EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Kronoloogiline loend. 1990–1994


1990:

 1. +*Eestimaa 1725.-1726. a. adramaarevisjon. Läänemaa. Allikapublikatsioon. Tallinn 1990.
 2. +*Hellamaa, Ulvi. Rõngu kihelkonna kohanimed ja kultuurilugu. Diplomitöö. Juhendaja Mati Hint. TPedI, Tallinn 1990. 179 lk. (Nr 73.)
 3. *Hendrikson, Ülle. Eestlaste eesnimed ja nende valiku põhjendused. Diplomitöö. Juhendaja Tiit Hennoste. Tartu 1990. 76 lk. (Nr 1180.)
  /Tutv: Kern, Katrin jt, KjK 1990/11./
 4. *Hõrn, Aare. Setomaa nulga. Mokornulk. — Võro-Seto tähtraamat ehk kallendri 1991. aastaga pääle. Võro 1990, lk 21–23.
 5. *Joalaid, Marje. The Relationship between Vepsian Place-Names and Their Russian Counterparts. — XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Helsinki, Suomi-Finland, August 13–18, 1990. Abstracts. Helsinki, lk 65.
 6. *Joalaid, Marje. The Relationship between Vepsian Place-Names and Their Russian Counterparts. — Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Volume I. Helsinki 1990, lk 453–459.
 7. +Joandi, Jaan. Taliteid Viljandimaa ja Pärnu vahel. — Eesti Loodus 1990, nr 4, lk 257–261.
  /Sh palju kohanimesid ja Vastemõisa valla kaart. Резюме: Зимние пути между Вильяндимаа и Пярну, с. 269. Summary: Winterways between the districts of Viljandimaa and Pärnu, p. 271./
 8. OU:*Kallasmaa, Marja. Kaksi erilaista paikannimisysteemiä viron kielessä. — Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen 27.VIII–2.IX 1990, 3B. Sessiones Sectionum Dissertationes. Debrecen 1990, lk 310–314.
 9. *Kallasmaa, Marja. Microtoponyms in the Estonian Name System. — XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Abstracts. Suomi-Finland 1990, lk 67.
 10. OU:*Kallasmaa, Marja. Microtoponyms in the Estonian Name System. — Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Helsinki 1990, lk 465–471.
 11. *Kallasmaa, Marja. Mikrotoponüümid eesti nimesüsteemis. Ettekanne üldkoosolekul Tallinnas. — ES 12.12.1990.
 12. OU:Kallasmaa, Marja. Paul Ariste ja nimed. — Keel ja Kirjandus 1990, nr 2, lk 109–110.
  /Sh joonealuste viidetena nimeteemaliste tööde bibliograafia./
 13. OU:*Kallasmaa, Marja. Two types of Place Name Sets in Estonian. — Summaria Dissertationum. Linguistica. Debrecen 1990, lk 94.
 14. +Kask, Ilmar. Miks Pärnusse otse ei saa? — Eesti Loodus 1990, nr 4, lk 254–255.
  /Sh Kõpu jõe õigetest nimedest eri lõikudes./
 15. +Kern, Katrin; Vaimann, Elle; Epner, Luule; Roll, Tiiu; Limberg, Mati; Palm, Mari-Ann. TÜ diplomitöid 1990. — Keel ja Kirjandus 1990, nr 11, lk 701–704.
  /Sh vt Ülle Hendrikson./
 16. +Liivaku, Uno. Kuidas eesti ajakirjanikud venestavad eesti keelt. — Keel ja Kirjandus 1990, nr 4, lk 194–201.
  /Sh vildakast võõrnimetarvitusest, nimedest "Moonsundi arhipelaag", "Balti meri" ja "Pribaltika"./
 17. *Loodus, Merle. Haapsalu vanalt kalmistult kogutud eesnimed. Kursusetöö. Juhendaja Lembit Vaba. TPedI, Tallinn 1990. 16 lk + lisa. (Nr 603.)
 18. *Lopatina, T. Tallinna objektide rahvapärased nimetused. Kursusetöö. Juhendaja Ellen Niit. TPedI, Tallinn 1990. 25 lk. (Nr 549.)
 19. +Meri, Mart. Emakeele Seltsi keelepäevadest. — Keel ja Kirjandus 1990, nr 8, lk 508–509.
  /Sh nimeteemalised ettekanded – vt L. Lepik (1989), M. Undla./
 20. +Must, Mari. KKI murdekogud 1989. — Keel ja Kirjandus 1990, nr 5, lk 318–319.
