EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Kronoloogiline loend. 1980–1984


1980:

 1. OU:Ahven, Heino. Edgar Rajandi mälestuseks. — Eesti sõnavara. Emakeele Seltsi aastaraamat 24 (1978). Eesti Raamat, Tallinn 1980, lk 130–133.
  /1902–1978./
 2. *Ariste, Paul. Einige Ausführungen zu wotischen Personennamen. — Советское финно-угроведение 16, nr 2 (1980), lk 81–82.
  /Резюме: О водских антропонимах./
 3. +Ariste, Paul. Kas tuletusliide? — Eesti sõnavara. Emakeele Seltsi aastaraamat 24 (1978). Eesti Raamat, Tallinn 1980, lk 27–30.
  /p-lõpulistest sõnadest, sh perekonnanimedest lk 29 (Hallap, Kuslap jt). Резюме: Возник новый суффикс? с. 30./
 4. OU:##Erelt, Tiiu. Vabariiklikus õigekeelsuskomisjonis. Bulgaaria ja serbohorvaadi nimed eesti kirjas. — Eesti sõnavara. Emakeele Seltsi aastaraamat 24 (1978). Eesti Raamat, Tallinn 1980, lk 145–147.
  /Varem ilmunud KjK 1977/5./
 5. OU:*Gustavson, Heino. Die von Personennamen abgeleiteten Gutsnamen im ehemaligen Kreise Järvamaa. — Советское финно-угроведение 16, nr 1 (1980), lk 11–18.
  /Резюме: Об антропонимических наименованиях мыз в бывшем уезде Ярвамаа./
 6. *Inno, Karl. Aestii, eestlased ja nimetuse "eesti" päritolu. — Mana 48 (1980), lk 34–43; 49 (1981), lk 18–27.
 7. OU:*Lauringson, Arvi. Mis on -vere? — Horisont 1980, nr 8, lk 22–24.
  /Kohanimekomponendi etümoloogiast./
 8. OU:*Ligi, Herbert. Ühest toponüümist ja veidi ka toponüümikast. — Keel ja Kirjandus 1980, nr 5, lk 279–281.
  /Mõrtsuka. Vt ka "Veel kord..." KjK 1980/9./
 9. +*Ligi, Priit. Tšuudid ajalookirjanduses. — Keel ja Kirjandus 1980, nr 10, lk 610–616.
  /Ka etnonüümi päritolust./
 10. *Lõugas, Vello. Kõuekividest ja piksenooltest "vaia rahvani". — Horisont 1980, nr 3, lk 14–16.
  /vadja hüpoteetiline etümoloogia./
 11. OU:*Oinas, Felix. Veel kord Kastre nimest. — Tulimuld 1980, nr 1, lk 54.
  /Vastuseks artiklile: Saks 1979./
 12. OU:*Palmaru, Raivo. Eesti vanimais kirjalikes allikais. — Keel ja Kirjandus 1980, nr 5, lk 261–269.
 13. *Pruuli, Tiia. Ingerisoome Kurgola murde kohanimede analüüs. Diplomitöö. Tartu 1980. 103 lk. (Soome-ugri keelte kateeder.)
 14. *Raidal, Elo; Tammesaar, Lii. Ülevaade Tallinna 44. Keskkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Tallinna 44. Keskkooli keelepäeval. — ES 03.12.1980.
 15. OU:+Roos, Eduard. Sõnade ja nimede seltsis. — Eesti sõnavara. Emakeele Seltsi aastaraamat 24 (1978). Eesti Raamat, Tallinn 1980, lk 67–79.
  /Meenutusi uurijaks kujunemisest, sh lähemalt isikunimedest lk 76–78. Lõpus tõdemus, et "kehtiv perekonnanimede käänamise reegel on eluvõõras" (lk 79)./
 16. *Rätsep, Huno. Eesti alamsaksa päritolu eesnimedest. Ettekanne seltsi aastakoosolekul Tartus. — ES 02.03.1980.
 17. *Rätsep, Huno. Tartu nime päritolust. — Edasi 30.05.1980, lk 261–269.
 18. *Saarmäe, Jaan. Kust sai Valga endale nime? — Kommunist 08.07.1980.
 19. *Salutaguse küla tekkelugu. — Ühistöö 30.08.1980.
  /Kohanime päritolust./
 20. *Simm, Jaak. Igal kohal oma nimi. Ettekanne J. Köleri nim Viljandi 4. Keskkooli keelepäeval. — ES 17.04.1980.
 21. *Simm, J(aak). Jüri, Aegviidu, Kehra, Loksa. — Harju Elu 30.08.1980.
  /Harju rajooni kohanimedest./
 22. *Simm, Jaak. Kaks idaslaavi nimeraamatut. — Keel ja Kirjandus 1980, nr 4, lk 250–251.
  /Rets: Восточнославянская ономастика; Восточнославянская ономастика. Материалы и исследования./
 23. *Simm, J(aak). Keila ja Paldiski. — Harju Elu 07.02.1980.
 24. OU:*Simm, Jaak. Kella-nimed. — Horisont 1980, nr 11, lk 21.
 25. *Simm, J(aak). Kividelgi on oma nimed. — Harju Elu 15.01.1980.
