj mötzelinne om tedda errasöhnut. Sihs tahhame meije netta, mes temma unnet ommat.
 21. Ruben enge kuhli sedda, ninck pähstis tedda neihde käjest, ninck laus: Erratapkem tedda mitte.
 22. Weel ütlis temma neihde wasto: errawallakem mitte werrt, heitkem tedda sesinnaze hauwa sisse, kumb lahnen om, errapancket enge omma kette mitte temma mannu. Seperrast enge pähstis temma tedda neihde käjest, eth temma tachtis tedda ommalle Issalle jelles kettehe sahta
 23. Ninck se sünni, kun Joseph ommi weljede mannu tulli, tömbasit nemmat sedda sergke Josephi pählt maha, sedda paicklist sergke kumb temmal selgen olli,
 24. Ninck wötsit temma, ninck heitsit temma se hauwa sisse. Se hauwd enge olli tühha, is olli wessi sähl sissen
 25. Sihs istsit nemmat leiba söhma. Kui nemmat enge ommat silmat üllestöstsit, neggit nemmat, kaje, sihs tulli ütz seltzi Ismaelisset Gileaddi pohlt, noihde Kamelide selge pähl olli kallis rocht, ninck Balsam, ninck Myrre; Nah keuwit ninck letzit alla pohle Egypti mahle.
 26. Sihs ütlis Juhdah ommi weljede wasto: Mes awwitab meit, eth meije omma welje erratappeme, ninck temma werrt errakeckme?
 27. Wötkem kettehe, Mühkem tedda neihle Ismaelissille, meije kessi enge erraolcko temma man, sest temma om jo meije welli, meije leha. Ninck temma weljet wötsit seh sönna.
 28. Kun nüd neht Midiannilisset, se kauparahgwas möhda letz, tömbasit nemmat Josephit ülles se hauwa sissest, ninck müihit tedda neihle Ismaelissille kattekümment tenga ehs. Nah weihit Josephit Egypti mahle.
 29. Ruben enge tulli jelles se hauwa mannu, kaje, sihs is olle Joseph sähl sissen, sihs kisckis temma omma reuwast.
 30. Ninck tulli jelles ümber ommi weljede mannu, ninck laus: Se pois ej olle ennamb sähl, kus pea Minna henge pannema?
 31. Nemmat wötsit enge Josephi sergke, ninck tappesit ütte ssicka, ninck kastsit sedda sergke temma werre sisse.
 32. Ninck lähhatasit sedda paicklist sergke, ninck weihit sedda omma Issa kettehe, ninck ütlesit: Sedda leuwdsime meije, kaje, kas se Sinnu poja sergk om, woj ej.
 33. Temma tundis sedda, ninck laus: Minnu poja sergk om seh, ütz kurrj Mötzlinne om tedda söhnut, ütz murdwa lind om tedda murdnut.
 34. Sihs kisckis Jaakob omma reuwast, ninck panni kottj reuwast selgehe, ninck leinas omma poja perrast mitto aicka.
 35. Ninck keick temma pojat, ninck keick tüttarat ollit ülles tedda röhmustama, temma enge is tahha mitte röhmo wasto wötta, enge ütli: Ja, Minna tahha leinawa alla Minna se hauwa sisse omma poja mannu. Ninck temma ickis temma perrast.
 36. Neht Midiannelisset enge müihit tedda Egypti mahl Potipharrille Pharao Kambrimeistrille ninck Hoffmeistrille.

Se kattessaneljantkümnes Capittel. Cap. 38.

 1. Ninck se sünni tohl ajal eth juhdah ommi weljede mant alla letz, ninck letz üttelle Odollammi mehelle sisse, toh nimme olli Hira.
 2. Sähl neggi temma ütte Kanaannilisse, Suah nimme, tüttara, toht wöttis temma, ninck letz temma mannu,
 3. Tah saih hendas, ninck kandis ütte poicka ilmalle, toh nimme kutzus temma Gerris.
 4. Weel saih temma hendas, ninck kandis ütte poicka ilmalle, toh nimme kutzus temma Onannis
 5. Tahs kandis temma ütte poicka ilmalle, ninck kutzus temma nimme Selahs. Temma olli enge Chesibbin, kun seh sünni.
 6. Ninck Juhdah wöttis ommalle esimestsündinülle (pojalle) Gerrille ütte naist, Thamar nimme.
 7. Ger enge Juhda esimest sündinut olli kurrj jumala Isanda ehn, ninck jummal lasck tedda kohlda.
 8. Sihs ütli Juhda Onannille: Minne omma welje naise mannu, ninck tee temmalle mehewelje kohhut, ninck errata ommalle weljelle sugku.
 9. Onan enge tehdis, eth se sugku is sahhes temma perral olla, seperrast, kun temma omma welje naise mannu letz, huckas temma sedda erra mahle, eth temma is tahhas ommalle weljelle sugku anda.
 10. Se olli enge kurrj jumala Isanda ehn, mea temma teggi, ninck temma lasck tedda kahn errakohlda.
 11. Sihs ütli Juhdah omma Minni Thamarri wasto: Olle lesses omma Issa koddun, ni kau kui Minnu poick Sela suhres sahb. Sest temma mötli, eth temma kah is peas kohlma, kui temma weljet. Sihs letz Thamar, ninck jäih omma Issa koddun.
 12. Kun enge paljo aick möhda letz, kohli Suah tüttar Juhda naine erra. Ninck kun Juhda leino möhda olli, letz temma ninck Hira Odollammist temma ¤söbbr ülles Thimnathahe ommat lambat püggema
 13. Ninck Thamarrille saih sönna, ninck üttelti. Su mehste Issa letz ülles Thimnathahe omma karja püggema.
 14. Sihs panni temma ommat lessereuwat ¤mah[ha] hennesse pählt, keuwtis ütte pölla ette, ninck istis neihde ¤katte kaiwude ehn, kumbat teh wehren ommat, Thimnathahe minnema. Sest temma neggi, eth Selah olli suhres sahnut, temma enge is sah temmalle mitte naises andtut.
 15. Juhdah enge neggi tedda, ninck panni tedda üttes portus: Sest temma olli omma pallet kindi katnut.
 16. Ninck temma letz temma mannu teh pähle ninck laus: Eth Sa anna, Ma tahha Sinnu mannu tulla. Sest temma is tehja mitte, eth seh omma Minni olli. Tah ütli: Mes tahhat Sa Minnulle anda, eth Sa tahhat Minnu mannu tulla.
 17. Temma ütli: Ma tahha ütte kitzapoja sest karjast lähhatada. Tah laus: Eis Sa Minnulle ütte kichlast annat, seni kun Sa lähhatat?
 18. Temma ütli: Mes kichlast pea Minna Sinnulle andma? Tah ütli: Sinnu petzat, Sinnu nenna rette, ninck Sinnu keppj kumb Sull käjen om. Sihs anni temma temmalle, ninck letz temma mannu, ninck temma saih temmast hendas.
 19. Sihs touwsi tah ülles, letz erra, ninck wötti sedda pölla hennesse pählt erra, ninck panni ommat lesse reuwat selgehe.
 20. Ninck Juhdah lähatis sedda kitzapoja omma söbbra kahn Odollammist, eth temma piddi sedda kichlast jelles wötma se naise käjest. Tah enge is leuwa tedda.
 21. Sihs küssi temma seh paicka rahgwalt ninck ütli: Kus om se portt, kumb neihde kaiwude man olli teh weren? Nemmat ütlit: Is olle sehn üttekit portt.
 22. Ninck temma tulli ümber Juhda mannu, ninck laus: Minna is leuwa tedda, ninck se paicka rahgwas ütli ka: is olle sehn üttekit portt.
 23. Sihs ütli Juhda: Temma peako seh hennelle, Ei wöi meije mitte nahrtut sahda. Kaje, Minna olle sedda kitzapoicka lähhatanut: Sinna enge ei olle tedda mitte leuwdnut.
 24. Se sünni enge perrast kolm kuh saih Juhdalle sönna, ninck üttelti: Sinnu Minni Thamar om portus lennut, om ka hendas portojachtust. Sihs ütlis Juhda: Tohket tedda welja, eth temma sahko errapallatut.
 25. Kui temma enge welja tohti, lähhatis temma omma mehe Issa mannu ninck laus: Tohlt mehelt olle Minna hendas, kenck perral seh om. Ninck ütli weel: Eth Sa kaje, kenks perral om seh petzat, ninck seh nenna rette, ninck seh ¤keppi.?
 26. Ninck Juhda tundis seh, ninck laus: Temma om öjgkedamb Minno, sehst eth Minna tedda Selalle ommalle pojalle ej olle andnut. Temma enge is tulle ennamb temma mannu.
 27. Se sünni enge, kun temma piddi Ilmalle kandma, kaje, sihs ollit katzikesset temma Ihun.
 28. Ninck kun temma Ilmalle kandis, sihs annati ütz kessi welja, ninck se Bademoder wötti kettehe, ninck keuwtis ütte werrewa langast sähl ümber, ninck laus: Seh sahb esimalt welja tulla.
 29. Se sünni enge, kun tah omma kette jelles taggase wötnut olli, kaje sihs tulli temma welli welja. Sihs ütli temma: Mes ollet Sinna hennesse perrast welja tücknut? Ninck kutzus temma nimme Paretzis.
 30. Perrast tulli temma welli welja, kenck käje ümber se werrew langas olli, Seh nimme kutzuti Serahs.

