EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Temaatiline loend.
Kohanimed. 1970–1979


1970–1979:

 1. OU:*Koit, Enn. Saaremaa jala-liitelistest kohanimedest. — Töid eesti filoloogia alalt. III. TRÜ toimetised. Vihik 259. Tartu 1970, lk 85–94.
  /Резюме: О топонимах на -jala, встречающихся на острове Сааремаа. Referat: Über die in Saaremaa vorkommenden Ortsnamen mit dem Suffix -jala./
 2. *Pall, Valdek. Siedlungsgeschichte und Ortsnamen. — Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. I. (Tallinn 1970,) lk 63.
  /Teesid. Terviktekst ilmunud 1975./
 3. OU:*Pall, Valdek. Mõni sõna meie kohanimede kujunemisest. — Saaremaast Sajaanideni ja kaugemalegi. Tallinn 1970, lk 69–73.
 4. OU:Pall, Valdek. Vene elemente Põhja-Tartumaa toponüümikas. — Emakeele Seltsi aastaraamat 16. Eesti Raamat, Tallinn 1970, lk 147–172.
  /Резюме: Русские элементы в топонимии северной части бывшего уезда Тартумаа, с. 171–172. Kn: Jaska; Jurka; Kalada ots; Kargaja; Kiisli; Kirtsi; Kokora; Kriiva; Kudina; Kusma; Omedu; Prossa; Pupastvere; Puustuse t; Saburi; Särgla; Tiheda; Vadi; Vilina./
 5. OU:Simm, Jaak. Märkmeid Setumaa endise Satseri valla külanimedest. — Emakeele Seltsi aastaraamat 16. Eesti Raamat, Tallinn 1970, lk 173–177.
  /Резюме: Заметки о сетуских топонимах на территории бывшей Зачеренской волости, с. 177. Kn: Issadi; Kolossova; Kotelnika; Pitsina; Saabolda; Saatse (Satserinna); Sorokina; Zahhodõ (Sahhodi); Tsütski; Vedernika./
 6. OU:*Simm, Jaak. Setu külanimedest. — Eesti keele ringi töid. 2. Tartu 1970, lk 129–146.
 7. *Rand, L(ydia). Tartu tänavate nimedest. — Edasi 18.12.1970; 25.12.1970.
  /1. /Sissejuhatus/, 2. Nõukogude väljak. Järg 1971. a./
 8. OU:*Pall, Valdek. Looduslike objektide nimedest. — Eesti Loodus 1970, nr 8, lk 457–459.
  /Eestis. Резюме: О названиях природных объектов. Summary: The Names of Natural Objects./
 9. OU:*Simm, Jaak. Kohanimekoguja Võnnus. — Keel ja Kirjandus 1970, nr 1, lk 45–47.
 10. OU:*Alvre, Paul. "Tähe mõrsja" oletatavaist kohanimedest. — Keel ja Kirjandus 1970, nr 3, lk 161–162.
  /Vastukaja E. Roosi artiklile KjK 1969/11, 12./
 11. OU:*Uustalu, Koidu. Eesti laene endisaegsete saksakeelsete kohanimede seas. — Keel ja Kirjandus 1970, nr 5, lk 280–288.
 12. OU:*Tiik, Leo. Kohanimesid Hiiumaalt. Emmaste. — Keel ja Kirjandus 1970, nr 10, lk 605–613.
 13. *Varep, E(ndel). Kuidas on tekkinud inimtegevusega seotud Eesti kohanimed. — Küsimused ja Vastused 1970, nr 5, lk 19–24.
 14. *Jaanus, Endel. Kuidas nimetati Narvat. — Leninlik Lipp 22.08.1970.
 15. OU:*Pall, Valdek. Maahanmuuton jälkiä Pohjois-Tartumaan paikannimissä. — Virittäjä 74, nr 1 (1970), lk 12–22.
  /Referat: Die Spuren der Immigration in den Ortsnamen von Nord-Tartumaa./
 16. *Nissilä, Viljo. Virolaista nimistöntutkimusta. — Virittäjä 74, nr 1 (1970), lk 92–95.
  /Rets: V. Pall. Põhja-Tartumaa kohanimed I. Tallinn 1969./
 17. OU:*Mägiste, Julius. Viron paikannimistä Põlva ja 1200-luvun Walgatabalwe. — Virittäjä 74, nr 2 (1970), lk 249–255.
  /Referat: Über die estn. Ortsnamen Põlva und (im XIII. Jh.) Walgatabalwe./
 18. *Talvak, K. Kohanimedest minevikus. — Võitlev Sõna 08.01.1970.
  /Eestis./
 19. *Arukaevu, V. Kõrvemaa – kus ta asub ja kuidas ta nime sai. — Võitlev Sõna 11.07.1970.
 20. *Kald, A(lbert). Kohanimed jutustavad. — Ühistöö 28.11.1970.
  /Märjamaa sovhoosi Paeküla osakonna kohanimede tekkeloost./
 21. *Рацевич, С. Древнее название Нарвы. — Нарвский рабочий 22.08.1970.
 22. OU:*Ariste, Paul. Luigamaa der setukesischen Volkslieder. — Baltistica VII/2. Mintis, Vilnius 1971, lk 183–184.
  /Seostab Luigamaa Lätis asuva Gulbenega./
 23. OU:Simm, Jaak. Slaavi geograafilisi termineid Setumaa kohanimedena. — Emakeele Seltsi aastaraamat 17. Eesti Raamat, Tallinn 1971, lk 169–172.
  /Slaavi päritolu terminnimedest. Резюме: Славянские географические термины в топонимии Сетумаа, с. 172. Kn: Korski; Lobotka; Lädina; Peresnika; Ostrova; Selise; Tobrova./
 24. *Rand, L(ydia). Tartu tänavate nimedest. — Edasi 08.01.1971; 15.01.1971; 22.01.1971; 29.01.1971; 05.02.1971; 12.02.1971; 19.02.1971; 26.02.1971.
  /Järg. Algus 18.12.1970./
 25. *Rand, L(ydia). Tartu tänavate nimedest. — Edasi 12.03.1971; 19.03.1971; 26.03.1971; 02.04.1971; 09.04.1971; 16.04.1971.
 26. +*Varep, Endel. Kõrvemaa – Põhja-Eesti metsanurk. — Eesti Loodus 1969, nr 10, lk 383–390.
