Kokkuvõte Sisukord Zusammenfassung


KIRJANDUS

Ariste, Paul 1956. Eesti sõnade etümoloogiaid. Emakeele Seltsi Aastaraamat nr 2. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk 146-149

Ariste, Paul 1965. Moo ja mõis. Emakeele Seltsi Aastaraamat nr 11. Tallinn, lk 105-110

EE 1994 = Eesti Entsüklopeedia nr 7. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus

EE 1995 = Eesti Entsüklopeedia nr 8. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus

EE 1998 = Eesti Entsüklopeedia nr 10. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus

EKSR 1999 = Eesti keele sõnaraamat. Toim. Tiiu Erelt, koost. Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik, Tiiu Erelt. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus

EMS 1994 = Eesti murrete sõnaraamat. I köide, 1. vihik. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut

EMS 1995a = Eesti murrete sõnaraamat. I köide, 2. vihik. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut

EMS 1995b = Eesti murrete sõnaraamat. I köide, 3. vihik. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut

EMS 1996 = Eesti murrete sõnaraamat. I köide, 4. vihik. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut

EMS 1997a = Eesti murrete sõnaraamat. I köide, 5. vihik. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut

EMS 1997b = Eesti murrete sõnaraamat. II köide, 6. vihik. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut

EMS 1997c = Eesti murrete sõnaraamat. II köide, 7. vihik. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut

EMS 1998 = Eesti murrete sõnaraamat. II köide, 8. vihik. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut

EMS 1999 = Eesti murrete sõnaraamat. II köide, 9. vihik. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut

Ernits, Enn 1973. Veel kord mikrotoponüümidest. – Keel ja Kirjandus nr 7, lk 431

Hõrn, Aare 1990. Setomaa nulga. Mokornulk. Rmt: Võro-Seto tähtraamat ehk kallendri 1991. aastaga pääle. Võro, lk 21-23

Kallasmaa, Marja 1996. Saaremaa kohanimed I. Tallinn: Eesti Keele Instituut

Kallasmaa, Marja 1999. M. Kallasmaa kiri M. Fasterile 10. 11. 1999

Kallasmaa, Marja 2000. Saaremaa kohanimed II. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus

Kasak, Enn 1998. Võru murre ja võro keel. Rmt: Õdagumeresoomõ väikuq keeleq. Läänemeresoome väikesed keeled. Võro Instituudi toimõtiseq nr 4. Võro, lk 13-19

Kask, Arnold 1984. Eesti murded ja kirjakeel. Tallinn

Keem, Hella 1984. Räpina murrak. Rmt: Räpina radadel. Tallinn, lk 144-152

Keem, Hella 1997. Võru keel. Tallinn

Kikkas, Reelika 1998. Võrumaa kohanimekujudest. Rmt: Lõunaeesti keelest ja kiräkeelest. Võro Instituudi toimõtiseq nr 3. Tarto-Võro, lk 68-70

Koponen, Eino 1998. Eteläviron murteen sanaston alkuperä. Itämerensuomalaista etymologiaa. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, osa 230. Helsinki

Kõiv, Madis 1999. Kähri ker´ko man Pekril. Studia memoriae II. Võro

Kõivupuu, Marju 1999. Perifeerset ajaloolise Võrumaa matusekombestikus. Rmt: Õdagumeresoomõ veeremaaq. Läänemeresoome perifeeriad. Võro Instituudi toimõtiseq nr 6. Võro, lk 282-297

Laul, Silvia 1997. Lõunaeestlaste ja volga rahvaste ühiskultuurist. – Keel ja Kirjandus nr 9, lk 577-584

Laul, Silvia 1999. Eesti kagunurk – piiriala Pihkva ja Ordu valduste vahel. Rmt: Õdagumeresoomõ veeremaaq. Läänemeresoome perifeeriad. Võro Instituudi toimõtiseq nr 6. Võro, lk 55-63

Mellin 1798 = L. A. Mellin. Atlas von Liefland oder den beyden Gouvernementen und Herzogthümern Lief- und Ehstland und der Provinz Oesel. Riga und Leipzig 1791-1798

MLK 2000 = loengu Eesti murded käsilehed

Muhel, Voldemar 1977. Vene-eesti sõnaraamat. Tallinn: Valgus

Nigol, Salme 1994. Hargla murraku konsonantism. Tallinn

NKR 1993 = Erelt, Tiiu, Jõgi, Olev, Kaalep, Ain, Laast, Artur, Rajamets, Harald, Saari, Henn, Seppel, Ly, Udam, Haljand, Ussisoo, Uno. Nimekirjutusraamat. Tallinn: Valgus

Pajusalu, Karl 1999. Eteläviron murremaisemat uudessa valaistuksessa. – Sananjalka nr 12, s 145-166

Pall, Valdek 1960. Liitsõnalistest kohanimedest põhisõnaga saar. Emakeele Seltsi Aastaraamat nr 6. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk 39-47

Pall, Valdek 1969. Põhja-Tartumaa kohanimed I. Tallinn: Valgus

Pall, Valdek 1972a. Toponüümide leviku vaatlusi. – Keel ja Kirjandus nr 2, lk 85-94

Pall, Valdek 1972b. Toponüümide leviku vaatlusi. – Keel ja Kirjandus nr 3, lk 149-154

Pall, Valdek 1973. Väikeste loodusesemete nimesid. – Keel ja Kirjandus nr 3, lk 163-166

Pall, Valdek 1977a. Nimeloolisi pudemeid. – Keel ja Kirjandus nr 2, lk 108-110

Pall, Valdek 1977b. Põhja-Tartumaa kohanimed II. Tallinn: Valgus

Pall, Valdek 1992. Maastikuesemete nimed ja nimetused. – Keel ja Kirjandus nr 9, lk 527-534