  /Sh nimekogude täienemisest./
 21. OU:Mäemets, Aare. Kas järv sai oma nime vee värvi järgi? — Eesti Loodus 1990, nr 11, lk 713.
  /Kn: Võrtsjärv./
 22. OU:*Pall, Valdek. Jaak, Peep ja Pamela. Virolaisten etunimistä. — Kieliposti 1990, nr 4, lk 27–31.
  /Eesti eesnimede päritolust./
 23. Päll, Peeter. Kommentaar. — Reede 26.01.1990, nr 4, lk 13.
  /Ain Ulmre samas ilmunud artikli kommentaar, sh pikemalt vene nimede kirjutamisest, nende rahvusvahelisest latinisatsioonist koos tabeliga./
 24. OU:*Päll, Peeter. Maintenance of place names in Estonia. — XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Abstracts. Helsinki 1990, lk 106.
 25. OU:*Päll, Peeter. Principles of computer-aided namebank in Estonia. — Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. 1B. Sessiones plenares et symposia. Debrecen 1990, lk 92–95. 2A. Summa dissertationum. Debrecen 1990, lk 187.
 26. *Päll, Peeter. Rahvusvahelisest nimekongressist Helsingis (august 1990). Ettekanne üldkoosolekul Tallinnas. — ES 12.12.1990.
 27. *Päll, Peeter. Tänavanimede ennistamine jätkub. — Õhtuleht 15.06.1990.
  /Tallinnas./
 28. +Ross, Eevi; Kallasmaa, Marja. Murdevõistlus 1989. — Keel ja Kirjandus 1990, nr 5, lk 316–318.
  /Sh nimekogumise tulemustest./
 29. +Rõuk, Aarend-Mihkel. Kolga-Jaani voorestik. — Eesti Loodus 1990, nr 11, lk 730–734.
  /Voorte nimed, kaardiga. Резюме: Колга-Яаниское друмлинское поле, с. 730. Summary: The Kolga-Jaani drumlin field, p. 751./
 30. OU:*Saari, Henn. Ein statistisches Modell der Vornamenwahl. Preprint KKI-67. Tallinn 1990. 36 lk.
  /Sisu: Einleitendes – Der einfachste Fall – Ein ländlicher Kirchspielfriedhof als Stichprobe – Im Zeichen des Steinbocks – Rings um die Ostsee – Blick auf ganz Estland. Probleme einer größeren Stichprobe – Anhang: Figuren und Tabellen zum statistischen Modell der Vornamenwahl (24 S.)./
 31. +*Teder, Ave. Rõngu kihelkonna kohanimed ja kultuurilugu. Diplomitöö. Juhendaja Mati Hint. TPedI, Tallinn 1990. 179 lk. (Nr 73.)
 32. Ulmre, Ain. Nimed spordis. — Reede 26.01.1990, nr 4, lk 13.
  /Võistkondade ja sportlaste nimedes esinevaid probleeme, sh vene-ukraina, bulgaaria jm nimede segadustest. Samas numbris vt Päll. Kommentaar./
 33. +*Undla, Maarika. Minu kodukoha talud läbi aegade. Ettekanne Riidaja keelepäeval. — ES 18.01.1990.
  /Tutv: Meri, Mart, KjK 1990/8./
 34. *Väli, Viia. Kambja kihelkonna lääneosa kohanimed. Diplomitöö. Juhendaja Mati Hint. TPedI, Tallinn 1990. 174 lk. (Nr 74.)
 35. *Йоалайд, Марье. Топонимы южновепсской территории в народном и официальном употреблении. — Uralo-Indogermanica I. Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. Материалы 3-ей Балто-славянской конференции, 18–22 июня 1990 г. Часть 1. Москва 1990, lk 52–59.

1991:

 1. *Ader, Riina. Võõrkohanimede õigekirjutusest eesti ajalehtedes. Kursusetöö. Juhendaja Eevi Ross. TPedI, Tallinn 1991. 34 lk + lisa. (Nr 611.)
 2. *Are, Annekatrin; Reinumäe, Lenny. Noormeeste eesnimedest Helme Põllumajanduskoolis. Õpilasettekanne Helme 4. keelepäeval. — ES 23.05.1991.
 3. Elva nimekomisjon. Elva uued tänavanimed. — Postimees 23.01.1991, nr 18, lk 3.
 4. Head nimevalimist! Toimetaja E. Simson. Tallinn 1991. 32 lk.
  /Sisu: Saateks – Tüdrukute nimed – Poiste nimed – Teadmiseks verivärsketele lastevanematele./
 5. OU:Kallasmaa, Marja. Kühm ja lohk. Haruldasi murdesõnu kohanimedes. — Keel ja Kirjandus 1991, nr 11, lk 681–682.
  /Kn: Ahli (Rid); Ahli järv (Har); Kunnati (Vll); Lemmikküla (Kul)./
 6. +Kern, Katrin; Kukk, Tiina; Epner, Luule; Hagu, Paul; Limberg, Mati; Palm, Mari-Ann. TÜ diplomitöid 1991. — Keel ja Kirjandus 1991, nr 10, lk 636–639.
  /Sh saksa filoloog Kersti Lundver "Niederdeutsche Ortsnamen in Estland"./
 7. *Kiik, Agne. Saue alevi ametlikud ja rahvapärased kohanimed. Kursusetöö. Juhendaja Ellen Niit. TPedI, Tallinn 1991. 36 lk. (Nr 615.)
