EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Temaatiline loend.
Eesnimed.


Tähestikuliselt:

 1. *Aavik, Joh(annes). (Oskar Kallas. Sadakakskümmend uut ristinime. (Tartu) 1914.) ("Kirjandusest.") — Postimees 05.05.1914, nr 124, lk 1.
  /Rets./
 2. *Abram, Marko. Aruküla kooli poistenimedest. Õpilasettekanne Aruküla keelepäeval. — ES 26.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/9./
 3. *Aitsam, Viio. Vigala eesnimedest. Õpilasettekanne Märjamaa Keskkooli keelepäeval. — ES 24.11.1972.
 4. *Allik, Ülle; Piibemann, Tiina. Loksa Keskkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Harju rajooni 5. õpilaskeelepäeval Kuusalus. — ES 19.04.1973.
 5. *Altoja, Jaanus. Nimepaneku põhjendusi. Õpilasettekanne Avinurme keelepäeval. — ES 12.05.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 6. OU:Ambus, Ada. Üks ilus tütarlapse nimi. — Inter dialectos nominaque. Pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituudi toimetised 7. Tallinn 2000, lk 14–17. Estonka; Finka; Naina
  /Estonka, Finka ja Naina (*naine) eesnimedena vene kirjanduses./
 7. Ammas, Anneli. Eestlaste fantaasia nimede leidmise on piiritu. — Eesti Päevaleht 01.02.2001.
  /Eestlaste eesnimemoest, perekonnanimede muutmisest jm; ülevaade eestlaste levinuimatest nimedest. Intervjueeritavad: Annika Hussar, Kairit Henno, Peeter Päll, Ulvi Pihel jt./
 8. *Annast, Aet. Eesnimedest Jõgeva rajoonis 1966. ja 1986. aastal. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1989. 56 lk. (Nr 479.)
 9. *Annusver, Ülle; Saluste, Marie. Meie kooli õpilaste eesnimed. Õpilasettekanne Märjamaa Keskkooli keelepäeval. — ES 24.11.1972.
 10. *Ansomardi. Veel kord nimede asjus. — Postimees 19.09.1901, nr 212, lk 2.
  /..."Postimehes" oli hiljuti W. R. sulest hra Juhan Kurrik'u kirjutatud "Nimede raamatu" üle arvustus./
 11. *Ansomardi. Nimede asjus. — Linda 1903, nr 48, lk 843–846.
 12. *Are, Annekatrin; Reinumäe, Lenny. Noormeeste eesnimedest Helme Põllumajanduskoolis. Õpilasettekanne Helme 4. keelepäeval. — ES 23.05.1991.
 13. *Arenberg, Anu. Eesnimedest Pärnu rajoonis 1966. ja 1986. aastal. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1989. 46 lk. (Nr 481.)
 14. *Ariste, Paul. (Julius Mägiste. Eestipäraseid isikunimesid. Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetused XVIII. Tartu, 1929.) — Eesti Kirjandus 1930, nr 7, lk 343–344.
  /Rets./
 15. +Ariste, Paul. Alamsaksa keel ja eesti keele uurimine. — Eesti Keel 1933, nr 4-5, lk 129–133.
  /Sh eesti eesnimede uusalamsaksa algupärast lk 132./
 16. OU:Ariste, Paul. Ühest Hiiu naisenimest. — Eesti Keel 1940, nr 1-2, lk 33.
  /Nimi Aal(-u) (saksa nimest Adelheid). Summary: An Old Propre Name in the Hiiumaa Dialects, p. 33./
 17. OU:*Ariste, Paul. Kalevist. — Looming 1946, nr 7/8, lk 922–925.
 18. *Ariste, Paul. Kõigile huvitav ning vajalik raamat. — Keel ja Kirjandus 1967, nr 4, lk 248–249.
  /Rets: E. Rajandi. Raamat nimedest./
 19. *Balašova, Elina. Vene nimetraditsioonid ning Eesti venelaste eesnimed aastatel 1940–1980. Bakalaureusetöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2003. Nr 2(03).
 20. *Bauer, Annika. Eesti nime kujunemine 20. sajandi alguskümnenditel. Seminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2000. 21 lk. (Nr 6/00.)
 21. OU:Eestipäraseid eesnimesid . Toimetanud J. Mägiste. Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetised XXVIII. Nimede Eestistamise Liidu kirjastus, Tartu 1936. 40 lk.
  /Nimestik lühikeste päritolumärgenditega (sm - soome, kstl - kunstlik jms. Uuesti avaldatud: Akadeemia 2000/12, lk 2509–2529. Sisu: Saateks – Eessõnaks – Uudisnimede loomise põhimõtteist – Naistenimed – Meestenimed./
 22. *Eesti ristinimedest . — Valgus 13.10.1885, nr 6, lk 1.
 23. *Eesti Vabariigi 21. aasta tähtraamat 1938. Hiie annetus allveelaevastiku sihtkapitalile. Tallinn 1937.
  /Nimekalender./
 24. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Lembi, Lembit. — Virmalised 24.05.1914, nr 21, lk 161–163.
 25. *Eisen, Matthias Johann. Aarne. — Eesti Kirjandus 1917, lk 237–239.
 26. OU:Eisen, M(atthias) J(ohann). Risti- ja sugunimed Tartu-Võru maakonnas a. 1582. — Eesti Keel 1923, nr 1, lk 4–10.
  /Aluseks 1582 koostatud maksunimekirja ärakiri ÕESi valduses, mille oli teha lasknud originaali järgi Varssavis prof R. Hausmann./
 27. +Eisen, M(atthias) J(ohann). Poostel ja vilpus. — Eesti Keel 1924, nr 5-6, lk 174–176.
  /Apostel Filippuse nime mugandid rahvasuus. Kn: Viibuse./
 28. OU:Elisto, Elmar. Uusi eesnimesid. — Eesti Keel 1937, nr 4, lk 127–129.
  /Täienduseks J. Mägiste raamatule "Eestipäraseid eesnimesid"./
 29. OU:*Eller, Kalle; Sarv, Tõnn. 500 maakeelset nime. — Noortekalender 1990. Tallinn 1989, lk 140–145.
 30. *Erenvert, Jevgenia. Eesti ja türgi eesnimede semantika võrdlusanalüüs. Bakalaureusetöö. Juhendaja Angelina Tšaikov. TPÜ, Tallinn 2000. 116 lk. (Nr 10/00.)
 31. *Erilt, Lumme. Old English and Celtic first names in Estonian. Lõputöö. Juhendaja Enn Veldi. Tartu 1994. (Inglise filoloogia osakond.)
  /Koopia TPÜs (A.H.)/
 32. *Erman, Illi. Põltsamaa Keskkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Põltsamaa Keskkooli keelepäeval. — ES 19.04.1984.
 33. +Ernits, Enn. Kaude laenatud sõnade põnev päritolu. — Oma Keel 2007, nr 2, lk 16–23.
  /Sh hansa seostest isikunimedega (Hans, Anna jne)./
 34. *Gezei, Viktoria. Eesti venelaste hellitusnimed. Diplomitöö. Juhendajad Annika Hussar, Tiina Rüütmaa. TPÜ, Tallinn 2005. Nr 24(05).
 35. Head nimevalimist! Toimetaja E. Simson. Tallinn 1991. 32 lk.
  /Sisu: Saateks – Tüdrukute nimed – Poiste nimed – Teadmiseks verivärsketele lastevanematele./
 36. *Heikinmäki, Maija-Liisa. Virolaiset etunimet tutkimuksen kohteena. — Virittäjä 71, nr 2 (1967), lk 153–156.
