EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Kronoloogiline loend. 1975–1979


1975:

 1. *Ahven, Eeva. Kingissepa ja Кингисепп. — Nõukogude Õpetaja 07.11.1975.
  /Linna nime kirjutamisest eesti ja vene k-s./
 2. Alatalu, Toomas. Neid poliitikuid ei tunne keegi. — Sirp ja Vasar 31.01.1975, nr 5, lk 5.
  /Vigastest hispaania nimedest "Välispanoraamis 1973". Vastukaja: "Asi pole päriselt nii" (T. Leito, T. Huik) Sirp ja Vasar 04.04.1975./
 3. OU:*Alvre, Paul. Valdek Pall filoloogiadoktoriks. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 8, lk 510–511.
 4. +*Ariste, Paul. Uusi sõeliseid. — Sõnasõel. Uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt. 3. Tartu 1975, lk 5–16.
  /Sh nime Joajõgi päritolust./
 5. *Dequeker, Michel; Rajandi, Edgar. Anthroponymes et toponymes estoniens d'origine française. — Tézisek. Thesen. Тезисы. Summaries. Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum. Budapest 1975, lk 10–11.
  /Täielikult ilmunud 1981 (CIFU IV)./
 6. *Erelt, Tiiu. Keelenõuanne Tallinnas. Eeskätt toote- ja asutusenimetuste ainel. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 9, 10, lk 540–549, 594–601.
  /Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 62–78./
 7. *Erelt, Tiiu. Murdenimetuste kirjutamine. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 7, lk 429–431.
  /Koos lühenditega. Uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 57–62./
 8. +*Erelt, Tiiu. Vabariiklikus õigekeelsuskomisjonis. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 1, lk 44.
  /Sh koha- ja isikunimede täiendosa kirjutamisest./
 9. +*Erelt, Tiiu. Vabariikliku õigekeelsuskomisjoni tööst. — Nõukogude Õpetaja 18.01.1975.
  /1973.–1974. a. Sh koha- ja isikunimede täiendosa kirjutamisest. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 73/74" (Tln 1976), lk 74–77./
 10. OU:*Ernits, Enn. Ahja päritolust. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 3, lk 177.
 11. +*Grodinski, F(eodor). Keelekilde. — Pärnu Kommunist 27.08.1975.
  /Sh alajaotus: Oidrema või -maa? Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 55 ("Oidrema või -maa?")./
 12. *Gustavson, H(eino). Mõned Rapla rajooni kohanimed. — Ühistöö 09.09.1975.
  /Kn: Hertu; Härgla; Ingliste; Juuru; Kuimetsa; Rabivere; Rapla; Valtu; Vardi./
 13. +*Hagu, Paul. Setu viljakusjumal Peko. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 3, lk 166–173.
  /Ka nime päritolust./
 14. OU:*Hermann, Uno. Mõisamaa Mustoja. — Eesti Loodus 1975, nr 7, lk 421–422.
  /Kohanimede esinemisest 13.–18. sajandi ürikutes./
 15. *Jaanus, E(ndel). Millest jutustavad kohanimed. — Edasi 19.12.1975.
 16. *Jugapuu, Mart. Keelepudrutused. — Tartu Riiklik Ülikool 07.02.1975; 14.03.1975.
  /Nimede Kreutzwald, Parrot, Neumann jt ortoeepiast. Kärbitult uuesti avaldatud (Mart Kadastiku nime all) kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 86–87./
 17. +*Kahe aasta sõnavara ja kohanimede kogumise võistluse tulemused. — Kodumurre 12. Tallinn 1975, lk 103–105.
  /1972–1973./
 18. *Kala, Ilja. Kääriku ümbrus. (Otepää kõrgustiku edelaosa mägedel. 2.) — Eesti Loodus 1975, nr 2, lk 121–127.
  /121 mäenime./
 19. *Kallasmaa, Marja. Endise Tõstamaa kihelkonna mikrotoponüümide seos üldsõnavaraga. Diplomitöö. Tartu 1975. 132 lk. (TRÜ soome-ugri k-te kateeder.)
 20. OU:*Kaplinski, Küllike. Eestlased ja venelased XIV sajandi Tallinna maksunimistuis. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 11, lk 682–692.
  /Nimede loetelu./
 21. *Kask, L. Mõelgem üheskoos. — Töörahva Lipp 01.11.1975.
  /Maa-asulate nimede kirjutamisest./
 22. *Kiipus, Merike. Meie õpilaste perekonnanimede tähendusest. Õpilasettekanne Elva Keskkooli keelepäeval. — ES 25.01.1975.
 23. *Korm, Maarika. Lüganuse kohanimesid. Õpilasettekanne Püssi Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 18.12.1975.
 24. *Kõvamees, Anne. Local surnames in English - their origin, classification and comparison with Estonian. Diplomitöö. Tartu 1975. 114 lk. (Chair of Englsih Studies.)
 25. +*Laikivi, Kaarel. Vastakad nupud. — Sirp ja Vasar 24.10.1975, lk 5.
  /Sh alajaotused: Tänavas ja tänaval; Muhamed+lane. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 40–42./
 26. OU:Leosk, Arvi. Ikka veel Aleksandrist. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 7, lk 427.
  /Ettepanek lugeda Aleksander eesti-vene ühiseks eesnimeks nagu Niina, Tiit jt. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 89. Vt ka Saari KjK 1975/7./
 27. *Lepisk, Kersti. Meie kooli lemmikeesnimesid. Õpilasettekanne Elva Keskkooli keelepäeval. — ES 25.01.1975.
 28. +*Lõugas, V(ello). Tarandkalme uus rekonstruktsioonikatse. — Fenno-ugristica 1. TRÜ toimetised. Vihik 344. Tartu 1975, lk 198–212.
  /Ka kabeli- ja kiriku-tüveliste kohanimede levikust. Резюме: Попытка новой реконструкции каменных могильников с оградкой. Referat: Ein neuer Rekonstruktionversuch der Tarandgräber./
 29. *Maripuu, A. Hiiumaa külad ja alevikud. — Nõukogude Hiiumaa 09.10.1975.
  /Hiiumaa maa-asulate piiride ja nimetuste korrastamisest. Vt ka T. Saue NõukH 06.01.1976./
 30. *Martinson, Riina. Meelisnimed Tallinna 32. Keskkoolis. Õpilasettekanne Tallinna 32. Keskkooli keelepäeval. — ES 27.02.1975.
 31. *Moorus, Ene; Ääremaa, Tiina. Meelisnimed Püssi Keskkoolis. Õpilasettekanne Püssi Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 18.12.1975.
 32. *Mägar, Sirje. Nimi kui iseloomustusvahend O. Lutsu teostes. III k töö. Tartu 1975. 36 lk. (Nr 1162.)
 33. OU:*Mägiste, Julius. Eesti perekonnanimedest. — Finsk-ugriska småskrifter, utgivna av Seminariet för finsk-ugriska språk vid Lunds universitet. Vol. 3. Lund 1975, lk 5–15.
 34. *Mälestuste ajaloost . (Ühe märkuse toetuseks.) — Tartu Riiklik Ülikool 07.02.1975.