 8. *Kislenko, Renate. Võõrpäraste kohanimede ortograafia ajakirjas "Aja Pulss". Kursusetöö. Juhendaja Eevi Ross. TPedI, Tallinn 1991. 47 lk. (Nr 618.)
 9. *Kõiv, Aive; Käiro, Monika. Tütarlaste eesnimedest Helme Põllumajanduskoolis. Õpilasettekanne Helme 4. keelepäeval. — ES 23.05.1991.
 10. +Künnap, Ago. Paul Alvre 70. — Keel ja Kirjandus 1991, nr 1, lk 49–50.
  /Sh tema uurimustest kohanimede teemal koos viidetega./
 11. *Lepa, Ege. Restu küla isiku- ja kohanimedest. Õpilasettekanne Restu keelepäeval. — ES 18.04.1991.
 12. *Lumiste, Erlike. Võõrkohanimede õigekirjutusest eesti ajalehtedes. Kursusetöö. Juhendaja Eevi Ross. TPedI, Tallinn 1991. 34 lk + lisa. (Nr 611.)
 13. *Lundver, Kersti. Niederdeutsche Ortsnamen in Estland. Diplomitöö. Tartu 1991. (Saksa filoloogia osakond.)
 14. +Must, Mari. KKI murdekogud 1990. — Keel ja Kirjandus 1991, nr 6, lk 382–383.
  /Sh nimekogude täienemisest./
 15. +Norvik, Piret; Teder, Eerik. Emakeele Seltsis. — Keel ja Kirjandus 1991, nr 8, lk 511–512.
  /Sh: 24.03 ESi aastakoosolekul Ingrid Sarv "Kohanimed eesti vanasõnades ja kõnekäändudes"./
 16. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1988–89. Estonian and Livonian. — Onoma 30 (1990–1991), lk 351–352.
 17. *Oja, Monika. Parasmäe küla ametlikud ja rahvapärased kohanimed. Kursusetöö. Juhendaja Ellen Niit. TPedI, Tallinn 1991. 12 lk. (Nr 608.)
 18. OU:Pall, Valdek. Die geographischen Termini in der estnischen Mikrotoponymie. — Linguistica Uralica 27, nr 1 (1991), lk 42–46.
  /Резюме: Географические термины в составе эстонской микротопонимии, с. 46./
 19. Pall, Valdek. (Eero Kiviniemi. Perustietoa paikannimistä. Helsinki 1990.) — Linguistica Uralica 27, nr 2 (1991), lk 114–116.
  /Rets. Saksa k-s./
 20. *Põder, Lele. Võõrpäraste kohanimede ortograafia ajakirjas "Aja Pulss". Kursusetöö. Juhendaja Eevi Ross. TPedI, Tallinn 1991. 47 lk. (Nr 618.)
 21. *Päll, Peeter. Hiiumaa nimest. — Postimees 15.05.1991, lk 3.
  /Hiiumaa ja Hiiu maakonna vahekord, "Hiiumaa maakonna" sobimatus./
 22. *Päll, Peeter. Lenini puiestee nimest. — Õhtuleht 16.09.1991, lk 2.
  /Lenini pst nimetamisest Rävala pst-ks./
 23. *Päll, Peeter. Moldova, Kõrgõzstan jt. — Sirp 08.02.1991, lk 13.
  /Endise NSV Liidu alade kohanimede rahvuslikest kujudest./
 24. *Päll, Peeter. Peterburi nii nagu Riia. — Rahva Hääl 19.09.1991, lk 4.
 25. *Päll, Peeter. Tõeline käkk. — Eesti Ekspress 22.02.1991, lk 18.
  /"Business Estonia" teatmiku eesti isiku- ja kohanimede moonutustest./
 26. +Raag, Raimo. Linguistic Tendencies in the Estonian Language in Sweden. — Linguistica Uralica 27, nr 1 (1991), lk 23–32.
  /Sh ees- ja perekonnanimede i-tüvelisest käänamisest (Jaak : Jaagi; Puusepp : Puuseppi) lk 27–28. Резюме: Тенденции развития эстонского языка в Швеции, с. 32./
 27. Rannut, Mart. Eesti Vabariigi Riiklik Keeleamet. — Keel ja Kirjandus 1991, nr 6, lk 368–369.
  /Sh Keeleameti ülesanded nimekorralduse alal: seadused jm./
 28. +Ross, Eevi; Kallasmaa, Marja. Keeleainestiku kogumise võistlus 1990. — Keel ja Kirjandus 1991, nr 6, lk 381–382.
  /Sh nimekogumise tulemustest./
 29. *Sarv, Ingrid. Kohanimed eesti vanasõnades ja kõnekäändudes. Ettekanne aastakoosolekul Tartus. — ES 24.03.1991.