 26. *Simm, J(aak). Kuusalu. — Harju Elu 26.02.1980.
 27. *Simm, J(aak). Laagri, Riisipere, Viimsi. — Harju Elu 14.08.1980.
  /Harju rajooni kohanimedest./
 28. *Simm, Jaak. Mõni sõna 1976. ja 1977. aasta kohanimetöödest. — Kodumurre 14. Tallinn 1980, lk 85–87.
 29. *Simm, J(aak). Neitsikatku, Kukevõhmas ja Aneloksu soo. — Harju Elu 14.02.1980.
 30. *Simm, J(aak). Pea- ja neeme-lõpulised külanimed. — Harju Elu 03.04.1980.
  /Harju raj-s./
 31. OU:*Simm, Jaak. Suure Tõllu ja Leigriga seotud kohanimed. — Horisont 1980, nr 6, lk 30.
 32. OU:*Simm, Jaak. Tallinna kohanimedest. — Taas emakeele lätteil. Väliseestlaste teine kultuuriseminar Tallinnas, Lahemaal ja Tartus juunis 1979. Perioodika, Tallinn 1980, lk 63–66.
 33. *Simm, J(aak). Tiskre, Haabersti, Kakumäe. — Harju Elu 11.09.1980.
  /Harju rajooni kohanimedest./
 34. OU:*Simm, Jaak. Vapramäe nimest. — Eesti Loodus 1980, nr 6, lk 382–383.
 35. *Simm, Jaak. (А. А. Минкин. Топонимы Мурмана. Мурманск 1976.) — Советское финно-угроведение 16, nr 1 (1980), lk 67–68.
  /Rets. Inglise k-s./
 36. *Simm, Jaak. (Вопросы марийской ономастики. Йошкар-Ола 1978.) — Советское финно-угроведение 16, nr 2 (1980), lk 150–152.
  /Rets. Saksa k-s./
 37. *Simm, Jaak. (Г. Керт, Н. Мамонтова. Загадки карельской топонимики. Петрозаводск 1976.) — Советское финно-угроведение 16, nr 1 (1980), lk 67–68.
  /Rets. Inglise k-s./
 38. *Simm, Jaak. (Т. И. Тепляшина. Антропонимические модели пермских языков. Москва 1978.) — Советское финно-угроведение 16, nr 3 (1980), lk 231–232.
  /Rets. Inglise k-s./
 39. +*Soll, Johannes. Kaks keelelist kildu. 1. Kohanimi Eesti Kolga-Jaanis. 2. Mis sa vupsid! — Kodumurre 14. Tallinn 1980, lk 55-56.
 40. +*Toomsalu, Maie. Gebrauch der Personennamen in deutschen Phraseologismen. Diplomitöö. Tartu 1980. 77 lk. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.)
 41. OU:*Veel kord mõrtsukad . — Keel ja Kirjandus 1980, nr 9, lk 534–538.
  /E. Tarvel ja L. Tiik kohanime Mõrtsuka päritolust. Vt Ligi KjK 1980./
 42. OU:*Viitso, Tiit-Rein. Irbe väina vastu. — Eesti Loodus 1980, nr 6, lk 383.
 43. +*Жучкевич, В. А. Общая топонимика. Учебное пособие. Изд. 3-е, перераб. Вышэйшая школа, Минск 1980. 288 lk.
  /Sh Eesti NSV kohanimedest lk 223–225./
 44. *Калласмаа, Марья Эриховна. Структура эстонской микротопонимии. (На материале западного диалекта.) Кандидатская диссертация. Таллин 1980. 221 lk.
  /Kaitstud 27.04.1981. Tutvustused: vt autoreferaat (1981)./
 45. OU:*Симм, Яак. Об отношении исторически засвидетельствованных топонимов и топонимов народных песен. — Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars II. Turku 1980, lk 156.
  /Teesid./
 46. *Сталтмане, Велта; Каганова, Тийу. О некоторых параллелях в латышской, литовской и эстонской антропонимии. — IV vissavienības baltistu konference. Rīga 1980, lk 185–186.
  /Teesid. Täistekst ilmus 1985./

1981:

 1. *Alvre, Paul. Kas põranda ja põrmu kaudu Permi? — Keel ja Kirjandus 1981, nr 7, lk 407–413.
 2. OU:*Alvre, Paul. Kohanimeuurija Marja Kallasmaa filoloogiakandidaadiks. — Keel ja Kirjandus 1981, nr 7, lk 445–446.
 3. +Ariste, Paul. Keelekontaktid. Eesti keele kontakte teiste keeltega. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised 14. Valgus, Tallinn 1981. 168 lk.
  /Sh kohanimedest lk 17, nime Kreutzwald hääldusest lk 73, nimest Venemaa lk 83–84, eesti-saksa kohanimede foneetilistest vastavustest lk 99–100. Kn: Peipsi; Pärnu; Ruhnu; Võrtsjärv./
 4. +*Eesti ala mõisate nimestik. Koost. V. Naaber. Toim. S. Vahtre. Eesti Raamat, Tallinn 1981. 192 lk.
