EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Temaatiline loend.
Tartu kohanimed


Tähestikuliselt:

 1. *Blomerius, Richard. Variku toetuseks. — Edasi 05.08.1984, lk 5.
  /Tartu linnaosa nimest./
 2. *Darbetu – Tartu . Tartu nime ja tähenduse kohta. — Sakala 22.07.1889, nr 28, lk 3.
 3. *(Diskussion über den Namen "Dorpat"). — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1897. Jurjew 1898, lk 74.
 4. *Dorpat ja Tartu . — Postimees 22.05.1930, nr 137, lk 4.
  /Eesti kohanimede saksa vastete pikaldane käibelt kadumine. Allk: -i-./
 5. Drikkit, Ivi. Moodustatakse nimekomisjon. — Edasi 05.11.1986, nr 254, lk 5.
  /Linna parteikomiteesse kutsuti rühm inimesi, kellele anti ülesanne aidata ellu alatine nimekomisjon. Ettevalmistav istung./
 6. *Eelmäe, Lembit. Variku jäägu Varikuks. — Edasi 02.09.1984, lk 5.
 7. *Eesti kirjanduse seltsi juhatuse ettepanek tänav. nimede muutmise asjus. ("Tartu teated.") — Postimees 10.10.1923, nr 270, lk 7.
  /Pikem sõnum; konkreetsete nimeettepanekute loetelu. Allk: -hks./
 8. *Eesti Kirjanduse Selts paneb ette Krasnojarski kasarmuid ümber nimetada Laidoneri kasarmuteks ... mitte aga "Lembitu kasarmuteks", nagu 2-se diviisi ülema ettepanek oli ... Tänavanimede kommisjonis tuleb see asi arutusele. ("Tartu teated.") — Postimees 14.10.1923, nr 274, lk 5.
  /Allk: hks./
 9. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Tartu uulitsanimed. — Postimees 27.08.1923, nr 226, lk 2.
  /Hinnang linnavalitsuse juures töötava komisjoni ettepanekutele. Näiteid tänavanimedest, mis on halvakõlalised (Jänese, Rebase, Kartuli), võõrapärased (Annovi, Fortuna, Gildi, Holmi), mis ei vasta tähendusele (Kroonuaia, Kompanii) jt. Lõpus sellest, et linnas võiks olla Ülikooli tänav./
 10. *E(isen), M(atthias) J(ohann). Teine seisukoht Tartu uulitsanimede asjus. — Postimees 15.09.1923, nr 245, lk 4.
  /Näiteid sellest, et Eestis on nii sakslased kui venelased maakohtade, linnade ja tänavate nimesid muutnud endale meelepärasemaks. Seepärast tuleb praegu pooldada sobivamate nimede võtmist. Sellest, kas ennistada Pepleri, Küüni, Kompanii jt nimed või on paremaid lahendusi. Ettepanekud./
 11. *Eisen, Matthias Johann. Taara-nimedest. Ettekanne Tartus. — ES 24.02.1924.
  /Refereerib L. Meyeri tööd "Über d. Namen Dorpat". Tutv: AESA V, lk 13–14. "Tartu nime..." Postimees 26.02.1924. Kn: Tarakvere; Tartu./
 12. *Erdmann, Fr. v. Ueber die historische Wichtigkeit des Namens Dorpat. — Arbeiten der kurländischen Gesellschaft 8 (1850), lk 37–60.
  /Polemiseerib Strodtmanni Tartu nime seletusega (1833)./
 13. *Gernet, A. v. Zum Namen der Dorpater Domkirche. — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat 1891. Dorpat 1892, lk 93–99.
 14. +*Hansen, A(ugust Heinrich). Sind die Wörter Jum¯al und Dorpat phönicischen Ursprungs? — Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. Band 2, Heft 2. Dorpat 1848, lk 24–25.
  /Lükkab ümber oletuse, nagu oleks Tartu nimi foiniikia algupära./
 15. *Hasselblatt, A. Einiges von Dorpats Strassen. — Dorpater Nachrichten 26.10.1923, nr 246, lk 2; 27.10.1923, nr 247, lk 3–4.
  /Ka nimedest?/
 16. *Hasselblatt, A. Mõnda Tartu uulitsatest. — Postimees 15.09.1923, nr 245, lk 4.
  /Linna arhivaari seletusi muudetavate nimede ajaloost. Tartu vanalinna tänavate nimede algupärast (Lutsu, Küütri, Küüni, Kompanii, Hezeli, Pepleri, Promenaadi); säilinud on 11 vana nime. 19.09.1923 Pm-s eelteade, et nimekomisjoni koosolek on 20.09./
 17. OU:*Hermann, U(no). Tähtsamaid Tartu mäenimesid. — Keel ja Kirjandus 1965, nr 10, lk 631–633.
 18. *Karlson, J. Zur Etymologie der Namen Koliwan, Tallin u(nd) Tartu. — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1906. Jurjew-Dorpat 1907, lk XIII.