  /Tutv: Norvik, Piret—Teder, Eerik, KjK 1991/8./
 30. Tali, Peeter. Nimekomisjon pakub Tartu platsidele nimesid. — Postimees 27.11.1991, nr 273, lk 3.
  /Nimekomisjoni koosolekul tehtud ettepanek./
 31. *Timmelmann, Riina. Käina külanõukogu asustusalane sõnavara. Kursusetöö. Juhendaja Ellen Niit. TPedI, Tallinn 1991. 30 lk. (Nr 654.)
 32. Vaba, Lembit. Eesnimed sõnaraamatuks. — Keel ja Kirjandus 1991, nr 1, lk 57.
  /Rets: Klāvs Siliņš. Latviešu personvārdu vārdnīca. "Zinātne", Rīga 1990./
 33. +Valgma, Aino. Me tuleme loodusest. — Eesti Loodus 1991, nr 9/10, lk 549–552.
  /Jalase külast, selle nimest jm kohanimedest. Samas nr-s ka muid Jalase küla skeeme. Резюме: Древний дом всех эстонцев, с. 636. Summary: The hereditary home of all Estonians, p. 638./

1992:

 1. OU:*Alvre, Paul. Viron vere-loppuisten paikannimien ratkaisu - suomen kielessä. — Virittäjä 92, nr 1 (1992), lk 72–79.
 2. +Juhkam, Evi. Eestirootslastest. — Keel ja Kirjandus 1992, nr 7, lk 394–408.
  /Sh eestirootsi kohanimedest./
 3. OU:Kallasmaa, Marja. Variatsioon ühe legendi teemal. — Keel ja Kirjandus 1992, nr 2, lk 71–77.
  /Legendist "igal kohal oma nimi"; kohanimekooslustest Saaremaal Tohku ja Kuralase külas ja mujal, nimede ja mittenimede piirist./
 4. +Kask, Ilmar. Granö maastikud Eestis. — Eesti Loodus 1992, nr 7/8, lk 386–390.
  /Tema 1922. a artikkel Looduses, sh sealt pärinevad kohanimed Lahemaa, Palumaa, Vooremaa jt./
 5. +Klaus, Väino. III keelefoorum. — Keel ja Kirjandus 1992, nr 5, lk 315–316.
  /31.01 Tartu ülikoolis, sh Henn Saari nimeseaduse loomisest./
 6. +Mäearu, Sirje. Võõrnimetuletiste õigekirjast. — Keel ja Kirjandus 1992, nr 8, lk 489–491.
 7. OU:Pall, Valdek. Maastikuesemete nimed ja nimetused. — Keel ja Kirjandus 1992, nr 9, lk 527–534.
  /Kohanimede ja apellatiivide seosed./
 8. OU:+Punttila, Matti. Eesti keelesaar Porvoo ja Loviisa vahel. — Keel ja Kirjandus 1992, nr 5, lk 281–285.
  /Sh Kabböle kohanimedest, lähemalt lk 283–284./
 9. +*Saaremaa Maasilinna foogtkonna maaraamatud 1569–1571. Allikapublikatsioon. Tallinn 1992.
 10. +Saks, Ita. Schmuulid Bremenis ja mujal. — Keel ja Kirjandus 1992, nr 2, lk 99–100.
  /Sh Schmuuli nime juudi päritolust./
 11. *Stopkin, Karin. Õisu õpilaste nimed. Õpilasettekanne Õisu 5. keelepäeval. — ES 02.04.1992.
 12. *Toit, Kai. Eesti keele ja kirjanduse eriala üliõpilaste perekonnanimed. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPÜ, Tallinn 1992. 36 lk. (Nr 676.)
 13. Vaba, Lembit. Fennougristlik rännak läti nimekogumiku lehekülgedel. — Keel ja Kirjandus 1992, nr 9, lk 573–575.
  /Rets: Onomastica Lettica. Zinātne, Rīga 1990. 303 lk./
 14. +Vaba, Lembit. Kuues rahvusvaheline baltistide kongress. — Keel ja Kirjandus 1992, nr 4, lk 252–254.
  /Sh refereeritud nimeteemalisi ettekandeid: Laimute Balode Väina lisajõgede nimedest, Ojārs Bušs an-, en-, in-ühendeist Läti jõenimedes, Vallija Dambe oikonüümide ainsusest ja mitmusest, Dzintra Hirša kurši ala maastikusõnadest, Simas Karaliūnas "Aestid ja nende nimi"./
 15. +*Velström, Maila. Kuusalu kihelkonna Virve küla murrakust ja kohanimedest. Diplomitöö. Juhendaja Eevi Ross. TPÜ, Tallinn 1992. 142 lk + lisa. (Nr 106.)

1993:

 1. +Alvre, Paul. Mihkel Veske fennougristina. — Keel ja Kirjandus 1993, nr 1, lk 1–10.