  /Ka nimetuse päritolust ja levikust. Резюме: Кырвемаа – лесная глушь Северной Эстонии. Summary: Kõrvemaa – a Region of Forests in North Estonia./
 27. +*Varep, Endel. Prangli – kalurite saar. — Eesti Loodus 1970, nr 6, lk 346–349.
  /Ka nimetuse päritolust. Резюме: Прангли – остров рыбаков. Summary: Prangli Island – Home of Fisherfolk./
 28. OU:*Rand, Lydia. Endisaegsed tänavanimed. — Eesti Loodus 1971, nr 7, lk 433–435.
  /Tartus./
 29. *Alvre, Paul. Mahukas kohanimeuurimus. — Keel ja Kirjandus 1971, nr 1, lk 55–59.
  /Rets: V. Pall. Põhja-Tartumaa kohanimed. I. Tallinn 1969./
 30. OU:*Simm, Jaak. Kohanimesid Tuglase noorusmaalt. — Keel ja Kirjandus 1971, nr 3, lk 178–179.
  /Päritolust./
 31. OU:+*Tarvel, Enn. Läänemaa seitse kihelkonda. — Keel ja Kirjandus 1971, nr 5, lk 292–298.
  /Kohanimedest ajalookirjanduses./
 32. OU:*Simm, Jaak. Piirissaare nimed. — Keel ja Kirjandus 1971, nr 6, lk 352–357.
 33. OU:*Simm, Jaak. Võnnu asulanimede vahetumine ja hävi. — Keel ja Kirjandus 1971, nr 11, lk 686–688.
 34. +*Toomessalu, Aadu. Riu-sõna tarvitamisest ja riu Saaremaal kohanimedeks. — Kommunismiehitaja 26.01.1971; 28.01.1971; 30.01.1971.
 35. *Simm, Jaak. Keelearheoloogilist kohanimede alalt. — Noorus 1971, nr 12, lk 72–73.
  /Etümoloogiaid. Redigeeritult ilmunud 1976 (Keel, mida me uurime)./
 36. *Kallas, E. Mida pajatavad kohanimed? — Pärnu Kommunist 04.02.1971.
  /I. Aavekuke kogutud Pärnu rajooni Koonga külanõukogu kohanimedest./
 37. OU:*Rebane, Harald; Simm, Jaak. Peravalla kohanimesid koha ja mineviku kajastajana. — Eesti Loodus 1971, nr 2, lk 102–104.
  /Резюме: Названия местности Перавалла отражают ее прошлое. Summary: Some Place-Names That Reflect the Locality and History of Peravalla./
 38. OU:Kivi, Aleksander. Tallinna tänavad. Valgus, Tallinn 1972. 202 lk.
  /Sisu: Saateks – Tallinna tänavad: Tallinna tekkimine, kasv ja tänavavõrgu areng, Tallinna tänavate nimedest – Tallinna tänavanimede koondloetelu (22–147) – Registrid: Keskaegseid ladina- ja alamsaksakeelseid tänavanimesid, Varem kasutamisel olnud saksakeelseid tänavanimesid, Varem kasutamisel olnud venekeelseid tänavanimesid, Muudetud eestikeelsed tänavanimed, Kasutatud kirjandus ja arhiivide allikmaterjalid – Lisa: Tallinna tänavate nimekiri 1968. Tutv: Tiik, Leo, KjK 1973/2, lk 116–118./
 39. +*Miller, Voldemar. Eestlane vanas Tallinnas. — Minevikust tulevikku. Tallinn 1972, lk 171 jm.
  /Sh Tallinna (*Talilinna) nimest./
 40. OU:Peegel, Juhan. Paarist kohanimest regivärssides. — Sõnasõel. Uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt. 1. Tartu 1972, lk 27–29.
  /Alajaotused: 1. Tallinn; 2. Venemaa; 3. Liivi. Esitab rahvalaulude nimekujusid, sh Tallinn, Talin, Tääne ~ Tänne linn, Venede maa jm. Kn: Taani./
 41. OU:+*Schilling, Erich Baron. Estländische Ortsnamen und ihre Beziehungen zu besitzlichen Geschlechtern. — Baltische Hefte 18. 1972, lk 205–212.
 42. OU:Simm, Jaak. Mõningaid märkmeid Setumaa mikrotoponüümidest. — Emakeele Seltsi aastaraamat 18. Eesti Raamat, Tallinn 1972, lk 151–157.
  /Ka vene eesnimede mugandamisest setudel, ametlikest ja rahvalikest talunimedest; kohanimede mikrosüsteemidest (ühes asulas). Резюме: Некоторые заметки о сетуских микротопонимах, с. 157. Kn: Tsistigu soo./
 43. *Uustalu, K(oidu). Lõuna-Eesti saksakeelne toponüümia (mõisanimed). Kandidaadiväitekiri. Tartu 1972. 352 lk.
  /Kaitstud 21.12.1972. Tutv: Alvre, Paul, KjK 1973/3, lk 187–188. Alvre, Paul. СФУ 10/1 (1974), lk 69–73./
 44. OU:*Палль, В(алдек). Об эстонской микротопонимии. — Вопросы советского финно-угроведения. Топонимика, фольклористика, литературоведение, археология, антропология, этнография. Саранск 1972, lk 21–22.
  /Teesid./
 45. *Симм, Яак. Типы эстонских топонимов. — Résumés des communications. Sofia 1972, lk 207.
  /Teesid./
 46. OU:*Simm, Jaak. Veel pääks-, peeks-nimedest. — Eesti Loodus 1972, nr 2, lk 103–104.
  /Резюме: Еще о некоторых названиях местности. Summary: More about Placenames./
 47. OU:*Simm, Jaak. Vene looduslikke termineid kohanimedes. — Eesti Loodus 1972, nr 8, lk 478–479.
  /Резюме: Явления природы в русских названиях местности. Summary: Russian Nature Terms in Placenames./
 48. OU:*Simm, J(aak). Vene elemente Võnnu asulanimedes. — ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused 21, nr 3 (1972), lk 287–299.
  /Резюме: Некоторые русские элементы в названиях выннуских поселений. Referat: Einige russische Elemente in den Ortsnamen der Umgegend von Võnnu./
 49. *Simm, Jaak. Üht-teist kohanimedest, ka Elva ümbruse omadest. Ettekanne Elva Keskkooli keelepäeval. — ES 09.12.1972.
 50. *Kallasmaa, Marja. Kohanimekogujana Hiiumaal. Ettekanne koosolekul Tallinnas. — ES 10.12.1972.