 19. *Karu, Arnold. Segadust ei maksa süvendada. — Edasi 01.04.1984, lk 5.
  /Tartu linnaosade nimedest./
 20. Kase, Ando. Nimekomisjoni esimene koosolek. — Edasi 05.12.1986, nr 278, lk 1.
  /Tartu RSN TK ehitus- ja arhitektuuriosakonna juurde moodustatud nimekomisjonist./
 21. +*Kask, Ilmar. Oma linna kaart. — Edasi 02.05.1986, lk 4.
  /Rets: Тарту. Туристская схема. Москва 1985./
 22. *Kas Narva või Peterburi tee? ("Tartu teated.") — Postimees 31.12.1922, nr 310, lk 7.
  /"Narva minevat teed kutsutakse Peterburi teeks, mis laseb oletada, et Peterburg Eesti vabariigis asub. Kuna tõeliselt ta nõuk. Venes on. Kas ei oleks aeg hakata seda teed Narva teeks kutsuma, sest tee lõpeb Narvas aga mitte Peterburis. Ja vanad inimesed teavad rääkida, et nüüdist Peterburi mäge on toll korral Narva mäeks kutsutud." (Kogu tekst.) Allk: Itu./
 23. *Kettunen, Lauri. Tagant järele Tartu seletuse puhul. — Eesti Kirjandus 1921, lk 153–154.
  /Vt ka Ratas 1920./
 24. +*(Keussler, A. v.) Die Nationalität der Urbewohner des Baltenlandes. — Dorpater Zeitung 29.11.1918, nr 231, lk 1.
  /G. von Sableri kohanimeuuringute tutvustus. Allk: ak. Tutv: EFAA 1918, lk 12–13. Kn: Aestii; Narva; Pärnu; Haapsalu; Tartu./
 25. +*Keussler, Fr. v. Die Identität "Jurjews" mit Dorpat. — Dorpater Nachrichten 08.11.1923, nr 257, lk 2–3.
  /Muistse Jurjevi asukoht. Pms ajaloost. Vt ka Stackelberg seals. 23.11.1923./
 26. Kiho, Toomas. Lodja tänav ja Meri plats. — Tartu Postimees 02.11.2006.
  /Tartu ajaloolistest tänavanimedest ja võimalikest pühendusnimedest./
 27. *Kirt, Kaljola. Kas ikka on segadus? — Edasi 15.04.1984, lk 5.
  /Tartu linnaosade nimedest./
 28. +*Kolm kuud esimese sekretärina. Intervjuu Tõnu Laagiga. — Edasi 22.01.1987, nr 17, lk 3.
  /Sh skeptiliselt tänavate ümbernimetamise mõttevahetusest, näeb järjekindlusetust ja nimemuutmisest tekkivat segadust. Ka Edasi nime peab kinnistunuks./
 29. Korrovits, Viktor. Kesklinna tänavanimede muutmisest. — Edasi 08.02.1987, nr 32, lk 4.
  /Tartus. Vastuseks O. Printsile./
 30. *Kostabi, Ivar. Nimed ja kohad segamini. — Edasi 25.03.1984, lk 4.
  /Tartu mikrotoponüümidest./
 31. *Kruse, Fr. Jurgew. — Ercsh u. Gruber. Encyclopädie, s.v. ca. 1850?
  /Tartu nimest. Winkelmannil dateerimata./
 32. *Kuda kuuleme, tuleb edespidi meie linna nimeks ainult Jurjev tarvitada. ("Sõnumed. Valitsus. Kord. Kohus.") — Olevik 10.09.1896, nr 37, lk 842.
 33. *Kuidas suunata kohanimede rännet? — Edasi 07.10.1984, lk 4, 5.
  /R. Kivi, N. Raid, U. Salo, M. Preem, H. Käämbre, I. Karro, H. Vals ja I. Kostabi Tartu kohanimedest./
 34. +Kuldvere, Gunnar. Eesmärk on kolm last perekonnas. Linnanõukogu istungjärgult. — Edasi 30.09.1987, nr 224, lk 3.