  /Sh tema vere-kohanimede uurimusest lk 4 ning soome-ugri–slaavi suhetest; Põhja-Venemaa kohanimistust lk 7–9./
 2. OU:Erelt, Tiiu; Jõgi, Olev; Kaalep, Ain; Laast, Artur; Rajamets, Harald; Saari, Henn; Seppel, Ly; Udam, Haljand; Ussisoo, Uno. Nimekirjutusraamat. Valgus, Tallinn 1993. 304 lk.
  /Sisu: Kirjutaja eelmärkus, Sissejuhatus (H. Saari) – Raamatu kasutajale – Lühendid – 1. osa: Vene, ukraina, valgevene ja gruusia (reeglid, eesnimesid, perekonnanimesid, kohanimesid jm) – 2. osa: Armeenia, aserbaidžaani, kasahhi, kirgiisi, tadžiki, turkmeeni ja usbeki (reeglid)./
 3. +Haak, Anu. KKI murdekogud 1991/92. — Keel ja Kirjandus 1993, nr 10, lk 640.
  /Sh kohanimekogude täienemisest./
 4. *Joalaid, Marje. Personennamen in den südwepsischen Ortsnamen. — 18. Internationaler Kongreß für Namenforschung. Universität Trier, 12.–17. April 1993. Zusammenfassungen. Trier 1993, lk 68.
 5. *Kallasmaa, Marja. Personal Names in the Estonian Place-Names. — Zusammenfassungen. Universität Trier 1993, lk 70.
  /Täielikult ilmunud 1999./
 6. *Kallasmaa, Marja. XVIII rahvusvaheline nimeuurijate kongress Trieris. Ettekanne kõnekoosolekul Tartus. — ES 25.04.1993.
  /Tutv: Kasik, Reet, KjK 1993/7, lk 444–447./
 7. *Kallin, Marek. Kadrioru keskkooli õpilaste eesnimed täna ja eile. Õpilasettekanne Tallinna Kadrioru Keskkooli keelepäeval. — ES 08.04.1993.
 8. +Kasik, Reet. Emakeele Seltsis. — Keel ja Kirjandus 1993, nr 7, lk 444–447.
  /Sh 25.04 ESi ettekandekoosoleku tutvustus – vt M. Kallasmaa, M. Pikkur, P. Päll./
 9. +Kurs, Ott. Koguteos Ingeri ajaloost, asustusest ja kultuurist. — Keel ja Kirjandus 1993, nr 2, lk 124–127.
  /Rets: Inkeri. Historia, kansa, kulttuuri. Toimittaneet Pekka Nevalainen, Hannes Sihvo. Helsinki 1991. 420 lk. Sh väga põgusalt Ingeri ja Oudova kohanimedest./
 10. *Lelumees, Siiri. Kärdla linna kohanimed. Kursusetöö. Juhendaja Valdek Pall. TPÜ, Tallinn 1993. 32 lk. (Nr 681.)
 11. *Liiv, Hele. Nimed Jaan Krossi teoses "Rakvere romaan". Kursusetöö. Juhendaja Valdek Pall. TPÜ, Tallinn 1993. 43 lk. (Nr 779.)
 12. *Mõisja, Kirsti. Üliõpilaste perekonnanimedest (grammatiline vorm ja päritolu). Kursusetöö. Juhendaja Sven Maanso. TPÜ, Tallinn 1993. 44 lk. (Nr 692.)
 13. Närhi, Eeva Maria. Soome nimemäärused ja nende ellurakendamine. — Keel ja Kirjandus 1993, nr 6, lk 335–343.
  /Teaduslik ja riiklik nimekorraldus Soomes./
 14. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1990–91. Estonian and Livonian. — Onoma 31 (1992–1993), lk 321–322.
 15. *Näripä, Victoria. Ees- ja perekonnanimed Türil ja selle ümbruses. Kursusetöö. Juhendaja Maie Kärner. TPÜ, Tallinn 1993. 56 lk. (Nr 702.)
 16. +Oinas, Felix. Kalev (Kolõvan) Venemaal. — Keel ja Kirjandus 1993, nr 3, lk 160–164.
  /Vene bõliinade tegelane Kolõvan; sh tema nimest läänemeresoome keeltes ja esinemus Venemaa kohanimedes ./
 17. +Paatsi, Vello. Eestlase geograafiline silmaring ja geograafiaõpetuse algus (kuni 1850. aastani). Magistritöö. Tartu, Tartu Ülikool, Kultuurikeskus 1993. 132 + 324 lk (lisa) (TÜ rmtk: Diss.Tart.487484.)