Se üttessaNeljandkümnes Capittel. Cap. 39

 1. Joseph enge wihti alla Egyptimahle, ninck Potiphar ütz Egyptilinne Pharao kambri meister ninck Hoffmeister ostis tedda neihde Ismaeliste käjest, kumbat tedda alla wihnut ollit senna.
 2. Ninck jumal Isand olli Josephi kahn, eth temma üttes önsalickus mehes saih, ninck olli omma Isanda se Egyptilisse koddun.
 3. Ninck temma Isand neggi, eth jumal Isand temma kahn olli, ninck keick mea temma teggi, sähl anni jumal häht önne lebbi temma kette.
 4. Ninda leuwdis Joseph armo temma ehn, eth temma temmalle orjas, toh panni tedda ülle omma koddo, ninck keick mea temmal olli, anni temma temma käjede alla
 5. Ninck se sünni tohst aijust kun temma tedda ülle omma koddo pannut olli, ninck ülle keick mea temmal olli, önnistis jumal Isand se Egyptilisse koddo Josephi perrast, ninck jumala önne olli keicke man mea temmal olli koddun ninck nurmen.
 6. Sihs jetti temma keick mea temmal olli Josephi käjen, ninck is panne temma kahn tähhelle is middakit, kui sedda leiba enne mea temma söih. Ninck Joseph olli illus palckest, ninck illus netta.
 7. Se sünni enge, perrast seh luggu, eth temma Isanda naine ommat silmat Josephi pähle heittis, ninck ütli: Magga Minnu man.
 8. Temma enge is tahha mitte, enge laus omma Isanda naise wasto: Neggezu, Minnu Isand ej panne tähhelle Minnu kahn middakit mea koddun om, ninck mea temmal om keick, om temma Minnulle kettehe andnut,
 9. Ei olle ¤keddakit sehn koddun suhremb Minno, ninck temma ej kehle Minnult middakit, kui Sinno enne sähl sissen, kus Sinna temma naine ollet.¤ Kuis peassi Minna sihs sedda suhrt kurja töh teggema, ninck wasto jumalat pattuma?
 10. Temma teggi enge ninda Josephi wasto iggapäiw, iggapäiw, ninck Joseph is wötta temma sönna, eth temma olles temma man magganut, echk liggi temma ümber olnut.
 11. Üttel päiwal enge sünni, eth Joseph se koa sisse letz omma asja perrast, ninck is olle keddakit sest perrest sähl koddo sissen.
 12. Sihs hahri temma tedda reuwapitte kindi, ninck laus: Magga Minnu man: Temma enge jettis omma reuwast temma käjen, ninck paggas ussehe.
 13. Kui tah enge neggi, eth temma omma reuwast temma käjen jetnut olli, ninck paggas ussehe.
 14. Sihs heickas temma omma koddo perre pähle ninck ütli neihde wasto, ninck laus: Kajeket, temma om ütte Ebreelist meille tohnut, meit erranahrma. Tah tulli Minnu mannu, ninck tachtis Minnu man maggada, Minna tennitasi enge suhre hähle kah.
 15. Ninck kui temma kuhli, eth Minna nackasi tennitada, jettis temma omma reuwast Minnu man, ninck paggas ussehe.
 16. Ninck temma panni temma reuwast hennesse mannu maha, seni kun temma Isand kohe tulli.
 17. Sihs ütli temma temma wasto ka ninda, ninck laus: Tah sullane, se Ebreelinne, kumba Sinna meile tohnut ollet, tulli Minnu mannu, ninck tachtis ¤Minno nahrda.
 18. Kui Minna enge nackasi tennitama, jettis temma omma reuwast Minnu man, ninck paggas ussehe.
 19. Kui temma Isand omma naise sönnat kuhli, kumbat tah temma wasto ütli, ninck laus: Ninda om Minnulle Su sullane tennut; sihs wehastelli temma erra wäje kahn,
 20. Ninck wöttis Josephit, ninck anni tedda se Wangitohrni koddo sisse, tohhe paicka, kus se kunninga wangirahgwas wangin peati. Sihs jäih temma sähl wangi koddun.
 21. Jumal Isand enge olli Josephi kahn, ninck heittis armo temma pähle, ninck anni temmalle armo se wangitohrni pähmehe ehn.
 22. Ninck se wangi pähmehs anni Josephi kettehe keick wangit kumbat se wangi koddo sissen ollit, ninck keick mea sähl tetti, teggi temma.
 23. Is kaje se wangi pähmehs is meaki pähle, mea temma käjen olli; sest jumal Isand olli temma kahn, ninck mea temma teggi, sähl anni jumal häht önne.

Se Nellikümnes Capittel. Cap. 40.

 1. Perrast seh luggu sünni eth se Egypti kunninga Kelri mehs, ninck se Beckr sühtlickus saihit omma Isanda se Egypti kunninga wasto.
 2. Ninck Pharao saih wäje kahn wehazes omma katte moisemehste pähle, neihde kelripoiste pähmehe, ninck neihde Beckride pähmehe pähle,
 3. Ninck anni nemmat höidma se Hofmeistri koddohe, se wangi tohrni sisse, tohhe paicka kun Ioseph olli keuwtsede sissen.
 4. Ninck Hoffmeister panni Iosephit ülle nemmat eth temma neiht thenis: ninda ollit nemmat möntajcko hoidmisse allan.
 5. Ninck nemmat neggit möllembat unnen iggamehs omma unnt üttel öhl, ninck iggall mehell olli ütz oppemisse unne selle Kelrimehell ninck sell Beckrill. kumbat sell Egypti kunningal ollit, ninck ¤ollit keuwtsede sissen wangitohrnin.
 6. Sihs tulli Joseph hohmikult neihde mannu sisse, ninck neggi eth nemmat kurbat ollit.
 7. Ninck temma küssi neihlt Pharao moisemehilt, kumbat temma man ollit höidmisse allan temma Isanda koddun, ninck laus: Mincksperrast ollete teije tähmba ni kurbat netta?
 8. Nemmat ütlit temma wasto: Mejje olleme unnen nennut, ninck meil ej olle keddakit, ken se meille üllesmoistas. Sihs ütli Joseph neihde wasto: ¤Eis jumala käjen om üllesmoistminne? Eth üttelket Minnulle ülles.
 9. Sihs ütli se kelri pähmehs omma unt Iosephille ülles, ninck laus temma wasto: Minna neggi unnen, kui olles ütz wihnapuh Minnu ehn,
 10. Ninck se wihnapuh pähl ollit kolm wössat, nehtsammat ollit kui heitzmisse pähle, ninck se ninni olli welja tulnut, temma ka zawwat saihit walmis.
 11. Ninck Pharao Bickr olli Minnu käjen, ninck Minna wötti neiht zawwat, ninck pitzitasi neiht Pharao Bickri sisse, ninck anni sedda Bickrit Pharao kettehe.
 12. Sihs ütli Joseph temma wasto: Seh om temma moistus: Neht kolm wössat ommat kolm päiwat,
 13. kolme päiwade perrast sahb Pharao Sinnu päht üllestösta, ninck Sinno jelles Su asseme pähle panna, eth Sinna Pharao bickri temmalle kettehe annat, kui Sinnu esimenne ammit olli, kun Sa temma kelri mehs ollit.
 14. Eth Sa mötle enge Minnu pähle hennesse man, kun Sinnul häh pöld om, ninck tee helde armo minnu man, eth Sinna Minno mannizet Pharao wasto, ninck wöttat Minno seh koa sissest erra.
 15. Sest Minna olle neihde Ebreeliste mahlt sallaste errawarrastut, Minna ej olle ka sehn middakit tennut, eth nemmat Minno se hauwa sisse pannut ommat.
 16. Sihs neggi neihde Beckride pähmehs, eth se häh olli, mea temma üllesmoistis, ninck ütli Iosephi wasto: Minna neggi ka unnen. Ninck kaje kolm walcket leibakorwikeisst ollit Minnu päh pähl.
 17. Ninck se keickepählembetze korwi sissen olli keickesugkust Pharao söhke, mea neht Beckrit teggewat, ninck neht zirckut söihit Mu päh pählt se korwi sissest.
 18. Sihs kostis Joseph ninck laus: Seh om temma moistus: Neht kolm korwikeisst ommat kolm päiwa.
 19. Perrast kolm päiwa sahb Pharao Sinpäht Su pählt üllestösta, ninck sahb Sinno ütte puh pähle üllespohma, sihs sahwat neht zirckut Sinnu leha sühwa.
 20. Ninck se sünni kolmandal päiwal, eth Pharao sündimisse päiw olli, ninck temma anni johke keickille ommille sullasille, ninck töstis neihde Kelrimehste pähmehe päht ülles, ninck neihde Beckride pähmehe päht ommi sullaste sean,
 21. Ninck panni neihde ¤kelrimehste pähmehst jelles temma kelri ammite pähle, eth temma sedda bickri Pharao kettehe anni.
 22. Neihde Beckride pähmehst enge poih temma ülles, ni kui Joseph neihle unnest üllesmoistnut olli.
 23. Enge neihde kelrimehste pähmehs is mötli mitte Josephi pähle, enge unnutis temma erra.

Se ützwihgendkümnes Capittel. Cap. 41.

