Laenulisi maastikusõnu Võru- ja Setumaa kohanimedes

Mariko Faster

 

Mu artikkel koosneb kolmest osast: esimeses osas annan ülevaate võru ja setu üldkeelde läti ja vene keelest laenatud maastikusõnadest, seejärel vaatlen laenatud maastikusõnu, mis esinevad kohanimedes põhiosana (determinandina). Analüüsin ka vene keelest laenatud maastikusõnu, mida kasutatakse Võru- ja Setumaal kui iseseisvaid pärisnimesid ning mida võib leiduda kohanimede esi- ehk täiendosades (atribuutides). Lisaks tuleb artiklis juttu ka mõnest artefaktide (ehitatud, rajatud objektide) nimedes esinevast apellatiivist, nt kõrts, puustus, tsässon, sest need esinevad ühtlasi ka kohanimede liigisõnadena. Juttu teen ka ühest alamsaksa keelest laenatud maastikuapellatiivist.

Võru- ja Setumaa asend Läti- ja Venemaa lähedal tingib ka nende elanike omavahelise tihedama läbikäimise ning vajaduse üksteise keeltki rääkida. Kuid ei vene ega läti keel pole läänemeresoome keeled ning seepärast on keelte õppimine inimestele raskusi valmistanud. Siiski on võõrast keelt mõnikord ikka vaja läinud, kui lugeda kasvõi näiteks Jaan Lattiku mälestusi. Seal kardeti väga, et vanker puruneb Lätimaal ja selleks puhuks siis poisikesed “harjutasid” “läti” keelt juhuks, kui vanker peakski katki minema. See keel oli eesti grammatika ja juhuslikult meelde jäänud läti keele sõnadega keel (Lattik 2002). Võõras keel tundub naljakas ja imelik (võrukesed ütleksid selle kohta andsak) isegi tänapäeval: jommis peaga tehakse nalja ja kõneldakse, või õigemini arvatakse, et kõneldakse, ikka “läti” keelt (tugevalt oma keele moodi mugandunud lätikeelseid lauseid).

Lätimaaga on tihedamaid kontakte olnud enim Harglõ ja Karula, samuti Rõugõ kihelkonna inimestel, aga ka Vahtsõliina ja Setumaa lõunaosa elanikel. Venemaaga on enim kontakte olnud Võrumaa piiriääsetel kihelkondadel (Vahtsõliinal, Räpinäl) ja Setumaal. Aegade jooksul on kohalikku keelde laenatud päris palju võõra(ste) keel(t)e sõnu. Sealhulgas muidugi ka maastikusõnu, kuid nende hulk pole üldsegi mitte väga suur võrreldes näiteks oskussõnadega, mis puudutavad rahvarõivaste ja kalapüügi alasid või ka lihtsalt võru üldkeele tegu- või nimisõnu.

 

Võru ja setu üldkeelde laenatud maastikusõnu

 

Läti keelest on võru keelde tulnud näiteks sellised läti keele maastikusõnad (Vaba 1997: 66–213):

atak ‘soot, eraldatud jõekäär, mis suurvee ajal võib jõega liituda’ Har Koik < attaka, attęka;

tamp ~ tam´p ‘linaligu, veeloik’ Krl, Rõu Hurda, Lei < dambis, dzirnavu dambis;

tańts ‘vana jõesäng’ Har Mõn < daņčka, dančkava, danska jms.

Vene keelest on laenatud näiteks selliseid maastikusõnu (Must 2000: 53–407):

jaama ‘auk, haud’ Se < яма ‘auk; kaevand; lohk; urg; haud;

jaarus ~ jaar ‘kivihunnik, -kangur; kiht, järk, hunnik (heinu)’ Vas, Se < яapyc ‘rõhtkiht, -kord, horisontaalselt laotud kord’;

karuska ‘kivine madalik järves’ Se < гopyшкa ‘mäeke, mäekink’;

lopp ‘liivik, savine v liivane taimekasvuta maakoht’ Lut < лоб ‘Stirn, murd Landzunge’;

motsil(a) ~ motselgass ‘linaligu, linaleoauk’ Vas, Se < мочило ‘(lina)leotis, ligu’;

parok ‘liivahunnik ranna lähedal järves’ Se < порога, пороги;

praalis ‘tiik, veekogu, kus käiakse pesu pesemas’ Se < пральнище, пральница;

reess ~ reesamaa ‘talust eemal olev niidutükk; külamaade küljest eraldatud maatükk; juurde-, äralõige’ Se < отрез ‘lõige, äralõige’;

teplikaa ‘sooja põhjaga maa, kus kartul hästi kasvab’ Se < тепик.