  /Sh lähemalt tänavanimede taastamise arutelust (Viktor Korrovits, Mare Mugra, Alvo Aabloo, Tiit Rosenberg, Enriko Talvistu, Tõnu Anton), 2 otsuseprojekti seast valiti see, millega otsustamine lükati edasi./
 35. Kuldvere, Gunnar. Taastati nelja tänava nimed. — Edasi 01.11.1987, nr 251, lk 3.
  /Tartu RSN TK otsusest./
 36. *Kus asub "Jurjev"? ("Tartu teated.") — Postimees 28.04.1921, nr 93, lk 7.
  /"See küsimus tekkis mulle ühel päeval keele peale, kui Tartu linna poolt väljarenditud pontonsillast üleminnes mulle üks 20-penniline lubakiri pihku pisteti, kus peal seisis: "Siimus, Jurjevis". Kas ei võiks ehk linnavalitsus või keegi teine kompetent asutus või herra teatada, kust see herra Siimus pärit on, kellele pontonsild välja renditi?" (Kogu tekst.) Allk: Tartlane./
 37. *Käämbre, Henn. Veel Tartu edelalinnaosa nimest. — Edasi 03.06.1984, lk 5.
 38. *Linna tänava nimede muutmine oli 22 skp. sellekohases komisjonis linna koolivalitsuse algatusel arutusel. Komisjonist võttis osa peale linnanõunik Reebeni ja hra Markuse veel Eesti kirjanduse seltsi, akad. emakeele seltsi, akad. ajaloo seltsi ja linna uurimiskomisjoni esitaja. Tehti mitmed tähelepanuväärt otsused, milledest pikemalt edaspidi. ("Tartu teated.") — Postimees 24.01.1926, nr 23, lk 7.
  /Kogu tekst./
 39. *Linna tänavanimede ümbernimetamise ja eestipärasteks muutmise asjus. ("Tartu teated.") — Postimees 25.04.1923, nr 108, lk 2.
  /"Linnavalitsusel on kavatsus Tartu linna tänavate nimesid ümber nimetada ja eestipäraseks muuta. Selles asjus on linnavalitsuse poolt nõupidamisele kutsutud 2. maiks s. a. akad. Ajaloo seltsi, Akad. emakeele seltsi, Eesti kirjanduse seltsi kodu-uurimise toimkonna, Tartu linna uurimistoimkonna ja "Postimehe" toimetuse esitajad ja mitmed teised asjatundjad." (Kogu tekst.) Allk: -h./
 40. *Linna tänavate nimede muutmise ja uute linnaosade tänavatele nimede panemise küsimus edasi lükatud. ("Tartu teated. Linnavolikogu koosolek 27. aug.") — Postimees 29.08.1923, nr 228, lk 5.
  /Küsimuse arutamisest koosolekul ja vaidlusalustest nimedest./
 41. *Linna tänavate nimed nõuavad parandust! ("Tartu teated.") — Postimees 08.04.1921, nr 76, lk 3.
  /Sõnum. Vigastest tänavasiltidest, nt Sola uul. (Soola), Rosi (Roosi), Jama (Jaama), Pik (Pikk), Rikkas (Rikas), Leppiku (Lepiku) jne. Vladimiri uulitsas on Ladumise uulits, kuid Vladimiri läheb Saekojani välja. Keelelised vead tuleb otsekohe parandada. Allk: -nn./
 42. *Lipschütz, A. Oa, Erne ja Kartuli tänav. — Postimees 18.05.1921, nr 107, lk 5.
  /Tartu tänavatele tuleks anda Eesti kuulsate poegade nimesid. Vanad inetud tänavanimed näitavad meie kultuuritust./
 43. Lugeja arvab . — Edasi 08.01.1987, nr 5.
  /Teemal "Nimi on ajalugu": Georg Grünberg, Andreas Hold, Lembit Eelmäe; Näituseväljakust: Elsa Kudu, E. Potseps./
 44. Lõbu, Ivar; Talvistu, Enriko. Nimi on ajalugu. — Edasi 14.09.1986, nr 211, lk 5.
  /Ettepanek taastada Tartu ajaloolised tänavanimed./
 45. Lõbu, Ivar. Nimekomisjonis. — Edasi 06.12.1987, nr 279, lk 6.
  /Tartu nimekomisjoni tegevusest. Ettepanekud linna täitevkomiteele./
 46. Lõbu, Ivar. Kaubahallile on nime tarvis. — Edasi 27.05.1988, nr 122, lk 3.
  /Üleskutse pakkuda nimesid Tartu südalinnas ehitatavale kaubahallile./
 47. *Markus, E. Tartu tänavanimede uuendamise puhul. ("Tartu teated.") — Postimees 28.08.1923, nr 227, lk 7.
  /Repliik. Selgitab Tartu nimekomisjoni ettepanekuid tänavanimede muutmiseks ja peab nimede muutmist vajalikuks./
 48. *Matjus, Ülo. Kuidas nimetada kodulinna teatrit? — Edasi 30.09.1958.