  /Tutv: Tiik, Leo, KjK 1982/5, lk 269–270./
 5. *Ernits, Enn. Ka vanem ajalugu vääriks asjatundlikumat käsitlust. — Keel ja Kirjandus 1981, nr 11, lk 702.
  /Rets: П. Я. Канн. Нарва. Страницы истории города./
 6. OU:*Hermann, Uno. Kust tuli nimi Elva? — Eesti Loodus 1981, nr 2, lk 96–100.
 7. *Hermann, Uno. Soekivi jälgedel. — Eesti Loodus 1981, nr 11, lk 713–716.
 8. *Inno, Karl. Aestii, eestlased ja nimetuse "eesti" päritolu. — Mana 48 (1980), lk 34–43; 49 (1981), lk 18–27.
 9. OU:*Kallasmaa, Marja; Maiste, Juhan. Lühidalt abimõisatest ja nende nimedest. — Keel ja Kirjandus 1981, nr 1, lk 31–32.
 10. *Kartau, Kärt. Meelisnimed. Õpilasettekanne Pärnu 4. keelepäeval A. Jakobsoni nim Pärnu 1. Keskkoolis. — ES 22.01.1981.
 11. *Kauri, Martin. Repliik. — Sirp ja Vasar 07.08.1981, lk 5.
  /Kohanimede õigekirjutusest transporditeatmikes./
 12. *Keele ja Kirjanduse Instituut. In memoriam Jaak Simm. 1943–1981. — Sirp ja Vasar 24.07.1981, lk 15.
 13. *Liiber, Ave. Meie kooli õpilaste eesnimed. Õpilasettekanne Pärnu 4. keelepäeval A. Jakobsoni nim Pärnu 1. Keskkoolis. — ES 22.01.1981.
 14. *Looring, Anneli. Ees- ja hüüdnimed Pärnu 4. Keskkoolis. Õpilasettekanne Pärnu 4. keelepäeval A. Jakobsoni nim Pärnu 1. Keskkoolis. — ES 22.01.1981.
 15. *Meriste, Henno. Hädas võõrnimedega. — Sirp ja Vasar 06.11.1981, lk 5.
  /Tõlgetes./
 16. OU:Mäger, Mart. Eduard Roos. (15.02.1903–28.04.1979.) — Sõnavara probleeme. Emakeele Seltsi aastaraamat 25 (1979). Eesti Raamat, Tallinn 1981, lk 149–151.
 17. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1977–78. Estonian and Livonian. — Onoma 25 (1981), lk 327–328.
 18. +Onga, Mare. Ühiskondlik-poliitilisest sõnavarast J. V. Jannseni ajalehes "Perno Postimees". — Sõnavara probleeme. Emakeele Seltsi aastaraamat 25 (1979). Eesti Raamat, Tallinn 1981, lk 57–77.
  /Sh rahvaste nimetusi lk 57–62. Резюме: Об общественно-политической лексике в газете Й. В. Янсена "Перно Постимеэс", с. 77./
 19. OU:*Pall, Valdek. Jaak Simm (1943–1981). — Советское финно-угроведение 17, nr 4 (1981), lk 315–316.
  /Saksa k-s./
 20. OU:*Pall, Valdek. Jaak Simm 14.VII 1943–14.VII 1981. — Keel ja Kirjandus 1981, nr 9, lk 573.
 21. OU:*Rajandi, Edgar; Dequeker, Michel. Anthroponymes et toponymes d'origine latine et française en Estonie. — Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum. Budapestini habitus 9.-15. Septembris 1975. Pars III. Acta sectionis linguisticae. Budapest 1981, lk 359–363.
  /Tutv: Агеева, Р. А., Реферативный журнал. Общественные науки за рубежом, серия 6. 1982/4, lk 173–174./
 22. OU:*Remmel, Mart. On the use of classification and seriation methods in toponymy. — Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum. Budapestini habitus 9.-15. Septembris 1975. Pars III. Acta sectionis linguisticae. Budapest 1981, lk 46–49.
 23. *Siilbek, Illar. Kohanimedest. — Põllumajanduse Akadeemia 09.04.1981.
 24. *Simm, Jaak. Eesti eesnimedest. Ettekanne väliseestlaste keelepäeval Tallinnas. — ES 25.06.1981.
 25. *Simm, Jaak. (Helsingin kadunnimet 1–2. Helsingissä 1970–1979.) — Советское финно-угроведение 17, nr 4 (1981), lk 295–296.
  /Saksa k-s./
 26. *Simm, Jaak. Isikunimede kogumine. — Tee Kommunismile 18.06.1981.
 27. OU:*Simm, Jaak. Keisri- ja Kuninga-nimed. — Horisont 1981, nr 11, lk 27.
 28. *Simm, Jaak. Kogugem isikunimesid! — Koit 27.06.1981; Kommunist 13.08.1981; Punalipp 16.05.1981; Punane Täht 23.05.1981; Pärnu Kommunist 16.05.1981; Võitlev Sõna 16.07.1981.