  /Rets: E. Rajandi. Raamat nimedest./
 37. *Hendrikson, Ülle. Eestlaste eesnimed ja nende valiku põhjendused. Diplomitöö. Juhendaja Tiit Hennoste. Tartu 1990. 76 lk. (Nr 1180.)
  /Tutv: Kern, Katrin jt, KjK 1990/11./
 38. OU:Henno, Kairit. Julius Mägiste nimeraamatud omas ajas. — Akadeemia 2000, nr 12, lk 2529–2536.
  /Järelsõna J. Mägiste "Eestipärastele eesnimedele" seals. Nimede eestistamise ajaloost./
 39. OU:Henno, Kairit. Poeglaste eesnimed Pöide eesti koguduse 1801.–1840. aasta sünniregistreis. — Emakeele Seltsi aastaraamat 44–45 (1998–1999). Tartu 2000, lk 30–41.
  /Nimede sagedusest (üldisest nimevähesusest, v.a 1826–1830). Summary: Boys' Christian names in the birth registers in the congregation of Pöide, 1801 to 1840, p. 41./
 40. *(Hurt, Jakob). ((Eestlaste eesnimedest.)) — (Tarto Kalender 1878.) (Tartu 1877, lk ..)
  /Soovitas eestikõlalisi eesnimesid./
 41. OU:Husara, Annika. Igaunijas krieviem raksturīgie personvārdu izvēles paradumi. — Onomastica Lettica. 2. laidiens. LU Latviešu valodas institūts, Rīga 2004, lk 269–280.
  /Summary: Peculiar Habits of Personal Names Choice among Russians in Estonia, lk 281./
 42. *Hussar, Annika. Eesnimed Tallinnas ja Tartus 1984–1986. II k töö. Tartu 1988. 39 lk. (Nr 1498.)
 43. *Hussar, Annika. Euroopa rahvaste nimemalle. III k töö. Tartu 1989. 40 lk. (Nr 1518.)
 44. Hussar, Annika. Eestlaste eesnimedest aastatel 1930–1990. Magistritöö eesti keele alal. Juhendaja Reet Kasik.Tartu 1998. 159 lk. (Eesti filoloogia osakond. Nr 1279.)
  /Kaitstud 06.04.1998. Summary: p. 141–143. Sisu: Sissejuhatus – Töös esinevad mõisted – Eesnimealane uurimistöö Eestis: Ülevaated ajalooliste dokumentide materjalist, Uurimused XX sajandi nimedest, Piirkondlikke erinevusi esitavad tööd, Etümoloogia käsitlused – Eestlaste eesnimedest aastatel 1930–1990: Materjali kirjeldus. Kogumise põhimõtted, Eesnimekasutus aastatel 1930–1990, Eesti eesnimede struktuurist – Kokkuvõte – Kasutatud kirjandus – Lisad. Tutv: Sepp, Mare, KjK 1999/4./
 45. Hussar, Annika. The use of first names in the Estonian, Russian and Estonian-Russian families in Estonia. — Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum. 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. Tartu 2000, lk 82.
  /Täistekst ilmus 2001./
 46. *Hussar, Annika. Ütle üks ilus poisslapse nimi. — Eesti Päevaleht 05.04.2000.
 47. OU:Hussar, Annika. Eestlaste XX sajandi nimemood. — Oma Keel 2001, nr 1, lk 28–33.
  /Sisu: I. Võõrkeelsed nimed – II. Eestikeelsed nimed – III. Vanad, eestikeelsed laennimed – IV. Uued võõrkeelsed nimed. Malli- ehk eeskujunimed – V. Vanad, eestikeelsed laennimed – VI. Vanad võõrkeelsed nimed – Praegune nimepilt – Igas kümnendas nimes on mõni võõrtäht – Ligi viiendik lapsi saab kaksiknime./
 48. OU:Hussar, Annika. The use of first names in the Russian and Estonian-Russian mixed families in Estonia. — Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum. 7.-13.8.2000 Tartu. Pars V. Dissertationes sectionum: Linguistica I. Tartu 2001, lk 391–397.
  /Nimesuundumused vene ja segaperekondades; rahvusvaheliste nimede eelistamisest jm./
 49. OU:Hussar, Annika. The use of first names in the Estonian, Russian and Estonian-Russian families in Estonia. — Actas do XX congresso internacional de ciencias onomàsticas. Santiago de Compostela, 20–25 setembro 1999. Editadas por Ana Isabel Boullón Agrelo. Biblioteca Filolóxica Galega. Instituto da lingua Galega. Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña 2002, lk 647–654.
 50. *Hussar, Annika. Eesti eesnimed praegu ja uus isikunimeseaduse eelnõu. Ettekanne kõnekoosolekul Tartus. — ES 03.06.2003.
  /Tutv: Maria-Maren Sepper, KjK 2003/11, lk 875./
 51. *Hussar, Annika. Heal lapsel mitu nime. Kaksiknimedest. — Pere ja Kodu 2003, nr 11, lk 39.
 52. *Hussar, Annika. Jaana ja Hermann. — Pere ja Kodu 2003, nr 12, lk 37.
 53. *Hussar, Annika. Linda ja Martin. — Pere ja Kodu 2003, nr 10, lk 37.
 54. *Hussar, Annika. Asser ja Marve. — Pere ja Kodu 2004, nr 1, lk 33.
 55. *Hussar, Annika. Eliisabet ja Gabriel. — Pere ja Kodu 2004, nr 7, lk 38.
 56. *Hussar, Annika. Ingeborg, Saskia ja Joonas. — Pere ja Kodu 2004, nr 12, lk 33.
 57. *Hussar, Annika. Jarmo ja Silver, Lilit ja Airi. — Pere ja Kodu 2004, nr 6, lk 41.
 58. *Hussar, Annika. Kahesoolised nimed. — Pere ja Kodu 2004, nr 3, lk 39.
 59. *Hussar, Annika. Kaspar, Jasper, Joonatan. — Pere ja Kodu 2004, nr 10, lk 27.
 60. *Hussar, Annika. Katariina, Kadri ja Oliver. — Pere ja Kodu 2004, nr 11, lk 33.
 61. *Hussar, Annika. Kent, Sandra ja Maire. — Pere ja Kodu 2004, nr 5, lk 45.
 62. *Hussar, Annika. Kristiina ja Kristjan. — Pere ja Kodu 2004, nr 4, lk 41.
 63. *Hussar, Annika. Mirjam ja Markus. — Pere ja Kodu 2004, nr 9, lk 49.
 64. *Hussar, Annika. Robin ja Annabel. — Pere ja Kodu 2004, nr 2, lk 45.
 65. *Hussar, Annika. Veronika, Ulrika ja Pent. — Pere ja Kodu 2004, nr 8, lk 43.
 66. *Hussar, Annika. Andreas ja Berit. — Pere ja Kodu 2005, nr 8, lk 36.
 67. *Hussar, Annika. Artur ja Emilia. — Pere ja Kodu 2005, nr 2, lk 32.
 68. Hussar, Annika. Changes of Estonian first names in the 19th century. — XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa 28 agosto – 4 settembre 2005. Riassunti / Abstracts / Zusammenfassungen / Résumés. Dipartimento di linguistica "T. Bolelli". Dipartimento di studi italianistici, Università di Pisa, Pisa 2005, lk 65.
 69. *Hussar, Annika. Edvard ja Kelli. — Pere ja Kodu 2005, nr 6, lk 46.
 70. *Hussar, Annika. Ethel ja Aksel. — Pere ja Kodu 2005, nr 10, lk 32.
 71. *Hussar, Annika. Karmen, Marleen ja Rasmus. — Pere ja Kodu 2005, nr 3, lk 30.
 72. *Hussar, Annika. Kaur, Uku ja Ingel. — Pere ja Kodu 2005, nr 5, lk 28.
