Könned ommalt maalt

Tallorahwa postimees 09.05.1858, nr 43, lk 353--358.


(Uudisterubriigi alguses ("Wörromaalt") lk 353--357 avaldatakse F. R. Kreutzwaldi kiri toimetusele, milles ta kaitseb uut kirjaviisi ning puudutab ka võõrnimede kirjutamist:)

(356:) [- - -] Piha jutu löpetates pean wiimaks weel küsima: Miks pärast teie wöera maade, linnade ja inimeste nimesi kirjutates neid kirjatähti ei tarwita, mis iga laps lugemise öpimisel ju tundma saab. Mitmes paigas Saksamaal leitakse rahwast, mis kui meie maa inimesed suuga T ja D, P ja B, G ja K wahhel sugugi wahet ei oska teha, siiski ei kirjuta seäl kedagi Pelgia maa, Perlini linn, waid Belgia, Berlin etc. Ise asi on seal, kus meie keeles neid tähti ei ole, mis Saksa ehk muu wöeras keel tarwitab. Aga sowida oleks ka seal, et inimeste ja kohtade nimed omal kombel saaksid kirjutud ja kus tarwis lugemise abimehed röukude wahele pandud, kuda neid nimesi tuleb lugeda kui meie keelega neid tahame ütelda.