 29. OU:*Simm, Jaak. Kuidas rahvas kohanimesid seletab. — Horisont 1981, nr 6, lk 25; 1981, nr 8, lk 17.
 30. OU:*Simm, Jaak. Orja-nimed. — Horisont 1981, nr 2, lk 20–21.
 31. *Simm, Jaak. Paneme kirja isikunimesid. — Töörahva Lipp 30.05.1981.
 32. OU:*Simm, Jaak. Põrgu-nimed. — Horisont 1981, nr 12, lk 23.
 33. *Simm, Jaak. Pärnu ümbruse kohanimedest. Ettekanne Pärnu 4. keelepäeval A. Jakobsoni nim Pärnu 1. Keskkoolis. — ES 22.01.1981.
 34. OU:*Simm, Jaak. Über die Beziehungen zwischen den real vorhandenen und in den estnischen Volksliedern auftretenden Ortsnamen. — Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.-27.VIII 1980. Pars VII. Dissertationes sectionum. Turku 1981, lk 128–132.
 35. *Taska, Monika. Nimede mitmekesisus meie koolis. Õpilasettekanne Harju rajooni 8. keelepäeval Sakus. — ES 16.04.1981.
 36. *Vaba, Lembit. Kogumik kohanimeuurimise päevaprobleemidest Lätis. — Keel ja Kirjandus 1981, nr 11, lk 700–701.
  /Rets: Latvijas PSR toponīmikas un ģeogrāfijas terminoloģijas jautājumi./
 37. OU:*Калласмаа, Марья Эриховна. Структура эстонской микротопонимии. (На материале западного диалекта.) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Тарту 1981. 18 lk.
  /Vt ka Alvre KjK 1981/7, lk 445–446. Tutv: Алвре, Пауль, Fenno-Ugristica 9. Tartu 1982, lk 122–127. Тийк, Лео, СФУ 18/1 (1982), lk 73–74./

1982:

 1. *Alvre, Paul. Väitekiri Karjala kohanimedest. — Keel ja Kirjandus 1982, nr 7, lk 392.
  /Н. Н. Мамонтова. Структурно-семантические типы микротопонимии ливвиковского ареала Карельской АССР (Олонецкий р-н). Тарту 1982./
 2. *Damberg, Pētõr. Sīkrõgi küla. — Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi. Valgus, Tallinn 1982, lk 76–80.
  /Резюме: Деревня Сикрыг. Referat: Das Dorf Sīkrõg./
 3. *Havi, Toomas. Ikka hädas nimedega. — Sirp ja Vasar 03.09.1982, lk 4.
  /Võõrnimede kirjutamisest./
 4. *Joasoon, Harald. Vene omadussõnakujuliste pärisnimede vahendamisest. — Sirp ja Vasar 03.08.1982, lk 4.
 5. *(Kahu, M(eelik)). Pseudonüümidest. — Kalender 1983. Tallinn 1982, lk 172–178.
 6. *Kalmet, Maimo. Austagem kohanimesid. — Nõukogude Õpetaja 06.03.1982.
  /Koguva õigest käänamisest./
 7. *Kamberg, Erik. Kodukandi (koha-)nimedest nii ja teisiti. — Töörahva Elu 04.12.1982.
  /Võru raj-s./
 8. OU:*Karma, Tõnu. Liivi nimede kirjutamine eesti keeles. — Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi. Valgus, Tallinn 1982, lk 63–66.
  /Резюме: Об эстонской транскрипции ливских имен. Referat: Die Rechtschreibung der livischen Namen in der estnischen Sprache./
 9. OU:*Kelder, Ants. Kohanimede kogumisest. — Kodumurre 15. Tallinn 1982, lk 56–60.
 10. *Leesalu, Raili. Ülevaade isikunimede uurimisest "Keeles ja Kirjanduses" 1968–1977 ilmunud artiklite põhjal. III k töö. Tartu 1982. 33 lk. (Nr 1414.)
 11. *Must, Hildegard. Eestipärastest eesnimedest. — Triinu (Toronto) 1982, nr 116, lk 6–7.
 12. *Päll, Peeter. Võõrpärisnimede kirjutamine eesti keeles (1940–1982). III k töö. Tartu 1982. 83 lk. (Nr 1433.)
 13. *Rajamets, H(arald). Piinlik lugu. — Õhtuleht 20.03.1982.
  /Rocca al Mare ortograafiast./
 14. *Raju, Madis. Kahest moonutatud nimest. — Kommunist 15.06.1982.
  /Apteegimägi, Kärnjärv./
 15. OU:*Simm, Jaak. Eesti eesnimedest. — Emakeele lätteil. III. Kogumik VEKSA kolmanda kultuuriseminari materjale. Tallinn 1982, lk 81–86.
 16. OU:*Tiik, Leo. Hiiumaa Leiger. — Keel ja Kirjandus 1982, nr 11, lk 586–588.
  /Nime päritolust./
 17. *Tiik, Leo. Raamat mõisanimede kohta. — Keel ja Kirjandus 1982, nr 5, lk 269–270.
  /Rets: Eesti ala mõisate nimestik. Tallinn 1981./
 18. *Toom, Andi. Kuidas tõlkida loomanimesid. — Edasi 22.05.1982, lk 6.