 73. *Hussar, Annika. Kirke ja Sven. — Pere ja Kodu 2005, nr 1, lk 26.
 74. *Hussar, Annika. Melissa ja Raimond. — Pere ja Kodu 2005, nr 7, lk 30.
 75. *Hussar, Annika. Pille ja Lennart. — Pere ja Kodu 2005, nr 11, lk 30.
 76. *Hussar, Annika. Riho ja Kätlin. — Pere ja Kodu 2005, nr 12, lk 38.
 77. *Hussar, Annika. Stella ja Luukas. — Pere ja Kodu 2005, nr 9, lk 44.
 78. *Hussar, Annika. Albert ja Noora. — Pere ja Kodu 2006, nr 11, lk 30.
 79. *Hussar, Annika. Gregor ja Karoliina. — Pere ja Kodu 2006, nr 3, lk 27.
 80. *Hussar, Annika. Heidi ja Joel. — Pere ja Kodu 2006, nr 6, lk 26.
 81. *Hussar, Annika. Helena ja Magnus. — Pere ja Kodu 2006, nr 5, lk 31.
 82. *Hussar, Annika. Karl. — Pere ja Kodu 2006, nr 4, lk 42.
 83. *Hussar, Annika. Kertu ja Oskar. — Pere ja Kodu 2006, nr 2, lk 33.
 84. *Hussar, Annika. Laura ja Henri. — Pere ja Kodu 2006, nr 1, lk 29.
 85. *Hussar, Annika. Moona ja Allan. — Pere ja Kodu 2006, nr 8, lk 39.
 86. *Hussar, Annika. Siim ja Milda. — Pere ja Kodu 2006, nr 10, lk 36.
 87. *Hussar, Annika. Silvia ja Holger. — Pere ja Kodu 2006, nr 9, lk 37.
 88. *Hussar, Annika. Vivian ja Paul. — Pere ja Kodu 2006, nr 7, lk 31.
 89. *Hussar, Annika. Eesnimed sajandivahetuse Eestis. Ettekanne Eesti keele- ja mälupäeval Peterburis. — ES 17.03.2007.
 90. OU:Hussar, Annika. New Estonian names a hundred years ago. — Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. Vol. 3. Editors: Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Rob Rentenaar. Institutet för språk och folkminnen, Uppsala 2007, lk 143–150.
 91. Hussar, Annika. Changes of Estonian First Names in the 19th Century. — 23rd International Congress of Onomastic Sciences. York University / Université York, Toronto, Canada, August 17–22, 2008. Congress Guide / Guide du congrès / Kongressführer. Toronto 2008, lk 33–34.
 92. *Hussar, Annika. Taavi ja Ursula. — Pere ja Kodu 2008, lk 41.
 93. *Hussar, Annika. Eestlaste eesnimed 1900. aastal. Ettekanne XLII Veski päeval Tartus. — ES 26.07.2009.
  /Tutv: Hussar, Annika, KjK 2009/12, lk 961–963./
 94. *Inimeste nimedest . — Postimees 17.02.1895, nr 40, lk 1; 19.02.1895?, nr 41, lk 1; 20.02.1895, nr 42, lk 1; 21.02.1895, nr 43, lk 1; 23.02.1895, nr 44, lk 1; 28.02.1895, nr 48, lk 1; 01.03.1895, nr 49, lk 2; 02.03.1895, nr 50, lk 4.
  /Eesnimedest./
 95. *Inimeste nimedest . — Postimees 03.03.1895, nr 51, lk 1; 04.03.1895, nr 52, lk 1; 06.03.1895, nr 53, lk 2; 07.03.1895, nr 54, lk 1; 08.03.1895, nr 55, lk 2; 09.03.1895, nr 56, lk 1; 11.03.1895, nr 58, lk 2.
 96. *Inimeste nimedest . — Postimees 14.03.1895, nr 60, lk 1; 17.03.1895, nr 63, lk 2; 05.04.1895, nr 74, lk 1.
 97. Ivask, Eelika. Eesti praegune nimepruuk (Tartu 1991.–2000. aasta sünniregistri näitel). Bakalaureusetöö. Juhendaja Kairit Henno. Tartu 2002. 73 lk. (Nr 1385.)
 98. *Jaakson, Kaisa. Eesnime pesadest. Õpilasettekanne Viljandi Maagümnaasiumi VII keelepäeval. — ES 02.04.2002.
 99. *Kahro, Liivi. Eesnimedest sajandivahetusel. Proseminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 1998. Nr 4(98).
 100. *Kalamees, Aire. Eesnimed kalendrites. Seminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2001. 34 lk. (Nr 4/01.)
 101. *Kalamees, Aire. Karl August Hermanni kalendrinimed. Bakalaureusetöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2001. 54 lk + 3 lisa. (Nr 6/01.)
 102. *Kallas, Oskar. Uusi nimesid? — Sirvilauad 1911. Eesti Rahva Tähtraamat. Tartu 1910, lk 17–23.
 103. ##*Kallas, Oskar. Sadakakskümmend uut ristinime. 2. tr. Postimees, Tartu 1914.
  /Tutv: Aavik, Joh(annes), Postimees 05.05.1914. Ernits, Villem, Üliõpilaste Leht 1914/7-8./
 104. OU:##*Kallas, Oskar. Sadakakskümmend uut ristinime. 3. tr. "Postimehe" trükk, Tartu 1921. 16 lk.
 105. *Kallin, Marek. Kadrioru keskkooli õpilaste eesnimed täna ja eile. Õpilasettekanne Tallinna Kadrioru Keskkooli keelepäeval. — ES 08.04.1993.
 106. *Kartau, Kärt. Meelisnimed. Õpilasettekanne Pärnu 4. keelepäeval A. Jakobsoni nim Pärnu 1. Keskkoolis. — ES 22.01.1981.
 107. *Kas on Salme laplaste pärandus? ("Kirjandusest.") — Postimees 24.02.1912, nr 45, lk 1.
  /Allk: Me./
 108. *Keba, Liina. Harju rajooni 1966. ja 1986. aastal sündinud lastele pandud eesnimedest. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1989. 43 lk. (Nr 493.)
 109. +Kettunen, Lauri. Liivlaste mereneitsid noorad. — Eesti Keel 1922, nr 1, lk 3–7.
  /Sh nimede Narva ja Salme etümoloogiast./
 110. *Kinger, E. Võõrapäraste ristinimede vanem kiht Tarvastu kihelkonnas. Seminaritöö. Tartu 1930.
  /Ilmselt hävinud./
 111. +Kingisepp, Valve-Liivi. Juhan Peegel keeleuurijana. — Keel ja Kirjandus 1994, nr 5, lk 262–269.
  /Sh tema 1959. a kirjutis venepäraste eesnimede mugandumisest Ida-Saaremaa murrakutes./
 112. *Kivisild, Inga. Eesnimed eestlaste ja venelaste vaatepunktist. Proseminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2002. Nr 16(02).
 113. *Klein, Styna. Eesnime valiku põhjendusi. Seminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2000. (Nr 2/00.)
 114. *Klettenberg, Signe. Eesnimedest Viljandi rajoonis 1966. ja 1986. aastal. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1989. Nr 4(89).
 115. *Kodusaar, Katrin. Meelisnimed meie koolis. Õpilasettekanne Räpina Keskkooli keelepäeval. — ES 08.04.1976.
 116. *Kransiver, Marika. Eesti-vene ja vene perekondade laste nimed. Seminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2001. 21 lk + ankeedid lisas. (Nr 5/01.)
 117. *Kull, Rein; Päll, Peeter. Eesnimede valikust ja tarvitamisest. — Edasi 29.07.1987, lk 4.