  /Ajalooliste kohanimede (Derpt jms) eestindamisest (ka Peterburi nimest). Allk: Filoloog (=Peeter Olesk). Kärbitult uuesti avaldatud (õige nime all) kogumikus "Keelevoos 75"" (Tln 1977), lk 56–57./
 35. *Norvik, Madis; Pall, Valdek. Bibliographia Onomastica 1972–73. Estonian and Livonian. — Onoma 19 (1975), lk 314–315.
  /M. Norvik ja V. Pall ka teistest uurali k-test lk 312–315, 323–324, 326–327, 341–343./
 36. *Nurmekund, Pent. Häda selle Parrotiga! — Tartu Riiklik Ülikool 13.06.1975.
  /Nime päritolust ja hääldamisest; vt V. Vaga "TRÜ" 25.04.1975. Katke uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 88. Vt ka V. Vaga "TRÜ" 27.06.1975./
 37. *Nurmekund, Pent. Ühe vastuse ümber. — Tartu Riiklik Ülikool 05.09.1975.
  /Parroti hääldusest, vt V. Vaga "TRÜ" 27.06.1975. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 88–89. Täielikult avaldatud ka autori kogumikus 1997, lk 83–85./
 38. +*Osutusi ja küsimusi . — Sirp ja Vasar 27.06.1975, lk 5.
  /Vigadest laulutekstides; sh Richard Rodgersi nime kirjutamisest. Vt ka "Veel kord Richard Rodgersist" SV 01.08.1975./
 39. *Paal, A. Filoloogiadoktor Valdek Pall. — Kodumaa 16.07.1975, lk 8.
  /Informatsioon./
 40. OU:*Pall, Valdek. Mustvee. — Fenno-ugristica 1. TRÜ toimetised. Vihik 344. Tartu 1975, lk 234–238.
  /Резюме: . Referat: ./
 41. *Pall, Valdek. Mõningaid eesti onomastika probleeme ja ülesandeid. Ettekanne TRÜ ÜTÜ eesti keele ringi 30. aastapäeva koosolekul Tartus. — ES 15.12.1975.
 42. *Pall, Valdek. Põhja-Tartumaa toponüümika. Tallinn 1975. 488 lk (I osa 1–264, II osa 265–488).
  /Kaitstud 11.06.1975. Tutv: Simm, Jaak, Sirp ja Vasar 18.07.1975. Алвре, Пауль, СФУ 12/4 (1976), lk 303–307./
 43. OU:*Pall, Valdek. Siedlungsgeschichte und Ortsnamen. — Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinnae habitus 17.-23.VIII 1970. Pars I. Acta linguistica. Tallinn 1975, lk 314–318.
 44. *Pall, Valdek; Simm, Jaak. Kuidas kirjutada eesti kohanimesid. — Sirp ja Vasar 05.12.1975, lk 5.
  /Käimasolevast maa-asulate arvestuse korrastamisest, normitud kohanimede sõnastiku koostamisest Keele ja Kirjanduse Instituudis, normimise põhimõtteid. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 52–54./
 45. +*Prantsuse nimedest, uudissõnadest ja terminitest. — Sirp ja Vasar 07.03.1975, lk 13.
  /Sh nime Mikel Dufrenne õigest kujust./
 46. +*Puss, Hugo. Laiust mäkini. — Eesti Loodus 1975, nr 6, lk 378–380.
  /Saari tähistavatest sõnadest rahu, kare, kuiv, nasv, rava, mäkk./
 47. OU:Rajamets, Harald. Ukraina nimede kirjutamine eesti keeles. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 7, lk 405–411.
  /Transkriptsioonisoovitused. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 93–99./
 48. *Rajandi, Edgar. Eesti isikunimevara. Ettekanne Elva Keskkooli keelepäeval. — ES 25.01.1975.
 49. OU:Saari, Henn. Nimeerandeid vähemale. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 7, lk 427–429.
  /Võõrnimeerandite kärpimisest, nimede kirjapildi tähtsusest, ajaloolistest eesnimeeranditest Aleksander (Puškin), Leo (Tolstoi), Peeter Tšaikovski. Vt Leosk KjK 1975/7. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 90–92./
 50. *Saarmets, Marje. A survey of occupational family names in English and Estonian. Diplomitöö. Tartu 1975. 157 lk. (Chair of English Studies.)
 51. *Sari, Tiiu. Meelisnimed V. Kingissepa nim. Tallinna 20. Keskkoolis. Ettekanne V. Kingissepa nim Tallinna 20. Keskkooli keelepäeval. — ES 11.04.1975.
 52. *Simm, Jaak. Doktoritöö kohanimedest. — Sirp ja Vasar 18.07.1975, lk 11.
  /Rets: V. Pall. Põhja-Tartumaa toponüümika./
 53. *Simm, Jaak. Huvitavat eesti kohanimedest. Ettekanne Harju rajooni 6. keelepäeval Tallinnas ja Kehra Keskkooli keelepäeval. — ES 17.04.1975; 16.05.1975.
 54. OU:Simm, Jaak. Isikunimedest tulenenud Võnnu asulanimesid. — Emakeele Seltsi aastaraamat 19–20 (1973–1974). Eesti Raamat, Tallinn 1975, lk 179–204.
  /Резюме: О некоторых названиях населенных пунктов Выннуского прихода, происходящих от личных имен, с. 204. Kn: Aarniku; Haaslava; Agali; Akste; Hammaste; Ibaste; Imste; Issaku; Kaagvere; Kaarli; Kokeküla; Kriimani; Kärsa; Leevi; Matsisaare; Melliste; Mäksa; Noorits-Metsküla; Poka; Tamme (Võn); Uniküla; Uulika; Võõpste./
 55. *Simm, Jaak. Kohanimed rahvasuus. Ettekanne Elva Keskkooli keelepäeval. — ES 25.01.1975.
 56. *Simm, Jaak. Kuidas rahvas kohanimesid seletab. Ettekanne V. Kingissepa nim Tallinna 20. Keskkooli keelepäeval. — ES 11.04.1975.
 57. OU:*Simm, Jaak. Linna ja tema ümbruse nimesid. — Eesti Loodus 1975, nr 10, lk 572–575.
  /Ka Tallinna nime päritolust./
 58. *Simm, Jaak. Maailma nimeajakirjad. — Keel ja Kirjandus 1975, nr 7, lk 447–448.
  /Ka Kalevi nimest./
 59. *Simm, J(aak). Mets ja puud meie kohanimedes. — Looduse kalender '76. Tallinn 1975.
 60. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 4. Arusaamatud nimed. — Horisont 1975, nr 1, lk 20.
 61. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 5. Saksa päritolu kohanimed. — Horisont 1975, nr 2, lk 36.
 62. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 6. Rootsi algupära kohanimed. — Horisont 1975, nr 3, lk 25.
  /Kn: Haldi; Kresuli; Kulani; Kumbli; Pürksi; Reigi; Viigi; Vormsi./
 63. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 7. Vene päritolu kohanimed. — Horisont 1975, nr 4, lk 25.
 64. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 8. Akste, Mustjala ja Lehmja. — Horisont 1975, nr 5, lk 26–27.
