EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Kronoloogiline loend. Alates 2010


2010:

 1. +Ehala, Martin; Grünthal, Riho; Iva, Sulev; Metslang, Helle; Rannut, Mart; Zabrodskaja, Anastassia; Tamm, Anne; Viikberg, Jüri. XII rahvusvaheline vähemuskeelte konverents. — Keel ja Kirjandus 2010, nr 1, lk 64–70.
  /28.–30. mail 2009 Tartus ja Võrus, sh Evar Saar "Kuidas taastada võrukeelsed kohanimed"./
 2. Gnadenteich, Uwe. Linn rajab Harju mäele 20. augusti väljaku. — Tallinna Postimees 03.11.2010.
  /Tallinna Harju mäe asfaltplatsi korrastamisest./
 3. OU:Kallasmaa, Marja. Hiiumaa kohanimed. Toimetanud Eevi Ross. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2010. 307 lk.
  /Sisu: Sissejuhatus: Keelest, Kontaktidest, Nimede järelkomponendid ja liigisõnad, Struktuurist ja viitamisest – (Põhiosa) – Kirjandus ja lühendid./
 4. OU:Kallasmaa, Marja. Manija. — Keel ja Kirjandus 2010, nr 11, lk 836–839.
  /Isikunimi Magnus + sõna oja 'saar'. Summary: Manija, lk 839./
 5. OU:*Kallasmaa, Marja. Swedish place-names in Estonia. Some appellative and toponymic aspects. — Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. 21st Congress of Onomastic Sciences, Uppsala, 19.–24. august 2002. Edited by Eva Brylla, Maria Ohlsson, Mats Wahlberg. Uppsala Universitet, Uppsala 2010, lk 357–363.
 6. Kesküla, Kalle. Kuressaare linna nimest. — Saarte Hääl 25.10.2010.
  /Pikem versioon 30.10.2010 paberlehes./
 7. +Kilgi, Annika. Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents. — Keel ja Kirjandus 2010, nr 1, lk 73–75.
  /25. sept 2009 Tallinnas. Sh Tiina Tärk Kiili valla talunimedest./
 8. Kohler, Vilja. See nimi ei lähe mitte... — Tartu Postimees 22.04.2010.
  /Talunimede kohanimeseadusega vastavusse viimisest, nimetavakäändeliste parandamisest./
 9. Nurka, Kati. Perekonnanimede panek Petserimaal ja Narva-tagustes valdades 1921.–1923. aastal. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Aigi Rahi-Tamm. Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, ajaloo ja arheoloogia instituut, uusima ajaloo õppetool, Tartu 2010. 39 lk.
 10. +Parmasto, Erast. Kihelkondade kaart: kena, kasulik ja küsimärkidega. — Keel ja Kirjandus 2010, nr 3, lk 226–228.
  /Rets: Eesti kihelkonnad. Kihelkondade kaart. Parishes of Estonia. Toimetaja Leida Lepik. (Tartu) 2009./
 11. Priimägi, Linnar. Pärast surma sa saad oma tänava. — Delfi 26.01.2010.
  /Pühendusnimedest, Andrus Kiviräha nimest./
 12. OU:Põldmäe, Alo. Ohtlikust mutantlusest kultuuriobjektide nimedes. — Tartu Postimees 19.07.2010, lk 2.
  /Võõrkeelsusest ja alkoholismi propagandast staadionide jm nimede abil./
 13. OU:Päll, Peeter. Eesti tänavanimede kujunemisest. — Emakeele Seltsi aastaraamat 55 (2009). Peatoimetaja Mati Erelt. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn 2010, lk 161–174.
  /Tänavanimede varasemast mitmekeelsusest, nimepaneku motiividest, ideoloogia mõjudest jm. Summary: Formation of Estonian street names, lk 175./
 14. OU:Päll, Peeter. Nimeuurija tähtpäev. — Keel ja Kirjandus 2010, nr 8–9, lk 708–709.
  /Marja Kallasmaa 60./
 15. Päll, Peeter. The Place-Names Board of Estonia. — Geographische Namen – Vielfalt und Norm. 40 Jahre institutionalisierte Ortsnamenforschung und -standardisierung in Österreich. 65. Geburtstag von Isolde Hausner. Herausgegeben von Hubert Bergmann, Peter Jordan. Praesens, Wien 2010, lk 83–92.
 16. Päll, Peeter. .Ukraina-eesti tähetabeli parandused. Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsus (20. V 2009). — Keel ja Kirjandus 2010, nr 1, lk 54–55.
 17. Raamets, Heli. Maaomanikku ärritab kohanime sundeestindamine. — Maaleht 02.12.2010.
  /Viru-Nigula valla Hagersthali nime muutmisest./
 18. *Šmutov, Martin. IRL soovib Tallinnasse Ronald Reagani parki. — Tallinna Postimees 18.11.2010.
  /Ümber nimetada soovitakse Lembitu tn ääres asuv park./
 19. +Tamm, Merike. Elanikud said oma koduaadressi muutumisest teada kogemata. — Postimees 15.04.2010.
  /Kohila valla aadressikorraldusest./
 20. Tóth, Szilárd. Johannes Gutslaffi nimekuju varieerumisest ehk tema allkiri versus tema eesti keele ortograafia. — Keel ja Kirjandus 2010, nr 3, lk 211–218.
  /Gutslaffi paljudest nimekujudest (Guttslaff, Gutzlaff, Gutzschlaff, Gutschlaf, Gutsleff, Gütslaff jne), põhjendab Gutslaffi õigsust. Summary: On the variation of Johannes Gutslaff's name: His signature versus his Estonian orthography, lk 218./
 21. Tüür, Kadri; Tüür, Hilja. Juhan Smuuli heast nimest. — Saarte Hääl 07.05.2010.
  /Ettepanekust loobuda Juhan Smuuli tänavast Kuressaares./