  /Sh kaksinimedest./
 118. *(Kurrik, Juhan). Nimede asjus. (Vastukõne J. K. poolt.) — Postimees 28.08.1901, nr 193, lk 1; 29.08.1901, nr 194, lk 1.
  /W. Reimani arvustuse kohta./
 119. *(Kurrik, Juhan). Nimede raamat. Välja andnud Juhan Kurrik. Jurjev (Tartu) 1901. 52 lk.
  /Tutv: Olevik 27.03.1901. Reiman, W., Postimees 10.08, 11.08 ja 13.08.1901/
 120. Kuuspalu, Kersti. "Ütle mulle üks ilus poisslapse nimi." — Kodumurre 20. Emakeele Selts, Tallinn 2002, lk 38–54.
  /Kuusalu kooli tüdrukute-poiste eesnimed, nende sagedus ja panemise motiivid. Juhendanud õpetaja Menda Kirsmaa./
 121. *Kõiv, Aive; Käiro, Monika. Tütarlaste eesnimedest Helme Põllumajanduskoolis. Õpilasettekanne Helme 4. keelepäeval. — ES 23.05.1991.
 122. *Kärk, Monika. Eesnimed Linnalehes 1999–2000. Proseminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2001. 11 lk + 2 lisa. (Nr 24/01.)
 123. *Kärk, Monika. Eesnimed Linnalehes (23.04.1999–08.02.2002). Bakalaureusetöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2002. Nr 16(02).
 124. *Kärner, Martin. Meie kooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Tartu 10. Keskkooli keelepäeval. — ES 1987.
 125. *Laar, Anton. Ristinimed Wiedemanni sõnaraamatus. Harjutustöö. Tartu 1926.
  /Ilmselt hävinud./
 126. *Lassmann, Merit. Eesti-vene perekondade eesnimede eelistused aastatel 1980–1995. Seminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2000. (Nr 5/00.)
 127. *Lassmann, Merit. Eesti-vene perekondade eesnimede eelistused aastatel 1980–2000. Bakalaureusetöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2002. Nr 17(02).
 128. *Lassmann, Merit. Eesti-vene perekondade eesnimede eelistused aastatel 1980–2000. Ettekanne üliõpilaskonverentsil Tallinnas. — ES 18.06.2002.
 129. *Leemet, Tiina. Nimepanekust 1966. ja 1986. a. Tartu rajoon. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1989. 21 lk. (Nr 480.)
 130. *Lepisk, Kersti. Meie kooli lemmikeesnimesid. Õpilasettekanne Elva Keskkooli keelepäeval. — ES 25.01.1975.
 131. *Liiber, Ave. Meie kooli õpilaste eesnimed. Õpilasettekanne Pärnu 4. keelepäeval A. Jakobsoni nim Pärnu 1. Keskkoolis. — ES 22.01.1981.
 132. *Loodus, Merle. Haapsalu vanalt kalmistult kogutud eesnimed. Kursusetöö. Juhendaja Lembit Vaba. TPedI, Tallinn 1990. 16 lk + lisa. (Nr 603.)
 133. *Looring, Anneli. Ees- ja hüüdnimed Pärnu 4. Keskkoolis. Õpilasettekanne Pärnu 4. keelepäeval A. Jakobsoni nim Pärnu 1. Keskkoolis. — ES 22.01.1981.
 134. *Luce, Johann Wilhelm Ludwig von. ((Eestlaste eesnimedest.)) — Beiträge zur genauern Kenntniß der ehstnischen Sprache 3. Pernau 1814, lk 47–52.
  /Soovitas raskepärased kreeka ja ladina nimed asendada kõlavamate eesti nimedega; esitas valimiku Saaremaa meeste ja naiste nimesid omapoolsete analoogiliste eestindustega, nt Ann, Anna, Kadri, Triino, Liisa, Mai Maia, Tiina, Maali, Miili, Aado, Hain, Jaak, Lemet, Mats, Madis, Pent, Rein, Tõnis jt. Eesti nimekalendrit tuleks moderniseerida./
 135. *L(uiga), J(uhan) E. Veel nimedest. — Postimees 06.09.1901, nr 201, lk 1.
  /Märkusi W. Reimani arvustuse puhul J. Kurriku "Nimede raamatu" kohta. Vt ka Ansomardi Pm 19.09.1901./
 136. *Maaslieb, Helle. Eestlaste eesnimevaliku motivatsioonidest. Seminaritöö. Juhendaja Maia Madisso. Tartu 1999. 19 lk.
 137. Maripuu, Ann. Le groupe d'emprunt français dans l'anthroponymie estonienne. Mémoire de fin d'études. Sous la direction de Peeter Päll. Tartu 1998. 82 lk. (Chaire de philologie romane.)
  /Koopia EKIs (411). Kokkuv: lk 78–79. Sisu: Introduction – Aperçu historique – Termes specifiques et signes conventionnels – Les catégories des prénoms – Orthographe des prénoms français en Estonie – Formations estoniennes – Conclusion – Bibliographie./
 138. *Martinson, Riina. Meelisnimed Tallinna 32. Keskkoolis. Õpilasettekanne Tallinna 32. Keskkooli keelepäeval. — ES 27.02.1975.
 139. *Menets, Terje. Õpilaste eesnimedest (II). Õpilasettekanne Palamuse keelepäeval. — ES 10.12.1987.
 140. *Meri, Mart. Nomina sunt odiosa? — Keel ja Kirjandus 1983, nr 8, lk 455–457.
  /Rets: E. Kiviniemi. Rakkaan lapsen monet nimet./
 141. *Metsand, Taimi. Mustvee 1. Keskkooli õpilaste eesnimed. Õpilasettekanne Mustvee 2. keelepäeval. — ES 16.03.1983.
 142. *Moorits, Jaane. Eesnimed Mats Tõnissoni tähtraamatutes. Bakalaureusetöö. Juhendaja Annika Hussar. Tartu 2000. 62 lk. (Nr 1328.)
 143. *Moorus, Ene; Ääremaa, Tiina. Meelisnimed Püssi Keskkoolis. Õpilasettekanne Püssi Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 18.12.1975.
 144. OU:*Must, Hildegard. Lühike ülevaade eestlaste eesnimedest. — Virittäjä 64 (1960), lk 372–378.
  /Summary: A short Survey of Estonian Christian Names./
 145. ##*Must, Hildegard. Lühike ülevaade eestlaste eesnimedest. — Vironseppo. Juhlakirja Julius Mägisten 60-vuotispäiväksi 19.12.1960. Helsinki 1960, lk 140–146.
  /Varem ilmunud: Virittäjä 64 (1960). Summary: A Short Survey of Estonian Christian Names./
 146. OU:*Must, Hildegard. Pühakunimed eesti naiste nimedena. — Korporatsioon Filiae Patriae 1920–1960. New York 1960, lk 84–90.
 147. OU:*Must, Hildegard. The Names of the Apostles as Estonian Christian Names. — Names. Journal of the American Name Society 10 (1962), lk 260–264.
 148. OU:*Must, Hildegard. Trends in Estonian Name-giving from 1900–1945. — Names. Journal of the American Name Society 12 (1964), lk 42–51.
 149. OU:*Must, Hildegard. English Christian Names in Estonian Anthroponymy. — Estonian Poetry and Language. Studies in honor of Ants Oras. Edited by V. Kõrgessaar, A. Rannit. Stockholm 1965, lk 125–135.
 150. *Must, Hildegard. Eestipärastest eesnimedest. — Triinu (Toronto) 1982, nr 116, lk 6–7.
 151. *Must, Krista. Nimevaliku põhjendusi. Õpilasettekanne Elva 6. keelepäeval. — ES 11.02.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/9./
 152. OU:+*Mäearu, Sirje. Eesnimi liitumi osana. — Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. Jyväskylä 10.-15.8.1995. Pars V. Sessiones sectionum. Lexicologia & Onomastica. Jyväskylä 1996, lk 261–264.