 51. OU:*Pall, Valdek. Toponüümide leviku vaatlusi. — Keel ja Kirjandus 1972, nr 2, 3, lk 85–94, 149–154.
 52. OU:*Selirand, Jüri. Sinialliku linnamäe muistne nimi. — Keel ja Kirjandus 1972, nr 5, lk 273–278.
 53. *Simm, Jaak. Kohanimesid "Väikesest Illimarist". Fr. Tuglase sünniaastapäeva puhul. — Koit 04.03.1972.
 54. *Lep(p)ik, Eduard. Väike-Maarja kihelkonna kohanimede kogumisel tekkinud mõtteid. — Noorus 1972, nr 10, lk 35–36.
  /Uuesti avaldatud 1976 (Keel, mida me harime)./
 55. *Saarnak, Aivi. Kust on tulnud Saarnaki kohanimed. — Nõukogude Hiiumaa 14.03.1972; Eesti Loodus 1972, nr 2, lk 102.
  /Резюме: Происхождение названий местности острова Саарнаки. Summary: Origin of Placenames on Saarnaki Islet./
 56. *Kesler, Ü. Agapäe. — Nõukogude Hiiumaa 14.09.1972.
  /Kohanimest./
 57. *Kaar, U. Ristimäed ja Ristiväljad. — Nõukogude Hiiumaa 28.11.1972.
  /Kohanimede päritolust./
 58. *Purre, A. Rootsi päritoluga kohanimesid. — Nõukogude Hiiumaa 28.11.1972.
  /Hiiumaal./
 59. *Leppik, E(duard). Kohanimedest. — Punane Täht 29.02.1972.
  /Eesti kohanimede päritolust, näpunäiteid kogumistööks, autori isiklikust kohanimede kartoteegist./
 60. *Kokk, J. Raudna ja Heimtali nime tekkimisest. — Tee Kommunismile 20.03.1972.
 61. *Simm, Jaak. Võnnu kihelkonna asustusalane toponüümika. Kandidaadiväitekiri. Tallinn 1973. I. 230 lk; II (Lisa. Toponüümide varasemad kirjapanekud ajaloolistes dokumentides). 249 lk.
  /Kaitstud 31.10.1973. Tutv: Alvre, Paul, KjK 1974/1, lk 60–61. Paal, A., Õhtuleht 11.11.1973. Алвре, Пауль, СФУ 10/4 (1974), lk 279–283./
 62. *Барашков, В. Ф. Топонимия эстонских селений Ульяновской области. — Русский язык в школе и вузе. Ульяновский государственный педагогический университет. Ученые записки. Т. 27, вып. 3. Ульяновск 1973, lk 14–19.
  /Tutv: Simm, Jaak, KjK 1973/12, lk 756./
 63. OU:*Симм, Яак Эльмарович. Комонимы Выннуского прихода. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Таллин 1973. 29 lk.
  /Tutv: Alvre, Paul, KjK 1974/1, lk 60–61. Алвре, Пауль, СФУ 10/4 (1974), lk 279–283./
 64. OU:*Torro, Uno. Kus asus Suolasalmi? — Eesti Loodus 1973, nr 2, lk 110–113.
  /Kohanime Soela päritolust. Резюме: Где находился пролив Суоласальми? Summary: Where was the Location of Suolasalmi?/
 65. OU:*Simm, Jaak. Täpsustusi kohanimede alalt. — Eesti Loodus 1973, nr 4, lk 249.
  /Kn: Alutaguse; Saarnak; -kare./
 66. OU:*Simm, Jaak. Järve ja Piirissaare nimed. — Eesti Loodus 1973, nr 12, lk 739–740.
 67. OU:*Simm, J(aak). Elukutset ja päritolu märkivad Võnnu talunimed. — ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused 22, nr 4 (1973), lk 400–407.
  /17.-18. sajandil. Резюме: Названия хуторов Выннуского прихода, обозначающие профессию и происхождение крестьянина. Referat: Bauernhöfe in der Gemeinde Võnnu, deren Benennungen auf den Beruf und die Herkunft des Bauern hindeuten./
 68. *Simm, Jaak. Harju rajooni kohanimedest. Ettekanne Harju rajooni 5. õpilaskeelepäeval Kuusalus. — ES 19.04.1973.
 69. *Vaba, Lembit. (Koosolek 17. dets. 1972 Tartus.) — Keel ja Kirjandus 1973, nr 1, lk 61–62.
  /Seoses kohanimedega??/
 70. *Tiik, Leo. Raamat Tallinna tänavanimedest. — Keel ja Kirjandus 1973, nr 2, lk 116–118.
  /Rets: A. Kivi. Tallinna tänavad./
 71. OU:*Pall, Valdek. Väikeste loodusesemete nimesid. — Keel ja Kirjandus 1973, nr 3, lk 163–166.
  /Kõid; Leediknõmm ja Leesmägi; Osmassaare, Pillikmägi; Revastru; Sangsik; Kõõvitsvars; Võnnassaar, Võnnasoo. Vt ka Ernits KjK 1973/7/
 72. OU:*Simm, Jaak. Lisa Pihkva kroonikate Lõuna-Eesti kohanimedele. — Keel ja Kirjandus 1973, nr 4, lk 223–225.
  /Kn: Miropovna; Mogiljov; Tarvast"./
 73. OU:*Ernits, Enn. Veel kord mikrotoponüümidest. — Keel ja Kirjandus 1973, nr 7, lk 431.
  /Vt Pall KjK 1973/3./
 74. OU:+*Ariste, Paul. Keelesuhted Risti eesti-rootsi segakülades. — Keel ja Kirjandus 1973, nr 8, lk 470–474.
  /Ka talunimesid./
 75. *Simm, Jaak. Eesti kohanimed Uljanovski oblastis. — Keel ja Kirjandus 1973, nr 12, lk 756.
  /Rets: В. Ф. Барашков. Топонимия эстонских селений в Ульяновской области. 1973./
 76. *Kald, A(lbert). Kohanimed jutustavad. — Kommunismiehitaja 26.06.1973.
  /Kohanimede kogumisest./
 77. *Odres, L(embit). Otimäe nimepanemine vajaks selgitamist. — Nõukogude Hiiumaa 26.04.1973.
 78. *Leppik, Eduard. Kohanimed unustamisohus. — Nõukogude Õpetaja 04.04.1973.