 1. Se sünni enge perrast katz ahjastaicko, eth Pharao ka unnen neggi, ninck kaje temma saissis se jöh weren,
 2. Ninck kaje, seitzi lehhemat tullit jöh sissest ülles, neht ollit häht netta ninck lehhawat, ninck söihit ¤suhre haina sissen.
 3. Enge kaje, seitzi töist lehhemat tullit ülles perrast noiht jöh sissest, neht ollit kurjat netta ninck lahhet, ninck saissit noihde lehhemite man, kumbat häht ollit netta ninck lehhawat. Ninck Pharao saih unnest erra.
 4. Ninck neht lehhemmat kumbat kurjat ollit netta, ninck lahhet, söihit neiht seitzi lehhemmat, kumbat häiht ollit netta ninck lehhawat, erra; Ninck Pharao saih unnest erra
 5. Temma uinas enge jelles maggama, ninck neggi töist körra unnen, Ninck kaje: seitzi päiht tullit ütte körse pähl ülles, neht ollit teuwet ninck häht.
 6. Ninck kaje, seitzi penikeisst, ninck se ¤päiwanöstmisse tuhle allan errapelcketut päiht tullit ülles perrast neiht
 7. Ninck neht penekeisst päiht nehlsit neiht seitzi padjat ninck teuwet päiht erra, ninck Pharao saih unnest erra, kaje sihs olli se ütz unne.
 8. Hohmikult enge sünni, eth temma meel olli kurbalick, ninck temma lähatis, ninck kutzus keick techtmoistjat ninck keick tarckat Egypti mahlt, ninck ütli neihle sedda unnt ülles, enge is keddakit wöis tedda üllesmoista Pharao ehn.
 9. Sihs ütli neihde kelrimehste pähmehs Pharao wasto ninck laus: Minna melleta tähmba omma patto.
 10. Kun Pharao wehhane olli ommi sullaste pähle, ninck panni Minno höidmisse sisse se Hofmeistri koddohe, Minno ninck neihde Beckrite pähmehst.
 11. Sihs neggime meije unnen üttel öhl Minna ninck temma, iggamehs neggi omma unnt omma essi moistusse perra,
 12. Ninck sähl olli ütz Ebrei pois mejje man se Hofmeistri sullane, tohle ütlime meije sedda, ninck temma moistis meille meije unnt ülles, ninck moistis iggamehelle ni kui temma unne olli olnut.
 13. Ninck ninda kui temma meille moistis, ninda sünni ka. Minna panti jelles Minnu ammite pähle, ninck temma pohti ülles.
 14. Sihs lähhatis Pharao ninck kutzus Josephit, ninck nemmat lascksit tedda noppeste se hauwa sissest welja, ninck temma leickas ommat juhkset, ninck panni töist reuwat pähle, ninck letz Pharao mannu.
 15. Ninck Pharao ütli Josephi wasto: Minna olle ütte unnt nennut, ninck ej keddakit wöib sedda ülles moistma, Minna kuhle enge Sinnu perrast, kun Sinna ütte unt kuhlet, eth Sinna wöit sedda üllesmoista.
 16. Sihs kostis Joseph Pharao wasto ninck laus: Ei olle seh Minnu käjen mitte, Jumal andko Pharaoille häht tehda.
 17. Ninck Pharao ütli Josephi wasto: Minna neggi unnen, kui saissi minna se jöh were pähl.
 18. Kaje sihs tullit seitzi lehhawat lehhemmat ninck häiht netta jöhst ülles, ninck söihit suhre haina sissen.
 19. Sihs tullit töist seitzi lehhemat ülles perrast noiht, neht ollit lahhet, ninck wäje kahn kurjat netta, ninck koiwat. Ei olle Minna weel keickel Egypti mahl sharnazet nennut kui nah, kumbat ni kurjat ollessit.
 20. Ninck neht kurjat ninck lahhet lehhemat söihit neiht seitzi esimetzet lehhawat lehhemmat erra.
 21. Ninck eth neht küll noihde kötto sisse tullit, is olle kummandakit mitte tundma, eth nemmat neihde köttun ollit: Sest nemmat ollit ni kurjat netta kui enneki. Sihs saih Minna unnest erra.
 22. Minna neggi enge jelles unnen: kaje, seitzi päiht tullit ülles ütte körsse pähl, neht ollit teuwet ninck häht.
 23. Jelles kaswasit seitzi päh perrast noiht, neht ollit koiwat, ninck se päiwanöstmisse tuhle allan errapelcketut
 24. Ninck neht penikeisset päh, nehlsit neiht seitzi häiht päh erra, Minna olle sedda küll neihle techtmoistjille üttelnut, enge ei keddakit wöib Minnulle seh üttelda.
 25. Sihs ütli Joseph Pharao wasto: Pharao unne om ütz unne. Jumal annab Pharaoille tehda, mes temma tahhab tetta.
 26. Neht seitzi häht lehhemat ommat seitzi ahjastaick, Ninck neht seitzi häht päh, neht ommat ka seitzi ahjastaick, ܜtz unne om seh.
 27. Ninck neht seitzi kurjat ninck penekeisst lehhemat, kumbat perrast noiht ülles tulnut ommat, neht ommat ka seitzi ahjastaick, ninck neht seitzi tühhat errapelcketut päh sahwat seitzi nelgeahjastat olla.
 28. Seh om se sönna, mea Minna ütli Pharao wasto: Jumal om Pharaoille neggetanut, mea temma tahhab tetta.
 29. Neggezu, seitzi ahjastaick sahwat tulla, kun suhrt willi keickel Egypti mahl sahb olla
 30. Perrast noiht enge sahwat seitzi nelgeahjastat tulla, ninck keick mea lihjalt om olnut, sahb erraunnutut sahma Egypti mahl, se nelg enge sahb sedda maht errahuckada
 31. Ninck se lihkwillj ej sah mah sissen mitte tundma olla, sesamma nelge perrast perrametzel aijal, sest se sahb suhr olla wäje kah.
 32. Eth enge se unne jelles tulnut om Pharao ette töisel luggul, om, eth jumala pohlest se assj kindj om, ninck jumal rühheb sedda teggema.
 33. Sihs kajeko nüd Pharao ütte tarcka ninck moistlicko mehe perra, ninck pancko toht ülle Egypti maht.
 34. Ninda tegko Pharao, ninck pancko mah sullaset ülle se mah, ninck wötko sedda wihgent Egypti mahl ülle neiht rickat ahjastat.
 35. Eth nemmat keicke rohga ülle neihtsinnazet häiht ahjastat kumbat tullewat kogko panckut, ninck panckut terra kogko Pharao käjede alla, neihde lihnude sissen ruhwas, ninck höidkut sedda.
 36. Ninck se rohg olcko selle mahle tallalle pantut neihde seitzi nelgeahjastade wasto, kumbat ülle Egypti maht sahwat tulla, eth se mah ei lähha hucka nelge.
 37. Seh sönna olli Pharao ninck keickede temma sullaste tutta perrast häh,
 38. Sihs ütli Pharao ommi sullaste wasto: kas leuwas ka töine sehsharnane mehs, kenck sissen jumala waim om?
 39. Ninck Pharao laus ¤ Josephi wasto: Kunna jumal Sinnulle nisugkust tehda andnut om, sihs ej olle ej üsseki mehs ni tarck ninck ni moistlick kui Sinna ollet.
 40. Sinna peat ülle Minnu koddo ollema, ninck Sinnu sönna perra peab keick Minnu rahgwas ellama, Minnu kunningalickust tohlist enne tahha Minna suhremb olla Sinno.
 41. Ninck Pharao ütli Josephi wasto: Neggezu Minna olle Sinno ülle keick Egypti maht pannut.
 42. Ninck wöttis omma sörmust omma käje pählt erra, ninck panni sedda Iosephi kettehe, panni temmalle kah walcket sihdereuwast selgehe, ninck ütte kuld hahhila kahlahe,
 43. Ninck istutis temma se töise tölla pähle, kumb temmal olli, ninck temma ehn heickati welja: Minna ¤lasse kummardama; Ninck eth temma pannas ülle keick Egypti maht.
 44. Ninck Pharao ütli Josephi wasto: Minna olle Pharao, ninck ilma Sinnuta ej pea keddakit omma kette echk omma jalga üllestöstma keickel Egypti mahl.
 45. Ninck Pharao kutzus temma nimme: Sallade asjade moistjas, ninck anni temmalle Asnath Potiphera se Onnu Pappi tüttara naises. Ninck Joseph keuwi welja ülle Egypti maht.
 46. Joseph enge olli se kolmkümne ahjasta pähl, kun temma Pharao se Egypti kunninga ehn saisis, ninck letz Pharao ehst welja, ninck keuwi lebbi keick Egypti maht.
 47. Ninck se mah teggi ¤(wilja) ülle neiht seitzi rickat ahjastat peoteuwill (terrast)
 48. Sihs wötsit nemmat keick sedda rohga ülle neiht seitzi ahjastat kumbat ülle Egypti maht ollit, kogko, ninck pannit seh neihde lihnude sisse, igga lihna sisse panti seh rohg sest nurmest, kumb temma ümber olli.
 49. Ninck Joseph panni wäje kah paljo terra kogko, ni kui se lihw sest merrest, seni kui kahn löppeti luggema: Sest, sähl is olle ennamb arwo.
 50. Ninck Josephille sünnisit katz poicka enne kui se nelg aick tulli, noiht kandis temmalle Asnath, Potiphera se Onnu Pappi tüttar, ilmalle.
 51. Ninck temma kutzus se esimest sündinu nimme Manasses; Sest (temma ütli): Jumal om Minno lascknut erraunnutama keick Minnu murre, ninck keick Minnu Issa koddo.
 52. Se töise nimme kutzus temma Ephraimmis; sest (temma ütli): Jumal om Minno lascknut sohjema Minnu waiwa mahl.
 53. Neht seitzi rickat ahjastat enge, kumbat Egypti mahl ollit, saihit ütte otza.
 54. Ninck neht seitzi nelgeahjastat nackasit tulla, ni kui Joseph üttelnut olli; Ninck keickil maihl saih nelg, enge keickel Egypti mahl olli leib.
 55. Kun nüd keick Egypti mah kah nelge kannatis, tennitis se rahgwas Pharao pohle leiba perrast. Sihs ütli Pharao neihde Egyptiliste keickede wasto: Mincket Iosephi mannu, tegket mea tah teille ütleb.
 56. Kui nüd nelg olli ülle keick se mah, sihs teggi Joseph keick wallalles mea neihde sean olli, ninck müih neihle Egyptilissille terra. Se nelg enge letz suhres Egypti mahl.
 57. Ninck keick mahjlm tulli Egypti mahle Iosephi mannu terra ostma: Sest se nelg olli suhr ülle keicke mahjlma.

Se katz ¤neljadkümnes Capittel. Cap. 42.