 153. +Mäearu, Sirje. Eesnimed apellatiivsete keelenditena. Magistritöö. Juhendaja Urmas Sutrop. Tallinn 2002. 202 lk. (Nr 1373.)
  /Tutv: Margus, Tiia jt, KjK 2003/5, lk 384./
 154. OU:*Mägiste, Julius. Läti Hendriku Meme (= mēmè). — Eesti Kirjandus 1927, nr 7, lk 374–376.
 155. OU:*Mägiste, Julius. Eestipäraseid isikunimesid. Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetused XVIII. Akadeemilise Emakeele Seltsi kirjastus, Tartu 1929. 55 lk.
  /Tutv: Ariste, Paul, Eesti Kirjandus 1930/7, lk 343–344./
 156. +M(ä)g(iste), J(ulius). Eesti -ss-aineselisest deminutiivsuffiksist. — Eesti Keel 1929, nr 3-4, lk 69–75.
  /Sh selle kasutamisest isiku-meelitusnimedes lk 73–74./
 157. OU:*Mägiste, Julius. Uusi andmeid muistseist eesti nimedest. — Tulimuld 1959, nr 4, lk 321–324.
  /Rets: H. Palli. Eesti isikunimedest Harju- ja Järvamaal XVI sajandil. KjK 1959/10./
 158. OU:*Mägiste, Julius. Eesti soost rootsi sõdurite nimesid Tallinnas 1710. — Tulimuld 1965, nr 4, lk 218–222.
 159. OU:*Mägiste, Julius. Om svenska (och nordiska) förnamn i estniskan. — Svio-Estonica. Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi väljaanne. Vol. XVIII. Lund 1967, lk 125–137.
 160. *Narits, Heiki. Eesnimedest. Õpilasettekanne Kaarlimõisa (Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli) 1. keelepäeval. — ES 11.12.1997.
 161. *(Nimede raamat. Välja andnud Juhan Kurrik. Jurjevis (Tartus) 1901.) ("Vaimuvald. Kirjandus.") — Olevik 27.03.1901, nr 13, lk 302.
  /Rets./
 162. *Nimi lapsele. — Õhtuleht 10.03.1987, lk 2.
 163. *Näkk, Sirje; Mett, Taivo. Tartu 2. Eriinternaatkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Tartu 2. Eriinternaatkooli keelepäeval. — ES 13.03.1987.
 164. *Oma juhtkirja kohta "inimeste nimedest" juhime ka siin kohal oma lugejate tähelepanemist. ("Kohalikud sõnumid.") — Postimees 23.02.1895, nr 44, lk 3.
 165. *Oosalu, Ülle. Filoloogiateaduskonna üliõpilaste eesnimed. II k töö. Tartu 1987. 44 lk. (Nr 1493.)
 166. *Oosalu, Ülle. Nimevaliku põhjendusi 1988. a emakeeleolümpiaadi tööde põhjal. III k töö. Tartu 1988. 50 lk. (Nr 1502.)
 167. *Oosalu, Ülle. Eesnimed 1920ndate aastate eesti ilukirjanduses. IV k töö. Tartu 1989. 52 lk. (Nr 1522.)
 168. *Orav, Eva. Mats Tõnissoni nimed tänapäeval. Seminaritöö. Juhendaja Valve-Liivi Kingisepp. Tartu 1998. 45 + ~60 lk. (Nr 42.)
 169. *Pall, Valdek. (E. Kiviniemi. Rakkaan lapsen monet nimet. Espoo 1982.) — Советское финно-угроведение 19, nr 4 (1983), lk 297–299.
 170. *Pall, Valdek. Eesnimi meil ja mujal. Ettekanne Mustvee 4. keelepäeval. — ES 19.03.1987.
 171. *Pall, Valdek. Eesnimi meil ja mujal. Ettekanne Õisu 3. keelepäeval ja C. R. Jakobsoni nim Viljandi 1. Keskkooli 3. keelepäeval. — ES 24.03.1988; 27.04.1988.
 172. OU:*Pall, Valdek. Jaak, Peep ja Pamela. Virolaisten etunimistä. — Kieliposti 1990, nr 4, lk 27–31.
  /Eesti eesnimede päritolust./
 173. OU:Peegel, Juhan. Venepäraste eesnimede mugandumisest Ida-Saaremaa murdekeeles. — Emakeele Seltsi aastaraamat V. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1959, lk 97–101.
  /1840. a-tel alanud usuvahetusliikumisest põhjustatud vene nimede leviku ja nende muganduste vaatlus. Резюме: Об ассимиляции русских имен в диалекте восточной части острова Сааремаа, с. 100–101./
 174. *Pihel, Riina. Meie kooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne A. Mui nim Kingissepa 2. Keskkooli keelepäeval. — ES 18.03.1986.
 175. *Pihel, Riina. Eesnimedest. Õpilasettekanne A. Mui nim Kingissepa 2. Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 14.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 176. *Piir, E. Eesnimedest. — Edasi 07.06.1968; Töörahva Lipp 09.07.1968.
 177. *Pirkpuu, Ene. Meelisnimed Misso Keskkoolis. Õpilasettekanne Misso Keskkooli keelepäeval. — ES 14.04.1976.
 178. *"Postimees" võtab pikemas kirjas, mis 18 numbrit läbi käis, inimeste risti nimed ja nende tähendused läbi ja näitab... ("Ajalehtede keskel.") — Sakala 19.04.1895, nr 16, lk 3.
 179. *Põld, Brigitta. Eestipärased eesnimed Julius Mägiste käsitluses. Proseminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 1998. Nr 13(98).
 180. *Pärni, Jüri. Ütle mulle oma nimi. — Nõukogude Naine 1985, nr 1, lk 22–23.
  /Nimepanekutavadest./
 181. *Püss, Eimar. Alatskivi Keskkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Alatskivi keelepäeval. — ES 16.03.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 182. *Rahe, Tiina. Vastemõisa kandi eesnimedest. Õpilasettekanne Viljandi Maagümnaasiumi VII keelepäeval. — ES 02.04.2002.
 183. *Raidal, Elo; Tammesaar, Lii. Ülevaade Tallinna 44. Keskkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Tallinna 44. Keskkooli keelepäeval. — ES 03.12.1980.
 184. OU:*Rajandi, Edgar. Elisabet(h) ja selle lühendid. — Keel ja Kirjandus 1963, nr 11, lk 690.
 185. OU:*Rajandi, Edgar. Kaks praegust eelisnime. — Keel ja Kirjandus 1963, nr 2, lk 109–110.
  /In: Andres; Ülle./
 186. OU:*Rajandi, Edgar. Kui palju on eesnimesid? Mesilane nimeks. — Keel ja Kirjandus 1963, nr 5, lk 303–304.
 187. OU:*Rajandi, Edgar. Nimevähesusest XVIII sajandi esimesel poolel. — Keel ja Kirjandus 1963, nr 3, lk 177–178.
  /Ambla sünniregistrite andmeil 1711–1760./
 188. OU:*Rajandi, Edgar. Paabu päritolu. — Keel ja Kirjandus 1963, nr 9, lk 556–557.
 189. OU:*Rajandi, Edgar. Piret. — Keel ja Kirjandus 1963, nr 10, lk 628.
 190. OU:*Rajandi, Edgar; Toom, H(arriette). Tiiu ja Tiit. — Keel ja Kirjandus 1963, nr 7, lk 435–436.
 191. OU:*Rajandi, Edgar. Eesnime mõistest iseseisva nime ja variandi eristamise seisukohalt. — Keel ja Kirjandus 1964, nr 2, lk 113-114.