  /Kn: Akste; Lehmja; Mustjala./
 65. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 9. Eesti kohanimed Pihkva kroonikais. — Horisont 1975, nr 6, lk 38–39.
 66. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 10. Mujal maailmas. — Horisont 1975, nr 7, lk 21.
  /Eesti kohanimesid väljaspool Eestit./
 67. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 11. Läti algupäraga kohanimed. — Horisont 1975, nr 8, lk 25.
 68. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 12. Põlva. — Horisont 1975, nr 9, lk 29.
 69. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 13. Peipsi ja Võrtsjärv. — Horisont 1975, nr 12, lk 20.
 70. OU:*Simm, Jaak. Zur Geschichte der estnischen Ortsnamenforschung. — Linguistica VI. Tartu 1975, lk 128–146.
 71. *Simm, Jaak. Valdek Pall. — Õhtuleht 15.07.1975.
  /Väitekiri Põhja-Tartumaa kohanimedest. Informatsioon./
 72. +*Tarvel, Enn. Kas Otšela tšuudid olid Koivalinna eestlased? — Keel ja Kirjandus 1975, nr 9, lk 549–553.
  /Ka kohanimest Taheva./
 73. *Toomaru, Eero. Maa-asulaiks jäävad alevik ja küla. — Rahva Hääl 09.08.1975.
 74. *Toomaru, Eero. Maa-asulaks jäävad alevik ja küla. — Nõukogude Õigus 1975, nr 5, lk 328–330.
  /Maa-asulate arvestuse korrastamisest ja kohanimede muutmisest. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 50–52./
 75. *Turkin, Adolf. Komi kohanimede uurimine. — Keel ja Kirjandus 1975, lk 315–316.
 76. *Ussisoo, Uno. Floriida, Sahaara, Panaama. — Sirp ja Vasar 19.12.1975, lk 5.
  /Võõrnimede kirjutamisest ja ebaeestipärase rõhu levimisest neis. Katkend uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 50./
 77. *Ussisoo, Uno. Pärisnimede kirjutamisest ENE-s. — Sirp ja Vasar 18.04.1975.
  /Reeglipärase kirjutusviisi kaitseks; vennasrahvaste nimekirjutus vajab lahendust. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 48–50./
 78. OU:*Uustalu, Koidu. Niederdeutsche Ortsnamen und Gewässernamen in Johann Renners Livländischen Historien. — Linguistica VI. Tartu 1975, lk 189–203.
  /Ka Eesti kohanimedest./
 79. *Vaga, Voldemar. Vastuseks Pent Nurmekunnale. — Tartu Riiklik Ülikool 27.06.1975.
  /G. F. Parroti nime hääldamisest, vt P. Nurmekund "TRÜ" 13.06.1975. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 88. Vt ka P. Nurmekund "TRÜ" 05.09.1975./
 80. *Vaga, Voldemar. Veel Tartu Ülikooli esimesest rektorist G. F. Parrotist. — Tartu Riiklik Ülikool 25.04.1975.
  /Vt M. Jugapuu "TRÜ" 14.03.1975. Nime päritolust ja hääldamisest. Katke uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 87. Vt ka Nurmekund "TRÜ" 13.06.1975./
 81. *Vals, Helju. Mõnda mineviku Tartust. — Edasi 17.01.1975.
  /Sh Tartu nimest eri aegadel (Derpt, Dorpat). Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1976), lk 55-56./
 82. *Veel kord Richard Rodgersist. — Sirp ja Vasar 01.08.1975, lk 5.
  /Nime ortograafiast. Trükivea õiendus. Vt "Osutusi ja küsimusi" SV 27.06.1975./
 83. *Viires, Ants. Hoolimatus klassiku vastu. — Sirp ja Vasar 06.06.1975, lk 4.
  /A. H. Tammsaare nime kirjutamisest. Kommenteerib L. Siimisker. Mõlemad kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 75" (Tln 1977), lk 92./
 84. Õienduseks . — Emakeele Seltsi aastaraamat 19–20 (1973–74). Eesti Raamat, Tallinn 1975, lk 290.
  /Edgar Rajandi artiklile "Kask perekonnanimena ja perekonnanimedes" ESA 18, 1972. (A. Kase esivanemad ei ole pärit mitte Pärnumaalt Reiu vallast, vaid Viljandimaalt Kõpu khk-st.) Allk: Toimetus./
 85. *Киви, А. Улицы старого города. — Вечерний Таллин 09.09.1975.
  /Tänavanimedest./
 86. OU:*Палль, Валдек. Об эстонской микротопонимии. — Вопросы финно-угроведения, вып. VI. Саранск 1975, lk 156–160.
 87. OU:*Палль, Валдек Йоханнесович. Топонимика северной части Тартумаа. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филолгических наук. Таллин 1975. 56 lk.
  /Tutv: Алвре, Пауль, СФУ 12/4 (1976), lk 303–307./
 88. *Симм, Яак. Вальдек Палль. — Вечерний Таллин 15.07.1975.
  /Väitekiri Põhja-Tartumaa kohanimedest. Informatsioon./
 89. OU:*Симм, Я(ак). Типы эстонских топонимов. — Actes du XI-e congrès international des sciences onomastiques. 2. Sofia 1975, lk 285–290.

1976:

 1. *Ahven, Heino. Pilk Räpina perekonnanimedele. Ettekanne Räpina Keskkooli keelepäeval. — ES 08.04.1976.
 2. +*Aluve, Kalvi. Maakõrtsid ja hobupostijaamad Eestis. Tallinn 1976.
 3. OU:(Ariste, Paul). Tallinna nimed. — Tallinna ajalugu 1860-ndate aastateni. Koostanud Raimo Pullat. Eesti Raamat, Tallinn 1976, lk 49–53.
  /*Lidna, Lindanäs, Kesoniemi, Ledenets, Kolõvan, Reval, Tallinn, Kiviküla, Kilulinn jt./
 4. +*Elisto, Elmar. Keelelisi küsimusi. II. Õigest keelest, tervest meelest. Eesti Raamat, Tallinn 1976. 187 lk.
  /Artiklite kogumik. Sh: Vene nimede kirjutamisest eesti keeles (1965), kohanimede tõlkimisest (1965), soome nimede käänamisest (1967)./
 5. +Erelt, Tiiu. Vabariiklik õigekeelsuskomisjon 1973. ja 1974. aastal. — Emakeele Seltsi aastaraamat 21 (1975). Eesti Raamat, Tallinn 1976, lk 211–214.
  /Sh koha- ja isikunimede täiendosa kirjutamisest (16.10.1974) lk 213–214./
 6. +*Erelt, Tiiu. Vabariiklik õigekeelsuskomisjon 1975. aastal. — Nõukogude Õpetaja 13.03.1976.
  /Murdenimetuste ja võõrpärisnimede kirjutamisest./
 7. OU:Erelt, Tiiu. Vene, ukraina, valgevene, gruusia ja armeenia nimed eesti kirjas. (Vabariiklikus õigekeelsuskomisjonis.) — Keel ja Kirjandus 1976, nr 6, lk 351–357.