  /Koolide abi kohanimede kogumisel./
 79. *Kiparsky, Valentin. Tonttukivet Kuurinmaalla. — Sananjalka 15 (1973), lk 69–71.
  /Ilmselt ka Eesti kohanimedest?/
 80. *Altmets, O. Mõnda Raikküla kohanimedest. — Ühistöö 24.02.1973.
  /Rapla rajoonis./
 81. OU:*Lagman, Edvin. Eesti-Rootsi asulatevõrgu tekkimisest kohanimede taustal. — Verbum habet Sakala. Korp! Sakala koguteos. Uppsala 1974, lk 190–200.
 82. *Nordling, Carl. O. Estniska ortnamn i svensk bygd. Stockholm 1974. 90 lk.
  /Tutv: Ariste, Paul, KjK 1974/12, lk 761–762. Егорова, Т. П., Реферативный журнал. Общественные науки за рубежом, серия 6, 1977/1, lk 109–110./
 83. OU:*Saks, Edgar V. Commentaries on the Liber Census Daniae. Studies in mediaeval European history. Rotalia Publications, Ann Arbor 1974. 229 lk.
 84. OU:*Simm, Jaak. Tõlkelisi külanimesid Setumaalt. — Centum. Valgus, Tallinn 1974, lk 251–254.
 85. OU:*Simm, Jaak. Üht-teist kohanimedest. — Harju rajoonis. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 11.-14. juulini 1974. Artiklite kogumik. Tallinn 1974, lk 278–282.
 86. *Jaanus, E(ndel). Rannu kihelkonna külanimedest. — Edasi 01.11.1974.
 87. *Kala, Ilja. Pukalt Käärikule. (Otepää kõrgustiku edelaosa mägedel. I.) — Eesti Loodus 1974, nr 12, lk 750–754.
  /65 mäenime./
 88. *Simm, Jaak. Tallinna nimed. Ettekanne Tallinna 37. Keskkooli keelepäeval. — ES 08.05.1974.
 89. *Roos, Eduard. Tartu etümoloogia lugu. Ettekanne koosolekul Tartus. — ES 17.11.1974.
 90. *Gustavson, H(eino). Mõnda Harju rajooni kohanimedest. — Harju Elu 03.08.1974.
 91. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 1. Mida tähendab kohanime lõpp -vere? — Horisont 1974, nr 6, lk 27.
 92. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 2. Pandivere, Mahtra, Torma. — Horisont 1974, nr 7, lk 15.
 93. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 3. Matthias Johann Eisen ja kohanimeuurimine. — Horisont 1974, nr 8, lk 20.
 94. +*Alvre, Paul. Keeleteaduse väitekirjad. — Keel ja Kirjandus 1974, nr 1, lk 60–61.
  /Rets: J. Simm. Võnnu kihelkonna asustusalane toponüümika./
 95. OU:*Pall, Valdek. Kolm toponüümilist eskiisi. — Keel ja Kirjandus 1974, nr 6, lk 338–344.
  /Kohanimed komponentidega -kand, -kanna, -kannu; -jala, -jalg; esikomponendiga passi-, pasti-, pass-./
 96. *Miks on nimeks Tinarahu? — Nõukogude Hiiumaa 19.11.1974.
 97. *Mihkla, Karl. A. H. Tammsaare kodukohaga seoses olevatest nimedest. — Sirp ja Vasar 08.03.1974, lk 5.
  /Vt ka A. Sööt ja E. Kotkas SV 26.04.1974./
 98. *Gustavson, Heino. Kommentaarid pole liigsed. — Sirp ja Vasar 20.12.1974, lk 13.
  /Tallinna endistest tänavanimedest jm. R. Janno raamatutes "Vutimehed" ja "Kassisaba poisid" (Tallinn 1974)./
 99. *Allikmaa, Ilmar. Haapsalu linna nimest. — Töörahva Lipp 13.08.1974; 15.08.1974; 17.08.1974; 20.08.1974.
  /Nime päritolust./
 100. *Raidjõe, J(uhan). Kuidas tekkis Jaanilinna nimi. — Ühistöö 04.06.1974.
 101. *Alvre, Paul. (K. Uustalu. Lõuna-Eesti saksakeelne toponüümia (mõisanimed).) — Советское финно-угроведение 10, nr 1 (1974), lk 69–73.
  /Rets. Saksa k-s./
 102. *Алвре, Пауль. (J. Simm. Võnnu kihelkonna asustusalane toponüümika. Tallinn 1973.) — Советское финно-угроведение 10, nr 4 (1974), lk 279–283.
  /Rets. Vene k-s/
 103. *Sööt, Asko; Kotkas, Endel. Veel Tammsaarest ja Vargamäest. — Sirp ja Vasar 26.04.1974, lk 5.
  /Täienduseks K. Mihkla artiklile SV 08.03.1974./
 104. +*Ariste, Paul. Uusi sõeliseid. — Sõnasõel. Uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt. 3. Tartu 1975, lk 5–16.
  /Sh nime Joajõgi päritolust./
 105. *Kallasmaa, Marja. Endise Tõstamaa kihelkonna mikrotoponüümide seos üldsõnavaraga. Diplomitöö. Tartu 1975. 132 lk. (TRÜ soome-ugri k-te kateeder.)
 106. +*Lõugas, V(ello). Tarandkalme uus rekonstruktsioonikatse. — Fenno-ugristica 1. TRÜ toimetised. Vihik 344. Tartu 1975, lk 198–212.
  /Ka kabeli- ja kiriku-tüveliste kohanimede levikust. Резюме: Попытка новой реконструкции каменных могильников с оградкой. Referat: Ein neuer Rekonstruktionversuch der Tarandgräber./
 107. OU:*Pall, Valdek. Mustvee. — Fenno-ugristica 1. TRÜ toimetised. Vihik 344. Tartu 1975, lk 234–238.
  /Резюме: . Referat: ./
 108. OU:*Pall, Valdek. Siedlungsgeschichte und Ortsnamen. — Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinnae habitus 17.-23.VIII 1970. Pars I. Acta linguistica. Tallinn 1975, lk 314–318.
 109. *Pall, Valdek. Põhja-Tartumaa toponüümika. Tallinn 1975. 488 lk (I osa 1–264, II osa 265–488).
  /Kaitstud 11.06.1975. Tutv: Simm, Jaak, Sirp ja Vasar 18.07.1975. Алвре, Пауль, СФУ 12/4 (1976), lk 303–307./
 110. OU:Simm, Jaak. Isikunimedest tulenenud Võnnu asulanimesid. — Emakeele Seltsi aastaraamat 19–20 (1973–1974). Eesti Raamat, Tallinn 1975, lk 179–204.