  /Teatri "Vanemuise" nimetusest./
 49. *Meyer, L(eo). (Die Straßennamen Dorpats.) — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat 1875. Dorpat 1876, lk 84–85.
 50. *Meyer, L(eo). (Noch einige Bemerkungen über den Namen Dorpat.) — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1898. Jurjew (Dorpat) 1899, lk 49–50.
 51. *Meyer, L(eo). Zu den Versuchen einer etymologischen Erklärung des Namens Dorpat. — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1898. Jurjew (Dorpat) 1899, lk 5–27.
  /Ilmunud ka: Nordlivländische Zeitung 1898, nr 14 ja 58–60./
 52. *Mõnda Tartu linna uulitsatest. "Kohalised sõnumed." — Olevik 22.10.1911, nr 82, lk 1345.
  /Allk: K./
 53. Nagu teada, pandi endiste nimede Tartu ja Dorpat asemele Jurjev (Юрьевъ) maksma. Kuna ametlistes kirjades ja kohtades sedamaid ainult Jurjev öeldi, kirjutati eraviisil mõnel pool ikka veel Tartu ja Dorpat. Ülema käsu pääle antakse nüüd politsei läbi teada, et igalpool ainuüksi Jurjevi nimi tuleb tarvitada. Nii kirjutame ka meie edespidi "Tartu" asemel Jurjev. ("Sõnumed. Valitsus. Kord. Kohus.") — Olevik 02.08.1893, nr 31, lk 653.
  /Kogu tekst./
 54. *Neuman, L. Teine seisukoht linna tänavate nimetuste asjus. — Postimees 10.12.1923, nr 331, lk 2.
  /Vastuseks Pm 17.11.1923 avaldatud artiklile (Linna kodanik), põhjendused, miks tuleks Tartu südalinna tänavatele anda R. Tobiase, J. Liivi ja Jannseni nimed. Allk: Berliinis, 21. nov. 1923. a./
 55. *Neus, H. Zur Erklärung des Stadtnamens Dorpat. — Das Inland 1852, nr 48-51.
 56. Paaver, Ene. Nimega ehitud. — Edasi 05.10.1986, nr 229, lk 4.
  /Toimetusele saabunud kirjad Tartu tänavanimede ennistamisest (Bruno Annuk, Pia Ott, Ilmar Kahro, I. Vaher, Ustav Mikelsaar, Otto Taur, Feodor Šmutov); meenutusi ka vestlusringist 1984. a (Raal Kivi, Niina Raid, Ain Kaalep)./
 57. *(Pabst, Eduard). Der Namen der Stadt Dorpat. Nach Kelch. — Bunte Bilder d.i. Geschichten, Sagen und Gedichte nebst sonstigen Denkwürdigkeiten Ehstlands, Livlands, Kurlands und der Nachbarlande. II. Reval 1856, lk 26.
 58. Palamets, Hillar. Mõtteid Tartu tänavate nimedest. — Edasi 23.11.1986, nr 268, lk 4.
 59. *Pfeil, Pastor Th. Plauderei über die Straßen-Namen vor 50 Jahren im alten Dorpat. Jurjew (Dorpat) 1903. 15 lk.
  /1853. a Tartu tänavanimede kirjeldus, õienduseks Nordlivländische Zeitungis 1903 nr 93 ja 99 ilmunud följetonile, kus juttu ka tänavanimedest. Samal teemal ka 1904 täiendatud trükk "Plauderei über die Strassen des alten Dorpat" 19 lk. Vt ka Nordlivländischer Kalender 1905, lk 185–201./
 60. Poots, Linda; Masing, Viktor. Vanad nimed ja uus haljasala. — Edasi 30.11.1986, nr 274, lk 4.
  /Vanade nimede taastamise toetuseks; sh ettepanek muuta endine Näituseväljak uueks memoriaalkalmistuks, et mälestada seal piinelnud inimesi./
 61. *Praks, Rein. Tartu linnaosade nimedest. — Edasi 17.06.1984, lk 5.
 62. Prints, Olev. Veel kord Tartu tänavanimedest, seekord teistmoodi. — Edasi 07.12.1986, nr 280, lk 5.
  /Senise nimede taastamise arutelu kriitikat, nõuab vanimaid nimesid ja nende "õigeid tõlkeid"./
 63. Prints, Olev. Vastuseks Tartu tänavanimede asjus. — Edasi 27.01.1987, nr 21, lk 5.
  /Vaidlus oponentidega (E. Talvistu, N. Raid, A. Hold). Toimetuse järelmärkusega./
 64. Raendi, Aili. Isikunimelistest tänavatest. — Edasi 05.11.1986, nr 254, lk 5.
  /Isikunimelised tänavad Tartus, nende ajaloost./
 65. OU:Raendi, Aili. Isikunimelised tänavad Tartus. Eesti Raamat, Tallinn 1987. 84 lk.
  /Sisu: Saateks – (Isikunimeliste tänavate tutvustus)./
 66. *Rahvas ristis Tartu veekeskuse. — Eesti Päevaleht 14.03.2001.
