EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Temaatiline loend.
Nimeuurijad.


Kronoloogiliselt:

 1. +*Uusi filoloogiakandidaate . — Keel ja Kirjandus 1959, nr 9, lk 573–574.
  /Sh: Enn Koit./
 2. OU:Eduard Roos 60-aastane. — Emakeele Seltsi aastaraamat IX. Tallinn 1963, lk 225–226.
 3. *Ariste, P(aul). Lauri Kettunen surnud. — Keel ja Kirjandus 1963, nr 4, lk 253–254.
  /1885–1963./
 4. *Suri professor Lauri Kettunen. — Rahva Hääl 28.02.1963.
  /Teade./
 5. *K(ask), A(rnold). Enn Koit. — Keel ja Kirjandus 1969, nr 10, lk 637.
  /1914–1969. Nekroloog./
 6. *Enn Koit. In memoriam . — Kommunismiehitaja 12.08.1969.
  /1914–1969. Allk: Kolleegid TRÜ-st ja kaasvilistlased endisest Saaremaa Ühisgümnaasiumist./
 7. *Enn Koit . — Tartu Riiklik Ülikool 05.09.1969.
  /1914–1969. Nekroloog. Allk: TRÜ eesti keele ja soome-ugri keelte kateeder./
 8. *Enn Koit . — Tee Kommunismile 12.08.1969.
  /1914–1969. Nekroloog. Allk: Õpilased ja kolleegid./
 9. *Pall, Valdek . — Õhtuleht 18.12.1969.
  /Rubriik "Minu tööd ja tegemised". Eesti kohanimede uurimisest./
 10. Kask, Arnold. Enn Koitu mälestades. — Emakeele Seltsi aastaraamat 16. Eesti Raamat, Tallinn 1970, lk 296–298.
  /1914–1969./
 11. OU:Pall, Valdek. Edgar Rajandi 70. — Emakeele Seltsi aastaraamat 18. Eesti Raamat, Tallinn 1972, lk 267–268.
 12. *Салусте, Х. Человек, которого хватает на всё. — Советская Эстония 11.03.1972.
  /Eduard Leppikust./
 13. *Alvre, Paul. Koidu Uustalu filoloogiakandidaadiks. — Keel ja Kirjandus 1973, nr 3, lk 187–188.
 14. *Tamme, Hille. Eduard Roos 70. — Sirp ja Vasar 16.02.1973, lk 12.
 15. *Paal, A. Uusi teaduste kandidaate. Jaak Simm. — Õhtuleht 11.11.1973.
  /Informatsioon./
 16. *Пааль, А. Новые кандидаты наук. Яак Симм. — Вечерний Таллин 13.11.1973.
  /Informatsioon./
 17. *Simm, Jaak. Kuidas minust sai kohanimeuurija. — Männikasvud. V. Elva Keskkooli kirjanduslik almanahh. Elva 1974, lk 14.
 18. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 3. Matthias Johann Eisen ja kohanimeuurimine. — Horisont 1974, nr 8, lk 20.
 19. *Kull, Rein. Meeled keelele valla. Keeleergastaja tähtpäev. — Sirp ja Vasar 15.02.1974, lk 5.
  /H. Saari 50. sünnipäeva puhul./
 20. OU:*Alvre, Paul. Valdek Pall filoloogiadoktoriks. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 8, lk 510–511.
 21. *Paal, A. Filoloogiadoktor Valdek Pall. — Kodumaa 16.07.1975, lk 8.
  /Informatsioon./
 22. *Simm, Jaak. Doktoritöö kohanimedest. — Sirp ja Vasar 18.07.1975, lk 11.
  /Rets: V. Pall. Põhja-Tartumaa toponüümika./
 23. *Simm, Jaak. Valdek Pall. — Õhtuleht 15.07.1975.
  /Väitekiri Põhja-Tartumaa kohanimedest. Informatsioon./
 24. *Симм, Яак. Вальдек Палль. — Вечерний Таллин 15.07.1975.
  /Väitekiri Põhja-Tartumaa kohanimedest. Informatsioon./
 25. *Pall, Valdek . — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 203.
  /Elulooandmeid./
 26. *Rajandi, Edgar-Adolf . — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 210.
  /Elulooandmeid./
 27. *Roos, Eduard . — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 211.