  /Maailma kohanimede ja geograafiamõistete tulek eestlaste teadvusse. Lisaosas 25 teose väljasedeldused: kohanimed, oskussõnad, taime- ja loomanimetused (Müller, Rossihnius, Stahl, Gutslaff, Göseken, Hornung, Thor Helle, piibel 1739, "Lühhike öppetus...", Masing, Kreutzwald, Gildenmann, Blume jt). Summary: The geographic outlook of the Estonian up to the middle of the 19th century and the beginning of school geography. Sisu: Sissejuhatus – Maarahvas õpib tundma maailma, maailm maarahvast – Iseseisvuse kaotamisest Rootsi aja lõpuni: Võõrad Eestis, Eestlased võõrsil, Eksootilised kaubad – Trükisõna maailmatundmise avardajana XVII-XVIII sajandil: Vaimulik kirjandus ja sõnaraamatud, Ilmalik kirjasõna – Esimestest geograafilistest tekstidest esimese geograafiaõpikuni (XIX sajandi esimene pool): Raamatud, ajakirjad ja ajalehed geograafilise silmaringi laiendajana, Kalendrid geograafilise maailmapildi avardajana, Geograafiaõpetuse algus ja käsikirjalised kooliõpikud, Berend Gildenmann ja esimene eesti geograafiaõpik – Kokkuvõte – Kasutatud kirjandus ja arhiivimaterjalid – Artiklite loetelu – Lisad. Joonis./
 18. *Pikkur, Monica. Jaak Simm eesti kohanimeuurijana. Ettekanne koosolekul Tartus. — ES 25.04.1993.
  /Tutv: Kasik, Reet, KjK 1993/7, lk 444–447./
 19. *Polkonen, Victoria. Ühe asula kohanimed. Kursusetöö. Juhendaja Valdek Pall. TPÜ, Tallinn 1993. 15 lk. (Nr 678.)
 20. *Poolamäe, Ülle. Kohanimede õigekeelsus. Kohakäänded. Kursusetöö. Juhendaja Valdek Pall. TPÜ, Tallinn 1993. 38 lk. (Nr 694.)
 21. Päll, Peeter. Eesti muutub Estlandiks. — Rahva Hääl 30.10.1993, lk 9.
  /Eesti kohanimede vanade võõrkeelsete vastete ärakasutamisest firmade jms nimedes./
 22. OU:*Päll, Peeter. Personal names of non-Estonians and the legal status of these. — 18. Internationaler Kongreß für Namenforschung. Zusammenfassungen. Universität Trier, April 1993, lk 105-106
 23. OU:Päll, Peeter. Rahvusvaheline nimekorraldus ja Eesti. I-II. — Keel ja Kirjandus 1993, nr 5, 8, lk 264–276, 457–467.
  /ÜRO kohanimekonverentsidest ja nendel arutatust, Balti koostööst; ÜRO resolutsioonide tõlkeid./
 24. *Päll, Peeter. Rahvusvahelise nimekorralduse põhimõtteid. Ettekanne koosolekul Tartus. — ES 25.04.1993.
  /Tutv: Kasik, Reet, KjK 1993/7, lk 444–447./
 25. *Ringo, Katrin. Kohanimede õigekeelsus. Kokku- ja lahkukirjutamine. Kursusetöö. Juhendaja Valdek Pall. TPÜ, Tallinn 1993. 30 lk. (Nr 677.)
 26. +Ross, Eevi. Keeleainestiku kogumise võistlus 1992. — Keel ja Kirjandus 1993, nr 4, lk 256.
  /Sh kohanimekogumise tulemustest./
 27. *Saari, Henn. Paragrahv kolmkümmend. Ettekanne 26. J. V. Veski päeval Tartus. — ES 27.06.1993.
  /Keeleseaduse nimeparagrahvidest ja nimeseadusest. Tutv: Metslang, Helle—Vare, Silvi, KjK 1994/1, lk 57–58./
 28. *Urb, Monika. Tõstamaa kohanimed. Kursusetöö. Juhendaja Valdek Pall. TPÜ, Tallinn 1993. 49 lk. (Nr 721.)
 29. OU:+*Vaba, Lembit. Gibt es im estnischen lettische Landschaftsnamen? — Lietuvių Kalbotyros Klausimai XXXII. 1993.
 30. +Vahtra, Kai; Kokovkin, Reet. Rebastemäe looduse õpperada Kõpus. — Eesti Loodus 1993, nr 7, lk 233–235.
  /Sh sealsetest kohanimedest: Mardihansu laht, Kaplimägi, Sant Andruse (mitte Püha Andruse) mägi jm. Skeemiga./
 31. +Viluoja, Eha. Eesti-Soome ühisseminar Värskas. — Keel ja Kirjandus 1993, nr 1, lk 61–62.
  /05.-06.05.1992 rahvausundiseminar, sh: Veera Pino setude nimesaamisest./
 32. *Пялль, Пеэтер. Как написать русские имена и фамилии латинскими буквами. — Выбор 26.01.1993, lk 7.

1994:

 1. *Allik, H. Perekonnanimede kujunemisest. Lihwlandi-Ma tallorahwa seädus (1820). s.l. 1994. 14 lk. (EAR baltikaosak nr GS 182.)
  /Käsikiri./
 2. Boiko, Kersti. Latvian Place-Names with kor˜b-, lān-, lagast- and pad-. — Linguistica Uralica 30, nr 2 (1994), lk 81–90.