 1. Kui enge Jaakob neggi, eth Egypti mahl terra olli ¤mühma, ütli temma omma pojade wasto: Mes kajete teije weel?
 2. Ninck laus: Minna kuhle eth Egypti mahl terra mühwas, Mincket allahe ¤senna, ninck ostket meille sählt, eth meije allal jähme, ninck ei kohleme mitte.
 3. Sihs letzit Josephi kümme weljet alla, Egypti mahlt terra ostma.
 4. Benjaminnit enge Josephi welje is lähhata Jaakob mitte temma weljede kahn, sest temma mötli: eth temma pähle mas ej tulle ütz kurjus.
 5. Sihs letzit Israelli pojat terra ostma töiste sean kumbat kahn letzit: Sest Kanaanni mahl olli nelg.
 6. Iosephill enge olli se meelewald ülle seh mah, se müih keickelle rahgwalle se mah sissen terra. Sihs tullit temma weljet, ninck kummardasit temmalle pösse pähle mahle,
 7. Ninck Ioseph neggi ommat weljet, ninck tundis nemmat, ninck panni hendast wöhras neihde wasto, ninck könnelli kangeste neihde kahn, ninck laus neihde wasto: kust ¤teije tullete? Nemmat ütlit: Kanaanni mahlt, leiba ostma.
 8. Joseph tundis küll ommat weljet, nemmat enge is tunne temma mitte.
 9. Sihs melletis Joseph neiht unnet kumbat temma neihde perrast nennut olli, ninck laus neihde wasto: Teije ollete Kajejat, ollete tulnut kajema kus se mah wallal om.
 10. Nemmat enge ütlesit temma wasto: Ei mitte auwus Isand; enge Su sullaset tullewat terra ostma,
 11. Meije olleme keick ütte mehe pojat, meije olleme waggat, ei olle Su sullaset mitte kajejat.
 12. Temma enge ütli neihde wasto: Ei mitte enge teije ollete tulnut kajema kus se mah om wallal.
 13. Nemmat ütlesit: Meije Sinnu sullaset olleme katztöistkümment wellizet, ütte mehe pojat Kanaanni mahl, ninck se perramenne om weel nüd ka meije Issa man, ütz enge ej olle ennamb.
 14. Sihs ütli temma neihde wasto: Se ep se om, mea Minna ütli teije wasto, kun Ma ütli: teije ollete kajejat.
 15. Seh kah peate teije kajetut sahma; Pharao ello wasto, ej pea teije seht mitte erra minnema, teije wähemb welli tulcke ennist sehja.
 16. Lähataket teije seast ütte, eth temma teije welje tohke, teije enge peate wangin jähma. Sihs peawat teije sönnat awwalickus sahma, kas teije töttelickut ollete. Kui ej mitte, Pharao ello wasto, sihs ollete teije kajejat.
 17. Sihs panni temma nemmat höidma kolmepäiwa aicko.
 18. Kolmandal päiwal ütli Joseph neihde wasto: Kui teije tahhate allal jähda, sihs tegket ninda: Sest Minna pelje jumalat.
 19. Ollete teije waggat, sihs peab ütz welli teije seast höidmisse koddun keuwtetut jähma, teije enge mincket ninck tohket ostut terra koddohe se nelge perrast.
 20. Ninck tohket omma wähemba welje minnu mannu, sihs peab teije sönna ussutut sahma, eth teije ej kohlete erra. Ninck nemmat teggit ninda.
 21. Sihs ütlesit nemmat ütz töise wasto: Töttelickult, meije olleme sühdleiset meije welje perrast, kun meije neggime temma henge ahhastusst, kun temma meit ni heldete palwalli, meije enge is wötta temma palwet. Seperrast tulleb nüd se ahhastus jelles meije pähle.
 22. Ruben kostis neihle ninck laus: Eis Minna ütli teije wasto, kun Ma ütli errategket hennelle patto se poise wasto, ninck teije is wötta Minnu sönna, Neggezu, kui nüd temma werre perran otzetas.
 23. Ninck nemmat is tehja mitte eth Ioseph kuhli: Sest ütz Tolck könnellis neihde wahjel.
 24. Sihs kähndis temma hendast ümber neihde mant erra ninck itkis. Temma tulli enge jelles neihde mannu, ninck könnelli neihde kahn, ninck wöttis neihde seast Simonit, ninck keuwtis toht neihde silmade ehn
 25. Sihs kesckis Joseph neihde kottit teuws terra wallama, ninck iggamehe rahha jelles temma kotje sisse pannema, ninck neihle rohga teggema teh pähle. Ninck ninda tetti neihle.
 26. Sihs töstsit nemmat omma terra ommi Eselite selgehe, ninck letzit sählt erra.
 27. Üœtz enge pähstis omma kotje wallales öh majan, ommalle Eselille söhma teggema, ninck neggi omma rahha omma kotje suhn ollewat.
 28. Ninck ütli omma welje wasto: Minnu rahha om Minnulle jelles taggase sahnut: Neggezu, sähl om se Minnu kotje sissen. Sihs karchis neihde söame, ninck nemmat werrisesit, ninck ütlesit ütz töise wasto: Mincksperrast om jumal meille nisugkust tennut?
 29. Kui nemmat enge Jacobbi omma Issa mannu tullit Kanaanni mahle, ütlesit nemmat temmalle ülles keick mea neihle sahnut olli, ninck ütlesit:
 30. Seh mehs kell ülle toht mah meelewald om könnelli kangete meije wasto, ninck panni meit toh mah ¤errakajejis.
 31. Meije ütlime enge temma wasto: Meije olleme waggat, meije ej olleme mitte errakajejat,
 32. Meije olleme katztöistkümment wellizet meije Issa pojat, ütz ej olle ennamb, ninck se wähemb om weel tähmba meije Issa man Kanaanni mahl,
 33. Temma Enge ütli meije wasto; (tah mehs, ken toh mah Isand om): Seh man tahha Minna tehda, kui teije waggat ollete: jetket ütte welje teije seast Minnu man, ninck wötket sedda söhke teije koddo ¤tarbis ninck mincket erra.
 34. Ninck tohket omma nohremba welje Minnulle sehja, sihs wöj Minna tehda, eth teije ej olle errakajejat, enge ollete waggat; sihs tahha ka Minna teije welje teille wallales anda, ninck teije wöite sehl mahl kaupelda.
 35. Se sünni enge, kun nemmat ommat kotjet erratühhandasit, kaje sihs olli iggamehe pungakenne temma kotjen, ninck nemmat neggit omma rahha pungakeisset ollewat, nemmat ninck neihde Issa, ninck peljesit.
 36. Sihs ütlis Jaakob neihde Issa neihde wasto: Teije teete Minno Minnu latzist Ilma; Joseph ej olle ennamb; Simeon ej olle ennamb, ninck Benjaminnit tahhate teije ka errawötta: Se tulleb keick Minnu kahlahe.
 37. Ruben enge ütlis omma Issa wasto, ninck laus: Tappe Minnu katte pojat erra, kui Minna tedda ej toh Sinnulle jelles kettehe.
 38. Temma enge ütli: Minnu poick ej pea mitte teije kahn alla minnema. Sest temma welli om jo errakohlnut, ninck temma om ützend allal jähnut; kui temma pähle ütz kurjus peas putma seh teh pähl, kumba teije lähte, sihs sahhessite teije Minnu halla päht murre kahn hauwa sisse sahta.

Se ¤kolmwihgentkümnes Capittel. Cap. 43.

 1. Se nelg enge ¤olli suhr mah pähl.
 2. Ninck se sünni, kun neihle löppi sedda ostut terra söhma, kumba nemmat Egypti mahlt tohnut ollit, ütlis neihde Issa neihde wasto: Mincket jelles, ostket meille weitokesst ¤terra leibas.
 3. Sihs ütli Juhda temma wasto; ninck laus: toh mehs wannus meije wasto wäje kah ninck laus: Ei pea teije Minnu silmade ette mitte tullema, kui teije wellj ej olle teije kahn.
 4. Oms sihs eth Sinna tehjat meije welje meije kahn lähhatada, sihs tahhame meije alla minna, ninck Sinnulle terra osta leibas.
 5. Kui Sinna enge ej lähhatat tedda mitte, sihs ej wöj meije mitte alla minna: Sest seh mehs ütli meije wasto: Ei pea teije Minnu silmade ette mitte tullema, kui teije welli ej olle teije man.
 6. Sihs ütli Israel: Mincksperrast ollete teije ni kurjaste wasto Minno tennut, eth teije selle mehelle tehda annite, eth teill weel ütz welli om.
 7. Nemmat ütlesit: Se mehs küssi wäje kah meije perra, ninck meije sugkuwössade perra, ninck laus: kas om teill se Issa weel allal? Oms teill weel ütz welli? Sihs kostsime meije temmalle neihdesinnazede sönnade pähle, kuis wöissime meije tehda, eth temma sahhes üttelda: tohket omma welje tenna alla.
 8. Ninck Juhda ütli Israelli omma Issa wasto: Eth Sa lähhata sedda poist Minnu kahn, eth meije ülles olleme, ninck lähme teh pähle, eth meije allal jähme, ninck ej kohle mitte erra, ni meije, ni Sinna, ni meije tillokeisset.
 9. Minna tahha tedda omma käje pähle wötta, Minnu käjest peat Sinna temma otzma, kui Minna tedda ej toh jelles Sinnulle kettehe, ninck ej panne tedda Sinnu silmade ette, Sihs peab Minnul se wigka ollema eales Sinnu wasto.
 10. Sest, ollessime meije mitte aicko wihtanut, meije ollessime nüd jo katz körra jelles ümber taggase tulnut.
 11. Sihs ütli Israel neihde Issa neihde wasto: Oms sihs ninda, Oj! sihs tegket sedda, wötket ¤sest auwsambast seh mah wiljast teije rihsta sisse, ninck wihket selle mehelle kosti, ütte weittokesst Balsammit, ninck ütte weittokesst mette, kallist rochto, ninck Myrra, ninck pächkelit, ninck Mandelit.
 12. Ninck wötket töist rahha hennesse kahn, ninck toht rahha ka, mea taggase tohtut om teije kotjede suhn wihket ka jelles hennesse kahn, mas om se ütz hessuminne.
 13. Wötket ka omma welje ninck olcket ülles, ninck mincket jelles toh mehe mannu.
 14. Se keickeweggew jumal enge andko teille armo toh mehe ehn, eth temma teille wallales lascke teije töist welje, ninck Benjaminnit ka. Minna enge olle ni kui ollessi Minna puhhas ommist latzist ilma.
 15. Sihs wötsit neht mehet seddasamma kosti, ninck wötsit katte rahha hennesse kah, ninck Benjaminnit, ninck ollit ülles, ninck letzit Egypti mahle, ninck tullit Iosephi ette.
 16. Sihs neggi Ioseph sedda Benjaminnit neihde kahn, ninck ütlis se mehe wasto, ken ülle temma koddo olli: Wih neiht mehet koddohe, ninck tappe, mea söhkes om tappema, ninck tee walmis, sest neht mehet peawat launan Minnu kahn söhma.
 17. Ninck se mehs teggi kui Ioseph olli üttelnut, ninck weih neiht mehet koddohe.
 18. Nemmat peljesit enge, eth nemmat Iosephi koddohe wihtut saihit, ninck mötlit: Se rahha perrast, mea jelles meije kotjede sisse tulnut om esimalt, sahme meije sehnna wihtut, eth temma se meije pähle kähnko, ninck tücko meije pähle, ninck wötko meit sullasis hennesselle, ninck meije Eselit ka.
 19. Sihs astsit nemmat se mehe mannu, ken ülle Iosephi koddo olli, ninck könnelit temma kahn se koddo usse ehn,
 20. Ninck ütlesit: Armas Isand; Meijeme ollime küll alla tulnut esimalt rohga ostma,
 21. Kui meije enge öh maja sisse tullime, ninck ommat kotjet wallales pähstsime, sihs olli iggamehe rahha temma kotjen; meije omma rahha omma möhto perra, Ninck meije olleme seh jelles ümber tohnut hennesse kahn.
 22. Meije olleme ka töist rahha hennesse kahn tohnut rohga ostma, ej tehja meije mitte, kes meije rahha meije kotjede sisse pannut om.
 23. Temma enge ütli: Olcket rahwul, errapeljeket mitte: Teije jumal ninck teije wannambite jumal om teille salla nöuwo teije kotjede sisse andnut, teije rahha om Minnulle sahnut. Ninck temma töih Simeonnit usse neihde mannu.
 24. Sihs letz se mehs neihde kahn Iosephi koddohe, ninck anni wette, eth nemmat ommat jallat mössusit; anni ka neihde Eselille söhma.
 25. Ninck nemmat teggit sedda kosti walmis, senni kui Joseph tulli launan; Sest nemmat ollit kuhlnut, eth nemmat sähl peassit leiba söhma.
 26. Kui nüd Ioseph kohhe tulli, weihit nemmat sedda kosti, kumb neihl käjen olli temmalle kettehe se koddo sisse, ninck kummardasit temma ehn mahle.
 27. Ninck temma terwetis nemmat, ninck laus: Kas om teije Issa terwe, se wannamb, kumba perrast teije Minnulle ütlite? kas ellab temma weel?
 28. Nemmat ütlesit: Terwe om weel meije Issa Sinnu sullane, temma ellab weel. Ninck kummardasit päh kah, ninck keicke Ihu kah.
 29. Sihs töstis temma ommat silmat ülles, ninck neggi Benjaminnit omma welje, omma Emma poicka, ninck laus: kas om seh teije wähemb wellj, kumba perrast teije Minnulle ütlite? Ninck laus: Jumal olcko Sinnulle armolick Mu poick.
 30. Ninck Ioseph rüchkis, sest temma arm leggis ülles omma welje wasto, ninck otzis, kus temma wöis itkeda, ninck letz Kambrihe, ninck itkis sähl.
 31. Temma mösckis enge omma pallet, ninck tulli usse, ninck piddi hendast kangeste, ninck laus: Pancket leiba.
 32. Sihs pannit nemmat temmalle erralle, ninck neihle erralle, ninck neihle ka Egyptilissille, kumbat temma kahn söihit, erralle.¤ Sest neht Egyptileisset ei wöi mitte neihde Ebreeliste kahn leiba sühwa: Sest se om neihle Egyptilissille ütz hirm.
 33. Ninck nemmat istsit temma wasto, se esimestsündinut omma esimestsünnimisse perra, ninck se wähemb seperra kui temma wähemb olli, ninck neht mehet immetellit ütz töise wasto.
 34. Ninck se söhke tohti temma ehst neihde ette, Benjaminnille enge tohti wihskörra ennamb, kui muihle keickille, ninck nemmat jöihit, ninck saihit johbnus temma kahn.