  /VÕKi poolt heaks kiidetud transkriptsioonitabelid. Uuesti avaldatud 1977 (ESA) ja kogumikus "Keelevoos 76" (Tln 1978), lk 96–110./
 8. *Hakk, Uku. Misso kohanimesid. Õpilasettekanne Misso Keskkooli keelepäeval. — ES 14.04.1976.
 9. OU:*Inno, Karl. Mare balticum ja Baltikum. — Tulimuld 1976, nr 2, lk 74–85.
  /Läänemere ja Baltikumi nimedest./
 10. *Jaanson, Kaido. Välismaa parteid eesti keeles. — Sirp ja Vasar 30.04.1976, lk 8.
  /Parteide nimetuste tõlkimisest./
 11. OU:*Jaanus, Endel. Mida tähendab Lapetukme? — Keel ja Kirjandus 1976, nr 2, lk 108.
 12. +*Jaanus, Endel. Rongisõit Tartust Elvasse. — Edasi 06.10.1976.
  /Ka Elva nime päritolust./
 13. *Jaanus, Endel. Vastseliina nimekaimud. — Töörahva Elu 05.08.1976.
 14. *Joandi, Jaan. Kohanimede normimisest. — Tee Kommunismile 31.01.1976.
 15. *Järve, Linda. Nuustakul ja kaugemal. — Noorus 1976, nr 2, lk 18–21.
  /J. Simmi keeleekspeditsioonidest./
 16. *Kalapüüdja, V. Kuulakem hääldust! — Edasi 12.03.1976.
  /Eesti nimede edasiandmisest vene k-s./
 17. *Kald, Albert. Et kohanimed ei kaoks... — Kommunismiehitaja 13.04.1976.
  /Kohanimede kogumise vajadusest./
 18. OU:*Kaplinski, Küllike. See Lindanisa. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 4, lk 239.
  /Nimetõlgendusi. Vastukaja L. Tiigi artiklile KjK 1976/1./
 19. *Kasepalu, A(lfred). Ranna ja merega seotud kolhoosinimedest Eestis. — Abiks Kalurile 1976, nr 4, lk 27–29.
 20. +Kask, Arnold. Eesti Kirjameeste Seltsi keelelisest tegevusest. — Emakeele Seltsi aastaraamat 21 (1975). Eesti Raamat, Tallinn 1976, lk 5–22.
  /Sh J. Hurda kõnest eesti isikunimede teemal 1878 ja kohanimede kogumise kavast 1879 (lk 13–14). Резюме: Деятельность Общества эстонских литераторов (1872–1892) в области языка, с. 22./
 21. +*Keeleveergude kirjakastist . — Sirp ja Vasar 19.11.1976, lk 5.
  /Sh võõrnimede hääldamisest./
 22. +Keelevoos 73/74. Koostanud U. Liivaku ja M. Ollisaar. Valgus, Tallinn 1976. 204 lk.
  /1973. ja 1974. a keelekirjutiste kogumik. Sisaldab ka nimeteemalist (enamasti kärbitult): T. Erelt ("Vabariikliku..." NÕ 18.01.1975) – E. Vääri ("Kursused..." NÕ 18.08.1973) – J. Võborova ("Ordeninimetuste..." SV 28.09.1973) – E. Vääri ("Kaitskem..." NÕ 17.11.1973) – J. Kaplinski ("Nez percé..." SV 28.06.1974) – R. Kull ("Ühest..." TL 03.02.1973) – H. Nurmiste ("Veel kord..." TL 27.03.1973) – H. Meriste ("Asutusenimed..." SV 31.05.1974) – H. Meriste ("Kas "Küprosel"..." SV 30.08.1974) – M. Mägi ("Jõud"... Spordileht 11.12.1974)./
 23. +*Kildema, Kallio; Annuka, Erna. Kui palju on Eestis meresaari? — Eesti Loodus 1976, nr 7, lk 420–430.
  /Ka saarte rahvakeelseid nimetusi. Резюме: Число морских островов в Эстонии. Kokkuv: How many islands are there in the sea around Estonia?/
 24. +Kindlam, Ester. Meie igapäevane keel. Tema hoolet ja seadet. Valgus, Tallinn 1976. 236 lk.
  /Keelehooldeartiklite kogumik. Sisaldab koondatult ja redigeeritult varasemate artiklite materjale, sh nimedest: Suurest ja väikesest algustähest pärisnimelistes täiendites (92–99) – Igavene linn ja Tulpide maa (piltlikest nimedest, lk 102) – Eesti perekonnanimede käänamisest (118–137) – Kui nime lõpus on -ak, -ek, -ik, -uk või -ng (137–140) – Eesti nimed soomlase suus ja soome nimed eestlase suus (140–143) – Vaikivast kokkuleppest: lugesin Blokki, sõitsin Vladivostokki (143–145) – Lea, T(h)ea ja Dorothea (144–145) – Millal apostroof on tarvilik ja millal tarbetu? (eesti perekonnanimedes, võõrpärisnimedes jm, 145–160) – Õigekeelsuslase pilguga mööda Tallinna (160–164) – Põgus selgitus lane-sõnade tuletamiseks kohanimedest (164–167) – Kuidas võõrnimesid hääldada? (167–169.)/
 25. *Kirss, U(rve). Veel kord asulate nimedest. — Kommunismiehitaja 15.01.1976.
  /Saaremaal./
 26. *Kirt, K(aljola). Segadus Elva nimes. — Edasi 12.03.1976.
  /Vene k-s kirjutamisest./
 27. *Kodusaar, Katrin. Meelisnimed meie koolis. Õpilasettekanne Räpina Keskkooli keelepäeval. — ES 08.04.1976.
 28. ##*Kross, Jaan. Last, not least: laast, mitte liist. — Kross, Jaan. Vahelugemised. II. Tallinn 1976, lk 68–73.
  /NL rahvaste nimede translitereerimisest. Varem ilmunud 1967 (Sirp ja Vasar)./
 29. *Kuidas Kanada sai oma nime . — Meie Elu 30.01.1976, nr 4, lk 7.
 30. OU:+*Leesment, Leo. Abjast Iklani. Asustus ja kohanimed minevikus. — Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1974. Tallinn 1976, lk 233–245.
  /Резюме: От Абья до Икла. Расселение и топонимы в прошлом. Summary: From Abja to Ikla. Settlements and place names in the past./
 31. +*Leppik, Eduard. Ristamäe nime kaitseks. — Eesti Loodus 1976, nr 2, lk 87–88.
  /Ka nime päritolust./
 32. OU:##Leppik, Eduard. Väike-Maarja kihelkonna kohanimede kogumisel tekkinud mõtteid. — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 99–102.
  /Varem ilmunud: Noorus 1972/10./
 33. *Maripuu, A. Hiiumaa külad ja alevikud. — Nõukogude Hiiumaa 10.02.1976.
  /Asulastikust ja külade nimedest./
 34. +*Meriste, Henno. Peamiselt tõlkevallast. — Sirp ja Vasar 19.03.1976, lk 13.
  /Sh põgusalt Eesti ja võõrkohanimede tõlkimisest. Uuesti avaldatud autori kogumikus 1978, lk 151–153 ("Tõlkekaride vahel tüürides")./
 35. *Meriste, Henno. See kirev maailm. — Sirp ja Vasar 30.07.1976.