  /Aura Keskuseks (selle originaalse nime pakkus välja neli tartlast)./
 67. *Raid, Niina. Tartu ajaloolise linnakeskuse tänavad 16. sajandist tänapäevani. — Tartu – minevik, tänapäev. Tallinn 1985, lk 117–133.
 68. Raid, Niina. Ajaloolist tänavanimedest. — Edasi 28.09.1986, nr 223, lk 5.
  /Tartus./
 69. Raid, Niina. Moskoviitide tänav ja teised. — Edasi 14.12.1986, nr 286, lk 4.
  /Tartu ajaloolistest tänavanimedest. Vastuseks O. Printsile./
 70. +Raid, Niina. Tartu Ülejõe-eeslinna tänavate areng. — Kleio. Ajaloo Ajakiri 1996, nr 1, lk 25–32.
  /Sh eeslinna kohanimedest./
 71. OU:Raid, Niina. Tartu tänavad aastani 1940. ARC Projekt, Tartu 1999. 114 lk + krt.
  /Sisu: Tartu varasemates ajalooallikates – Tartu raeprotokollid 1547–1555 – B. Wybersi revisjoniraamat 1582–1658 – Esimesed linnaplaanid – D. Pechtel'i turuplatsi joonis 1682. a. – Vanalinna tänavad – Linna olukord 18. sajandil. Linnaosade teke – I linnaosa areng – Riia eeslinn, II linnaosa – Ülejõe eeslinn, III linnaosa (Peterburi-eeslinn) – Viited – Tartu tänavate register – Kaardid./
 72. *Rand, L(ydia). Tartu tänavate nimedest. — Edasi 18.12.1970; 25.12.1970.
  /1. /Sissejuhatus/, 2. Nõukogude väljak. Järg 1971. a./
 73. OU:*Rand, Lydia. Endisaegsed tänavanimed. — Eesti Loodus 1971, nr 7, lk 433–435.
  /Tartus./
 74. *Rand, L(ydia). Tartu tänavate nimedest. — Edasi 08.01.1971; 15.01.1971; 22.01.1971; 29.01.1971; 05.02.1971; 12.02.1971; 19.02.1971; 26.02.1971.
  /Järg. Algus 18.12.1970./
 75. *Rand, L(ydia). Tartu tänavate nimedest. — Edasi 12.03.1971; 19.03.1971; 26.03.1971; 02.04.1971; 09.04.1971; 16.04.1971.
 76. *Ratas, J(aan). Tallinna ja Tartu nime seletuse kohta. — Eesti Kirjandus 1920, nr 3-4, lk 122–125.
  /L. K(ettuselt) järelmärkus: Eelmise puhul. Vt ka Kettunen 1921. Tutv: -e- (=Eisen, M. J.), Postimees. Hommiku väljaanne 18.05.1920./
 77. *Roos, Eduard. Tartu etümoloogia lugu. Ettekanne koosolekul Tartus. — ES 17.11.1974.
 78. *Rätsep, Huno. Tartu nime päritolust. — Edasi 30.05.1980, lk 261–269.
 79. *Sabler, Georg v. Zum Ortsnamen "Dorpat". — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1912–1920. Dorpat 1921, lk 111–112.
  /Vastuväited Ch. v. Stackelbergile seals./
 80. *Spiteful. Kuidas on "Tartu" ladina keeli? — Päevaleht 09.08.1925, nr 212, lk 6.
 81. *Stackelberg, Ch. v. Zur Erklärung des Namens "Dorpat". — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1912–1920. Dorpat 1921, lk 111.
  /Sõnadest taara + padu. Vastuväited: G. v. Sabler seals. lk 111–112. Tutv: Dorpater Zeitung 05.02.1920, nr 28, lk 4 (ettekanne)./
 82. +*Stackelberg, Ch. v. Historische Hypothese oder Tatsache? — Dorpater Nachrichten 17.12.1923, nr 289, lk 2.
  /Vana Jurjevi ja Tartu identsusest./
 83. +*Stackelberg, Ch. v. Zur Frage der Identität "Jurjews" mit Dorpat. — Dorpater Nachrichten 23.11.1923, nr 269, lk 3.