Se Nelliwihgentkümnes Capittel. Cap. 44.

 1. Ninck temma kesckis toht, ken ülle temma koddo ollj, ninck laus: Teuwta neihde mehste kotjet ruhwa kahn, ni kui nemmat wöiwat wihja, ninck panne iggamehe rahha temma kotje suh sisse,
 2. Ninck Minnu bickeri, sedda höbbe bickeri, panne se wähemba kotje sisse, se rahha kah temma terra ehs. Tah teggi Josephi sönna perra, kui seh üttelnut olli.
 3. Hohmikult kun walcke saih, sihs lasseti neht mehet erra, essi nemmat neihde Eselide kahn,
 4. Kui nemmat enge se lihna sissest welja tulnut ollit, ninck is olle weel kauwan mitte, sihs ütli Joseph seh mehe wasto, ken ülle temma koddo olli: Olle ülles, aija neihde mehste perran, ninck kun Sa neihde mannu saht, sihs ütle neihde wasto: Mincksperrast ollete teije kurja massanut häh ehs.?
 5. Eis se olle seh, kumba sissest Minnu Isand johb, ninck moistab sähl sissest ülles? Eis se kurrj olle, mea teije tennüt ollete?
 6. Seh saih neihde mannu, ninck ütli neihtsinnazet sönnat neihde wasto:
 7. Nemmat ütlesit enge temma wasto: kuis ütleb se Isand ninda? höidko jumal, eth Sinnu sullaset peassit ninda teggema.
 8. Neggezu, sedda rahha, mea meije leuwdnut olleme ommi kotjede suhn, töihime meije Sinnulle Kanaanni mahlt jelles taggase, kuis peassime meije Sinnu Isanda koddust sihs höbbe echk kulda warrastama?
 9. Kenck man temma leuwtut sahb Sinnu sullaste sean, seh sahko errahuckatut, meije ka tahhame selle Isandalle sullasis olla.
 10. Temma ütli: häh küll, olcko se ninda kui teije ütlete: Kenck mann temma leuwtut sahb, seh olcko Minnulle sullases, teije enge peate waggat ollema.
 11. Sihs rüchksit nemmat, ninck igga mehs tömbas omma kotje maha, ninck pähstis sedda wallales.
 12. Ninck temma otzis ümber ninck nackas sest suhrembast, ninck jetti jelle se wähemba man, sihs leuwti se bickr Benjaminni kotjen.
 13. Sihs kiscksit nemmat ommat reuwat, ninck iggamehs panni sedda kohrma omma Eseli pähle, ninck letzit jelles taggase lihnahe.
 14. Ninck Juhda letz ommi weljede kahn Iosephi koddohe, sähl olli seh weel, ninck lammehesit temma ehn maha.
 15. Sihs ütli Ioseph neihde wasto: Mes töh om seh mea teije tennüt ollete? Eis teije tehja mitte, eth sharnane mehs kui Minna olle wöib moistma?
 16. Ninck Juhda ütli: Mes peame meije se Isanda wasto üttelma? Mes peame meije könnelma? ninck kui peame meije hendast öigkes teggema? Jumal om Sinnu sullaste patto leuwdnut. Kaje, sehn olleme meije selle Isandalle sullasis, ni meije, ni tah kenck käjen se bicker leuwtut om.
 17. Temma ütli: Höidko jumal, eth Minna seh peassi teggema: Toh mehs kenck käjen se bicker leuwtut om, toh olcko Minnull sullases, teije enge, mincket teije rahwo kah ülles tejje Issa mannu.
 18. Sihs astis Juhda temma mannu ninck laus: Minnu armas Isand, eth Sa lasse omma sullast ütte asja se Isanda körwade wasto könnelma, ninck erra olle wehane Su sullase pähle: Sest Sinna ollet ni kui Pharao.
 19. Se Isand küssi ommilt sullasilt, ninck laus: Kas om teill ütz Issa echk ütz welli,
 20. Sihs ütlime meije se Isanda wasto: Meill om ütz wanna Issa ninck ütz wähekenne pois temma wannal eal sündinut, ninck temma welli om jo errakohlnut, tah om ützend allal jähnut ommalt Emmalt, ninck se Issa peab tedda armsaste.
 21. Ninck Sinna ütlesit ommi sullaste wasto: Tohket tedda Minnulle alla, Minna tahha temmalle armo neggetada.
 22. Meije enge ütlime, se Isanda wasto: Ei wöi se poisekenne omma Issa mitte maha jetta, peas temma omma Issa mahha jetma, sihs kohles Se erra.
 23. Sihs ütlit Sinna ommi sullaste wasto: Kui teije wähemb welli ej tulle alla teije kahn, sihs ei pea teije ennamb mitte minnu silmade ette tullema.
 24. Sihs sünni, kun meije ülles tullime, meije Issa Su sullase mannu, ninck ütlime temmalle se Isanda sönnat,
 25. Sihs ütli meije Issa; Mincket jelles ninck ostket meille ütte weittokest rohga,
 26. Meije enge ütlime: Ei wöj meije mitte alla minna. Kui meije wähemb welli meije kahn om, sihs tahhame meije alla minna: Sest meije ej wöj tah mehe silmade ette mitte tulla, kui meije wähemb wellj ej olle meije kahn.
 27. Sihs ütli Sinnu sullane meije Issa meije wasto: teije tehjate, eth Minnu naine Minnulle katz om ilmalle kandnut.
 28. Ninck se töine letz Minnu mant welja, sihs ütteltas, temma ei olle muihto kui erramurdtut enne, ninck Minna ej olle seni ajani tedda weel mitte jelles nennut.
 29. Kui teije sihs sedda ka Minnu silmade ehst errawöttate, ninck temma pähle tulles ütz kurjus, sihs wihsite teije Minnu halla päht murre kahn hauwa sisse.
 30. Seperrast kui Minna peassi Sinnu sullase Minnu Issa mannu tullema, ninck se pois is olles mitte meije kahn, ninck temma heng saisab seh henge pähl enne;
 31. Sihs sahhes sahma, kun temma sedda poist is näges mitte, eth temma errakohles, ninck Sinnu sullaset sahhessit Sinnu sullase meije Issa halla päht waiwa kahn hauwa sisse wihja.
 32. Sest Sinnu sullane om sedda poist käje pähle wötnut Minnu Issa mant, ninck laus: Kui Minna ej toh jelles tedda Su mannu, sihs peab se Minnu wigka minnu Issa wasto ollema eales.
 33. Seperrast, Eth Sa lasse omma sullast se pöise assemel sehn jähda selle Isandalle sullases, eth se pois ülles mincke ommi weljede kahn.
 34. Sest, kui wöj Minna ülles minna omma Issa mannu, kui se pois ej olle minnu kahn; Ei wöj Minna mitte netta sedda kurjust, kumb Minnu Issa pähle sahhes tulla.

Se wihswihgentkümnes Capittel; Caput 45

 1. Sihs is wöj Joseph ennamb hendast mitte kindi piddada keickede ehn, kumbat temma ümber ollit, ninck temma heickas: lascket iggamehst Minnu mant ussehe ¤minna. Ninck is jäh keddakit temma man, kun temma hendast ommi weljede wasto tutwas anni.
 2. Ninck temma nackas itkma hähle kahn, ninck neht Egyptileiset kuhlit seh, ninck Pharao koddo kuhli seh ka.
 3. Ninck Ioseph ütli ommi weljede wasto: Minna olle Ioseph, Kas ellab Minnu Issa weel? Temma weljet enge is wöj temmalle middakit kostma, sest nemmat heitsit erra temma ehst.
 4. Sihs ütli Joseph ommi weljede wasto: Eth astket Minnu mannu. Ninck nemmat astsit mannu. Ninck temma ütli: Minna olle Ioseph teije welli, kumba teije Egypti mahle ollete mühnut.
 5. Nüd enge erraolcko teill mitte haicke meel, erraolcko seh ka mitte ¤wehas teije meelest, eth teije Minno sehha erramühnut ollete: Sest Jumal om Minno teije ehl sehha lähhatanut, eth temma teit allal peake.
 6. Sest nüd ommat katz ahjastaick, eth nelg om olnut mah pähl, ninck ommat weel wihs ahjastaick, kun ej üsseki kündiminne echk pöiminne sahb olla.
 7. Sihs om Jumal Minno teije ehl lähhatanut, eth temma teijest allal peake mah pähl, ninck peake teijest ellawat suhre pähstmisse kahn.
 8. Seperrast ej olle teije Minno mitte tenna lähhatanut, enge Jumal, ninck om Minno Pharaoille üttes Issas andnut, ninck keickelle temma koddulle üttes Isandas, ninck üttes Wallizejas ülle keick Egypti maht.
 9. Rüchket, ninck mincket ülles Minnu Issalle, ninck üttelket temmalle: Ninda ütleb Joseph Sinnu poick: Jumal om Minno ülle keick Egypti maht üttes Isandas pannut, tulle alla Minnulle, ninck erra ohta mitte.
 10. Sinna peat Gosenni mahl ellama, ninck liggi Minnu man ollema, Sinna ninck Sinnu latzet, ninck Sinnu latzede latzet, Sinnu lambat ninck Sinnu töppras, ninck keick mea Sinnul om.
 11. Sähl tahha Minna Sinno teuwta. Sest wihs ahjastaick om weel nelge aick, eth Sa ej lähhat hucka, Sinna ninck Sinnu koddo, ninck keick mea Sinnul om.
 12. Neggezu, teije silmat neggewat, ninck Minnu welje Benjaminni silmat, eth Minna suh kah teije kahn könnele.
 13. Sihs wihket Minnu Issalle tehda keick Minnu auwo Egypti mahl, ninck keick mea teije nennüt ollete, ninck rüchket, tohket Minnu Issa alla sehha.
 14. Ninck temma lammehis ümber Benjaminni kahla, ninck itkis, ninck Benjamin itkis temma kahla ümber.
 15. Ninck temma anni keickille ommille weljille suht, ninck itkis neihde pähle. Perrast sedda könnelit temma weljet temma kahn.
 16. Ninck se helle wihti Pharao koddohe, ninck üttelti: Josephi weljet ommat tülnut, ninck Pharaonille olli seperrast häh meel, ninck temma sullasille.
 17. Ninck Pharao ütli Josephi wasto: ܜtle ommille weljille, tegket sedda: pancket kohrmat teije töppraste pähle, ninck mincket, eth teije Kanaanni mahle tullete,
 18. Ninck wötket omma Issa, ninck omma koddo, ninck tulcket alla minnu mannu, Minna tahha teille sedda keickparrambat mah anda Egypti mahst, eth teije se mah wegge peate söhma.
 19. Ia Sinnulle ¤olcko kessütut: Tegket sedda, wötket hennesselle Egypti mahlt rattat teije tillokeiste ninck teije naiste tarbis, ninck pancket omma Issa sähl pähle, ninck tulcket.
 20. Errakajeket mitte teije rihsta, sest keicke Egypti mah hüwwe peab teije perral ollema.
 21. Sihs teggit Israelli pojat ninda, ninck Ioseph anni neihle rattat Pharao kessu perra, ninck anni neihle rohga teh pähle.
 22. Ninck anni neihle keickille ütte wastse reuwast, iggamehelle, Benjaminnille enge anni temma kolm sadda tenga, ninck kolm wastset reuwast.
 23. Ninck ommalle Issalle lähhatis temma selsammal hawal kümme Eselit, kumbade selgen olli sest hüwwest mea Egypti mahl om; ninck kümme Eselit, kumbade selgen olli terra, ninck leiba ninck rohg ommalle Issalle teh pähle.
 24. Ninda sahtis temma ommat weljet erra, eth nemmat teh pähle lähhassit, ninck ütli neihde wasto: Errarihjelcket mitte teh pähl.
 25. Sihs letzit nemmat Egypti mahlt ülles, ninck tullit Kanaanni mahle, Jaakobbi omma Issa mannu
 26. Ninck weihit temmalle tehda, ninck ütlesit: Joseph om weel allal, ninck om ütz wallizeja ülle keick Egypti maht. Enge temma söame olli töisepitte: Sest temma is ussu neihle mitte.
 27. Sihs ütlesit nemmat temmalle ülles, keick mea Ioseph neihde wasto üttelnut olli ¤, ninck temma neggi neiht rattat, kumbat Ioseph lähhatanut olli, tedda weddama. Ninck Jaakobbi neihde Issa nackas jelles ellama.
 28. Sihs ütli Israel. Se om häh küll, eth Ioseph Minnu poick weel ellab, Ma tahha Minna, eth Minna tedda näge, enne kui Minna errakohle.