  /Riikide ja organisatsioonide nimetuste tõlgetest teatmikus "Maailma poliitilised parteid". Uuesti avaldatud autori kogumikus 1978, lk 153–157./
 36. +*Meriste, Henno. Õigekeelsussõnaraamat 1976. ("Keele ja Kirjanduse" ringküsitlus.) — Keel ja Kirjandus 1977, nr 10, lk 613–618.
  /Sh kohanimevalimikust lähemalt. Uuesti avaldatud autori kogumikus 1978, lk 161–167 ("Sirvime teretulnukat")./
 37. Metsar, Leo. Võõrnimed tšehhi keeles. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 1, lk 64.
  /Refereerib Karel Kučera artiklit ajalehes "Mladá fronta", kus räägitakse ka Tallinna õigest nimekujust./
 38. *Norvik, Madis; Pall, Valdek. Bibliographia Onomastica 1974. Estonian and Livonian. — Onoma 20 (1976), lk 546–548.
 39. *Nurmiste, H(eino). Miks väiketäht ergastub vahel suurtäheks. — Töörahva Lipp 30.12.1976.
  /Asutuste ja ettevõtete nimedes./
 40. OU:Pall, Valdek. Asustusajaloo ja toponüümika seostest. — Keel, mida me uurime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 96–101.
  /Kn: Harju; Kursi; Soome; Vadja; Viru; -vere./
 41. OU:Pall, Valdek. Eesti kohanimede normimine. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 8, 9, lk 454–466, 537–540.
  /Murdeliste kohanimede kirjakeeles esitamise põhimõtted, häälikuvaheldused, kokku- ja lahkukirjutamine, kohanimede järelkomponendid, kohakäänete tarvitus. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 76" (Tln 1978), lk 89–93./
 42. *Pall, Valdek . — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 203.
  /Elulooandmeid./
 43. *Palm, A(ugust). Hädas linnanimega. — Sirp ja Vasar 04.06.1976, lk 13.
  /Puškini linna nime kirjutamisest./
 44. *Pirkpuu, Ene. Meelisnimed Misso Keskkoolis. Õpilasettekanne Misso Keskkooli keelepäeval. — ES 14.04.1976.
 45. +*Raidjõe, Juhan. Muistne Varbola. — Eesti Loodus 1976, nr 5, lk 334–336.
  /Ka nime Jaanilinn päritolust./
 46. OU:Rajandi, Edgar. Õun ja õunapuu perekonnanimedes. — Emakeele Seltsi aastaraamat 21 (1975). Eesti Raamat, Tallinn 1976, lk 85–88.
  /Резюме: Õun ’яблоко' и õunapuu ’яблоня' в эстонских фамилиях, с. 88. In: Aun; Ubin; Uibo; Õun; Õunapuu./
 47. OU:##Rajandi, Edgar; Tarand, Helmut. Eesti nimi läbi sajandite. — Keel, mida me uurime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 131–136.
  /Redigeeritud tekst. Varem ilmunud: Noorus 1972/5./
 48. *Rajandi, Edgar-Adolf . — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 210.
  /Elulooandmeid./
 49. OU:Roos, Eduard. Eesti muistsed liittüvelised ja tuletuslikud isikunimed. — Keel, mida me uurime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 120–130.
 50. OU:Roos, Eduard. Inimene ja loodus eesti muistses antroponüümikas. — Keel, mida me uurime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 106–119.
 51. *Roos, Eduard. Muistsetest nimedest uskumuste taustal. — Horisont 1976, nr 1, lk 18–20.
 52. *Roos, Eduard . — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 211.
  /Elulooandmeid./
 53. *Rootsmäe, Lemming. Melliste. — Edasi 18.02.1976.
  /Kohanimedest Melliste, Tuimäe, Mäeküla./
 54. *Rootsmäe, Lemming. Sarakuste. — Edasi 10.09.1976.
  /Ka võimalikke etümoloogiaid./
 55. +Saari, Henn. Keelehääling. Valgus, Tallinn 1976. 184 lk.
  /Eesti Raadio keeleminutid. Sh ptk "Nimed, nimed lõpmata" lk 138–159 (nimede internatsionaalsus ja naabrusnimed, kolmkeelsed nimed omaaegses Eestis, eesnimekultuurist, nimesüntaksist, nimevigadest)./
 56. *Saari, Henn . — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 213.
  /Elulooandmeid./
 57. *Salu, L. Maadevahe jõgi. — Kommunismiehitaja 24.08.1976.
  /Nime tekkelugu./
 58. *Sarv, T(iina). Päevakorral on nimenormimine. — Sirp ja Vasar 01.10.1976, lk 16.
  /Õiendus: SV 22.10.1976, lk 16./
 59. *Saue, T. Hiiumaa küladest. — Nõukogude Hiiumaa 06.01.1976.
  /Vastukaja, vt A. Maripuu NõukH 09.10.1975./
 60. *Sermandi, H. Raudjärve nimest. — Kommunist 31.07.1976.
  /Legend./
 61. +*Simm, Jaak. Eestlaste rännuteedelt. 1. — Horisont 1976, nr 2, lk 22–25; 1976, nr 3, lk 11–12.
  /Ka Siberi eesti asunduste kohanimedest./
 62. *Simm, Jaak. Emaioga, Beybessee, Worcegerwe. — Looduse kalender '77. Tallinn 1976, lk (40).
  /Kohanimede päritolust./
 63. *Simm, Jaak. Et ei kaoks kodukoha nimed. — Koit 11.05.1976.
  /Juhiseid kogumiseks./
 64. *Simm, J(aak). Et kohanimed ei kaoks... — Kommunismiehitaja 17.07.1976.
  /Juhiseid kogumiseks./
 65. *Simm, Jaak. Et kohanimed unustuse hõlma ei vajuks. — Nõukogude Hiiumaa 17.06.1976.
  /Juhiseid kogumiseks./
 66. OU:*Simm, Jaak. Igal kohal oma nimi. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 9, lk 556–557.
  /Kohanimede muutumisest seoses asulareformiga. Kärbitult uuesti avaldatud kogumikus "Keelevoos 76" (Tln 1978), lk 93–96./
 67. OU:##Simm, Jaak. Keelearheoloogilist kohanimede alalt. — Keel, mida me uurime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 102–105.
  /Kohanimede etümoloogiaid. Redigeeritud tekst. Varem ilmunud: Noorus 1971/12. Kn: Kastre; Mahtra; Narva; Suterma./
 68. *Simm, Jaak. Kodukandi nimed. — Tee Kommunismile 25.05.1976.
  /Juhiseid kogumiseks./
 69. *Simm, Jaak. Kodukandi nimed ootavad kirjapanemist. — Leninlik Lipp 02.07.1976.
  /Juhiseid kogumiseks./
 70. *Simm, Jaak. Kogugem kodukoha nimesid! — Kommunist 27.04.1976.
 71. *Simm, J(aak). Kogugem kodurajooni nimesid! — Punalipp 05.08.1976.
 72. *Simm, Jaak. Kogugem kohanimesid. — Töörahva Elu 29.04.1976.