  /Sh seos eesti terminitega kõrb, laas, lagastik ~ lagestik, padu. Резюме: Латышские топонимы с компонентами kor˜b-, lān-, lagast- и pad-, с. 90./
 3. OU:+Eesti mõisad . Eesti Ajalooarhiiv. Olion, Tallinn 1994. 304 lk. Illustr.
  /Referat: Zum Begleit, S. 291–293. Historische Übersicht über die Güter Est- und Nordlivlands, S. 295–301. Sisu: Saateks – Tiit Rosenberg. Eesti mõisate ajalooline ülevaade – Mõisate nimestik administratiivse jaotuse järgi – Mõisate nimestik saksa alfabeedi järgi – Eesti-saksa nimeloend – Allikad./
 4. +Erelt, Tiiu. Algustäheortograafiast ja jutumärkidest. — Keel ja Kirjandus 1994, nr 6, lk 367–370.
  /Emakeele Seltsi keeletoimkonna 14.02.1994 soovitus asutuste. ettevõtete, organisatsioonide, ühenduste nimetuste õigekirjast, perioodikaväljaannete, autasude, kaupade ja sõidukite nimede kirjutamisest. Samas P. Päll, Lisakommentaare. Uuesti avaldatud: Kirjakeele teataja II. Tartu 2000, lk 14–19./
 5. *Erilt, Lumme. Old English and Celtic first names in Estonian. Lõputöö. Juhendaja Enn Veldi. Tartu 1994. (Inglise filoloogia osakond.)
  /Koopia TPÜs (A.H.)/
 6. +Joalaid, Marje. Tegijal juhtub mõndagi. — Keel ja Kirjandus 1994, nr 12, lk 750–755.
  /Rets: Vepsa vanasõnad eesti, vadja, liivi, karjala ja vene vastetega. I-II. Tallinn 1992. 682 lk. Sh vigadest Vepsa külanimedes./
 7. *Juurikas, Jaana. Ettevõtete nimedest. Kursusetöö. Juhendaja Sven Maanso. TPÜ, Tallinn 1994. 18 lk. (Nr 5/94.)
 8. +Keeleainestiku kogumise võistlus. — Keel ja Kirjandus 1994, nr 7, lk 447.
  /Sh nimekogumise tulemustest./
 9. *Kikkas, Reelika. Krabi valla kohanimed. Kursusetöö. Juhendaja Valdek Pall. TPÜ, Tallinn 1994. 42 lk + lisa. (Nr 10/94.)
 10. +Kingisepp, Valve-Liivi. Juhan Peegel keeleuurijana. — Keel ja Kirjandus 1994, nr 5, lk 262–269.
  /Sh tema 1959. a kirjutis venepäraste eesnimede mugandumisest Ida-Saaremaa murrakutes./
 11. *Kraav, Karin. Nimed Heino Kiige teoses "Tondiöömaja". Kursusetöö. Juhendaja Valdek Pall. TPÜ, Tallinn 1994. 84 lk. (Nr 9/94.)
 12. +*Kurs, Ott. Kaardinimede seletussõnastik. Regio, Tartu 1994. 47 lk.
 13. +Kurs, Ott. Rahvad punases (impeeriumis). — Keel ja Kirjandus 1994, nr 2, lk 122–124.
  /Rets: Margus Kolga, Igor Tõnurist, Lembit Vaba, Jüri Viikberg. Vene impeeriumi rahvaste punane raamat. a/s Nyman & Nyman LNT. Tallinn 1993. XI+371 lk. Sh Venemaa ja Gruusia/Georgia nimest./
 14. *Kuum, Jüri. Eesti muistsetest sugukonnakülade ja inimeste nimedest. — Agraarteadus 1994, nr 3, lk 181–183.
 15. +Lepasaar, Juhan. Muraka raba ääremailt. — Eesti Loodus 1994, nr 12, lk 393–394.
  /Sh kohanimedest Mäurassaare jm. Kaardiga, toimetuse järelmärkusega./
 16. *Lepik, Helen; Sõmerik, Kristiina; Õue, Madis. Firmanimed ajalehetekstis. Õpilasettekanne Kuressaare II Keskkooli 5. keelepäeval. — ES 08.04.1994.
 17. *Leppik, Eduard. Neeruti maastikukaitseala kohanimed. Ettekanne Kadrina keelepäeval. — ES 20.05.1994.
 18. OU:Maailma maade nimed eesti, inglise, prantsuse, vene ja riigi ametikeeles. Pealinnad, ISO maatähised, tähtsamad haldusüksused. Koostanud Peeter Päll. Eesti Keele Sihtasutus, Riigi Keeleamet, Tallinn 1994. 104 lk.
  /Sisu: Koostajalt – Maade nimed – Register./
 19. +Metslang, Helle; Vare, Silvi. J. V. Veski päev. — Keel ja Kirjandus 1994, nr 1, lk 57–58.