 19. *Ussisoo, Uno. Vahekeele mõju. — Sirp ja Vasar 02.07.1982, lk 5.
  /Võõrnimede ja võõrsõnade kirjutamisest./
 20. *Uustalu, K(oidu). Keelekontaktide ilmingutest Eesti NSV ja ta piiriäärsete alade saksakeelsetes kohanimedes. — Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. Тарту 1982, lk 139–140.
  /15.02.1982 konverentsi teesid./
 21. *Алвре, П(ауль). (М. Э. Калласмаа. Структура эстонской микротопонимии. (На материале западного диалекта.) Таллин 1980.) — Fenno-Ugristica 9. Вопросы грамматики и лексики уральских языков. TRÜ toimetised. Vihik 611. Tartu 1982, lk 122–127.
  /Rets./
 22. +*Лыугас, В. А. О связях племён Скандинавии и Поволжья в эпоху раннего железа и участии в них западных финно-угров. — IX Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языков скандинавских стран и Финляндии. Ч. I. Тарту 1982, lk 190–191.
  /Teesid. Sh vere- ja nurm-lõpulistest toponüümidest./
 23. OU:*Симм, Яак. Топонимы в эстонских народных песнях. — Ономастика Европейского Севера СССР. Мурманск 1982, lk 75–78.
 24. *Тийк, Лео. (М. Э. Калласмаа. Структура эстонской микротопонимии. (На материале западного диалекта.) Таллин 1980.) — Советское финно-угроведение 18, nr 1 (1982), lk 73–74.
  /Rets./

1983:

 1. *Alvre, Paul. Väitekiri vepsa hüdronüümiast. — Keel ja Kirjandus 1983, nr 9, lk 527–528.
  /Rets: И. И. Муллонен. Гидронимия бассейна реки Ояти. Тарту 1983./
 2. *Ariste, Paul. Nochmals von seltenen Ethnonymen. — Uurimusi kõrvutava ja rakenduslingvistika alalt. Linguistica (XVI). TRÜ toimetised. Vihik 656. Tartu 1983, lk 15–18.
  /Резюме: Дополнения к некоторым редким этнонимам./
 3. OU:*Dequeker, Michel. Edgar Rajandi. — Études Finno-Ougriennes, t. XVI. Budapest-Paris 1983, lk 223–225.
  /25.07.1902–17.07.1978./
 4. ##Erelt, Tiiu. Türgi-tatari ja tadžiki nimed eesti kirjas. — Eesnimedest oskussõnadeni. Emakeele Seltsi aastaraamat 26/27 (1980/1981). Eesti Raamat, Tallinn 1983, lk 283–243.
  /Tabelid koost. L. Seppel, A. Laast, H. Udam. Varem ilmunud 1978 (KjK)./
 5. +*Hermann, Uno. Kilde Viru-Nigula ajaloost. — Eesti Loodus 1983, nr 4, lk 256–258.
  /Ka kohanimest./
 6. *Inno, Karl. "Aestii" käsitlus eesti kirjanduses. — Mana 52 (1983), lk 7–12.
 7. *Jalas, A. Ühe vana nime kaitseks. — Pärnu Kommunist 13.05.1983.
  /Saueoja e Mõisaoja./
 8. *Kallasmaa, Marja. Nimeuurimuslikku Saksa DV-st. — Keel ja Kirjandus 1983, nr 5, lk 279–280.
 9. *Kappak, Maie. Salevere küla. — Õpilaste kodu-uurimistöid. 6. Tallinn 1983, lk 32–37.
  /Mikrotoponüüme./
 10. *Karro, Ilmari. Ettevaatust - reisijuht! — Edasi 23.11.1983, lk 4.
  /Vigadest pärisnimedes K. Laigna raamatus "Tallinn - Brest - Lvov - Karpaadid"./
 11. *Karro, Ilmari. Kuidas on õigem? — Edasi 19.05.1983, lk 6.
  /Valgevene nimede translitereerimisest./
 12. *Karro, Ilmari. Kui õige vaielda? — Edasi 28.07.1983, lk 6.
  /Nimemoest./
 13. *Kemppi, Toivo. Kotikuntamme "pähkinöitä". — Punalippu 1983, nr 6, lk 140–141.
  /Tüvest Kaleva eesti kohanimedes./
 14. +*Kirjakast . — Sirp ja Vasar 25.02.1983, lk 5.
  /Sh pärisnimede käänamisest. Kirjadele vastab K. Kerge./
 15. *Kurs, Ott. Mõnda kohanimede kirjutamisest. — Edasi 14.10.1983, lk 4.
  /Võõrkohanimed./
 16. +*Lauringson, Arvi. Pungerja jõgi. — Kodumaa 23.11.1983, lk 7.
 17. +*Linnus, Jüri. Maakäsitöölised Lõuna-Eestis 17. sajandi esimesel poolel. — Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXIII. Tallinn 1983, lk 92–103.
  /Ka isikunimesid. Резюме: Деревенские ремесленники Южной Эстонии в первой половине XVII века. Referat: Über die südestnischen Landhandwerker in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts./
 18. OU:*Maade ja pealinnade nimed ning riiginimetuste tõlked (ladinatäheline rühm). (Vabariiklikus õigekeelsuskomisjonis.) — Keel ja Kirjandus 1983, nr 11, lk 631–637.