Selguse mõttes olgu märgitud, et mitte ükski eespool esitatud läti või vene keele algupära maastikusõna ei esine tänapäeval tuntud kohanimedes põhiosana. Samas pole välistatud, et need sõnad on seal kunagi esinenud. Aga keele kogu maastikusõnavara (ka omakeelset) ei kasutatagi kohanimedes täielikult ära, kasutuse leiab vaid osa neist (Nousiainen 1981: 4–17; Kiviniemi 1990: 62).

Keele apellatiivne sõnavara ei tunne tänapäeval eespool esitatud laenulistest maastikusõnadest enam paljusid. Sellised võõraks jäänud ja elavast keelest kaduma hakkavad maastikuapellatiivid ei sobi kohanimedesse koha liiki tähistama, sest nende tähendus pole semantiliselt selge. Hämarduva sisuga apellatiivid jäävad kohanimedest kas üldse välja või siirduvad atribuutosadesse (Nousiainen 1981: 17). Atribuutosadest võibki mainitud läti ja vene keelest laenatud maastikusõnu leida, nt Krl Tambiniit, Har Tambipõld, Räp Tambijõgi; Urv Tans´kasuu talu, Rõu Väike ja Suur Tandsimägi, Tanskamägi, Vas Tansuorg; võibolla ka Räp Jaamanõna, Rõu Jaamamägi ja Jaarnumägi. Vahtsõliina khk Kolodavitsa küla osa Lopka asub just liivasel maal, Kanepi kihelkonnast leiame järve, mille nimi on Mudsina järv, Räpinäst neemenime Paronanyna ja Setumaalt Parakoja. Kohanimed säilitavad sageli aktiivsest keelepruugist kadunud sõnu.

 

Laenatud maastikusõnad kohanimede põhiosana

 

Muidugi on olemas ka selliseid laensõnu, mis tänapäevalgi esinevad kohanimedes põhiosana (determinandina, liigisõnana). Põhiosa (sm perusosa, ingl determinative part, generic term) on kohanime põhiline osa, mis näitab nimetatava koha liiki (saar, järv, mõts ’mets’, mägi jt). Põhiosa kirjutatakse nime täiendosaga harilikult kokku, kui tegemist on primaarnimega (nt Rõu Munamägi, Har Peräjärv) ja lahku, kui tegemist on sekundaarnimega (nt Vas Kährimäe suu ’soo’). Põhiosana esinevatel sõnadel on keeles kindel tähendus ja looduses vastab sõnale kindla kujuga objekt. Näiteks kohanimes Jaani|mägi on mägi põhiosaks. Sõna tähendab tavakeeles inimestele igasugust muust ümbrusest kõrgemat pinnamoodi. EKSS-st võime apellatiivi mägi kohta lugeda, et see on “harilikult ümara või ovaalse põhijoonisega kõrgendik, mille suhteline kõrgus on üle 200 m (Eestis ka kõrgendiku kohta, mille suhteline kõrgus on üle 50 m)” (EKSS 1994: 555). Sellelsamal sõnal on looduses olemas ka kindlad objektid. Kohanimi Jaanimägi on Võrumaal kõige sagedamini korduv kohanimi üldse (AVKA).

Vene keelest on kohanimede põhiosadeks laenatud järgmisi sõnu:

Üldeestiline kõrts: kõrdsi < корчма (Must 2000: 164), nt sellistes Võrumaa kõrtsinimedes: Rõu Paadikõrts, Har Paijukõrts. Valdek Pall on märkinud, et Põhja-Tartumaal on kõrtsinimesid vähe (Pall 1977: 115) ja ega neid vaadeldaval alalgi massiliselt ole. Kuid ainuüksi Vahtsõliina kihelkonnast on teada viis kõrtsinime, millest kolm on ehk primaarnimed: Kassi kõrts, Lopka kõrts, Piiri kõrts ja kaks on nime saanud küla järgi: Lindora kõrts, Misśo kõrts (Vas). AVKA andmetel on Võrumaal üldse vähemalt 16 kõrtsinime.