  /27.06.1993 Tartus, sh Henn Saari ettekandest (vt see)./
 20. +Paidla, Arvi. Soodes on salapära, rabades - rahu. Hagudi soo lugu. — Eesti Loodus 1994, nr 8, 9, 10, 11, lk 245–247, 275–277, 293–295, 335–337.
  /Sh soo ja selle osade nimedest (Alu, Hagudi, Krimmi, Seli, Lohu, Rabivere, Suur- või Kõrgeraba?), kaardiga. Summary: Mires are mysterious, bogs are peaceful. (The story of Hagudi mire.)/
 21. Paldiskis taastati endised tänavanimed. ("Maakonnalehtedest.") — Eesti Sõnumid 07.07.1994, nr 82, lk 4.
  /Paldiski halduskogu otsusest./
 22. *Päll, Peeter. Kohanimed mälu kandjana. Ettekanne Kuressaare II Keskkooli 5. keelepäeval. — ES 08.04.1994.
 23. *Päll, Peeter. Kohanimed vajavad korraldamist. — Eesti Sõnumid 23.07.1994.
 24. +*Päll, Peeter. Lisakommentaare. — Keel ja Kirjandus 1994, nr 6, lk 370–372.
  /Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovituse juurde. Vt T. Erelt, Algustäheortograafiast ja jutumärkidest, KjK seals. Uuesti avaldatud: Kirjakeele teataja II. Tartu 2000, lk 20–23./
 25. OU:Päll, Peeter. Place Names as Memory Carriers. — Oral Memory and National Identity. Papers of the conference organized by the Institute of Language and Literature of the Estonian Academy of Sciences & the National Language Board of the Republic of Estonia in Tallinn, September 18-19, 1993. Tallinn 1994, p. 20–30.
 26. +Ross, Eevi. Väsimatu töömehe sünnipäevaks: Eduard Leppik 70. — Keel ja Kirjandus 1994, nr 10, lk 637–638.
  /Sh tema kohanimekogudest./
 27. *Seeland, Sergei. Perekonnanimed Velise vallas ajavahemikul 1835–1858. Pärnu-Jaagupi 1994. 34 lk. (EAR baltikaosak nr GS 180.)
  /Käsikiri./
 28. OU:Seppo, Raivo. Eesti nimeraamat. Olion, Tallinn 1994. 192 lk.
  /Sisu: Saateks – Sõnaseletusi – Põhinimestik (17–135) – Lisanimestiku eessõna – Lühendid – Lisanimestik (138–168) – Nimekalender – Eesti kalendrinimed./
 29. +Tender, Tõnu. Eesti släng: olemus ja uurimislugu. (Järg.) — Keel ja Kirjandus 1994, nr 6, lk 346–355.
  /Sh slängilike kohanimede näiteid lk 351./
 30. +Tõnisson, Evald. Henriku kroonika uuest lätikeelsest väljaandest. — Keel ja Kirjandus 1994, nr 9, lk 566–571.
  /Rets: Indriķa hronika. Zinātne, Rīga 1993. 453 lk + ill. Sh isiku- ja kohanimede tõlkimisest selles./
 31. +Westermann, Gertrud. Krüge und Poststationen in Estland und Nordlivland vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Schriften der Baltischen Historischen Kommission. Herausgegeben von Michael Garleff, Paul Kaegbein und Gert von Pistohlkors. Band 5. Institut Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg 1994. 176 lk.
  /Sisu: Einleitung. Kurze Geschichte der Krüge und Poststationen in Estland und Nordlivland – Abkürzungen – Die Krüge und Poststationen (11–161) – Literaturverzeichnis – Ausgewertete Karten – Namenregister./
 32. +Õispuu, Jaan. Ühe rahvakillu lugu. — Keel ja Kirjandus 1994, nr 11, lk 699–701.
  /Rets: Jörgen Hedman, Lars Åhlander. Gammalsvenskby. Historien om svenskarna i Ukraina. Frome, 1993. 351 lk. Sh eestirootslaste asustuse ülevaade./
 33. Возвращая исторические наименования. — Нарвская газета 16.04.1994, nr 44, lk 1.
  /Narva linnavalitsuse kultuuri- ja hariduskomisjoni ettepanekud tänavanimede taastamiseks./
 34. Возвращены прежние имена. — Нарвская газета 03.11.1994, nr 129.
  /Narva linnavalitsuse otsusest 2 tänavanime taastamise kohta./
 35. Вопросы простые – решение сложное. — Нарвская газета 14.05.1994, nr 56, lk 1–2.
  /Linnavolikogu istungil 11.05.1994 tänavate ümbernimetamisest, arutelu ülevaade./
 36. Новое – иногда позабытое старое. — Нарвская газета 23.06.1994, nr 73, lk 1.
  /Narva linnavolikogu otsusest mõnede tänavanimede muutmise kohta, lühiselgitusega./