Se kuhswihgentkümnes Capittel Caput 46.

 1. Ninck Israel letz teh pähle, ninck keick mea temmal olli, ninck tulli Bersabahe, ninck offrizis offrit omma Issa Isaacki jumalalle,
 2. Ninck jumal ütli Israelli wasto ütte neggetamisse sissen tohl öhl, ninck laus: Jaako, Jaakob. Temma ütli: Sehn olle Ma.
 3. Temma ütli: Minna olle jumal Sinnu Issa jumal, errapelje mitte alla minnema Egypti mahle: Sest Minna tahha Sinno sähl üttes suhres mahilmarahgwas tetta.
 4. Minna tahha Sinnu kahn allaminna Egypti mahle, Minna tahha ka Sinno jelles ülles tuhwa, ninck Ioseph peab omma kette Sinnu silmade pähle pannema.
 5. Ninck Jaakob olli ülles Bersabast. Israelli pojat enge weihit Jaakobbit omma Issa, ninck ommat tillokeiset, ninck ommat naiset, noihde rattaste pähl, kumbat Pharao lähhatanut olli tedda weddama.
 6. Ninda wötsit nemmat omma töpprast, ninck omma nöuwo, mea nemmat Kanaanni mahl sohjetanut ollit, ninck letzit Egypti mahle, Jaakob ninck keick temma sugku temma kahn.
 7. Temma pojat ninck temma pojade latzet temma kahn, temma tüttarat, ninck temma pojade tüttarat; ninck keick omma sugku weih temma hennesse kahn Egypti mahle.
 8. Neht ommat Israelli latzede nimmet, kumbat Egypti mahle letzit; Jaakob ninck temma pojat. Jaakobi esimest sündinut olli Ruben.
 9. Rubenni latzet ollit: ¤. Hanoch, Pallu, Hezron, Charmi.
 10. Simeonni latzet ollit: Iemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, ninck Saull ütte Kanaannicko poick.
 11. Lewi latzet ollit: Gerson, Kahh[a]t ninck Merari.
 12. Juda latzet ollit: Ger, Onan, Sela, Perez ninck Zerach. Gerr enge ninck Onan kohlit erra Kanaanni mahl. Ninck Perezi latzet ollit, Hezron ninck Chamul.
 13. Isascharri latzet ollit: Thola, Puah Iob ninck Simron
 14. Zebulonni latzet ollit: Sared, Elan, ninck Jacheleel,
 15. Neht ommat Lea pojat, kumbat temma Jacobbille ilmalle kandis Mesopotamia mahl, ninck Dinah temma tüttar. Keick henget neihst temma pojist ninck temma tüttarist kolmkümment pähle kolm.
 16. Gaddi latzet ollit: Ziphion, Haggi, Suni, Ezbon, Geri, Arodi ninck Areli.
 17. Asserri latzet ollit: Iemna, Ieschwa, Iischwi, Bria ninck Serah neihde sössar. Bria latzet ollit Cheber ninck Malckiel.
 18. Neht ommat Zilpa latzet, kumba Laban Lealle ommalle tüttaralle anni. Tah kandis neihtsinnazet kuhstöistkümment henget Jacobbille ilmalle.
 19. Rahhelli Jacobbi naise latzet ollit: Ioseph ninck Benjamin.
 20. Josephille enge sünnisit Egypti mahl kahn latzet, kumbat temmalle Asnath, Potiphera se Onnu Pappi tüttar Ilmalle kandis, Manasse ninck Ephraim.
 21. Benjaminni latzet ollit: Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Echi, Rosch, Mupim, Hupim ninck Ard:
 22. Neht ommat Rahhelli latzet, kumbat Jacobbille sündinut ommat, keick henget Nelli töist kümment.
 23. Danni latzet ollit: Husim.
 24. Naphthali latzet: Jachzel, Guni, Iezer, Schillem.
 25. Neht ommat Bilha latzet, kumba Laban Rahhellille ommalle tüttaralle anni: tah kandis neihtsinnazet Jakobbille ilmalle, keick henget seitzi.
 26. Keick henget kumbat Jacobbi kahn Egypti mahle letzit, kumbat temma nimmist welja tulnut ollit, Ilma Jacobbi pojade naiset, ollit keick henget kuhs pähle kuhskümment.
 27. Iosephi latzet enge, kumbat temmalle Egypti mahl sündinut ollit, katz henget. Ninda ollit keick henget Jacobbi koddust, kumbat Egypti mahle tullit seitzikümment.
 28. Ninck temma lähhatis Juhdah hennesse ehl Josephille, eth temma ¤oppes temma ehl Gosenni mahle Minnema, ninck temma tulli Gosenni mahle.
 29. Joseph enge panni omma tella ette, ninck tulli ülles ommalle Issalle Israellille wasto Gosenni mahle, ninck kun temma tedda neggi, lammehis temma ümber temma kahla, ninck itkis ammo temma kahla ümber.
 30. Ninck Israel ütli Josephi wasto: Nüd tahha Minna küll kohlda, perrast kui Minna Sinnu silmat nennut olle, eth Sinna weel ellat.
 31. Joseph enge ütli ommi weljede wasto, ninck omma Issa koddo wasto: Minna tahha ülles minna, ninck Pharaonille tehda anda, ninck temmalle üttelda: Minnu weljet ninck Minnu Issa koddo kumbat Kanaanni mahl ollit ommat minnu mannu tulnut,
 32. Sesamma rahgwas enge ommat lambakarjusset, sest nemmat ommat karjarahgwas, omma ka lambat ninck töpprat, ninck keick mea neihl om, ommat nemmat kahn tohnut.
 33. Ninck kun Pharao teit sahb kutzuda, ninck üttelda, mes om teije ammit?
 34. Sihs üttelket: Sinnu sullaset ommat karjamehet latzestsah[ni], ni meije, ni meije wannambat: Eth teije wöite ellada Gosenni mahl. Sest keick karjus om neihle Egyptileisille ütz hirm.

Se seitsiWihgentkümnes Capittel. Caput 47.