Uuem vene laen kabak(as) < кабак ’kõrts’ on üldkeele sõnana tuntud Rõugõs, Vahtsõliinas ja Setus, kuid kohanimede järelkomponentides seda ei leia, tavaline pole see ka esikomponentides. Sõna on ilmselt aluseks olnud selliste kohanimede tekkele: Räp Kavakumägi ~ Kabakumägi, Har Kavagu talu, võibolla ka Rõu Kavadi järv. b > v vaheldus on tavaline foneetiline nähtus.

Vene keele sõna лужа, лужицa on maastikusõnade luussna (Plv, Räp), luut´skna (Räp), luutsna, luudsna (Võn, Kam, Plv), [suu] luutsnik: -u (Kan), lüütsatus (Räp) aluseks. Sõna tähendusi: ’vana kinnikasvanud jõekäär; mäda lohk; madal veeloikudega maa; soolaugas; sügav koht jões; pikk kitsas org põldude vahel’. Muinasvene keelest on pärit ka soome keele sõnad luosa, luoso. Võnnus, Kambjas ja Otepääl esineb sõna kujul luus: loosu. Mari Musta arvates on nendest sõnadest tuletatud sõnad loosatus ‘soolaugas’ (Räp) ja ka loosik ~ loośk ’vesine lohukoht nurmede vahel või heinamaal’ (Rõu, Plv) (Must 2000: 185–186).

Apellatiive luosa, luoso, loso, losu esineb ka soome kohanimedes Soome idamurrete alal. Sellist nimeelementi sisaldavad kohanimed tähistavad märgi paiku. Madalat vesist kohta tähistab ka karjala keele lošo. Soome luoso ja karjala lošo on samatähenduslikud. Alpo Räisänen on nõus, et ka soome keeles on luosa, luoso vene laen, kuid ta arvab ka seda, et mõlemas sõnas (luoso, lošo) on deskriptiivset värvi, millest annavad tunnistust sõnade eespoolsed variandid (Räisänen 2003: 251–254).

Sõna loosik tuleb liigisõnana ette Põlva ja Rõugõ kihelkonnas. Täpsem tähendus sellele sõnale on: ‘veeloik, madal vesine koht, väike lomp’ ja see esineb ühes heinamaa nimes: Rõu Jürihanni loosik, soiste metsade nimedes: Plv Sossiloosik, Lipaloosik ning ühes soonimes: Plv Haluloosik. Kolm korda esineb Põlva kihelkonnas metsanimena Loosik. Sõna pole eriti haruldane ka atribuutosades: Räp Loośkosuu, Kan Loośkukaal, Vas Loosigumägi ja Loosigukallõq. Vastseliina kihelkonnas leiduvad ka Loosu (ill Loosulõ) ja Loosi (ill `Luusi) külad. Rõuge kihelkonnas on Luutsniku küla.

Marje Joalaid on välja pakkunud võimaluse, et Ida-Eesti Luusika ~ Lusika nimedes peitub apellatiiv luusika(as) ’lillakas’ (Joalaid 2002: 31). Võrumaa kohanimesid vaadeldes tundub tõenäoline, et sarnaste nimede atribuut pärineb vene keelest laenatud maastikusõnast, mis tähistab veelompi. Marjanimetus on siis sekundaarne ja marjale võib olla nimi antud tema kasvukoha järgi: luuś > luuśkas, luusik, nagu palu/o > paluk, palo(h)k. Meil kasvabki lillakas mitte ainult varjukates metsades (laane-, lodu ja soometsas) ja võsastikes vaid ka madalsoos, siirdesoos ja rabas. Mujal kasvab taim ka kaljudel ja mäestikunõlvadel. Lillakas eelistab niiskemat, mitte väga lubjavaest pinnast (http://sunsite.ee/taimed/oistaim/lillakas2.htm).