 19. *Meri, Mart. Nomina sunt odiosa? — Keel ja Kirjandus 1983, nr 8, lk 455–457.
  /Rets: E. Kiviniemi. Rakkaan lapsen monet nimet./
 20. *Metsand, Taimi. Mustvee 1. Keskkooli õpilaste eesnimed. Õpilasettekanne Mustvee 2. keelepäeval. — ES 16.03.1983.
 21. *Muinaste, Aster. Maavarad ja tänavanimed. — Pärnu Kommunist 20.07.1983.
  /Pärnu tänavanimedest./
 22. *Pall, Valdek. (E. Kiviniemi. Rakkaan lapsen monet nimet. Espoo 1982.) — Советское финно-угроведение 19, nr 4 (1983), lk 297–299.
 23. OU:Pall, Valdek. Jaak Simm. 1943.07.14 – 1981.07.14. — Eesnimedest oskussõnadeni. Emakeele Seltsi aastaraamat 26/27 (1980/1981). Eesti Raamat, Tallinn 1983, lk 201–202.
  /Nekroloog./
 24. *Pall, Valdek. Kas kohanimed valetavad? Ettekanne II sügiskoolis Taevaskojas. — TÜ keelering 21.10.1983–22.10.1983.
  /Vt V.-L. Kingisepp ESA 43 1999, lk 120./
 25. *Pall, Valdek. Vaiamaa kohanimed. Ettekanne Mustvee 2. keelepäeval. — ES 16.03.1983.
 26. *Priimägi, Linnar. Mephisto - Mefisto - Mefistofeles. — Edasi 25.03.1983, lk 6.
  /Võõrpärisnimede ortograafiast./
 27. *Priimägi, Linnar. Nimed on sõnad. Enrico ja Maria. — Edasi 19.05.1983, lk 6.
  /Võõrnimede ortograafiast./
 28. OU:*Põldmäe, Julius. Saladuskate Ocrielae ümber. — Keel ja Kirjandus 1983, nr 9, lk 505–506.
 29. *Päll, Peeter. Võõrpärisnimede ortograafia probleeme eesti kirjakeeles. Ettekanne koosolekul Tallinnas. — ES 16.05.1983.
 30. *Püvi, Jüri. Nimepanemisest ja -muutmisest. — Nõukogude Hiiumaa 02.07.1983.
  /Laste nimedest ja nende saamisloost./
 31. OU:*Rätsep, Huno. Alamsaksa päritolu eesnimedest. — Sõnasõel. Uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt. 6. Tartu 1983, lk 69–74.
 32. OU:Simm, Jaak. Setu eesnimesid. — Eesnimedest oskussõnadeni. Emakeele Seltsi aastaraamat 26/27 (1980/1981). Eesti Raamat, Tallinn 1983, lk 92–98.
  /Naisenimed – Mehenimed. Резюме: О сетуских именах, с. 98./
 33. *Sink, Andrus. Mõnda keskkooliõpilaste nimedest. Õpilasettekanne Abja keelepäeval. — ES 07.04.1983.
 34. *Talvet, Jüri. Veel kord keele tegemisest ja keele teadvusest. — Sirp ja Vasar 18.11.1983, lk 4, 5.
  /Võõrpärisnimede ortograafiast./
 35. *Tammik, Ülle. Rõngu kihelkonna lõunaosa kohanimed. Kursusetöö. Juhendaja Mati Hint. TPedI, Tallinn 1983. (Nr 394.)
 36. *Vals, Helju. Kas olete oma nimega rahul? — Edasi 28.12.1983, lk 1, 4.
  /Eesnimedest. Arutelu V. Marmei, L. Palmi, E. Aavakivi, P. Küttise, E. Uuspõllu, A. Veski, H. Saari ja A. Kaalepi osavõtul./
 37. +*Viires, Paul. Ikka jälle keeleprobleemidest. — Looming 1983, lk 1270–1277.
  /Sh võõrnimedest??/
 38. +*Volmer, O. Ruhnu ja ruhnlased. — Kalender 1984. Tallinn 1983, lk 168–171.
  /Ka saare kohanimedest./
 39. +*Õigekeelsuskomisjonilt . — Uutest programmidest ja õppemetoodilisest kirjandusest 1983/84. õppeaastal. Tallinn 1983, lk 35–43.
  /Pealinnanimed ja lühendid./
 40. *(Аристэ, П(ауль)). Названия Таллина. — История Таллина до 60-х гг. XIX века. Сост. Р. Пуллат. Таллин 1983, lk 51–56.
 41. *Егорова, Т. П. Прикладное значение топонимических исследований в Скандинавии. — Прикладная топонимика. Москва 1983, lk 83–91.
  /Sh eesti ja soome k-st./

1984:

 1. OU:*Alvre, Paul. Eesti ja liivi keeleaines Henriku Liivimaa kroonikas (II). Isikunimed. — Keel ja Kirjandus 1984, nr 9, lk 538–543.