 1. Ninck Joseph letz, ninck anni Pharaoille tehda ninck laus: Minnu Issa ninck Minnu weljet, ninck neihde lambat ninck töppras, ninck keick mea neihl om, ommat tulnut Kanaanni mahlt, ninck ommat Gosenni mahl.
 2. Temma olli ka wihs mehst ommi weljede seast hennesse kahn wötnut, noiht weih temma Pharao ette.
 3. Sihs ütli Pharao temma weljede wasto: Mes om teije ammit? Nemmat ütlesit Pharao wasto: Sinnu sullaset ommat lambakarjusset, ni meije, ni meije ka wannambat.
 4. Weel ütlesit nemmat Pharao wasto: Meije olleme tulnut sehl mahl wöhra kombel ellama, sest ej olle üsseki söhke neihle lambille, kumbat Su sullasill ommat; sest se nelg om suhr Kanaanni mahl. Eth Sa lasse sihs, eth Su sullaset Gosenni mahl ellakut.
 5. Sihs ütli Pharao Josephi wasto¤, ninck laus: Sinnu Issa ninck Sinnu weljet ommat nemmat, kumbat tulnut ommat Sinnulle.
 6. Se Egypti mah om Sinnul käjen, kus se parramb paick om sest mahst, sehnna panne omma Issa ninck ommat weljet ellama. Ellakut nemmat Gosenni mahl, ninck kui Sa tehjat, eth neihde sean käwwat mehet ommat, sihs panne nemmat pähmehis ülle Minnu karjat, kumbat Minnull ommat.
 7. Ninck Joseph töih ka Jakobbit omma Issa, ninck lasck tedda saista Pharao ehn, ninck Jaakob önnistis sedda Pharao.
 8. Sihs ütli Pharao Jakobbi wasto: Kui wanna ollet Sinna?
 9. Minnu wöhra ello igga om sadda pähle kolmkümment ahjastaick, wähekenne om ninck kurrj Minnu igga, ninck ej sah mitte Minnu wannambite igga wasto, neihde wöhra ello sissen.
 10. Ninck Jakob önnistis Pharaoit, ninck letz welja temma ehst.
 11. Ninck Ioseph panni omma Issa ninck ommat weljet ellama, ninck anni neihle ütte perrandusst Egypti mahl, kun se parramb paick olli sest mahst, Raemsi mahl, kui Pharao kescknut olli.
 12. Ninck Joseph teuwtis omma Issa ninck ommat weljet, ninck omma Issa koddo keick leiba kahn, seh perra kui neihl tillokeiset ollit.
 13. Is olle enge üsseki leib keickel mahl, sest se nelg olli wäje kah suhr, ninck se Egypti mah, ninck Kanaanni mah waiwati erra sest nelgest.
 14. Ninck Joseph saih keick rahha mea üsseki Egypti mahl ninck Kanaanni mahl leuwti¤ kogko, terra ehs, kumba nemmat ostsit, ninck weih sedda rahha Pharao koddohe.
 15. Se rahha enge löppi erra Egypti mahl, ninck Kanaanni mahl, sihs tullit keick Egyptileiset Josephi mannu ninck ütlesit: Sahta meille leiba kettehe, Mincksperrast peame meije Sinnu silmade ehn errakohlma, seperrast eth se rahha erralöppeb?
 16. Joseph enge ütli: Andket ommat karjat tenna, sihs tahha Minna teile teije karjade perrast anda, perrast eth se rahha löpnut om.
 17. Sihs töihit nemmat ommat karjat Josephi kettehe, ninck Joseph anni neihle leiba hobboste ehs, ninck neihde lambaste ehs, ninck neihde töppra ehs, ninck neihde Eselite ehs: Ninda teuwtis Joseph nemmat leiba kahn toht ahjastaicko, keicke neihde karja perrast.
 18. Kun seh ahjastaick olli erralennut, tullit nemmat temma mannu töisel ahjastal, ninck ütlesit temmalle: Ei wöj meije se Isanda ehn mitte salgada, perrast eth meije rahha om erralöpnut, ninck meije Karjat ommat Sinnu kettehe wihtut, eth meill se Isanda ehn ej olle ennamb middakit käjen, kui meije Ihut enne, ninck meije nurmet.
 19. Mincksperrast peame meije Sinnu silmade ehn errakohlma, ni meije, ni meije nurmet: Osta meit ninck meije nurmet leiba ehs, eth meije ninck meije nurm olleme Pharao sullaset, ninck anna seement, eth meije ellame ninck ej mitte errakohleme, ninck se mah ej sah tühhas.
 20. Ninck Ioseph ostis keick Egypti maht Pharaoille: Sest neht Egyptileiset müihit iggamehs omma nurme erra: Sest se nelg olli käwwa neihde pähl, ninck se mah saih Pharao perralle:
 21. Ninck temma weih sedda rahgwast neihde lihnude sisse üttest Egypti mah otzast töiseni otzani.
 22. Neihde Pappide maiht enge is osta temma mitte: Sest neihle Pappille olli omma ¤kohhus Pharao pohles[t]; Ninda söihit nemmat omma kohhut, mea Pharao neihle anni, seperrast is müh nemmat omma maht mitte.
 23. Ninck Joseph ütli se rahgwa wasto: Neggezu, Minna olle nüd ostnut teit ninck teije nurmet Pharaoille: Sähl om teill seemne, külwaket sedda maht.
 24. Sest wiljast enge peate teije Pharaoille sedda wihgest andma: Nelli ossa peawat teije perral ollema seemne tarbis, ninck ruhwas teille ninck n[o]ihle kumbat teije koddun ommat, ninck teije tillokeissille ruhwas
 25. Sihs ütlesit nemmat: Lasse meit enge ellada, kui meije armo se Isanda ehn lewdnut olleme, olckem küll Pharao sullaset.
 26. Ninda säih Ioseph sedda üttes kochtus seni päiwani ülle Egypti maht, eth Pharaoille se wihges andtut sahb, ilma neihde Pappide nurmet enne, neht is sah Pharao perralle.
 27. Ninck Israel elli Egypti mahl, Gosenni mahl, ninck jäih sähl, teggi sugku ninck saih paljus wäje kahn.
 28. Jaakob enge elli Egypti mahl seitzi töistkümment ahjastaicko, ninck temma igga saih sadda pähle seitzi wihgentkümment ahjastaick,
 29. Ninck Israelli aick tulli, eth temma piddi errakohlma, ninck temma kutzus Iosephit omma poicka, ninck ütli temma wasto: Kui Minna olle armo Sinnu ehn leuwdnut, sihs panne omma kette Minnu nimme alla, ninck tee ni armolickult ninck truwlickult Minnu kahn, eth Sa Minno ej mattat mitte Egypti mahl,
 30. Enge Minna tahha Minnu wannambite man olla, ninck Sinna peat Minno Egypti mahlt errawihma, ninck matma Minno noihde hauwa sissen. Temma ütli,: Minna tahha tetta kui Sinna üttelnut ollet.
 31. Sihs ütlis temma: Wannu Minnulle. Ninck temma wannus temmalle. Israel enge kummardis se wohta pähotza pohle.

Se kattessa wihgentkümnes Capittel Cap. 48.

 1. Perrast seh luggu enge sünni, eth Iosephille sönna tohti: Neggezu, Sinnu Issa om többene. Sihs wöttis temma omma katte pojat hennesse kahn, Sedda Manasse ninck sedda Ephraim.
 2. Sihs wihti Jacobbille sönna, ninck üttelti: Joseph Sinnu poick tulleb Sinnulle. Sihs teggi Israel hendast kanges, ninck istus omma wohda pähl.
 3. Sihs ütli Jaakob ¤Josephi wasto: Se keickeweggew jumal neggetis hendast Minnulle Lutzun Kanaanni mahl ninck önnistis Minno.
 4. Ninck ütlis Minnu wasto: Kaje Minna tahha Sinno sugkulickus tetta, ninck tahha lasckeda Sinno paljus sahda, ninck Sinno üttes rahgwaste hulckas panna, ninck tahha seddasinnaze maht ¤Sinnu sugkulle anda perrast Sinno üttes iggawetzes perrandusses.
 5. Seperrast, neht katz pojat kumbat Sinnulle sündinut ommat Egyptimahl, enne kui Minna Sinnu mannu tulnut olle Egypti mahle, neht olckut Minnu perral, Ephraim ninck Manasse; Ni kui Ruben ninck Simeon olckut nemmat Minnu perral.
 6. Neht latzet enge kumbat Sinna sünnitat perrast neiht olckut Sinnu perral, eth neihl ütz nimme olcko neihde weljede sean neihde perrandusse sissen.
 7. Kun Minna tulli Mesopotamia mahlt kohli Mull Rahhel Kanaanni mahl se teh pähl erra, kui weel ütz würst maht olli Ephrattahe Minnema; tah om Bethlehem.
 8. Sihs neggi Israel Josephi pojat, ninck ütli: kehs ommat neht?
 9. Joseph ütli omma Issa wasto: Neht ommat Minnu pojat, kumbat jumal Minnulle sehn andnut om. Temma ütlis: Eth Sa wötta nemmat tenna, eth Minna nemmat önnista.
 10. Israelli silmat enge ollit pimmes lennut se wanna igga perrast, is wöj temma netta. Ninck temma weih nemmat temma mannu. Sihs anni temma neihle suht, ninck nackas neihde kahla ümber.
 11. Ninck Israel ütli Iosephi wasto: Is mötle Minna mitte, eth Minna peassi Sinnu silmat ¤neggema, ninck kaje, jumal om Minno Sinnu ka sugku lascknut netta.
 12. Ninck Ioseph wöttis nemmat temma hüsja pählt, ninck nemmat kummardasit maha temma pösse wasto¤;
 13. Ninck Ioseph wöttis nemmat möllembat, sedda Ephraim omma häh käje sisse, Israelli kurra käje wasto; Ninck sedda Manasse omma kurra käje sisse, Israelli häh käje wasto, ninck weih nemmat temma mannu.
 14. Sihs kühnitis Israel omma häht kette welja, ninck panni Ephraimmi päh pähle; tah enge olli se wähemb: omma kurra kette enge Manasse päh pähle, ninck panni ommat käjet häh meele kah ninda: Sest Manasse olli se esimestsündinut,
 15. Ninck önnistis Iosephit ninck laus: Seh jumal kenck ehn Minnu wannambat Abraham ninck Isaack keuwnut ommat; Seh jumal ken Minno rawwizenut om, ni kauw kui Ma olle olnut sehni päiwani;
 16. Seh Engel, ken Minno keickest kurjast pähstnut om, se önnistako neiht poiset, eth nemmat Minnu nimme perra nimmetut sahkut, ninck Minnu wannambite Abrahammi ninck Isaacki nimme perra; ninck siggekut ¤kallade kombel, eth nemmat paljus sahkut mah pähl.
 17. Ninck kui Ioseph neggi, eth omma Issa omma hüwwa kette Ephraimmi päh pähle panni, is olle seh temmalle meele perrast, ninck temma piddi omma Issa kette kindi, eth temma tahhas toht Ephraimmi päh pählt Manasse päh pähle kähnda.
 18. Seperrast ütli Ioseph omma Issa wasto: Ej Mitte ninda, armas Issa,: Sest seh om se esimest sündinut, panne omma hüwwa kette sehsinnaze päh pähle.
 19. Enge temma Issa is tahha, enge laus: Küll Ma tehja, Mu poick, küll Ma tehja. Tah sahb ka üttes rahgwas sahda, enge temma welli se wähemb sahb suhrembas tedda sahda, ninck temma sugku sahb ütz teuws se rahgwas sahda.
 20. Sihs önnistis temma nemmat tohl päiwal ninck laus: Lebbi Sinno sahko Israelli sean önnistut, ninck sahko ütteltut: Jumal pancko Sinno ni kui Ephraimmit ninck Manasse. Ninda panni temma Ephraimmit Manasse ettehe.
 21. Ninck Israel ütli Josephi wasto: Neggezu, Minna sah errakohlda, jumal enge sahb teije kahn olla, ninck sahb teit jelles teije wannambite mahle wihja.
 22. Sihs anna Minna Sinnulle ütte tücki maht ülle Sinnu weljet erralle, kumba Minna neihde Amoriliste käjist errawötnut olle omma möhka ninck omma kange kahn.

Se üttessa wihgentkümnes Capittel. Cap. 49.