  /Резюме: О некоторых названиях населенных пунктов Выннуского прихода, происходящих от личных имен, с. 204. Kn: Aarniku; Haaslava; Agali; Akste; Hammaste; Ibaste; Imste; Issaku; Kaagvere; Kaarli; Kokeküla; Kriimani; Kärsa; Leevi; Matsisaare; Melliste; Mäksa; Noorits-Metsküla; Poka; Tamme (Võn); Uniküla; Uulika; Võõpste./
 111. *Simm, J(aak). Mets ja puud meie kohanimedes. — Looduse kalender '76. Tallinn 1975.
 112. OU:*Uustalu, Koidu. Niederdeutsche Ortsnamen und Gewässernamen in Johann Renners Livländischen Historien. — Linguistica VI. Tartu 1975, lk 189–203.
  /Ka Eesti kohanimedest./
 113. OU:*Палль, Валдек. Об эстонской микротопонимии. — Вопросы финно-угроведения, вып. VI. Саранск 1975, lk 156–160.
 114. OU:*Палль, Валдек Йоханнесович. Топонимика северной части Тартумаа. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филолгических наук. Таллин 1975. 56 lk.
  /Tutv: Алвре, Пауль, СФУ 12/4 (1976), lk 303–307./
 115. OU:*Симм, Я(ак). Типы эстонских топонимов. — Actes du XI-e congrès international des sciences onomastiques. 2. Sofia 1975, lk 285–290.
 116. *Jaanus, E(ndel). Millest jutustavad kohanimed. — Edasi 19.12.1975.
 117. *Kala, Ilja. Kääriku ümbrus. (Otepää kõrgustiku edelaosa mägedel. 2.) — Eesti Loodus 1975, nr 2, lk 121–127.
  /121 mäenime./
 118. +*Puss, Hugo. Laiust mäkini. — Eesti Loodus 1975, nr 6, lk 378–380.
  /Saari tähistavatest sõnadest rahu, kare, kuiv, nasv, rava, mäkk./
 119. OU:*Hermann, Uno. Mõisamaa Mustoja. — Eesti Loodus 1975, nr 7, lk 421–422.
  /Kohanimede esinemisest 13.–18. sajandi ürikutes./
 120. OU:*Simm, Jaak. Linna ja tema ümbruse nimesid. — Eesti Loodus 1975, nr 10, lk 572–575.
  /Ka Tallinna nime päritolust./
 121. *Simm, Jaak. Kohanimed rahvasuus. Ettekanne Elva Keskkooli keelepäeval. — ES 25.01.1975.
 122. *Simm, Jaak. Kuidas rahvas kohanimesid seletab. Ettekanne V. Kingissepa nim Tallinna 20. Keskkooli keelepäeval. — ES 11.04.1975.
 123. *Simm, Jaak. Huvitavat eesti kohanimedest. Ettekanne Harju rajooni 6. keelepäeval Tallinnas ja Kehra Keskkooli keelepäeval. — ES 17.04.1975; 16.05.1975.
 124. *Korm, Maarika. Lüganuse kohanimesid. Õpilasettekanne Püssi Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 18.12.1975.
 125. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 4. Arusaamatud nimed. — Horisont 1975, nr 1, lk 20.
 126. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 5. Saksa päritolu kohanimed. — Horisont 1975, nr 2, lk 36.
 127. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 6. Rootsi algupära kohanimed. — Horisont 1975, nr 3, lk 25.
  /Kn: Haldi; Kresuli; Kulani; Kumbli; Pürksi; Reigi; Viigi; Vormsi./
 128. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 7. Vene päritolu kohanimed. — Horisont 1975, nr 4, lk 25.
 129. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 8. Akste, Mustjala ja Lehmja. — Horisont 1975, nr 5, lk 26–27.
  /Kn: Akste; Lehmja; Mustjala./
 130. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 9. Eesti kohanimed Pihkva kroonikais. — Horisont 1975, nr 6, lk 38–39.
 131. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 10. Mujal maailmas. — Horisont 1975, nr 7, lk 21.
  /Eesti kohanimesid väljaspool Eestit./
 132. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 11. Läti algupäraga kohanimed. — Horisont 1975, nr 8, lk 25.
 133. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 12. Põlva. — Horisont 1975, nr 9, lk 29.
 134. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 13. Peipsi ja Võrtsjärv. — Horisont 1975, nr 12, lk 20.
 135. OU:*Ernits, Enn. Ahja päritolust. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 3, lk 177.
 136. +*Tarvel, Enn. Kas Otšela tšuudid olid Koivalinna eestlased? — Keel ja Kirjandus 1975, nr 9, lk 549–553.
  /Ka kohanimest Taheva./
 137. *Gustavson, H(eino). Mõned Rapla rajooni kohanimed. — Ühistöö 09.09.1975.
  /Kn: Hertu; Härgla; Ingliste; Juuru; Kuimetsa; Rabivere; Rapla; Valtu; Vardi./
 138. *Dequeker, Michel; Rajandi, Edgar. Anthroponymes et toponymes estoniens d'origine française. — Tézisek. Thesen. Тезисы. Summaries. Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum. Budapest 1975, lk 10–11.
  /Täielikult ilmunud 1981 (CIFU IV)./
 139. OU:(Ariste, Paul). Tallinna nimed. — Tallinna ajalugu 1860-ndate aastateni. Koostanud Raimo Pullat. Eesti Raamat, Tallinn 1976, lk 49–53.
  /*Lidna, Lindanäs, Kesoniemi, Ledenets, Kolõvan, Reval, Tallinn, Kiviküla, Kilulinn jt./
 140. OU:+*Leesment, Leo. Abjast Iklani. Asustus ja kohanimed minevikus. — Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1974. Tallinn 1976, lk 233–245.
  /Резюме: От Абья до Икла. Расселение и топонимы в прошлом. Summary: From Abja to Ikla. Settlements and place names in the past./
 141. OU:##Leppik, Eduard. Väike-Maarja kihelkonna kohanimede kogumisel tekkinud mõtteid. — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 99–102.
  /Varem ilmunud: Noorus 1972/10./
 142. OU:Pall, Valdek. Asustusajaloo ja toponüümika seostest. — Keel, mida me uurime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 96–101.