 192. *Rajandi, Edgar. Eestlaste eesnimedest. Ettekanne kesklektooriumis Tallinnas. — ES 05.10.1964.
 193. OU:*Rajandi, Edgar. Endel ja Endla. — Keel ja Kirjandus 1964, nr 4, lk 242–243.
 194. OU:*Rajandi, Edgar. Ene ja Eneken. — Keel ja Kirjandus 1964, nr 1, lk 52.
 195. OU:*Rajandi, Edgar. Tänapäeva eesnimedest. — Keel ja Kirjandus 1964, nr 5, lk 271–278.
 196. OU:*Rajandi, E(dgar); Toom, H(arriette). Leida, Leili ja Maimu autorsusest. — Keel ja Kirjandus 1964, nr 10, lk 628–630.
 197. OU:*Rajandi, E(dgar). Made ja mõnda sellega seoses. — Keel ja Kirjandus 1965, nr 3, lk 179–180.
  /Naisenime päritolust./
 198. OU:*Rajandi, E(dgar); Tarand, H(elmut). Puhteesti võõrnimi Lii. — Keel ja Kirjandus 1965, nr 8, lk 494–495.
 199. OU:Rajandi, Edgar. Raamat nimedest. Eesti Raamat, Tallinn 1966. 248 lk.
  /Sisu: Eessõna – Põhinimestik (13–189) – Lisanimestik (190–226) – Venekeelsete nimede register – Allikad, kirjandust, sõnaseletusi, lühendeid. Tutv: Ariste, Paul, KjK 1967/4, lk 248–249. Heikinmäki, Maija-Liisa, Vir. 71 (1967), lk 153–156./
 200. OU:*Rajandi, Edgar; Tarand, Helmut. Vastus lugeja kirjale Aliide pärast. — Keel ja Kirjandus 1966, nr 8, lk 512.
 201. OU:*Rajandi, E(dgar). Koort < Gotthard või Konrad? — Keel ja Kirjandus 1967, nr 8, lk 502.
 202. OU:*Rajandi, Edgar. Veel üks nimeseletus. — Keel ja Kirjandus 1967, nr 4, lk 239.
  /In: Meelis./
 203. OU:*Rajandi, Edgar; Tarand, Helmut. Meie praegune nimemaitse. — Keel ja Kirjandus 1967, nr 9, lk 528–536.
 204. OU:*Rajandi, Edgar; Tarand, Helmut. Naiste-eesnimede praegusest deminutiviseerumistendentsist. — Keel ja Kirjandus 1967, nr 12, lk 742–743.
 205. OU:*Rajandi, Edgar; Tarand, Helmut. Uusi jooni tegelikus eesnimede ortograafias. — Keel ja Kirjandus 1967, nr 3, lk 176–177.
 206. OU:Rajandi, Edgar. Rahvusvahelistest eesnimedest. — Emakeele Seltsi aastaraamat 13 (1967). Eesti Raamat, Tallinn 1968, lk 75–94.
  /Резюме: Об интернациональных личных именах, с. 94. Sisu: Rahvusvaheline nimi – Rahvusvahelise eesnime kujunemise lugu – Nimesüsteemid, nende erisused ja vastastikune mõjutamine – Rahvusvaheline nimi XII–XIII sajandil ja kiriku nimepoliitika – Rahvusvahelise nimevara rikastumise allikad tänapäeval – Kokkuvõte./
 207. *Rajandi, Edgar. Sissevaateid tänapäeva nimepruuki. Ettekanne Tartu keelepäeval. — ES 01.12.1968.
 208. OU:Rajandi, Edgar; Tarand, Helmut. Onomastilisi märkusi. Eesnimed tegusõnast olema? — Emakeele Seltsi aastaraamat 13 (1967). Eesti Raamat, Tallinn 1968, lk 95–101.
  /Резюме: Личные имена, производные от глагола olema 'быть', с. 101. In: Olev; Olaf; Oll; Olle; Olo(f)./
 209. OU:*Rajandi, Edgar; Tarand, Helmut. Praegune eesnimede kirjaviis. — Keel ja Kirjandus 1968, nr 2, lk 76–83.
 210. *Rajandi, Edgar. Viimase aastakümne nimepruugist Tallinnas. Ettekanne koosolekul Tallinnas. — ES 06.04.1969.
 211. OU:*Rajandi, E(dgar); Tarand, H(elmut). Anu "seitsmest" tähendusest. — Keel ja Kirjandus 1969, nr 8, lk 498–499.
 212. OU:Rajandi, Edgar; Tarand, Helmut. Eesti eesnimedest Mats Tõnissoni tähtraamatutes. — Emakeele Seltsi aastaraamat 16. Eesti Raamat, Tallinn 1970, lk 125–141.
  /Kalendrites 1884–1914 esinenud eesnimedest. Резюме: Об эстонских личных именах в календарях Матса Тыниссона, с. 141. In: Arend; Eha; Ennik; Hella; Helmi; Ilo; Kantus; Kiire (n); Koidu; Külli; Laas; Maade; Mari; Meeli(s); Varju; Üksmeel./
 213. *Rajandi, Edgar. Läänemaa eesnimedest. Ettekanne Haapsalu keelepäeval. — ES 16.05.1971.
 214. OU:*Rajandi, Edgar; Tarand, Helmut. Möödunud aastakümne eelisnimed. — Keel ja Kirjandus 1971, nr 4, lk 207–216.
 215. *Rajandi, Edgar. Eesnimed Rapla rajoonist. Ettekanne Märjamaa Keskkooli keelepäeval. — ES 24.11.1972.
 216. OU:##Rajandi, Edgar; Tarand, Helmut. Eesti nimi läbi sajandite. — Keel, mida me uurime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 131–136.
  /Redigeeritud tekst. Varem ilmunud: Noorus 1972/5./
 217. *Rapp, Jaan. Eesti eesnimede sidemetest sugulaskeelte eesnimedega. Seminaritöö. Juhendaja Maia Madisso. Tartu 1997. 38 lk. (Nr 54.)
 218. *(Raud, M.) Kihnu saar. Ristinimed Kihnu saarel. — Päevaleht 28.02.1921, nr 55, lk 2.
  /Nimestatistikat arhiivide andmeil a-st 1816. Allk: Md./
 219. *Raudsepp, Irja; Kure, Eva. Õisu tehnikumi õpilaste eesnimed. Õpilasettekanne Õisu 3. keelepäeval. — ES 24.03.1988.
 220. *Rebane, Annika. Eesnimepanek Pukas 1983–1989. Õpilasettekanne Puka keelepäeval. — ES 06.05.1989.
  /Tutv: Meri, Mart, KjK 1989/12./
 221. *R(eiman), W. (Nimede raamat. Välja andnud Juhan Kurrik Jurjevis (Tartus) 1901.) ("Kirjandusest.") — Postimees 10.08.1901, nr 178, lk 1; 11.08.1901, nr 179, lk 2; 13.08.1901, nr 180, lk 2.
  /Rets. Vastukaja vt ka Kurrik Pm 28.08.1901./
 222. *Roos, Eduard. Mõnest küsimusest isikunimede omapärastuse alal {?}. — Linnad ja Alevid 8, nr 8, 9 (1936), lk 117–123, 129–134.
 223. *Roos, Eduard. Eesti eesnimed ja nende uurimise ülesanded. Ettekanne Tartus. — ES 02.04.1961.
 224. *Roos, Eduard. Jooni eesti eesnimede ajaloost. Ettekanne Tallinnas. — ES 09.04.1961?.