  /Elulooandmeid./
 28. *Saari, Henn . — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 213.
  /Elulooandmeid./
 29. *Simm, Jaak . — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 215.
  /Elulooandmeid./
 30. *Tarand, Helmut . — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 217.
  /Elulooandmeid./
 31. *Järve, Linda. Nuustakul ja kaugemal. — Noorus 1976, nr 2, lk 18–21.
  /J. Simmi keeleekspeditsioonidest./
 32. OU:*Simm, Jaak. Kohanimede uurija tähtpäevaks. Valdek Pall 50. — Keel ja Kirjandus 1977, nr 6, lk 377–378.
 33. *Simm, Jaak. Kohanimeuurija juubeliks. — Kodumaa 29.06.1977, lk 6.
  /Valdek Pall 50./
 34. OU:*Ahven, Heino. Edgar Rajandi. — Keel ja Kirjandus 1978, nr 11, lk 703–704.
  /1902–1978. Nekroloog./
 35. *Eduard Roos 75. — Kodumaa 22.02.1978, lk 7.
 36. *Miller, Voldemar. Koondportree '75. — Sirp ja Vasar 03.03.1978, lk 5.
  /E. Roosi 75. sünnipäeva puhul./
 37. *Pall, Valdek. Viljo Nissilä 75. — Советское финно-угроведение 14, nr 3 (1978), lk 227–228.
 38. OU:*Teder, Eerik. Eduard Roos. — Keel ja Kirjandus 1979, nr 8, lk 509–510.
  /Nekroloog (1903–1979)./
 39. *Kuningas, Oskar. Eduard Roosi meenutades. — Kodumaa 09.05.1979, lk 7.
  /(1903–1979.)/
 40. OU:*Miller, V(oldemar). Eduard Roos. 15.02.1903–28.04.1979. — Looming 1979, nr 6, lk 891–892.
 41. *Eduard Roos surnud. — Sirp ja Vasar 11.05.1979, lk 13.
  /Allk: Emakeele Selts, Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ring./
 42. OU:Ahven, Heino. Edgar Rajandi mälestuseks. — Eesti sõnavara. Emakeele Seltsi aastaraamat 24 (1978). Eesti Raamat, Tallinn 1980, lk 130–133.
  /1902–1978./
 43. OU:Mäger, Mart. Eduard Roos. (15.02.1903–28.04.1979.) — Sõnavara probleeme. Emakeele Seltsi aastaraamat 25 (1979). Eesti Raamat, Tallinn 1981, lk 149–151.
 44. OU:*Alvre, Paul. Kohanimeuurija Marja Kallasmaa filoloogiakandidaadiks. — Keel ja Kirjandus 1981, nr 7, lk 445–446.
 45. OU:*Pall, Valdek. Jaak Simm 14.VII 1943–14.VII 1981. — Keel ja Kirjandus 1981, nr 9, lk 573.
 46. *Keele ja Kirjanduse Instituut. In memoriam Jaak Simm. 1943–1981. — Sirp ja Vasar 24.07.1981, lk 15.
 47. OU:*Pall, Valdek. Jaak Simm (1943–1981). — Советское финно-угроведение 17, nr 4 (1981), lk 315–316.
  /Saksa k-s./
 48. OU:*Dequeker, Michel. Edgar Rajandi. — Études Finno-Ougriennes, t. XVI. Budapest-Paris 1983, lk 223–225.
  /25.07.1902–17.07.1978./
 49. OU:Pall, Valdek. Jaak Simm. 1943.07.14 – 1981.07.14. — Eesnimedest oskussõnadeni. Emakeele Seltsi aastaraamat 26/27 (1980/1981). Eesti Raamat, Tallinn 1983, lk 201–202.
  /Nekroloog./
 50. *Kuulata kikkis kõrvadega . — Edasi 16.02.1984, lk 4.
  /H. Valsi intervjuu H. Saariga./
 51. *Uibo, Udo. Okasroosike. Henn Saari 60. sünnipäevaks. — Keel ja Kirjandus 1984, nr 2, lk 108–110.
 52. *Kallasmaa, Marja. Murdekogujaid. — Kingissepa rajoonis. Tallinn 1985, lk 151–152.