 2. OU:*Alvre, Paul. Veel kord kohanimest Ocrielae. — Keel ja Kirjandus 1984, nr 1, lk 47–48.
 3. *Blomerius, Richard. Variku toetuseks. — Edasi 05.08.1984, lk 5.
  /Tartu linnaosa nimest./
 4. *Eelmäe, Lembit. Variku jäägu Varikuks. — Edasi 02.09.1984, lk 5.
 5. +##*Eesti ala mõisate nimestik. 2., täiend. ja parand. tr. Koost. V. Naaber. Toim. S. Vahtre. Eesti Raamat, Tallinn 1984. 192 lk.
 6. *Ehrenbusch, Silvia. Nimede valikust ja määramisest. — Õhtuleht 07.07.1984.
 7. *Erman, Illi. Põltsamaa Keskkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Põltsamaa Keskkooli keelepäeval. — ES 19.04.1984.
 8. *Hint, Mati. See tarkuse raske koorem. — Sirp ja Vasar 16.03.1984, lk 12.
  /Võõrpärisnimede ortograafiast (turgi aj-diftongist jm). Vt ka Päll 1984, Laast 1984./
 9. OU:*Jaanus, Endel. Mida tähendab Suislepa? — Keel ja Kirjandus 1984, nr 8, lk 492–493.
 10. *Jaanus, Endel. Mõnda Lõuna-Eesti kohanimedest. Ettekanne Tsirguliina Keskkooli keelepäeval. — ES 06.12.1984.
 11. *Kaalep, Ain. Kogemustest võõrpärisnimede kasutamisel. Ettekanne III kevadkoolis Äksis. — TÜ keelering 27.04.1984–28.04.1984.
  /Vt V.-L. Kingisepp ESA 43 1999, lk 121./
 12. *Karro, Ilmari. Räni. — Edasi 13.05.1984, lk 5.
  /Tartu raj-i kohanimedest./
 13. *Karu, Arnold. Segadust ei maksa süvendada. — Edasi 01.04.1984, lk 5.
  /Tartu linnaosade nimedest./
 14. *Kasikov, Aarne. Kohanimed nii ja teisiti. — Sirp ja Vasar 30.11.1984, lk 13.
  /Võõrkohanimede ortograafiast./
 15. *Kask, Leili-Maria. Traditsiooniline? (Mõtteid ja märkmeid.) — Looming 1984, nr 5, lk 697–698.
  /Võõrpärisnimede algkeelepärane kirjutamine./
 16. *Kesamaa, Jaak. Taas nimedest. — Sirp ja Vasar 30.11.1984, lk 13.
  /Võõrkohanimede ortograafiast./
 17. *Kirt, Kaljola. Kas ikka on segadus? — Edasi 15.04.1984, lk 5.
  /Tartu linnaosade nimedest./
 18. +*Kond, Ave. Otepää kihelkonna põhjaosa asustusajalugu ja toponüümika. Diplomitöö. Juhendaja Mati Hint. TPedI, Tallinn 1984. 100 lk. (Nr 11.)
 19. *Kostabi, Ivar. Nimed ja kohad segamini. — Edasi 25.03.1984, lk 4.
  /Tartu mikrotoponüümidest./
 20. *Kuidas suunata kohanimede rännet? — Edasi 07.10.1984, lk 4, 5.
  /R. Kivi, N. Raid, U. Salo, M. Preem, H. Käämbre, I. Karro, H. Vals ja I. Kostabi Tartu kohanimedest./
 21. *Kuulata kikkis kõrvadega . — Edasi 16.02.1984, lk 4.
  /H. Valsi intervjuu H. Saariga./
 22. *Kuum, Jüri. vere-mõistatusest. — Edasi 13.12.1984, lk 5.
 23. *Käämbre, Henn. Veel Tartu edelalinnaosa nimest. — Edasi 03.06.1984, lk 5.
 24. *Laast, Artur. Veel kord aj-diftongist. — Sirp ja Vasar 22.06.1984, lk 13.
  /Vt Hint 1984./
 25. *Lauringson, Arvi. Mida tähendab vere? — Punane Täht 28.08.1984.
  /Rakvere raj-i kohanimedest./
 26. *Lauringson, Arvi. Vere-mõistatus. — Edasi 04.10.1984, lk 5.
 27. *Leosk, Arvi. Emakeeleõpetajate (pisi)probleeme. — Nõukogude Õpetaja 07.01.1984.
  /as- ja us-lõpuliste eesnimede käänamisest./
 28. OU:*Ligi, Herbert. Kaali katastroof ja Püha kihelkonna kohanimed. — Keel ja Kirjandus 1984, nr 5, lk 286–293.
 29. *Lond, Kadi; Deemant, Monika; Õim, Kadri. Suur ja väike algustäht (kohanimi täiendina, nn käändumatu omadussõna). Üliõpilasettekanded III kevadkoolis Äksis. — TÜ keelering 27.04.1984–28.04.1984.
  /Reegli ajalugu kuni E. Nurmeni (K. Lond) – reeglistus alates E. Nurmest (M. Deemant) – kasutus tänapäeval (K. Õim). Vt V.-L. Kingisepp ESA 43 1999, lk 121./
 30. *Muinaste, Aster. Naistenimelised tänavad. — Pärnu Kommunist 28.04.1984.