 1. Ninck Jaakob kutzus ommat pojat, ninck laus: tulcket kogko, Minna tahha teille üttelda, mes teille perrametzel ajal sahb kettehe tulla.
 2. Tulcket kogko ninck kuhlket Jaacobbi pojat, wötket kuhlma Israelli teije Issa sönna
 3. Ruben, Sinna ollet Minnu esimest sündinut, Minnu weggi ninck Minnu esimenne ram, se ¤suhremb se auwo perra, ninck se suhremb se wäje perra.
 4. Temma olli noppe kui wessi, ej pea Sinna mitte se suhremb ollema: Sehst eth Sinna omma Issa wohda pähle ollet astnut, sihs ollet Sinna Minnu wohda kurjas tennut üllesastman.
 5. Neht wellizet Simeon ninck Lewi; neihde möhkat ommat Röhwli rihst.
 6. Ei pea Minnu heng mitte tullema neihde nöuwo sisse, Minnu auw ej pea neihde kogkodusse kahn mitte ühhendut sahma: Sest omma weha sissen tappewat nemmat erra, ninck omma heckelisse meele sissen, raijuwat nemmat herjat erra.
 7. Erranehtut olcko neihde weha, eth se ni suhr om; ninck neihde heckelinne meel, eth se ni kang om. Minna tahha nemmat errajaggada Jakobbi sean; Minna tahha nemmat erralaggutada Israelli sean.
 8. Juhdah, ja Sinna ollet. Sinno sahwat Su weljet kihta, Sinnu kessi sahb Su wainlaiste kahla pähl olla; Sinnulle sahwat Su Issa latzet kummardada.
 9. Juhdah om ütz nohr louwipoick. Murdmisse kahn ollet Sinna Mu poick ülles tulnut. Temma om maha heitnut, ninck om mahn kui ütz louw, kui ütz weggew louw, kehs tohhis temma üllesaijada?
 10. Ei sah se kunninglick keppi Iuhdahst mitte errataggada, ej ka se ¤KohhutOppeja temma jalgude wahjelt, sehni kun tulleb temma rahwo mehs ¤(junckro poick), toh mannu sahwat neht mahIlmarahgwat tückida.
 11. Tah keuwtab omma Eseli se wihna puh mannu kindi, ninck om[m]a Eseli poicka se keicke kaljemba wihna puh mannu. Temma mössub omma reuwast wihna sissen, ninck omma Kuhbe neihde wihnamarjade werre sissen.
 12. Temma silmat ommat werrewembat kui wihn, ninck temma hambat walckembat kui pihm.
 13. Zebulon sahb se merre saddama wehren ellada, ja temma sahb laiwade saddama wehren ellada, ninck temma külg puttub Zidonnihe.
 14. Issaschar om ütz luhhaw Esel, ninck om mahn neihde kohrmkotjede wahjel.
 15. Temma neggi sedda hengemist, eth se häh olli; ninck sedda maht, eth se armas olli netta seperrast heittis temma omma olla kahn kohrmat kandma, ninck saih üttes kohrmkandwas sullases.
 16. Dann sahb omma rahgwast sundida kui ütz töine Israelli sugkuharra.
 17. Dann sahb ütz ssiwk olla teh pähl, ninck ütz sögke ssiwck radda pähl, kumb se hobbose kabja talla salwab, eth temma rühtel maha langeb taggase.
 18. Jumal Isand Minna ohta Sinnu önsaabbi pähle.
 19. Gad sahb aijawa wäjede kahn tedda rihsuma, temma sahb enge wihmbselt ¤neist aijawawäjist rihsutut sahma.
 20. Asserrist tulleb temma weggew leib, ninck temma annab se kunninga ¤maggusat söhke
 21. Naphthali om ütz wallal Emmatarwas, ninck annab häiht sönnat
 22. Joseph om ütte sugkulicko puh poick, ütte sugkulicko puh poick ülle weje wehren. Neht tüttarat köndwat se wainlase pähl.
 23. Neht ¤nohle kah lasckjat teggewat temmalle weha, lasckwat kange kahn, ninck teggewat tedda wehazes,
 24. Enge temma kang sahb kanges jähda, ninck temma käjede kessiwarrat sahwat kindi jähda, Neihst se Iaakobbi weggewä käjist, sählt om Israelli kiwwi ninck karjus.
 25. Omma ¤Issa jumalalt ¤(sc. otze abbi): Sihs sahb temma Sinno awwitada; Se weggewä kah (Sc. ella): Sihs sahb temma Sinno ¤önnistada, taiwa önnistusse kahn üllewelt, se süwwadusse önnistusse kahn kumb allawen om; rinnade ninck kötto önnistusse kahn.
 26. Sinnu Issa önnistusset ommat käwwembat kui Minnu Oppejite önnistusset senna ammack, mea neht meggelickut ehhawat se Ilma sissen, Iosephi päh pähle, ninck temma weljede erratowutude pähpöhrusse pähle.
 27. Benjamin om ütz sussi, ken murdma lettab: hohmickult sahb temma nöuwo sühwa, ninck öddanckult sahb temma sedda nöuwo welja jaggada.
 28. Neht ommat keick neht katztöistkümment Israelli sugkuharrat, ninck seh om mea neihde Issa neihle ütli, kun temma nemmat önnistis, ütte iggamehst, ninda kui temma önne om.
 29. Ninck temma kesckis nemmat ninck ütli neihde wasto: Minna sah kogkotut omma rahgwa mannu, matket minno maha minnu wannambite mannu se hawa sisse kumb Ephronni se Hetteleise nurmen om,
 30. Seh hauwa sisse, kumb Mahpelah nurmen om, kumb om wasto Mamre Kanaanni mahl, kumba Abraham se nurme kahn ostis Ephronni se Hetteleise käjest üttes perrandusse mattusses.
 31. Sehnna ommat nemmat Abrahammit matnut, ninck Sarah temma naist; sehnna ommat nemmat ka Isaackit matnut, ninck Rebecka temma naist; Sehnna matti Minna ka Leah
 32. Tah nurm, ninck se hauwd kumb sähl sissen om, om meije perrandus neihst Hetteleisist.
 33. Ninda, kun Jacobbille löppi ommat pojat kesckma, panni temma ommat jallat se wohda sissen kogko, ninck temma heng letz erra, ninck temma kogkotati omma rahgwa mannu.

Se wihskümnes Capittel. Cap. 50

 1. Sihs lammehis Ioseph omma Issa pösse pähle ninck itkis temma pähl, ninck anni temmalle suht,
 2. Ninck kesckis ommat sullaset neiht Arstit omma Issa balsemeerma: ninck neht Arstit balsemeersit Israellit.
 3. Ninck kui temmal nelli kümment päiwa otzan ollit; sest ni kauw om se Balsemeermisse aick; sihs itksit neht Egyptileiset tedda seitzikümment päiwa.
 4. Kui enge temma itkmisse aick möhda olli, könnelli Ioseph Pharao koddo kah, ninck laus: kui Ma olle armo teije ehn leuwdnut, sihs könnelket Pharao wasto, ninck üttelket:
 5. Eth Minnu Issa om Minno lascknut wannuma, ninck om üttelnut: Neggezu, kun Ma errakohle, sihs peat Sa Minno minnu hawa sissen maha matma, kumba Minna hennesselle tennut olle Kanaanni mahl. Eth Sa lasse seperrast, eth Minna lähha ülles, ninck matta omma Issa mahha, Ma tahha jelles ümber tulla.
 6. Ninck Pharao ütli: Minne ülles, ninck matta omma Issa, ni kui temma Sinno om lascknut wannuma.
 7. Sihs letz Ioseph ülles omma Issa maha matma, ninck Pharao sullaset keick, kumbat temma koddun neht wannambat ollit, ninck keick neht Egypti mah wannambat, letzit ülles temma kahn,
 8. Ninck keick Josephi koddo, ninck temma weljet, ninck temma Issa koddo; ommat tillokeiset enne ninck omma karja ¤ninck omma töpprast jetsit nemmat Gosenni mahl.
 9. Ninda letzit tellat ninck Rühtlit temma kahn, eth se olli ütz wäje kah suhr weggi.
 10. Ninck kun nemmat tullit se pöchtja Atad mannu, kumb tohl pohl sedda Iordanit om, leinasit nemmat sähl ütte wäje kah suhrt ninck käwwa leinamist, ninck temma leinas omma Issa perrast seitzi päiwa.
 11. Ninck kun neht Kanaannileiset kumbat tohl mahl ellit sedda leinamist se pöchtja Atad mann neggesit, ütlesit nemmat: Se om neihl Egyptileisill ütz käwwa leinaminne. Seperrast sahb temma nimme kutztut neihde Egyptileiste leinusses, kumb om tohl pohl sedda Iordanit.
 12. Ninda teggit temma pojat temmalle ninda kui temma nemmat kescknut olli,
 13. Ninck weihit tedda Kanaanni mahle, ninck matsit tedda se hawa sissen, kumb om Machpelah nurmen, kumba Abraham se nurme kahn ostis, üttes perrandusse mattusses Ephronni se Hetteleise käjest, wasto Mamre.
 14. Ninck Ioseph letz ümber Egypti mahle jelles, ni temma essi, ni temma weljet, ninck keick kumbat temma kahn ülles tulnut ollit temma Issa matma, perrast kui temma omma Issa matnut olli.
 15. Kun nüd temma weljet neggit, eth neihde Issa errakohlnut olli, mötlesit nemmat: Mas sahb Ioseph meit wehada, ninck meille jelles kettehe massada keick sedda kurja, mea meije temmalle tennut olleme,
 16. Ninck lascksit Iosephille üttelda: Sinnu Issa kesckis enne kui temma errakohli, ninck laus:
 17. Ninda üttelcket Iosephille: Eth Sa anna Ma palle andis Sinnu weljille sedda üllesastmisst ninck neihde patto, eth nemmat ommat kurja küll Sinnu wasto tennut. Seperrast, eth Sa anna andis sedda ¤Sinnu Issa jumala sullaste üllesastmisst. Joseph enge itkis, kun nemmat temma kahn könnelma lascksit.
 18. Sihs tullit temma weljet essi ka, ninck lammehesit maha temma ehn, ninck ütlesit: Neggezu, Meije olleme sehn Sinnulle sullasis.
 19. Joseph enge ütli neihde wasto: Errapeljeket, Minna olle jumala allan,
 20. Teije mötlite küll kurja ülle Minno, enge jumal mötli sedda häh pohle, eth temma tegges, kui se tähmba om, ninck peas paljo rahgwast allal
 21. Seperrast errapeljeket, Minna tahha teit teuwta ninck teije tillokeisset. Ninda röhmustis temma nemmat, ninck pajatis neihde meele perrast.
 22. Ninck Ioseph elli Egypti mahl, temma ninck temma Issa koddo, ninck elli sadda pähle kümment ahjastaick,
 23. Ninck neggi weel Ephraimmi latzet ammo seni kolmandani pölwani, ninck Machirri Manasse poja latzet sünnisit ka weel Iosephi hüsja sisse.
 24. Ninck Ioseph ütli ommi weljede wasto: Minna sah errakohlda, ninck jumal sahb teille wöhrus tulla, ninck teit seh mah sissest errawihja ülles, tohle mahle, kumba temma Abrahammille, Isaackille ninck Jaakobbille wannunut om,
 25. Sihs lasckis Ioseph neiht Israelli latzet wannuma, ninck laus: kun jumal teille sahb wöhrus tulla, sihs peate teije Minnu luiht errawihma seht ülles.
 26. Ninck Ioseph kohli erra kun temma sadda pähle kümment ahjastaick wanna olli, nemmat lascksit enge temma balsemeerma, ninck pannit tedda ütte kirsto sisse Egypti mahl.