 53. OU:*Pall, Valdek. Lauri Kettunen ja eesti kohanimed. — Keel ja Kirjandus 1985, nr 9, lk 533–537.
 54. OU:Kull, Rein. Henn Saari 60. — Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi aastaraamat 30 (1984). Eesti Raamat, Tallinn 1986, lk 212–213.
 55. Pall, Valdek. Eduard Leppik 60. — Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi aastaraamat 30 (1984). Eesti Raamat, Tallinn 1986, lk 219–220.
 56. Saari, Henn. Ühe filoloogi elust. Tõnu Karma 60. — Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi aastaraamat 30 (1984). Eesti Raamat, Tallinn 1986, lk 214–218.
  /Sh refereerib tema seisukohti eesti- ja lätikeelsete naabrusnimede kohta lk 217./
 57. OU:*Kokla, Paul. Valdek Pall 60. — Keel ja Kirjandus 1987, nr 6, lk 367–368.
 58. OU:Ariste, Paul. Zum 60. Geburtstag von Valdek Pall. — Советское финно-угроведение 23, nr 3 (1987), lk 216–217.
 59. +Ariste, Paul. Tartu ülikooli professor Per Wieselgren. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 5, lk 289–291.
  /Sh tema kohanimeuurimustest./
 60. OU:Kallasmaa, Marja. Paul Ariste ja nimed. — Keel ja Kirjandus 1990, nr 2, lk 109–110.
  /Sh joonealuste viidetena nimeteemaliste tööde bibliograafia./
 61. +Künnap, Ago. Paul Alvre 70. — Keel ja Kirjandus 1991, nr 1, lk 49–50.
  /Sh tema uurimustest kohanimede teemal koos viidetega./
 62. *Pikkur, Monica. Jaak Simm eesti kohanimeuurijana. Ettekanne koosolekul Tartus. — ES 25.04.1993.
  /Tutv: Kasik, Reet, KjK 1993/7, lk 444–447./
 63. +Alvre, Paul. Mihkel Veske fennougristina. — Keel ja Kirjandus 1993, nr 1, lk 1–10.
  /Sh tema vere-kohanimede uurimusest lk 4 ning soome-ugri–slaavi suhetest; Põhja-Venemaa kohanimistust lk 7–9./
 64. +Ross, Eevi. Väsimatu töömehe sünnipäevaks: Eduard Leppik 70. — Keel ja Kirjandus 1994, nr 10, lk 637–638.
  /Sh tema kohanimekogudest./
 65. *Meile vastab keeleteadlane Peeter Päll. — Horisont 1996, nr 2.
 66. +Murel, Virma. In memoriam Leo Tiik. — Keel ja Kirjandus 1996, nr 9, lk 632–633.
  /Sh tema nimeuurimustest./
 67. OU:Kallasmaa, Marja. Üks tahk Valdek Pallist. — Keel ja Kirjandus 1997, nr 6, lk 409–410.
  /V. Pall kui kohanimeuurija./
 68. +Ross, Eevi. Wiedemanni auhind Eduard Leppikule. — Keel ja Kirjandus 1997, nr 6, lk 430–431.
  /Kohanimekoguja E. Leppik./
 69. Pall, Valdek. Eero Kiviniemi - 60. — Linguistica Uralica 33, nr 1 (1997), lk 56–57.
 70. OU:Kallasmaa, Marja. Valdek Pall 70. — Linguistica Uralica 33, nr 4 (1997), lk 293–295.
 71. Erelt, Pekka. Sõnameistri lahkumine. — Eesti Ekspress 16.09.1999, lk 32.
  /Henn Saari (1924–1999)./
 72. In memoriam. Henn Saari. 15.02.1924–8.09.1999. — Eesti Päevaleht 11.09.1999, lk 6.
  /Allk: Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts. (Koost. P.P.)/
 73. OU:+Mälgand, Enn. Rännumehe raudne tahe. Eduard Leppik 75. — Keel ja Kirjandus 1999, nr 10, lk 727–730.
  /Sh pikemalt tema kohanimekogumisest./
 74. *Meri, Mart. Toimetuse järelehüüe. — Keel ja Kirjandus 1999, nr 11, lk 807.