Sõna puustus < пустошь on laenatud ka teistesse läänemersome keeltesse, nt tverikarjala keelde kujul puusta (Virtaranta 1992: 19). EKI murdekartoteegis ja Mari Musta raamatus “Vene laensõnad eesti murretes” (Must 2000: 318) on sõnal puustus vähemalt neli tähendust:

1.    Trm, Kod, MMg, Nõo, Kam, Ote, San, Rõu, Vas ‘söötis või kõlbmatu maa’;

2.    Nõo, Ote, Kan, Har, Rõu, Plv ‘lagunenud hoone või talu’;

3.    Urv, Har, Räp, Se ‘lage plats, uudismaa’;

4.    Võn, Rõu, Plv, Vas, Räp, Se ‘üksik suur talu külast eraldi, uudismaatalu’.

Seal, kust puustus on apellatiivina üles kirjutatud, kasutatakse seda ka kohanimedes (Pall 1977: 216–217). Võru- ja Setumaal on päris palju selliseid kohanimesid, kus puustus esineb kas täiend- või põhiosas. Toon näiteks mõned, kus sõna esineb kohanimes põhiosana: Ann´epuustus (Se) – märg segamets, Harakapuustus (Se), Lukaivani puustus (Se) – metsane soosaar. Kohanimede esiosades on puustus üsna sage komponent.

tśark ~ tsärk ‘viinapits’ on tuntud Ote, San, Urv, Krl, Har, Plv, Vas, Räp, Se, Lut (VMS 1989: 548) ja kindlasti on see vene laen (< чарка ‘(viina)tops, klaas, peeker) (Must 2000: 353–354). Seosed viinapitsi ja terminnime meenutava kohanime vahel jäävad esialgu hämaraks. Ühtegi sarnast maastikusõna pole Eestis registreeritud. Võibolla on Har Tsärk (Ahlis), Har Tsärk (Singal) ja Marõda tśark (Hürüväl) võrdlusnimed, sest kuju poolest (väiksed sügavad lohud) lähevad need maastikuobjektid viinapitsiga kokku küll. Aga tsärk võib olla ka nime esiosas: Rõu Tsärkmägi. Veel võiks sõna võrrelda tegusõnaga tsärk´mä ’tärkima’, millest võivad tuletised olla nii tsärgeq kui tsärk. Laiemalt kasutatakse ainult sõna tsärgeq ja mitte tsärk, arvatavasti sellepärast, et sel sõnal on juba teine tähendus.

Veel võiks sõna võrrelda soome sõnaga särkkä ~ särkä. Soome keele etümoloogilisest sõnaraamatus on tähenduseks märgitud ’ranna lähedal (nt neeme või saare tipus), või jõe sängis olev piklik (veealune või osaliselt ka veest välja ulatuv) liivaseljandik või madalik; leetseljak’. Savo ja Häme murretes esineb sõna tähenduses ’mäeseljandik, mägi’, Häme murretes ka ’kõva liiva- või kruusasegune maa’. On tuntud veel tuletised särkänne ’väike leetseljak’, särkkäinen ’kivine maa’. Ka karjala keeles esineb sõna: särkkä ~ šärkkä ~ t´š´ärkkä, aunuses särkkü ~ t´š´ärkkü, särkü ’järsk mägi, mäehari, seljandik’. Aunuse sõna särgändeh tähendab ’seljandik maa peal’, lüüdi keeles on šärk, särkõ ’järsk (jõe) äär, perv’ (SKES 1983: 1171).

Huvitav on see, et nii võru keeles kui ka karjala ja aunuse keeles esinevad sõnad sõnaalgulise afrikaadiga. Võimalik, et Võrumaal on Tsärk-alguliste kohanimede taga just see mäge või mäeseljandikku tähistav apellatiiv, Rõuges ongi ju sõna veel mäe nimes alles. Harglas võib olla toimunud nimede nihe: mäe(kalda)nimest on saanud lohu nimi. Arvatavasti on tähendusnihkele kaasa aidanud nii vana mäge vms. tähistava apellatiivi tähenduse hämardumine kui ka teise homonüümse sõna harilikkus ja viinapitsi kuju assotsiatsioon, mille järgi saaks nimi olla pigem lohul kui mäel.

tśasson ~ tsässon(a) ‘palvemaja’ Se < часовня ‘kabel’ (Must 2000: 426-427), mis Setumaal on ka kohanimedes põhiosaks. Kõik tsässonad on nime saanud tavaliselt küla järgi: Olohkuva tsässon, Sokolova tsässon, Võõpso tsässon jt. Rõugest on üles kirjutatud üldkeele sõna ts´assinagõnõ, mis tähendab ‘väike, vilets ehitus’ (Must 2000: 426-427).

kuba ‘abajas’ Se < кyбa ‘laht’, nt Jaakohöödo kuba, Kremessüvä kuba, Kulkna kuba, Paioalodsõ kuba, Popovitsa kuba, Tupka kuba, Vetolka kuba jt. Apellatiiv laht on Lõuna-Eestis peaaegu tundmatu, Võrumaal registreeritud vaid Põlva kihelkonnast. Uuematesse nimedesse on laht siiski tulnud, kuid pole teada, millist liigisõna (kui üldse) võisid varem sisaldada suurte lahtede nimed, nagu Raigla laht ja Liisnõna laht. Räpinas Peipsi ja Lämmijärve ääres on lahe tähenduses kasutatud sõnu lamm ja klomm, Setumaal pole need sõnad tuntud, kuid ometi on olnud vajalik tähistada selliseid objekte. Seepärast on vajalik sõna laenatud vene keelest.