  /Kn: Harju; Kursi; Soome; Vadja; Viru; -vere./
 143. OU:##Simm, Jaak. Keelearheoloogilist kohanimede alalt. — Keel, mida me uurime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 102–105.
  /Kohanimede etümoloogiaid. Redigeeritud tekst. Varem ilmunud: Noorus 1971/12. Kn: Kastre; Mahtra; Narva; Suterma./
 144. *Simm, Jaak. Emaioga, Beybessee, Worcegerwe. — Looduse kalender '77. Tallinn 1976, lk (40).
  /Kohanimede päritolust./
 145. *Simm, Jaak. Kohanimede kaudu piki Peipsi piiri. — Looduse kalender '77. Tallinn 1976, lk (42).
  /Lühiülevaade Peipsi ranniku kohanimedest./
 146. OU:*Uustalu, Koidu. Über einige Ortsbezeichnungen in den livländischen Urkunden des 15.–16. Jh. — Linguistica VIII. TRÜ toimetised. Vihik 401. Tartu 1976, lk 126–131.
 147. *Rootsmäe, Lemming. Melliste. — Edasi 18.02.1976.
  /Kohanimedest Melliste, Tuimäe, Mäeküla./
 148. *Rootsmäe, Lemming. Sarakuste. — Edasi 10.09.1976.
  /Ka võimalikke etümoloogiaid./
 149. +*Jaanus, Endel. Rongisõit Tartust Elvasse. — Edasi 06.10.1976.
  /Ka Elva nime päritolust./
 150. +*Leppik, Eduard. Ristamäe nime kaitseks. — Eesti Loodus 1976, nr 2, lk 87–88.
  /Ka nime päritolust./
 151. +*Raidjõe, Juhan. Muistne Varbola. — Eesti Loodus 1976, nr 5, lk 334–336.
  /Ka nime Jaanilinn päritolust./
 152. *Simm, Jaak. Räpina kohanimedest. Ettekanne Räpina Keskkooli keelepäeval. — ES 08.04.1976.
 153. *Hakk, Uku. Misso kohanimesid. Õpilasettekanne Misso Keskkooli keelepäeval. — ES 14.04.1976.
 154. *Simm, Jaak. Miks uuritakse kohanimesid? Ettekanne Misso Keskkooli keelepäeval. — ES 14.04.1976.
 155. +*Simm, Jaak. Eestlaste rännuteedelt. 1. — Horisont 1976, nr 2, lk 22–25; 1976, nr 3, lk 11–12.
  /Ka Siberi eesti asunduste kohanimedest./
 156. OU:*Simm, Jaak. Kohanimed rahvalauludes. — Horisont 1976, nr 4, lk 19.
 157. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 15. Vaiga, Vaiatu, Veia, Vadi. — Horisont 1976, nr 5, lk 15.
 158. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. (16.) Läti, Poola, Rootsi, Soome, Vene. — Horisont 1976, nr 6, lk 27.
 159. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 17. Želatško, Borka ~ Porka, Meža = Piirissaar. — Horisont 1976, nr 7, lk 36.
 160. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 18. Sepa ~ Raudsepa, Sotniku. — Horisont 1976, nr 8, lk 27.
 161. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. (19.) Viru, Harju, Saarlase. — Horisont 1976, nr 9, lk 15.
 162. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 20. Tõlkelisi kohanimesid. — Horisont 1976, nr 10, lk 33.
 163. OU:*Tiik, Leo. Veel mõni sõna Tallinna nimedest. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 1, lk 42–43.
  /Vastukaja J. Simmi artiklile Eesti Loodus 1975/10. Vt ka Kaplinski, K. KjK 1976/4./
 164. OU:*Jaanus, Endel. Mida tähendab Lapetukme? — Keel ja Kirjandus 1976, nr 2, lk 108.
 165. OU:*Kaplinski, Küllike. See Lindanisa. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 4, lk 239.
  /Nimetõlgendusi. Vastukaja L. Tiigi artiklile KjK 1976/1./
 166. OU:*Simm, Jaak. Igal kohal oma nimi. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 9, lk 556–557.
  /Kohanimede muutumisest seoses asulareformiga. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 76" (Tln 1978), lk 93–96./
 167. *Salu, L. Maadevahe jõgi. — Kommunismiehitaja 24.08.1976.
  /Nime tekkelugu./
 168. *Sermandi, H. Raudjärve nimest. — Kommunist 31.07.1976.
  /Legend./
 169. OU:*Inno, Karl. Mare balticum ja Baltikum. — Tulimuld 1976, nr 2, lk 74–85.
  /Läänemere ja Baltikumi nimedest./
 170. *Jaanus, Endel. Vastseliina nimekaimud. — Töörahva Elu 05.08.1976.
 171. *Алвре, Пауль. (V. Pall. Põhja-Tartumaa toponüümika. Tallinn 1975.) — Советское финно-угроведение 12, nr 4 (1976), lk 303–307.
  /Rets./
 172. +*Kildema, Kallio; Annuka, Erna. Kui palju on Eestis meresaari? — Eesti Loodus 1976, nr 7, lk 420–430.
  /Ka saarte rahvakeelseid nimetusi. Резюме: Число морских островов в Эстонии. Kokkuv: How many islands are there in the sea around Estonia?/
 173. OU:Kivi, Aleksander. Isikunimelised tänavad Tallinnas. Eesti Raamat, Tallinn 1977. 128 lk.
  /Sisu: Saateks – Tänavanimedest ja nende uurimisest – Nende nimedega – Mütoloogia valdkonda kuuluvate ja kirjandusteoste tegelaste nimedega tänavad./
 174. OU:*Pall, Valdek. Struktuurimudeli kasutamisvõimalusi eesti toponomastikas. — Symposiumi 77. Helsinki 1977, lk 52–54.