  /H. Saarile./
 75. OU:Õim, Asta; Päll, Peeter. Henn Saari. 15.02.1924–8.09.1999. — Keel ja Kirjandus 1999, nr 11, lk 805–806.
 76. OU:Erelt, Mati. Henn Saari lahkunud. — Emakeele Seltsi aastaraamat 44–45 (1998–1999). Tartu 2000, lk 222–223.
 77. +Alvre, Paul. Mihkel Veske eesti ja sugulaskeelte uurijana. — Akadeemia 2000, nr 8, lk 1587–1605.
  /Sh: vere-kohanimedest lk 1594–1595 ja Põhja-Venemaa kohanimistust lk 1597–1602. Vrd ka Alvre KjK 1993/1./
 78. Pall, Valdek. Doktoritöö toponüümikast. — Keel ja Kirjandus 2000, nr 7, lk 537–538.
  /28.03 Tartus Marja Kallasmaa "Saaremaa kohanimed" I-II./
 79. *Linno, Tiina. Saaremaa kohanimed tõid doktorikraadi. — Meie Maa 06.04.2000, nr 65, lk 1.
  /Rets: M. Kallasmaa. Saaremaa kohanimed I-II./
 80. OU:Kull, Rein; Ross, Eevi. Eduard Leppik kohanimede ja murdesõnavara kogujana. — Emakeele Seltsi aastaraamat 44–45 (1998–1999). Tartu 2000, lk 242–251.
  /75. sünnipäeva puhul. Loetletud tema kaastööd ESile./
 81. Kallasmaa, Marja. Eduard Leppik. — Kodumurre 20. Emakeele Selts, Tallinn 2002, lk 94–95.
  /Kohanimekoguja tutvustus./
 82. OU:+Nime murre . Pühendusteos Valdek Palli 75. sünnipäevaks 30. juunil 2002. Koostanud Marja Kallasmaa. Toimetanud Marja Kallasmaa ja Margit Langemets. Eesti Keele Instituudi toimetised 11. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2002. 349 lk.
  /Kogumik nime-, murde- ja sõnavarateemalisi artikleid. Nimeteemaliste artiklite täpseid kirjeid vt autorite järgi: Ojārs Bušs; Marje Joalaid; Георгий Керт; Mauno Koski; Ago Künnap; Irma Mullonen; Eeva Maria Närhi; Juhan Peegel; Ritva Liisa Pitkänen; Peeter Päll; Evar Saar; Tuomo Tuomi; Lembit Vaba. Sisu: Mõni tahk Valdek Pallist – (artiklid) – Valdek Palli bibliograafiat – Lühendid./
 83. OU:Haak, Anu. Kiriusutelu Valdek Palliga. — Keel ja Kirjandus 2002, nr 6, lk 435–436.
  /75. sünnipäeva puhul./
 84. OU:Ross, Eevi. F. J. Wiedemanni keeleauhind Valdek Pallile. — Keel ja Kirjandus 2002, nr 6, lk 450–451.
 85. OU:Kallasmaa, Marja. Valdek Pall ja nimed. — Emakeele Seltsi aastaraamat 48 (2002). Eesti keele uurimise analüüs. Koostanud Mati Erelt. Tallinn 2003, lk 293–298.
  /Kohanimeuurimustest./
 86. Saar, Jüri. Lõputöö osutus magistritööks. — Tartu Postimees 06.02.2003.
  /Kairit Hennost. Samas ka Jüri Saare kommentaar "Kuidas geeniused sünnivad?"/
 87. *Päll, Peeter. Henn Saari nimeuurija ja -korraldajana. Ettekanne Henn Saari 80. sünniaastapäeva koosolekul Tallinnas. — ES 11.02.2004.
  /Tutv: Maria-Maren Sepper jt, KjK 2004/7, lk 557./
 88. Pärli, Ülle. Saateks Vladimir Toporovi artklile "Teoreetilise toponomastika valdkonnast". — Nimetamise strateegiatest eesti kultuuris. Toimetajad Ülle Pärli, Eva Lepik. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2008, lk 269–273.
  /V. Toporov (1928–2005) kui üks Tartu-Moskva semiootikakoolkonna rajajaid./
 89. Neetar, Helmi. Eduard Leppiku pikk tööelu on jõudnud õhtusse. (11. X 1924 – 19. V 2008) — Keel ja Kirjandus 2008, nr 7, lk 574–575.
 90. OU:Päll, Peeter. Nimeuurija tähtpäev. — Keel ja Kirjandus 2010, nr 8–9, lk 708–709.
  /Marja Kallasmaa 60./