Sõnade plantśka ja plank´ kohta ütlevad Võrumaa inimesed tavaliselt kõlbmadaq maa ’kasutamiskõlbmatu maa’. plantśka Har ‘plink savine (maa)’ on läti laen (plancka, planskas) (Vaba 1997: 159), mida tuleb ette kahes Vastseliina põllunimes: Linnasõ plantśka ja Plantśka.

plank Kam, Ote, San, Kan, Har ‘plink savine maa’ esineb ühes Põlva terminnimes: Plank – põld ja ühes Kanepi põllunimes: Plank. Kohanimede atribuutosades esineb sõna kolmel juhul: Kan Plankmägi, Plv Plangupäälne (põld) ja Vas Plangualunõ (heinamaa).

Sõna palu tähendus Lääne-Eestis on ’soo(maa), madal tüma maa, sooheinamaa, vesine metsamaa’, Lõuna-Eestis aga ’kuiv kõrge maa, nõmm’. Lembit Vaba on arvanud, et neil homonüümsetel sõnadel on erinev algupära: Lääne-Eesti palu on läti laen, Lõuna-Eesti palu ~ palo aga muistse alepõllunduse oskussõna, mis tuletatud verbist palama ’põlema’ (Vaba 1989: 214). Läänemurde alalt võibki leida palu kohanimedes niiskeid kohti tähistamas: LNg Kõhipalu, Rid Käplapalud, Mar Vahapalu, Kir Laasipalu, Var Põdrapalu (Kallasmaa 2003: 85). Kuigi Võru- ja Setumaal on tavaline, et palu ~ palo tähistab kuivi männimetsi, leidub seal ka kaks erandlikku palo-järelkomponendiga soonime: Vas Hüstepalo ja Räp Tuhapalo. Kui palo sõna ongi läti keelest laenatud, ei ole see leidnud võru keele alal viljakat pinnast, sest samakõlaline tuntud ja vastupidise tähendusega sõna on juba ees olnud.

Võimalik, et keskalamsaksa keelest on pärit sõna ett (etu: ettu) < ettinge ’niit’, etvenne ’niidumaa, rohumaa’ (Lübben 1888: 107), mis on levinud väga kitsal alal Hargla kihelkonnas Sarus ja Mõnistes: Ett (Kallastõl), Ett (Kuudsil), Jaanusõ ett, Pihkura ett, Utra ett. Sõnaga tähistatakse vana umbekasvavat jõeharu, mis on ühest otsast veel jõega ühenduses. Sõna tähendus võrreldes alamsaksa sõnaga on nihkunud, kuid sellist juhtub ikka geograafiliselt või muidu lähedaste objektide puhul. Muid saksa keelest laenatud sõnu ma ei leidnud ja vanu germaani laene pole selles artiklis vaatluse alla võetud, nii nagu vanu balti ja slaavi laenegi.

 

Vene keele maastikusõnad Räpinä kihelkonna ja Setumaa kohanimedena

 

Selles alalõigus tuleb juttu vene keele maastikusõnadest, mida Võru- ja Setumaal kasutatakse kui iseseisvaid nimesid ja mida võib leida ka kohanimede atribuutosadest.

Leidub mitmeid laenatud ja häälikuliselt mugandunuid vene keele sõnu, mida Setumaal ja Räpinas kasutatakse kui iseseisvaid kohanimesid, nt:

Pristań ‘paadisild’ (Se) < пристань ‘sadam’ (Must 2000: 297);

Porka ‘palu’ (Se) < бор ‘suur tihe okaspuumets, palu’ deminutiivis (Muhel 1977: 47);

Oserka ‘väike järv’ (Se) < озеро ‘järv’ deminutiivis (Must 2000: 227);

Meesä ‘laht, mis oli kubermangupiiriks’ (Räp) < межа ‘piir, põllupeenar’ (Muhel 1977: 279).