Pall, Valdek 1997. L´em´t´ne. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus

Palmeos, Paula 1959. Kahe Lõuna-Eesti murdesõna päritolust. Emakeele Seltsi Aastaraamat nr 5. Tallinn, lk 102-106

Pihel, Kalju, Pikamäe, Arno 1993. Suomalais-virolainen sanakirja. Soome-eesti sõnaraamat. Tallinn: Valgus

Päll, Peeter 1996. Karula kotussõnimmist. Rmt: Kaika suvõülikuul´ Lüllemäel. Võro, lk 22-26

Päll, Peeter 1997. Eesti kohanimede õigekirjast. – Keel ja Kirjandus nr 1, lk 41-42

Päll, Peeter 1998. Võru keel kohanimedes. Rmt: Lõunaeesti keelest ja kiräkeelest. Võro Instituudi toimõtiseq nr 3. Tarto-Võro, lk 61-65

Saar, Evar 1997. Poeetiline vorm Võromaa kotussõnimmin. Rmt: Kaika suvõülikuulõ kogomik I-VIII. Võro, lk 167-168

Saar, Evar 1998. (S)orava(lõ) paiganimmist. Rmt: Lõunaeesti keelest ja kiräkeelest. Võro Instituudi toimõtiseq nr 3. Tarto-Võro, lk 72-75

Saar, Evar 1999. Inemisenimmi ja kotussõnimmi läbikasumisest Räpinä kihlkunnan. Rmt: Õdagumeresoomõ veeremaaq. Läänemeresoome perifeeriad. Võru instituudi toimõtiseq nr 6. Võro, lk 80-92

Saar, Evar 2000a. Mehikuurma etümoloogia – maast leitud. Tartu. Käsikiri, lk 1-2

Saar, Evar 2000b. Ülevaade magistritöö nimematerjalist. Häälikulisi jooni Räpinä ja Vahtsõliina kohanimedes. Ettekanne TÜ eesti keele uurijaseminaris 26. 04. 2000. Tartu. Käsikiri, lk 1-10

Saar, Evar 2000c. Lühireferaat sõna saar tähendusest (Renate Pajusalule Semantika loenguks 07. 03. 2000). Tartu. Käsikiri, lk 1-4

Saareste, Andrus 1958. Eesti keele mõisteline sõnaraamat I. Dictionnaire analogique de la langue estonienne I. Stockholm: Vaba Eesti

Saareste, Andrus 1959. Eesti keele mõisteline sõnaraamat II. Dictionnaire analogique de la langue estonienne II. Stockholm: Vaba Eesti

Saareste, Andrus 1962. Eesti keele mõisteline sõnaraamat III. Dictionnaire analogique de la langue estonienne III. Stockholm: Vaba Eesti

Saareste, Andrus 1963. Eesti keele mõisteline sõnaraamat IV. Dictionnaire analogique de la langue estonienne IV. Stockholm: Vaba Eesti

Selirand, Jüri, Tõnisson, Evald 1974. Läbi aastatuhandete. Tallinn: Valgus

Setumaa 1928 = Eesti maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus III. Setumaa. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus

Simm, Jaak 1971. Slaavi geograafilised terminid Setumaa kohanimedena. Emakeele Seltsi Aastaraamat nr 17. Tallinn: Eesti Raamat, lk 169-171

Simm, Jaak 1974. Tõlkelisi külanimesid Setumaalt. Rmt: Centum. Tallinn: Valgus, lk 251-254

Simm, Jaak 1977. Kohanimesid J. Hurda “Setukeste lauludest”. Emakeele Seltsi Aastaraamat nr 23. Tallinn: Eesti Raamat, lk 65-65-69

Simm, Jaak 1980/1981. Setu eesnimesid. Emakeele Seltsi Aastaraamat nr 26/27. Tallinn: Eesti Raamat, lk 92-97

Simm, Jaak 1973. Võnnu kihelkonna asustusalane toponüümika. Väitekiri filoloogiakandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks. Tallinn. Käsikiri Eesti Keele Instituudi murdesektoris

SKL 1999 = Seto kodu lugu. Toim. Sirje Siruli. Setomaa Arendusselts

Simm, Jaak 1977. Murdesõnu kohanimedes. – Horisont nr 5, lk 27

Treier, Heie 1997. Kunstnikud ja Võrumaa. Rmt: Kaika suvõülikuulõ kogomik I-VIII. Võro, lk 89-92

Vaba, Lembit 1989. Balti laenud läänemeresoome maastikusõnavaras. – Keel ja Kirjandus nr 4, lk 206-218

Vaba, Lembit 1997. Uurimusi Läti-Eesti keelesuhetest. Tallinn-Tampere

Valk, Heiki 1997. Lõuna-Eesti kultuuriomapäradest 13.-17. sajandil. Rmt: Läänemeresoome lõunapiir. Võro Instituudi toimõtiseq nr 1, lk 118-132

VEEV 2000 = Võro-eesti, eesti võro sõnaraamat. Käsikiri, Võru

VMS 1982 = Väike murdesõnastik I. Tallinn: Valgus

VMS 1989 = Väike murdesõnastik II. Tallinn: Valgus

Võrumaa 1926 = Eesti maadeteaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus II. Võrumaa. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus

Vääri, Eduard 1976. Liivi kohanimesid. – Kodumurre nr 13, lk 62-65

Murzaev Èduard Makarovic^ 1970. Mestnye geografic^eskie terminy i ih rol' v toponimii. K: Mestnye geografic^eskie terminy. Voprosy geografii 81. Moskva, str. 16-33


Kokkuvõte Sisukord Zusammenfassung


Tagasi Nimeseltsi avalehele