  /Teesid./
 175. OU:Pall, Valdek. Põhja-Tartumaa kohanimed. II. Toimetanud Madis Norvik. Valgus, Tallinn 1977. 327 lk.
  /Резюме: Топонимика северной части Тартумаа II, с. 239–254. Referat: Die Ortsnamen von Nord-Tartumaa II, S. 255–271. Sisu: Sissejuhatus – Kohanimede häälikulisest küljest – Kohanimede struktuurist – Nimeandmise printsiibid – Eri nimekihid ja -rühmad – Kohanimede levik – Toponüümika ja asustusajalugu – Registrid – Lühendid – Kasutatud kirjandus. Tutv: Alvre, Paul, KjK 1979/3, lk 180–183. Kiviniemi, Eero, Vir. 83 (1979), lk 248–251. Simm, Jaak, СФУ 14/4 (1978), lk 298–302. Simm, Jaak, Punalipp 11.02.1978./
 176. OU:Simm, Jaak. Võnnu külanimesid. — Emakeele Seltsi aastaraamat 22 (1976). Eesti Raamat, Tallinn 1977, lk 109–126.
  /Резюме: Названия деревень Выннуского прихода, с. 126. Kn: Ahunapalu; Arramäe; Aruaia; Arujärve; Järvselja; Kadaja; Kaevandu; Kahrukurm; Kannu; Kastmekoja; Kiidjärve; Kitse; Kokuta; Koorvere; Kõivussaare; Kõnnu; Kõrvesilla; Kägari; Leegu; Liispõllu; Loko; Metsküla; Murulaane; Mäekala; Oruküla; Padari; Paluküla; Pedaspää; Rabandiku; Rookse; Sarakuste; Sikakurmu; Sootaga; Sudaste; Terikeste; Tuimäe; Valgesoo; Vanamõisa (Võn); Viisli; Vissi; Võnnu; Ülejõe (Võn)./
 177. OU:*Симм, Яак. Русские элементы в эстонской топонимики. — Исследование финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязях с языками и литературами народов СССР. Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания финно-угроведов. Ужгород 1977, lk 66.
  /Teesid./
 178. *Simm, Jaak. Kohanimed meie ümber. — Edasi 01.07.1977.
  /Tartu rajooni kohanimedest./
 179. *Simm, Jaak. Kohanimed meie ümber. Ettekanne Sonda 8-kl kooli keelepäeval. — ES 21.04.1977.
 180. OU:*Simm, Jaak. Murdesõnu kohanimedes. — Horisont 1977, nr 2, lk 39; 1977, nr 5, lk 27.
 181. OU:*Simm, Jaak. Võrdlusnimed. — Horisont 1977, nr 8, lk 19; 1977, nr 12, lk 30.
 182. OU:*Pall, Valdek. Nimeloolisi pudemeid. — Keel ja Kirjandus 1977, nr 2, lk 108–112.
 183. OU:*Pall, Valdek. Nimeloolisi pudemeid (2). — Keel ja Kirjandus 1977, nr 12, lk 725–728.
 184. *Simm, J(aak). Üht-teist Tori kohanimedest. — Pärnu Kommunist 30.07.1977.
  /Ka murdekorrespondent Ernst Raudsepast./
 185. +*Ränk, Gustav. Kustaa Vilkuna ja Soome moodne rahvateadus. — Tulimuld 1977, nr 4, lk 211–213.
  /Ilmselt mainib Kastre nime seletust, vrd poleemika: Saks 1978 ja 1979, Oinas 1979 ja 1980./
 186. *Põder, Jaan. Pääsküla või Laagri? — Õhtuleht 30.08.1977.
  /Ka Pääsküla nime ajaloost./
 187. *(Gustavson, Heino). Terra feminarum. — Kalender 1979. Tallinn 1978, lk 172–180.
  /Ka Naissaare kohanimedest./
 188. OU:*Kallasmaa, Marja. Mikrotoponüümi determinandid ja järelkomponendid. — Sõnast tekstini. Tallinn 1978, lk 11–48.
  /Резюме: Детерминанты и конечные компоненты микротопонимов./
 189. OU:*Kallasmaa, Marja. Mõiste "mikrotoponüüm" erinevates käsitlustes. — Sõnast tekstini. Tallinn 1978, lk 5–10.
  /Резюме: Понятие "микротопоним" в разных трактовках./
 190. *Pruuli, Tiia. Põhja-Tartumaa ja Ingerisoome Kurgola murde kohanimede struktuuri võrdlev analüüs. III k töö. Tartu 1978. (Nr 1290.)
 191. OU:Simm, Jaak. Kohanimesid J. Hurda "Setukeste lauludest". — Sõna ja nimi. Emakeele Seltsi aastaraamat 23 (1977). Tallinn 1978, lk 65–69.
  /Sh eestikeelseid naabrusnimesid (Aluliina, Kuramaa, Luigamaa, Oudova, Riia, Venemaa, Väina jt). Резюме: Топонимы в антологии народных песен Якоба Хурта "Setukeste laulud", с. 69./
 192. OU:*Simm, Jaak. Mõnda kohanimedest. — Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.–20. aug. 1978. Artiklite kogumik. Tallinn 1978, lk 146–150.
 193. *Simm, Jaak. Lahemaa loodusnimedest. — Looduse kalender 1979. Tallinn 1978, (lk 42).
 194. OU:*Uustalu, Koidu. Namenkundliche Miszellaneen aus dem 17. Jh. — Linguistica X. Üld- ja rakenduslingvistika probleeme. TRÜ toimetised. Vihik 453. Tartu 1978, lk 136–139.
  /Резюме: Из наблюдений над ономастикой XVII века. Kn: Jaama; Karksi; Maasi; Ümera./
 195. +*Jaanus, Endel. Hiugemäelt Kivilõppeni. — Edasi 28.07.1978; 29.07.1978.
  /Ka Viljandi ja Tartu rajooni kohanimedest./
 196. +*Kallejärv, Tõnis. Matk Päidla järvedele. — Eesti Loodus 1978, nr 6, lk 405–410.
  /18 järvenime./
 197. *Kala, Ilja. Otepäält itta ja kagusse. (Mägede teejuht.) — Eesti Loodus 1978, nr 11, lk 736–741.
  /84 mäenime ja muid kohanimesid./
 198. *Kala, Ilja. Otepäält läände ja edelasse. (Mägede teejuht.) — Eesti Loodus 1978, nr 12, lk 813–818.
  /119 mäenime ja muid kohanimesid./
 199. *Kelder, Ants. Kohanimekoguja tähelepanekuid. Ettekanne murdeseminaril Tallinnas. — ES 05.12.1978.