Selliseid kohanimesid, kus vene keele apellatiiv on muutunud iseseisvaks kohanimeks, leidub väga palju näiteks Lüübnitsa külas. Väikestes Eestimaa vene külades ei leidu tavaliselt mitut ühte liiki objekti ja sellepärast pole nimena kasutatavale maastikusõnale vaja ka täienduseks esiosa välja mõelda. Sellises kontekstis piisab ka ainult apellatiivist, nt:

Repištše ‘nakrimaa’ < peпa ‘naeris’ (Kuksina küla põld);

Navalok ‘(teatud) tunnustega (maa)nina; koht, kus paate välja veetakse’ < волок ’vahemaa, tee’ (oma Navalok on nii Lüübnitsäs ku Peresis);

Magilnik (‘vana matusekoht’) < мoгилa ’haud’ (Lüübnitsä mägi).

Jaak Simmgi on Setumaa kohanimedest kirjutades välja toonud mitu kohanime, mille atribuudiks on vene keele tavalised apellatiivid (Simm 1972: 153). Iga kord ei saa kahjuks aru, kas ta on liigisõna ise lisanud või ongi inimesed nii öelnud, nt:

Luuga hainamaa < луг ‘luht, heinamaa, karjamaa, niit’;

Luuski mägi < лужник ‘lage, paljas’;

Podeliku põld < подельник ‘kuusealunõ’;

Propasti järv < пропасть ‘kuristik, sügav haud’.

Kui vaadelda Setumaa külanimesid, siis on Jaak Simm nende kohta arvanud, et suurem osa neist on tekkinud isikunimest. Muidugi leidub nende kõrval ka külanimesid, mis on tulnud maastikusõnadest (Simm 1970: 173–176), nt:

Saabolda < болото ‘soo’, заболоть, заболотье ‘koht soo taga, sootagune’;

Satsõrinna < черень, зачереньe ‘tammikutagune’;

Korki < гopa ‘mägi’ pluurali deminutiivis;

Issadi < исадь ‘randumiskoht, sadam; ka kalameeste küla ja rannaküla’;

Sahhodi < заход ‘kitsas läbikäik, sisseminek’, ‘jõeharu, lisajõgi’.

 

Kokkuvõtteks

 

Maastikusõnu pole massiliselt laenatud. Veel vähem on selliseid maastikusõnu, mis on Võru- ja Setumaal saanud kohanimedes liigisõnaks. Enamasti on üle võetud maastikusõnad häälikuliselt meie keelde mugandunud ja enamasti on ka tähendus samaks jäänud. Kohanimede põhiosadena on käibel just erilisi laenatud sõnu, nt plants´ka kõva savist maad tähistamas või selliseid laensõnu, mis on võetud tähistama konkreetsete tunnustega või kujuga objekti, millel puudub keeles korralik omakeelne kutsumistava, nt kuba ’laht’, tsässon ’palvemaja’. Mitmed laenulised maastikusõnad pole käiku läinud ilmselt sellepärast, et neil on juba olemas olnud omakeelne sünonüüm, nt atak, tamp, jaama, motsila jt. Keeles hämarduma hakkavad maastikusõnad ei sobi koha liiki tähistama ja need siirduvad kohanimede esiosadesse, nt Tambiniit, Tambipõld, Tans´kasuu talu, Lopka küla, Paronanyna jt. Liigisõnadena on uuritaval alal üsna produktiivsetena käibel nt kõrts, puustus, tsässon, kuba jt.

Mitmed vene keele maastikusõnad on uuritaval alal tulnud käibele iseseisvate kohanimedena, nt Navalok, Magilnik või sisaldub maastikusõna mugandunud kujul omakeelses kohanimes, nt Luuga hainamaa (< луг ‘luht, heinamaa, karjamaa, niit’), Issadi (< исадь ‘randumiskoht, sadam; ka kalameeste küla ja rannaküla’) jpt.