  /Vastuväiteks Fr. v. Keusslerile, vt seals. 08.11.1923./
 84. *Sternstrasse . ("Tartu teated.") — Postimees 28.04.1921, nr 93, lk 3.
  /"Pealkiri on imelik - arvatakse. Aga see ei ole mitte oma väljamõeldus, vaid dokument. Nimelt lugesin seda veel paari päeva eest Tartu tänava pahemat poolt sammudes Päeva tänavast järgmine paralleel tän. nr. 50-58. See on vist tänava nimi, sest all on ka "Tähe uul.", vist tõlge. Kes ei usu, see mingu vaadaku." (Kogu tekst.) Allk: Umbkeelne./
 85. *(Stieda, L.) Die Abstammung des Namens "Dorpat". — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat 1870. Dorpat 1871, lk 45–46.
 86. +*Strodtmann. Probe einer etymol.-hist. Untersuchung über die Bedeutung der Ortsnamen in Schleswig. — Programm. Flensburg 1833.
  /Lk 25 esitab Tartu etümoloogia Dorpat = Dorf. Viite sellele annab Schirren (Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland. VII, lk 483). Refereeritud Winkelmanni järgi. Vt ka Erdmann 1850./
 87. *Stryk, A. v. "Abgenommene Gedenktafel". — Dorpater Zeitung 12.10.1918, nr 191, lk 2.
  /Tartu tänavanimedest Blumenstrasse (p.o. Blumstrasse prof Karl Ludwig Blumi /1796–1869/ järgi) ja die Mühlenstrasse (varem Struvestrasse)./
 88. *St(ryk), A. v. Auf einige Fehler oder Neuerungen in unseren Dorpater Strassennamen usw. — Dorpater Zeitung 29.05.1918, nr 75, lk 3.
  /Blumenstrasse p.o Blumstrasse, Wallgrabenstrasse – Wallgraben, Neumarktstrasse – Neuer Markt./
 89. *Sõukand, M(artin). Suu- ja silmapärasemaks. — Edasi 02.09.1967.
  /Tartu asutuste nimedest./
 90. *Zur Etymologie des Namens "Dorpat". — Revaler Beobachter 1889, nr 109.
 91. Tali, Peeter. Nimekomisjon pakub Tartu platsidele nimesid. — Postimees 27.11.1991, nr 273, lk 3.
  /Nimekomisjoni koosolekul tehtud ettepanek./
 92. Talvistu, Enriko. Kas suhtume tänavanimedesse pinnapealselt? — Edasi 14.12.1986, nr 286, lk 4.
  /Tartu ajaloolistest tänavanimedest. Vastuseks O. Printsile./
 93. Talvistu, Enriko. Tartu vanade tänavanimede päritolust. — Edasi 18.10.1987, nr 239, lk 5.
  /Kesklinna tänavate nimede seletusi; samas ka nimekomisjoni ettepanek nimede taastamiseks ja selle selgitus./
 94. *Tartu (Dorpat) . — Baltische Blätter (Berlin) 13 (1930), lk 593 jj.
  /Kaitseb saksa nimede kasutamist Eestis./
 95. *Tartu linna ümber nimetamise üle Jurjeviks toob Tartu kreisiülema ringkiri järgmise käsu:... ("Sõnumed kodumaalt. Jurjevist.") — Eesti Postimees 18.08.1893, nr 26, lk 2.
 96. Tartu linna ümber nimetamise üle Jurjeviks toob Tartu kreisiülema ringkiri järgmise käsu:... ("Sõnumed. Valitsus. Kord. Kohus.") — Olevik 09.08.1893, nr 32, lk 675.
 97. Tartu nimest . — Olevik 22.02.1893, nr 8, lk 174.
  /Linna ümbernimetamisest Jurjeviks keiserliku ukaasi alusel, selle nime ja linna ajaloost. Väga lühidalt ka Tartu muudest nimedest. Allk: kl./
 98. *"Tartu" nime tarvitamisest kohalikkudes lehtedes on üleeilsest pääle kitsendatud, nagu lugejad ehk juba märkasid. Tartu asemel tuleb venekeelset ametlikku nimetust "Jurjev" tarvitada. ("Kohalik elu.") — Olevik 03.01.1915, nr 1, lk 4.
  /Kogu tekst./
 99. *Tartu nime tekkimisest . Emakeele Seltsi koosolek 24. veebr. — Postimees 26.02.1924, nr 56, lk 2.
  /Refereeritakse M. J. Eiseni ettekannet, kus tutvustatakse eri käsitlusi Tartu nime päritolu selgitamisel./
 100. *Tartust. Kohtade nimedest . ("Isamaalt.") — Postimees 30.09.1887, nr 41, lk 1.