 73. *Simm, Jaak. Kohanimede kaudu piki Peipsi piiri. — Looduse kalender '77. Tallinn 1976, lk (42).
  /Lühiülevaade Peipsi ranniku kohanimedest./
 74. OU:*Simm, Jaak. Kohanimed rahvalauludes. — Horisont 1976, nr 4, lk 19.
 75. *Simm, Jaak. Miks uuritakse kohanimesid? Ettekanne Misso Keskkooli keelepäeval. — ES 14.04.1976.
 76. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 15. Vaiga, Vaiatu, Veia, Vadi. — Horisont 1976, nr 5, lk 15.
 77. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. (16.) Läti, Poola, Rootsi, Soome, Vene. — Horisont 1976, nr 6, lk 27.
 78. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 17. Želatško, Borka ~ Porka, Meža = Piirissaar. — Horisont 1976, nr 7, lk 36.
 79. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 18. Sepa ~ Raudsepa, Sotniku. — Horisont 1976, nr 8, lk 27.
 80. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. (19.) Viru, Harju, Saarlase. — Horisont 1976, nr 9, lk 15.
 81. OU:*Simm, Jaak. Millest jutustavad meie kohanimed. 20. Tõlkelisi kohanimesid. — Horisont 1976, nr 10, lk 33.
 82. *Simm, J(aak). Märkigem üles kodukoha nimed. — Pärnu Kommunist 27.05.1976.
 83. OU:Simm, Jaak. Nimeteaduse põhimõisteid. — Keel, mida me uurime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 137–140.
 84. *Simm, J(aak). Pangem kirja kodukoha nimed. — Ühistöö 29.06.1976.
 85. *Simm, Jaak. Päästkem kodukandi nimed!. — Töörahva Lipp 01.06.1976.
  /Juhiseid kogumiseks./
 86. *Simm, J(aak). Päästkem kodukoha nimed unustuse hõlmast. — Harju Elu 07.08.1976.
  /Juhiseid kogumiseks./
 87. *Simm, Jaak. Räpina kohanimedest. Ettekanne Räpina Keskkooli keelepäeval. — ES 08.04.1976.
 88. *Simm, Jaak . — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 215.
  /Elulooandmeid./
 89. *Simm, Jaak. (V. Nissilä. Suomen Karjalan nimistö. Joensuu 1975.) — Советское финно-угроведение 12, nr 4 (1976), lk 300–303.
  /Rets./
 90. *Tarand, Helmut . — Keel, mida me harime. Koostanud Mart Mäger. Valgus, Tallinn 1976, lk 217.
  /Elulooandmeid./
 91. OU:*Taska, Artur. Tänavate, avalike platside, puiesteede, sildade jne. nimedest Eesti linnades pärast 21. juunit 1940. — Tulimuld 1976, nr 1, lk 41–46.
 92. +*Tiik, Leo. Lisandeid Saaremaa taluehitiste uurimise alalt. — Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXIX. Tallinn 1976, lk 170–188.
  /Ka 44 17. sajandi nime. Резюме: К вопросу изучения крестьянских построек на Сааремаа. Referat: Beiträge zur Forschung der Gehöftsbauten der Insel Saaremaa./
 93. OU:*Tiik, Leo. Nimesid Saaremaalt XVI ja XVII sajandist. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 7, lk 413–418.
 94. OU:*Tiik, Leo. Saaremaa kontakte mehenimede alal. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 8, lk 485–488.
 95. OU:*Tiik, Leo. Veel mõni sõna Tallinna nimedest. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 1, lk 42–43.
  /Vastukaja J. Simmi artiklile Eesti Loodus 1975/10. Vt ka Kaplinski, K. KjK 1976/4./
 96. OU:*Uustalu, Koidu. Über einige Ortsbezeichnungen in den livländischen Urkunden des 15.–16. Jh. — Linguistica VIII. TRÜ toimetised. Vihik 401. Tartu 1976, lk 126–131.
 97. +*Vint, Heldur. Ajakirjanike keelesektsioonis. — Sirp ja Vasar 29.10.1976.
  /Koosolek 19.10.1976 Tallinnas; sh võõrnimede ortograafiast./
 98. +*Väiteid, vastuväiteid, arvamusi. — Sirp ja Vasar 24.12.1976, lk 7.
  /Sh võõrnimede hääldamisest./
 99. *Vääri, Eduard. Liivi kohanimesid. — Kodumurre 13. Tallinn 1976, lk 62–65.
 100. *Алвре, Пауль. (V. Pall. Põhja-Tartumaa toponüümika. Tallinn 1975.) — Советское финно-угроведение 12, nr 4 (1976), lk 303–307.
  /Rets./

1977:

 1. *Eesti NSV alevike ja külade nimekiri. — ENSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja 1977, nr 11, lk 183–263.
  /Sama ka vene k-s./
 2. +Elisto, Elmar. Keelelisest tööst kirjastustes 1945–1950. — Emakeele Seltsi aastaraamat 22 (1976). Eesti Raamat, Tallinn 1977, lk 191–198.
  /Sh eesti nimede vene keeles kirjutamise reeglite sünnist 1946–1947 (lk 194–195) ja võõrnimeteemalistest vaidlustest J. Käisiga ning vene-eesti tabelist lk 196–197./
 3. OU:Erelt, Tiiu. Bulgaaria ja serbohorvaadi nimed eesti kirjas. (Vabariiklikus õigekeelsuskomisjonis.) — Keel ja Kirjandus 1977, nr 5, lk 298–299.
  /VÕKi poolt heaks kiidetud transkriptsioonitabelid. Uuesti avaldatud 1980 (ESA)./
 4. ##Erelt, Tiiu. Vabariiklikus õigekeelsuskomisjonis. 1. Murdenimetuste kirjutamine. 2. Vene, ukraina, valgevene, gruusia ja armeenia nimed eesti kirjas. — Emakeele Seltsi aastaraamat 22. Tallinn 1977, lk 243–258.
  /Varem ilmunud KjK 1975/7, 1976/6./
 5. *Heinapuu, Andres. Leedu ja läti kunstnike nimedest. — Edasi 20.11.1977.
  /Eesti keeles./
 6. OU:*Juhend kohanimede kogumiseks. Toim. Valdek Pall. Tallinn 1977. 28 lk. (ENSV TA. Emakeele Selts.)
 7. +Keelevoos 75 . Koostanud U. Liivaku ja M. Ollisaar. Valgus, Tallinn 1977. 164 lk.