 225. OU:Roos, Eduard. Eesti eesnimede ajaloost XIX ja XX sajandi vahetusel. — Keel ja Kirjandus 1962, nr 7, lk 412–421.
  /Vanema kihi laennimed, puhteesti nimede taastulek./
 226. *Roos, Eduard. Põltsamaa ümbruskonna eesnimedest XVI sajandil. — Kiir 30.12.1962.
 227. OU:*Roos, Eduard. "Kalevipoja" Linda. — Keel ja Kirjandus 1963, nr 8, lk 464–473.
 228. OU:*Roos, Eduard. "Tähe mõrsja" Salme ja tema kosilased. — Keel ja Kirjandus 1969, nr 11, lk 658–670.
  /Nime Salme päritolust. Vt ka P. Alvre KjK 1970/3 ja J. Kaplinski KjK 1970/9./
 229. Rugojeva, Larissa. Vienankarjalan ortodoksisten henkilönnimien foneettisesta adaptaatiosta. — Õdagumeresoomõ veeremaaq / Läänemeresoome perifeeriad. Võro Instituudi toimõtiseq 6. Võro 1999, lk 238–242.
  /Kokkovõtõq: Õigõusu inemisenimmi Valgõmere-Karjalan, lk 240–241. Kokkuv: Õigeusu isikunimesid Valgemere-Karjalas, lk 241–242. Summary: Larissa Rugoyeva: Orthodox Personal Names in White-Sea-Karelian, p. 322–323./
 230. *Rätsep, Huno. Eesti alamsaksa päritolu eesnimedest. Ettekanne seltsi aastakoosolekul Tartus. — ES 02.03.1980.
 231. OU:*Rätsep, Huno. Alamsaksa päritolu eesnimedest. — Sõnasõel. Uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt. 6. Tartu 1983, lk 69–74.
 232. *Saaberk, Albert. Võõrapärastest ristinimedest. Ettekanne Tartus. — ES 05.12.1920.
  /Sh vene õigeusu nimede mugandamisest. Tutv: AESA I, lk 17./
 233. OU:Saar, Theodor. Kihnlaste eesnimedest. — Emakeele Seltsi aastaraamat X. Tallinn 1964, lk 227–246.
  /16. saj-st tänapäevani; meeste ja naiste nimede loend koos daatumitega. Ka nimepanekutavadest ja nimede sagedusest. In: Jõnn. Kn: Asalaid./
 234. +Saareste, A(lbert). Ühe feminiinse lõpptunnuse kujunemisest eestis. — Eesti Keel 1929, nr 5-6, lk 97–100.
  /Sh naissootunnusest vanemates ristinimedes./
 235. *Saari, Henn. Kas eestlasel on liiga palju või liiga vähe eesnimesid. Ettekanne ES-i 100., Märjamaa 10. keelepäeval. — ES 01.11.1984.
 236. *Saari, Henn. Kas eestlastel on palju või vähe eesnimesid? — Kodumaa 27.03.1985, lk 7; 03.04.1985, lk 7.
 237. *Saari, Henn. Milline nimi ikkagi panna? — Noorte Kalender 1987. Tallinn 1986, lk 184–191.
 238. OU:*Saari, Henn. Ein statistisches Modell der Vornamenwahl. Preprint KKI-67. Tallinn 1990. 36 lk.
  /Sisu: Einleitendes – Der einfachste Fall – Ein ländlicher Kirchspielfriedhof als Stichprobe – Im Zeichen des Steinbocks – Rings um die Ostsee – Blick auf ganz Estland. Probleme einer größeren Stichprobe – Anhang: Figuren und Tabellen zum statistischen Modell der Vornamenwahl (24 S.)./
 239. *Saenko, Mailike; Tagam, Kaarin. Sonda kooli õpilaste meelisnimed. Õpilasettekanne Sonda 8-kl kooli keelepäeval. — ES 21.04.1977.
 240. *Saidla, Tiina. Meie kooli õpilaste kõige sagedamini esinevad eesnimed. Õpilasettekanne Tõrva 2. keelepäeval. — ES 09.04.1985.
 241. *Sakkos, Tiina. Õpilaste eesnimedest (I). Õpilasettekanne Palamuse keelepäeval. — ES 10.12.1987.
 242. *Saks, Signe. Nimevaliku põhjendusi. Õpilasettekanne C. R. Jakobsoni nim Viljandi 1. Keskkooli 3. keelepäeval. — ES 27.04.1988.
 243. *Sari, Tiiu. Meelisnimed V. Kingissepa nim. Tallinna 20. Keskkoolis. Ettekanne V. Kingissepa nim Tallinna 20. Keskkooli keelepäeval. — ES 11.04.1975.
 244. OU:Seeberg-Elverfeldt, Roland. Tartu perekonnanimed 17. sajandi esimesel poolel. — Eesti Keel 1932, nr 4, lk 119–126.
  /Tartu linnaarhiivis leiduva materjali põhjal. Lõpus pisut ka eesnimedest./
 245. Selder, Sergo; Rebane, Mari. Eestlase nimevalik sõltub moest ja muutub kiiresti. — Eesti Päevaleht 30.12.2003.
  /Eesnimede arengust, haruldastest nimedest, uuest isikunimeseaduse eelnõust./
 246. OU:*Sepp, Reino. Rootsi eestlaste eesnimedest. — VEKSA kalender 1990. Tallinn 1989, lk 216–218.
 247. *Seppius, Margus; Austa, Vivian. Meie kooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Tartu 5. Keskkooli keelepäeval. — ES 10.03.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 248. OU:Seppo, Raivo. Eesti nimeraamat. Olion, Tallinn 1994. 192 lk.
  /Sisu: Saateks – Sõnaseletusi – Põhinimestik (17–135) – Lisanimestiku eessõna – Lühendid – Lisanimestik (138–168) – Nimekalender – Eesti kalendrinimed./
 249. OU:Seppo, Raivo. Nimed ja nimepäevad. Olion, Tallinn 2002. 200 lk.
  /Sisu: Eessõna – Naisenimed (7–77) – Mehenimed (78–154) – Mõlema soo nimed (155–156) – Lisa. Valik eestlaste vanu nimesid (157–167) – Eesti nimekalender (168–181) – Kalendrinimede register (182–199) – Kasutatud allikad (200)./
 250. *Seppo, Raivo. Elavad nimed. Olion, Tallinn 2008.
 251. *Sillamägi, Sirli; Viidu, Kadi; Ristik, Maret. Nime valiku põhjendused (Õhtulehes 1997. aastal). Proseminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2001. 35 lk. (Nr 26/01.)
 252. OU:Simm, Jaak. Mõningaid märkmeid Setumaa mikrotoponüümidest. — Emakeele Seltsi aastaraamat 18. Eesti Raamat, Tallinn 1972, lk 151–157.
  /Ka vene eesnimede mugandamisest setudel, ametlikest ja rahvalikest talunimedest; kohanimede mikrosüsteemidest (ühes asulas). Резюме: Некоторые заметки о сетуских микротопонимах, с. 157. Kn: Tsistigu soo./
 253. *Simm, Jaak. (Vilkuna, Kustaa. Etunimet. Keuruu 1976.) — Советское финно-угроведение 15, nr 4 (1979), lk 262–263.
  /Rets. Inglise k-s./
 254. *Simm, Jaak. Eesti eesnimedest. Ettekanne väliseestlaste keelepäeval Tallinnas. — ES 25.06.1981.
 255. OU:*Simm, Jaak. Eesti eesnimedest. — Emakeele lätteil. III. Kogumik VEKSA kolmanda kultuuriseminari materjale. Tallinn 1982, lk 81–86.
 256. OU:Simm, Jaak. Setu eesnimesid. — Eesnimedest oskussõnadeni. Emakeele Seltsi aastaraamat 26/27 (1980/1981). Eesti Raamat, Tallinn 1983, lk 92–98.