 

Lõpetuseks

 

Artiklist selgub, et massilist maastikusõnade laenamist ajaloolise aja kontaktkeeltest pole toimunud. See fakt muudab veelgi huvitavamaks lõunaeesti maastikusõnavara päritolu küsimuse. Paljudele läänemeresoome ja sealhulgas ka lõunaeesti maastikusõnadele pole suudetud leida ei sobivaid laenuetümoloogiaid ega ka vasteid teistest soome-ugri keeltest (Saarikivi 2001). See viitab asjaolule, et maastikusõnavara iseloomustabki seotus kohaga, raskus võtta kasutusele sissetoodud keele maastikusõnavara ja raskus laenata maastikusõnavara naaberkeeltest.

Võib oletada, et nii Lõuna-Eestis kui mujal läänemersoome aladel on üle võetud siin enne läänemeresoome keele levikut kõneldud keel(t)e maastikusõnavara tuumik. See seletaks hästi paradoksaalse fakti, et lõunaeesti ja saami keeltes leidub nii mõnigi ühine maastikusõna, nt läpp ’jääauk’ (Koponen 1998), mida teistes läänemeresoome keeltes pole või mis pole seal tüüpiline. Keeleala perifeeriad säilitavad vana sõnavara paremini. Kuid asi vajab muidugi lähemat edasist uurimist.

 

 

 

 

Kasutatud kirjandus

 

AVKA = Ajaloolise Võrumaa kohanimede andmebaas. http://www.ekk.ee/avka/

EKSS 1994 = Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. III köide, 3. vihik mehesõna–müstika. Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut

Joalaid, Marje 2002: Paarist eesti kohanimest vepsa pilgu läbi. – Nime murre. Pühendusteos Valdek Palli 75. sünnipäevaks 30. juunil 2002. Koostanud Marja Kallasmaa. Toimetanud Marja Kallasmaa ja Margit Langemets. Eesti Keele Instituudi toimetised 11. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 31–33

Kallasmaa, Marja 2003: Läänemurde loodus- ja viljelusnimed. Toimetanud Eevi Ross. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus

Kiviniemi, Eero 1990: Perustietoa paikannimistä. Suomi 148. Helsinki: SKS

Koponen, Eino 1998: Eteläviron murteen sanaston alkuperä: itämerensuomalaista etymologiaa. SUST 230. Helsinki: SUS

Lattik, Jaan 2002: Meie vanad. Mu kodumaa vaene... 1942–1961. Tartu: Ilmamaa

Lübben, August 1888: Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Norden und Leipzig: Diedr. Soltau’s Verlag

Muhel, Voldemar 1977: Vene-eesti sõnaraamat. Tallinn: Valgus

Must, Mari 2000: Vene laensõnad eesti murretes. Toimetanud Lembit Vaba. Tallinn

Nousiainen, Kaija 1981: Pielaveden pitäjän topografitermien ja paikannimien perusosien semantiikkaa. Suomen kielen pro gradu –tutkielma Helsingin yliopistossa huhtikuussa 1981. Käsikiri Kotimaisten kielten tutkimuskeskuse nimiarkistos

Pall, Valdek 1977: Põhja-Tartumaa kohanimed II. Toimetanud Madis Norvik. Tallinn: Valgus

Räisänen, Alpo 2003: Nimet mieltä kiehtovat. Etymologista nimistöntutkimusta. SUST 936. Helsinki

Saarikivi, Janne 2001. Maastoappellatiivit proprien ja appellatiivien välisenä rajapintana: kontaktilingvistiikan ja etymologian näkökulmia. – Nimien maailmasta. Kieli 14. Toimittaneet Kaija Mallat, Terhi Ainiala, Eero Kiviniemi. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki, 76–105

Simm, Jaak 1970: Märkmeid Setumaa endise Satseri valla külanimedest. – Emakeele Seltsi aastaraamat 16. Tallinn: Eesti Raamat, 173–177

Simm, Jaak 1972: Mõningaid märkmeid Setumaa mikrotoponüümidest. – Emakeele Seltsi aastaraamat 18. Tallinn: Eesti Raamat, 151–157

SKES 1983 = Suomen kielen etymologinen sanakirja IV. Toim. Erkki Itkonen, Aulis J. Joki. Helsinki: SUS

Vaba, Lembit 1989: Balti laenud läänemeresoome maastikusõnavaras. – Keel ja Kirjandus 4, 206–218

Vaba, Lembit 1997: Uurimusi läti-eesti keelesuhetest. Tallinn-Tampere

Virtaranta, Pertti 1992: Tverinkarjalaisista nimistä. SUST 209. Helsinki: SUS

http://sunsite.ee/taimed/oistaim/lillakas2.htm