  /1975. a keelekirjutiste kogumik. Sisaldab ka nimeteemalist (enamasti kärbitult): K. Laikivi ("Vastakad..." SV 24.10.1975) – U. Ussisoo ("Pärisnimede..." SV 18.04.1975) – U. Ussisoo ("Floriida..." SV 19.12.1975) – E. Toomaru ("Maa-asulaks..." Nõukogude Õigus 1975/5) – V. Pall, J. Simm ("Kuidas..." SV 05.12.1975) – F. Grodinski ("Keelekilde" Pärnu Kommunist 27.08.1975) – H. Vals ("Mõnda..." E 17.01.1975) – P. Olesk (algselt autori nimeta: "Mälestuste..." TRÜ 07.02.1975) – T. Erelt ("Murdenimetuste..." KjK 1975/7) – T. Erelt ("Keelenõuanne..." KjK 1975/9) – M. Kadastik (algselt M. Jugapuu "Keelepudrutused" TRÜ 07.02 ja 14.03.1975) – V. Vaga ("Veel..." TRÜ 25.04.1975) – P. Nurmekund ("Häda..." TRÜ 13.06.1975) – V. Vaga ("Vastuseks..." TRÜ 27.06.1975) – P. Nurmekund ("Ühe..." TRÜ 05.09.1975) – A. Leosk ("Ikka..." KjK 1975/7) – H. Saari ("Nimeerandeid..." KjK 1975/7) – A. Viires ("Hoolimatus..." SV 06.06.1975) – H. Rajamets ("Ukraina..." KjK 1975/7)./
 8. OU:Kivi, Aleksander. Isikunimelised tänavad Tallinnas. Eesti Raamat, Tallinn 1977. 128 lk.
  /Sisu: Saateks – Tänavanimedest ja nende uurimisest – Nende nimedega – Mütoloogia valdkonda kuuluvate ja kirjandusteoste tegelaste nimedega tänavad./
 9. +*Lepiksaar, Marin. Suur ja väike algustäht kohanimetäiendites. Diplomitöö. Juhendaja Ellen Uuspõld. Tartu 1977. 197 lk. (Eesti k kateeder. Nr 1016.)
 10. +*Ojakäär, Valter. Kui toetust eraldatakse. Olme- ja muusikakeelest inspireeritud mõttekilde. — Sirp ja Vasar 11.11.1977, lk 13.
  /Sh võõrnimede ortograafiast./
 11. OU:*Pall, Valdek. Nimeloolisi pudemeid. — Keel ja Kirjandus 1977, nr 2, lk 108–112.
 12. OU:*Pall, Valdek. Nimeloolisi pudemeid (2). — Keel ja Kirjandus 1977, nr 12, lk 725–728.
 13. OU:Pall, Valdek. Põhja-Tartumaa kohanimed. II. Toimetanud Madis Norvik. Valgus, Tallinn 1977. 327 lk.
  /Резюме: Топонимика северной части Тартумаа II, с. 239–254. Referat: Die Ortsnamen von Nord-Tartumaa II, S. 255–271. Sisu: Sissejuhatus – Kohanimede häälikulisest küljest – Kohanimede struktuurist – Nimeandmise printsiibid – Eri nimekihid ja -rühmad – Kohanimede levik – Toponüümika ja asustusajalugu – Registrid – Lühendid – Kasutatud kirjandus. Tutv: Alvre, Paul, KjK 1979/3, lk 180–183. Kiviniemi, Eero, Vir. 83 (1979), lk 248–251. Simm, Jaak, СФУ 14/4 (1978), lk 298–302. Simm, Jaak, Punalipp 11.02.1978./
 14. OU:*Pall, Valdek. Struktuurimudeli kasutamisvõimalusi eesti toponomastikas. — Symposiumi 77. Helsinki 1977, lk 52–54.
  /Teesid./
 15. ##Pall, Valdek; Simm, Jaak. Kuidas kirjutada eesti kohanimesid? — Keelevoos 75. Valgus, Tallinn 1977, lk 52–54.
  /Kärbetega. Varem ilmunud: Sirp ja Vasar 05.12.1975./
 16. +*Poolt- ja vastuväiteid . — Sirp ja Vasar 16.12.1977, lk 4.
  /Sh islandi nimede tarvitamisest./
 17. *Põder, Jaan. Pääsküla või Laagri? — Õhtuleht 30.08.1977.
  /Ka Pääsküla nime ajaloost./
 18. +*Ränk, Gustav. Kustaa Vilkuna ja Soome moodne rahvateadus. — Tulimuld 1977, nr 4, lk 211–213.
  /Ilmselt mainib Kastre nime seletust, vrd poleemika: Saks 1978 ja 1979, Oinas 1979 ja 1980./
 19. *Saari, Henn. Nimed eesti tekstis. I Ladinatähelised nimed. Ettekanne koosolekul Tallinnas. — ES 15.11.1977.
  /Pikem tutv: vt "Emakeele Seltsis" KjK 1978/3./
 20. *Saari, Henn. Nimed eesti tekstis. II. Transkriptsioon ja transliteratsioon. Ettekanne koosolekul Tallinnas. — ES 30.11.1977.
  /Pikem tutv: vt "Emakeele Seltsis" KjK 1978/4./
 21. *Saari, Henn. Täienduspunkte nimede õigekeelsuse ja variandivaliku asjus. Ettekanne koosolekul Tallinnas. — ES 20.12.1977.
  /Pikem tutv: vt "Emakeele Seltsis" KjK 1978/4./
 22. *Saenko, Mailike; Tagam, Kaarin. Sonda kooli õpilaste meelisnimed. Õpilasettekanne Sonda 8-kl kooli keelepäeval. — ES 21.04.1977.
 23. *Simm, J(aak). Kodurajooni kohanimede õigekirjutusest. — Töörahva Lipp 09.06.1977.
  /Haapsalu rajoonis./
 24. OU:*Simm, Jaak. Kohanimede uurija tähtpäevaks. Valdek Pall 50. — Keel ja Kirjandus 1977, nr 6, lk 377–378.
 25. *Simm, J(aak). Kohanimede õigekirjutusest. — Kommunismiehitaja 07.07.1977.
  /Saaremaa kohanimed./
 26. *Simm, J(aak). Kohanimede õigekirjutus korda! — Nõukogude Hiiumaa 14.06.1977.
  /Hiiumaa kohanimed./
 27. *Simm, Jaak. Kohanimed meie ümber. Ettekanne Sonda 8-kl kooli keelepäeval. — ES 21.04.1977.
 28. *Simm, Jaak. Kohanimed meie ümber. — Edasi 01.07.1977.
  /Tartu rajooni kohanimedest./
 29. *Simm, Jaak. Kohanimeuurija juubeliks. — Kodumaa 29.06.1977, lk 6.
  /Valdek Pall 50./
 30. *Simm, Jaak. Kuidas vormistada nimealaseid töid. Ettekanne Pärnu rajooni emakeeleõpetajate nõupidamisel Pärnus. — ES 29.09.1977.
 31. OU:*Simm, Jaak. Murdesõnu kohanimedes. — Horisont 1977, nr 2, lk 39; 1977, nr 5, lk 27.
 32. *Simm, Jaak. Mõned märkused kodurajooni kohanimede õigekirjutusest. — Edasi 02.08.1977.
 33. *Simm, Jaak. Mõni sõna kohanimede õigekirjutusest. — Tee Kommunismile 19.07.1977.
  /Viljandi rajooni kohanimed./
 34. *Simm, Jaak. Paide rajooni kohanimede õigekirjutusest. — Võitlev Sõna 13.08.1977.
 35. *Simm, J(aak). Pärnu rajooni kohanimede õigekirjutusest. — Pärnu Kommunist 28.06.1977.
 36. *Simm, Jaak. Raamat antroponüümidest. — Keel ja Kirjandus 1977, nr 4, lk 250–251.