  /Naisenimed – Mehenimed. Резюме: О сетуских именах, с. 98./
 257. *Sommer, Sirje. A. Kesleri nim. Kohtla-Järve Keskkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne A. Kesleri nim Kohtla-Järve Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 05.05.1988.
 258. *Soome, Signe. Mats Tõnissoni kalendrinimed tänapäeval. Proseminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2000. 19 lk + lisa. (Nr 31/00.)
 259. Soutkari, Tarja. Nimemüstika ja sõnamäng. Isikunimedest Karl Ristikivi romaanis "Hingede öö". — Inter dialectos nominaque. Pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituudi toimetised 7. Tallinn 2000, lk 357–361.
  /Sisu: "Mida tähendavad nimed?" – Naise- ja mehenimed "Hingede öös."/
 260. *Sõstra, Kaja. Eesnimed Kuramaa Irē ja Gipka kirikukoguduse sünni- ja surmameetrikas aastatel 1741–1781. Bakalaureusetöö. Tartu 1998.
 261. OU:Zemzare, Daina. Mõnedest läti ja eesti eesnimedest. — Emakeele Seltsi aastaraamat 16. Eesti Raamat, Tallinn 1970, lk 143–146.
  /Резюме: О некоторых латышских и эстонских личных именах, с. 146. In: Agris; Aina; Aivar; Ilmar; Imanta; Kaupo./
 262. +*Tarand, Helmut. Ebatavalist sõnade ajaloost. — Keel ja Kirjandus 1960, nr 8, 9, lk 491–492, 567.
  /Sh nimest Linda./
 263. OU:*Tarand, Helmut. Naisenimed o-lõpuga. — Keel ja Kirjandus 1971, nr 10, lk 619–620.
 264. *Tarand, Helmut. -ar ja tema saladused. Ettekanne koosolekul Tartus. — ES 29.10.1972.
 265. *Taska, Monika. Nimede mitmekesisus meie koolis. Õpilasettekanne Harju rajooni 8. keelepäeval Sakus. — ES 16.04.1981.
 266. *Tasso, Pille. Eesnimede sageduse ja päritolu uurimine 1970. ja 1988. aastal Paide rajoonis. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1989. 50 lk. (Nr 484.)
 267. *Teder, Killy. Otepää Keskkooli õpilaste eesnimed. Õpilasettekanne Otepää 2. keelepäeval. — ES 21.11.1985.
 268. *Teppih, Jana. Aruküla kooli tütarlaste nimedest. Õpilasettekanne Aruküla keelepäeval. — ES 26.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/9./
 269. *Tiik, Leo. Mehenimesid Hiiumaalt 17. ja 18. sajandist. Ettekanne Tartu keelepäeval. — ES 01.12.1968.
 270. OU:*Tiik, Leo. Mehenimesid Hiiumaalt. — Keel ja Kirjandus 1969, nr 2, lk 82–85.
 271. +*Tiik, Leo. Lisandeid Saaremaa taluehitiste uurimise alalt. — Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXIX. Tallinn 1976, lk 170–188.
  /Ka 44 17. sajandi nime. Резюме: К вопросу изучения крестьянских построек на Сааремаа. Referat: Beiträge zur Forschung der Gehöftsbauten der Insel Saaremaa./
 272. OU:*Tiik, Leo. Nimesid Saaremaalt XVI ja XVII sajandist. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 7, lk 413–418.
 273. OU:*Tiik, Leo. Saaremaa kontakte mehenimede alal. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 8, lk 485–488.
 274. *Tiirmaa, Heli. Meie kooli õpilaste eesnimed ja nimevaliku põhjendusi. Õpilasettekanne Värska keelepäeval. — ES 21.04.1988.
 275. +*Treviranus, Jaan, Jüri. — Postimees 15.10.1930, nr 280, lk 5.
  /Sh eesti keelde mugandatud eesnimede Jaan, Juhannes, Jüri jm päritolust. Allk: Filoloog./
 276. *(Tõnisson, Mats). Eestikeelsed ristinimed. — Rahva Täht-raamat. Tartu 1886, lk 90–91.
  /Uute eesti nimede põhjendus. Täielikult tsiteeritud E. Rajandi ja H. Tarandi artiklis ESA 16 1970, lk 128./
 277. +Uuspõld, Ellen. Mats enne ja nüüd. — Keel ja Kirjandus 2000, nr 8, lk 598–599.
  /Sh isikunime Mats päritolust./
 278. Vaba, Lembit. Eesnimed sõnaraamatuks. — Keel ja Kirjandus 1991, nr 1, lk 57.
  /Rets: Klāvs Siliņš. Latviešu personvārdu vārdnīca. "Zinātne", Rīga 1990./
 279. Vadi, Sille. Eesti kaksiknimede struktuur. Bakalaureusetöö. Juhendaja Annika Hussar. Tartu 2003. 64 lk. (Nr 1396.)
  /Summary: The Structure of Estonian double first names, lk 62–64. Sisu: Sissejuhatus – Kaksiknimedest teistes maades – Kaksiknimedest Eestis – Paarissõnad eesti keeles – Kaksiknimede analüüs – Kolmiknimed – Kokkuvõte – Kasutatud allikad./
 280. *Vahtramäe, Ell. Vees ei upu, tules ei põle, maas ei mädane. — Maakodu 1999, nr 8/9, lk 8–10.
  /Rahvapärimusi eesnimedest./
 281. *Vallandi, Inge. Eesti eesnimede uurimisest. Seminaritöö. Juhendaja Valve-Liivi Kingisepp. Tartu 1996. 30 lk. (Nr 14.)
 282. *Vallandi, Inge. Liivlaste eesnimed. Bakalaureusetöö. Tartu 1998.
 283. *Vals, Helju. Iga nädal Alla ja Kaija. — Edasi 08.03.1987.
 284. *Vares, Maarika. Valga 1. Keskkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Valga 2. keelepäeval Valga 1. Keskkoolis. — ES 17.04.1986.
 285. *Veemaa, Rainer; Kivimaa, Kaido. Meeste nimedest. Õpilasettekanne Järva-Jaani keelepäeval. — ES 05.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 286. *Vent, Margot. Nimepaneku motivatsioonist. Seminaritöö. Tartu Ülikool, Tartu 2000. Nr 135.
 287. *Villi Andi. Linda. — Postimees 02.07.1911, nr 144, lk 2.
 288. *Villi Andi. Salme. — Postimees 11.02.1912, nr 35, lk 3.
  /Nime etümoloogia. Vt ka "Kas on Salme laplaste..." Pm 24.02.1912./
 289. *Vint, Kristiina. Eesti venelaste eesnimed 1999. aastal. Seminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2001. 18 lk + lisa. (Nr 15/01.)
 290. *Vint, Kristiina. Suurrahvaste eesnimistu mõju inglise näitel. Eesti venelaste eesnimed aastatel 1980–2000. Bakalaureusetöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2003. Nr 20(03).
 291. *Värva, Anneli; Laur, Dage. Meie kooli õpilaste eesnimed ja nimevaliku põhjendusi. Õpilasettekanne Ahja 2. keelepäeval. — ES 20.05.1989.
 292. *Õunapuu, Styna. Aastatel 1974–1983 sündinud laste eesnimed ja nime valiku põhjendused. Bakalaureusetöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2001. 52 lk + 4 lisa. (Nr 29/01.)
 293. OU:*Рихтер, Елизавета. Личные имена в биэтнических семьях. К вопросу об этнической и языковой интеграции. — Русский язык в эстонской школе 1987, nr 1, lk 53–56.
 294. OU:*Саари, Хенн. Стратиграфия личных имен у эстонцев. — Ономастика. Типология. Стратиграфия. Москва 1988, lk 182–191.