  /Pärnus./
 31. *Mõnda vere-lõpulistest kohanimedest. — Harju Elu 17.11.1984.
  /Harju raj-is./
 32. *Müürsepp, Manivald. Räni küla piiridest. — Edasi 03.06.1984, lk 5.
 33. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1979–81. Estonian and Livonian. — Onoma 27 (1983–1984), lk 297–298.
 34. +Paatsi, Vello. 125 aastat esimese eestikeelse atlase ilmumisest. — Keel ja Kirjandus 1984, nr 7, lk 423–426.
  /Sh nimede kirjutusviisist "Maa Kaardi-Ramatus" (1859)./
 35. *Pall, Valdek. Kohanimed meie ümber. Ettekanne Põltsamaa Keskkooli keelepäeval. — ES 19.04.1984.
 36. *Pikkamäe, Alice. Mitte Kuradisaar, vaid Saartneem. — Punane Täht 28.04.1984.
  /Käsmu ümbruse kohanimedest./
 37. *Praks, Rein. Tartu linnaosade nimedest. — Edasi 17.06.1984, lk 5.
 38. *Päll, Peeter. Türgi-tatari nimede kirjutamine ehk kas koorem on ikka nii raske. — Sirp ja Vasar 18.05.1984, lk 13.
  /Vt Hint 1984./
 39. *Päll, Peeter. VÕK-i otsus väliskohanimede kohta: poolt ja vastu. Ettekanne koosolekul Tallinnas ja Tartus. — ES 27.11.1984; 16.12.1984.
 40. *Päll, Peeter; Saia, Külli; Lepajõe, Marju; Tamme, Asko. Võõrpärisnimede ortograafia. Üliõpilasettekanded III kevadkoolis Äksis. — TÜ keelering 27.04.1984–28.04.1984.
  /Ülevaade olukorrast enne VÕKi otsust (P. Päll) – VÕKi otsuse olemus ja ülevaade vastukajadest (K. Saia) – Üks ettepanek (T.-R. Viitso põhimõtted, M. Lepajõe) – Inglise keeleteadlaste transliteratsioon (A. Tamme). Vt V.-L. Kingisepp ESA 43 1999, lk 121./
 41. *Randviir, Rita. Nimi ei riku meest? Rikub küll! — Kommunismiehitaja 22.09.1984.
  /Eesnimemoest??/
 42. OU:*Ritsing, Richard. Räpina perekonnanimedest. — Räpina radadel. Artikleid. Tallinn 1984, lk 159–161.
 43. *Saari, Henn. Kas eestlasel on liiga palju või liiga vähe eesnimesid. Ettekanne ES-i 100., Märjamaa 10. keelepäeval. — ES 01.11.1984.
 44. *Saari, Henn. Vana hiidlase nimi. Ettekanne Hiiumaa 2. keelepäeval Kärdlas. — ES 12.05.1984.
 45. OU:*Saks, Aleksander. Kust sai Valga oma nime? — Eesti Loodus 1984, nr 9, lk 582–584.
 46. OU:*Simm, Jaak. Mõnda kohanimedest. — Räpina radadel. Tallinn 1984, lk 155–158.
  /Räpina ümbruses./
 47. *Tarmak, Mart. Mitte "Saraajevos" vaid Sarajevos. — Sirp ja Vasar 13.01.1984, lk 12.
 48. +*Tilk, Mihkel. Kodukandi suured kivid. — Eesti Loodus 1984, nr 10, lk 666–671.
  /Ka nimed./
 49. *Tobias, Teet. Ega keel ole kartograafia. — Sirp ja Vasar 16.03.1984, lk 12.
  /Võõrkohanimede ortograafiast./
 50. *Uibo, Udo. Okasroosike. Henn Saari 60. sünnipäevaks. — Keel ja Kirjandus 1984, nr 2, lk 108–110.
 51. *Ussisoo, Uno. Kohanimed! — Sirp ja Vasar 10.02.1984, lk 12.
  /Võõrkohanimede ortograafiast./
 52. *Valk, Heinz. Nimedest Tallinnas ja kohviku "Gnoom" nimest eriti. — Õhtuleht 07.07.1984.
 53. *Vals, Helju. Linnaosanimede vestlusringi jätkuks. — Edasi 28.10.1984, lk 5.
  /Vt ka "Kuidas suunata..."./
 54. *Vanagas, Aleksandras. Vietovardžiai ir etnogenezė. — Mokslas ir gyvenimas 1984, nr 8, lk 16–17.
  /Kohanimed ja etnogenees. Ka eesti kohanimedest./
 55. +*Viikberg, Jüri; Vaba, Lembit. Siberi põhjaeestlasi kõnetamas. — Keel ja Kirjandus 1984, nr 3, 4, lk 145–156, 210–223.
 56. *Эрнитс, Энн. К происхождению уральских этнонимов с основой sa(a)m. — Советское финно-угроведение 20, nr 2 (1984), lk 125–128.
  /Referat: Über den Ursprung der uralischen Ethnonymen mit den Stamm sa(a)m./