 200. OU:*Simm, Jaak. Laennimed. — Horisont 1978, nr 2, lk 27.
 201. OU:*Lõugas, Vello. Kust tuli Alutaguse? — Horisont 1978, nr 3, lk 10–11.
 202. OU:*Simm, Jaak. Räpina. — Horisont 1978, nr 6, lk 43.
 203. OU:*Lõugas, Vello. Kuidas Virumaa endale nime sai? — Horisont 1978, nr 7, lk 8–10.
 204. OU:*Ernits, Enn. Valgatabalve. — Keel ja Kirjandus 1978, nr 3, lk 159.
 205. OU:Tarvel, Enn. Eesti toponüüme skandinaavia ruunikirjades. — Keel ja Kirjandus 1978, nr 10, lk 613–615.
  /NSVL TA Ajaloo Instituudi publikatsioon Skandinaavia ruunikirjadest. Kn: Eesti (Estland); Ruhnu (runo); Saaremaa (isilu); Virumaa (uirlanti)./
 206. OU:*Gustavson, Heino. Täienduseks Naissaare toponüümikale. — Keel ja Kirjandus 1978, nr 12, lk 736–737.
 207. *Simm, Jaak. Uurimisel on kohanimed. — Kodumaa 14.06.1978, lk 6, 7.
 208. *Simm, Jaak. Raamat kodurajooni kohanimedest. — Punalipp 11.02.1978.
  /Rets: V. Pall. Põhja-Tartumaa kohanimed II. Tallinn 1977./
 209. OU:*Saks, Edgar V. Kastre pole vene nimi. — Tulimuld 1978, nr 2, lk 111.
  /Täpsustuseks artiklile: Ränk 1977. Vt ka Oinas 1979 ja 1980./
 210. OU:*Gustavson, Heino. Die von Personennamen abgeleiteten Gutsnamen im ehemaligen Kreise Harjumaa. — Советское финно-угроведение 14, nr 1 (1978), lk 8–14.
  /Резюме: Отантропонимические наименования мыз в бывшем уезде Харьюмаа./
 211. OU:*Kallasmaa, Marja. Über die Beziehungen zwischen Ortsnamen und Apellativen. — Советское финно-угроведение 14, nr 4 (1978), lk 250–257.
  /Резюме: Об отношениях топонимов к апеллятивам./
 212. *Simm, Jaak. (V. Pall. Põhja-Tartumaa kohanimed II. Tallinn 1977.) — Советское финно-угроведение 14, nr 4 (1978), lk 298–302.
  /Rets. Saksa k-s/
 213. *Akopjan, Maria. Kolga-Jaani loodusesemete nimetused. Kursusetöö. Juhendaja Valdek Pall. TPedI, Tallinn 1979. Nr 1(79).
 214. +*Gustavson, H(eino). Mere puiestee ajaloost. — Kalender 1980. Tallinn 1979, lk 193–199.
  /Ka nimest./
 215. OU:*Kallasmaa, Marja. Ühest vähemlevinud kohanimetüübist. Verbaalnimed. — Noored filoloogias 1979. Tallinn 1979, lk 9–10.
 216. OU:*Uustalu, Koidu. Transpositionsphänomene und intersprachliche Interferenze in der deutschsprachigen Toponymie Estlands. — Linguistica X. Uurimusi üld- ja rakenduslingvistika alalt. TRÜ toimetised. Vihik 502. Тарту 1979, lk 142–146.
  /Резюме: О транспозиции в немецкой топонимии XVI века./
 217. *Селицкая, И. А. О возможных генетических связях между топонимом Eesti ’Эстония', этнонимом эсты и отрицательной частицей ei 'нет', 'не'. — Вопросы межуровневого анализа языков различных типов. Москва 1979, lk 216–221.
 218. OU:*Kalberg, K. Mõrtsuka järve nimi. — Eesti Loodus 1979, nr 2, lk 88.
  /Vt ka Simm "Veel Mõrtsuka..." 1979./
 219. OU:*Simm, Jaak. Veel Mõrtsuka järve nimest. — Eesti Loodus 1979, nr 7, lk 447–449.
  /Täienduseks K. Kalbergile EL 1979/2./
 220. OU:*Saar, Theodor. Kihnu ja Manija kohanimesid. — Eesti Loodus 1979, nr 11, lk 726–730.
 221. *Simm, Jaak. Tallinna nimedest. Ettekanne väliseestlaste keelepäeval Tallinnas. — ES 20.06.1979.
 222. *Simm, J(aak). Jõelähtme ja Kiviloo. — Harju Elu 27.11.1979.
  /Kohanimede päritolust./
 223. *Simm, J(aak). Anija, Jägala, Kurena... — Harju Elu 01.12.1979.
  /Liitkohanimedest./
 224. *Simm, J(aak). Kaberneeme ja Kaberla. — Harju Elu 04.12.1979.
 225. *Simm, J(aak). Vaida, Haiba... — Harju Elu 08.12.1979.
  /Isikunimelised kohanimed Harju rajoonis./
 226. *Simm, J(aak). Vere-, ste- ja jala-lõpulised nimed. — Harju Elu 13.12.1979.
  /Harju rajoonis./
 227. OU:*Simm, Jaak. Mõrsja-, Neitsi-, Pruudi-nimed. — Horisont 1979, nr 5, lk 30–31.
 228. OU:*Simm, Jaak. Tondi-nimed. — Horisont 1979, nr 7, lk 31.
 229. OU:*Simm, Jaak. Kalevipojaga seotud kohanimed. — Horisont 1979, nr 11, lk 20–21.
 230. OU:*Simm, Jaak. Kohanimesid eeposest "Kalevipoeg". — Horisont 1979, nr 12, lk 26.
 231. OU:+*Tarvel, Enn. Järvamaa alguloost. — Keel ja Kirjandus 1979, nr 1, lk 31–35.
  /Ka sõnade järv, salu jt päritolust./
 232. *Alvre, Paul. Hinnatav kohanimeuurimus. — Keel ja Kirjandus 1979, nr 3, lk 180–183.
  /Rets: V. Pall. Põhja-Tartumaa kohanimed II. Tallinn 1977./
 233. *Kiisa, U(no). Kus need külad asusid? — Nõukogude Hiiumaa 22.02.1979.
 234. OU:*Oinas, Felix. Kastre nimest. — Tulimuld 1979, nr 1, lk 54.
  /Täpsustuseks artiklile: Saks 1978. Vt ka Saks 1979./
 235. +*Saks, Edgar V. Juba "vene viikingid"!. — Tulimuld 1979, nr 3, lk 167.
  /Vastuseks artiklile: Oinas 1979. Vt ka Oinas 1980./
 236. *Kiviniemi, Eero. Virolaisen nimistön rakenne ja kehitys. — Virittäjä 83, nr 3 (1979), lk 248–251.
  /Rets: V. Pall. Põhja-Tartumaa kohanimed II. Tallinn 1977./