  /Baltimaal./
 101. *Tartu tarvitamise asjus . ("Kohalikud teated.") — Postimees 02.01.1915, nr 1, lk 3.
  /Nimest./
 102. *Tartu tarvitamise asjus kirjutab "Postimees" järgmist:... ("Ajakirjandus.") — Pealinna Teataja 06.01.1915, nr 4, lk 2.
 103. *Tartu tänavatele uued nimed . Ettepanekud ja kavatsused. — Postimees. Nädalalisa 25.01.1926, nr 24 (7), lk 5.
  /Nimekomisjoni tööst. Tänavad, mis moodustavad üksteise jätku, tulevad nimetada peatänava järele. Kui osa tänavast kannab nimetust maantee, teine osa aga tänav, siis tuleb tarvitada ühte nimetust (Riia maantee). Vaidlustest Promenaadi-Riia-Karlova üle. Eestikeelsed nimed tuleb jätta endiseks. Eesti tegelaste nimede andmisest tänavatele. Muutmisettepanekud./
 104. *Tartu tänavate nimed . ("Siseriigist.") — Postimees 08.09.1923, nr 238, lk 4.
  /Muutmisettepanekud, pooldab tänavatele Eesti kultuuritegelaste nimede andmist (Hurt, Tobias, Veske, Jannsen, Koidula) jm. Toimetus märgib, et kõigiga ei saa nõustuda. Allk: L. N., Sillamäe, 29.8.23./
 105. *Tänavate nimede muutmine . ("Tartu teated.") — Postimees 04.05.1923, nr 116, lk 5.
  /"Üleeile õhtul linnavalitsuse poolt ... otsustati muuta järgmiste tänavate nimed: Annovi tänav - Annemõisa tänavaks; Holmi t. - Saare t.; Karlova t. - Kaarli t.; Kroonuaia t. - Botaanika t.; Marja t. - Maasika t.; Neeva t. - Nõva t.; Nikolai t. - Nigola t.; Peterburi t. - Narva t.; Pihkva t. - Kuperjanovi t.; Raatuse t. - Raekoja t.; Saeveski t. - Saekoja t.; Valeeria t. - Aardla t. ja Vladimiri t. - Ihaste t..."/
 106. *Tänavate nimede muutmisest . ("Tartu teated.") — Postimees 18.01.1923, nr 16, lk 5.
  /Tänavanimede muutmine Tartus ei edene, kuid see tuleb vabariigi viiendaks aastapäevaks läbi viia. Järgmised ettepanekud: Peterburi t. - Narva t., Riia t. - Valga t., Rüütli t. - Posti t., Vene t. - Puusilla t., Hetzeli t. - Rahukogu t., Pepleri t. - Kiriku t. jt./
 107. *Tänavate ristimine Tartus . ("Tartust.") — Päevaleht 31.01.1926, nr 30, lk 8.
  /Allk: -e-./
 108. *Uued nimed Tartu tänavatele . Uute tänavanimede kommisjoni ettepanekud linnavalitsusele. ("Tartu teated.") — Postimees 25.08.1923, nr 224, lk 7.
  /45 nime, sh tänavate pikendused. Tamme linnaosas ja Ropka-Piiskopi linnaosas uued tänavad. Vanade venepäraste tänavanimede muutmine ja uutele tänavatele nime andmine. Ülevaade./
 109. *Uued uulitsa nimelauad . ("Tartu teated.") — Postimees 24.10.1922, nr 245, lk 5.
  /"Meie linnas seatakse praegu uusi uulitsa nimelaudu üles. Need on ainult Eestikeelsed ja endistest nägusamad." (Kogu tekst.) Allk: -tsi-./
 110. *Uulitsa nimede muutmisest . ("Tartu teated.") — Postimees 19.06.1922, nr 135, lk 2.
  /Saksapärased tänavate nimed Tartus (Rüütli, Küütri, Lossi, Promenaadi jt) ei sobi rahvusriiki. Need tuleks nimetada eestipäraste nimedega. Tänavasildid peaksid olema ainult eestikeelsed. Ka Toomemäe nimetust tuleks muuta. Sõnum./
 111. *Uute linnaosade tänavate nimed . ("Tartust.") — Päevaleht 26.09.1923, nr 256, lk 5.
  /Tartus./
 112. *Uute planeeritud linnaosade tänavate nimed. Linna tänava nimede uuendamise kommisjon. — Postimees 24.09.1923, nr 254, lk 3.
  /Ropka-Piiskopi ja Tamme linnaosa tänavanimed. 2 sõnumit./
 113. *Vaga, Aleksander. Tartu tänavate nimesiltidest. — Edasi 17.11.1954.
 114. *Vals, H(elju). Nimi rikub asutust. — Edasi 26.01.1967.
  /Tartu tänavate, haiglate ja asutuste nimetustest./
 115. +*Vals, H(elju). Taksid takseerivad taksosid. — Edasi 19.08.1967.
  /Sh Tartu asutuste nimetustest./
 116. *Vals, H(elju). Taliko. — Edasi 01.09.1967.
  /Tartu kaupluste nimedest./
 117. *Vals, Helju. Mõnda mineviku Tartust. — Edasi 17.01.1975.
  /Sh Tartu nimest eri aegadel (Derpt, Dorpat). Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1976), lk 55-56./
 118. *Vals, Helju. Linnaosanimede vestlusringi jätkuks. — Edasi 28.10.1984, lk 5.
  /Vt ka "Kuidas suunata..."./
 119. Vanad nimed tagasi . — Edasi 25.03.1989, nr 71, lk 6.
  /Refereeritakse Tartu RSN TK otsust 02.03.1989./
 120. *Vana-Savi tänav Poska tänavaks? ("Tartu teated.") — Postimees 21.10.1925, nr 285, lk 5.
  /"Füsioloogia instituudi direktor prof. A. Lipschütz on saatnud linnavalitsusele alljärgneva ettepaneku: "Alalõpmata vahetatakse ära Vana-Savi tänav Uus-Savi tänavaga ... soovitan ... uus nimi panna. Teen ettepaneku teda Poska tänavaks nimetada"..."/
 121. *Veel kord Tartu linna uulitsate nimedest. — Postimees 17.11.1923, nr 308, lk 4.
  /Põhimõtetest, mida tuleks silmas pidada tänavanimede säilitamisel või muutmisel. Nimed, mis seotud kohaga, ajaloolise isikuga, hoonetega jms. Hinnang Eesti Kirjanduse Seltsi ettepanekutele. Allk: Linna Kodanik. Toimetuse märkusega./
 122. Veel kord tänavanimedest . — Edasi 24.02.1989, nr 47, lk 2.
  /Tartu RSN TK otsuse projekt (02.03.1989 istungi jaoks)./
 123. *Veneaegsed tänava nimetused . ("Tartu teated.") — Postimees 26.11.1925, nr 321, lk 5.
  /"Linna statistika büroo linnauurimistoimkond on pööranud linnavalitsuse poole ... ettepanekuga {nimetada} Narva tn. Peterburi ja Võru tänav Pihkva tn. asemel... Ühtlasi oleks otstarbekohane liita Pargi tn. (Ropka väljal) Suure-Kaarega ... Linnavalitsus on küsimuse edasi annud koolivalitsusele ettepanekute tegemiseks."/
 124. *Venelehed toovad rõõmu avaldusi Tartu ja Dünaburi nimede muutmise üle. ("Kodumaalt. Tartust.") — Eesti Postimees 16.02.1893, nr 3, lk 2.
 125. +*Õpetatud Eesti Seltsi koosolek . ("Kohalikud teated.") — Postimees. Hommiku väljaanne 07.02.1920, nr 26, lk 4.
  /"Õpetatud Eesti Seltsi koosolekul kanti peale muu Abja mõisaomaniku C. v. Stackelbergi kõne "Tartu" nime seletuse kohta ette ... Stackelberg ... tuletab Tartu nime sõnast "tara", viimast sõna tuleks umbes ümbritseva aia tähenduses mõista. Tartu tähendaks niisugusel puhul "kindlustust madaliku ääres" ... Nime pärast tekkis elav mõtete vahetus, millest palju koosolejaid osa võttis. Professor L. Kettunen avaldas arvamust, et Tartu niisugune nimi on, mida praegu vaevalt enam võis seletada ..."/
 126. +*Õpetatud Eesti Seltsi veebruarikuu koosolek. ("Tartu teated.") — Postimees 09.02.1923, nr 38, lk 4.
  /07.02.1923. Sh pikemalt refereeritud dr. G. Sableri ettekannet Tartu linna nime kujunemisloost, mida ta alustas juba detsembrikuu koosolekul. (Koosoleku eelteade ilmus 06.02.1923.)/
 127. *Бломериус, Рихард. Улица 21 июня. — Вперед 21.06.1986.
  /Tartu ajaloost./
 128. *Тальвисту, Энрико. История города в названиях его улиц. — Вперед 20.10.1987.
  /Tartu endiste tänavanimede taastamisest. Vestlus arhitektuurimälestiste kaitse inspektsiooni juhatajaga./