  /Rets: В. А. Никонов. Имя и общество. Москва 1974./
 37. *Simm, J(aak). Rakvere rajooni kohanimede õigekirjutusest. — Punane Täht 11.06.1977.
 38. *Simm, J(aak). Rapla rajooni kohanimede õigekirjutusest. — Ühistöö 18.06.1977.
 39. *Simm, J(aak). Valga rajooni kohanimede õigekirjutusest. — Kommunist 18.06.1977.
 40. OU:Simm, Jaak. Võnnu külanimesid. — Emakeele Seltsi aastaraamat 22 (1976). Eesti Raamat, Tallinn 1977, lk 109–126.
  /Резюме: Названия деревень Выннуского прихода, с. 126. Kn: Ahunapalu; Arramäe; Aruaia; Arujärve; Järvselja; Kadaja; Kaevandu; Kahrukurm; Kannu; Kastmekoja; Kiidjärve; Kitse; Kokuta; Koorvere; Kõivussaare; Kõnnu; Kõrvesilla; Kägari; Leegu; Liispõllu; Loko; Metsküla; Murulaane; Mäekala; Oruküla; Padari; Paluküla; Pedaspää; Rabandiku; Rookse; Sarakuste; Sikakurmu; Sootaga; Sudaste; Terikeste; Tuimäe; Valgesoo; Vanamõisa (Võn); Viisli; Vissi; Võnnu; Ülejõe (Võn)./
 41. OU:*Simm, Jaak. Võrdlusnimed. — Horisont 1977, nr 8, lk 19; 1977, nr 12, lk 30.
 42. *Simm, J(aak). Võru rajooni kohanimede õigekirjutusest. — Töörahva Elu 28.06.1977.
 43. *Simm, J(aak). Õiged kohanimed. — Koit 09.06.1977.
 44. *Simm, J(aak). Üht-teist Tori kohanimedest. — Pärnu Kommunist 30.07.1977.
  /Ka murdekorrespondent Ernst Raudsepast./
 45. *Simm, Jaak. Ülevaade Põhja-Venemaa substraattoponüümika uurimisest. — Symposiumi 77. (Helsinki 1977,) lk 63.
  /Teesid./
 46. *Simm, Jaak. (Вопросы топономастики. Вып. 1–6. Свердловск 1962–1972. Вопросы ономастики. Вып. 7–10. Свердловск 1974–1975.) — Советское финно-угроведение 13, nr 3 (1977), lk 221–223.
  /Rets. Saksa k-s./
 47. OU:*Tiik, Leo. Isikunimede mugandid Saaremaal XVI ja XVII sajandil. — Keel ja Kirjandus 1977, nr 5, lk 284–288.
 48. *Tõevälja, Rein; Hansen, Jüri. Meie ümbruskonna loomanimedest. Õpilasettekanne Sonda 8-kl kooli keelepäeval. — ES 21.04.1977.
 49. *Tähelepanekuid ja arvamusi . — Sirp ja Vasar 11.11.1977, lk 13.
  /Sh isikunimede kasutamisest./
 50. *Uustalu, M. Perekonnanimede jagamine. — Ühistöö 23.08.1977.
  /Rapla ümbruse nimede päritolust./
 51. *Volkov, Ike. Oktoobri teel, Rahu teel. — Sirp ja Vasar 25.11.1977, lk 13.
  /Tallinna tänavanimedest./
 52. *Аношкина, Л. В. Деривативные суффиксы в составе мордовских антропонимов. — ÜTÜ vabariikliku konverentsi materjale. 1977. IV. Tartu 1977, lk 99–104.
 53. *Кувшинова, А. Тюркские элементы в топонимии Мордовской АССР. — ÜTÜ vabariikliku konverentsi materjale. 1977. IV. Tartu 1977, lk 122–130.
 54. +*Пурин, В. Р. Отражение деятельности людей в топонимии Советской Прибалтики. — Известия АН СССР. Серия географическая 1969, nr 3, lk 20–28.
 55. OU:*Симм, Яак. Русские элементы в эстонской топонимики. — Исследование финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязях с языками и литературами народов СССР. Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания финно-угроведов. Ужгород 1977, lk 66.
  /Teesid./
 56. *Список сельских поселков и деревень Эстонской ССР. — Ведомости Верховного Совета и Правительства ЭССР 1977, nr 11, lk 200–279.
  /Sama ka eesti k-s./

1978:

 1. OU:*Ahven, Heino. Edgar Rajandi. — Keel ja Kirjandus 1978, nr 11, lk 703–704.
  /1902–1978. Nekroloog./
 2. *Eduard Roos 75. — Kodumaa 22.02.1978, lk 7.
 3. +*Eesti NSV. Territooriumi administratiivne jaotus ja maa-asulad. Seisuga 1. jaanuar 1978. Tallinn 1978.
 4. *Ellert, Lea. Die deutschen Gutsnamen in den Kreisen Läänemaa und Saaremaa. Diplomitöö. Tartu 1978. 169 lk. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.)
 5. *Emakeele Seltsis . — Keel ja Kirjandus 1978, nr 3, 4, lk 188, 254–255.
  /H. Saari ettekannetest 15.11.1977, 30.11.1977 ja 20.12.1977 Tallinnas, pikem tutvustus./
 6. OU:Erelt, Tiiu. Türgi-tatari ja tadžiki nimed eesti kirjas. (Vabariiklikus õigekeelsuskomisjonis.) — Keel ja Kirjandus 1978, nr 12, lk 738–743.
  /VÕKi soovitatud ümberkirjutustabelid (koost. L. Seppel, A. Laast, H. Udam), nende kommentaare ja vaidlusküsimusi. Uuesti avaldatud 1983 (ESA)./
 7. *Ernits, Enn. Tähelepanu nimede õigekirjutusele. — Põllumajanduse Akadeemia 11.10.1978.
  /(võõr-??)./
 8. OU:*Ernits, Enn. Valgatabalve. — Keel ja Kirjandus 1978, nr 3, lk 159.
 9. OU:*Gustavson, Heino. Die von Personennamen abgeleiteten Gutsnamen im ehemaligen Kreise Harjumaa. — Советское финно-угроведение 14, nr 1 (1978), lk 8–14.
  /Резюме: Отантропонимические наименования мыз в бывшем уезде Харьюмаа./
 10. *(Gustavson, Heino). Terra feminarum. — Kalender 1979. Tallinn 1978, lk 172–180.
  /Ka Naissaare kohanimedest./
 11. OU:*Gustavson, Heino. Täienduseks Naissaare toponüümikale. — Keel ja Kirjandus 1978, nr 12, lk 736–737.
 12. +*Jaanus, Endel. Hiugemäelt Kivilõppeni. — Edasi 28.07.1978; 29.07.1978.
  /Ka Viljandi ja Tartu rajooni kohanimedest./
 13. *Joalaid, Marje. Külanimed Lõuna-Vepsas. Ettekanne koosolekul Tallinnas. — ES 16.04.1978.
 14. *Joandi, Jaan. Kohakäänded Suure-Jaani ümbruse kohanimedes. — Tee Kommunismile 13.07.1978.
 15. *Kala, Ilja. Otepäält itta ja kagusse. (Mägede teejuht.) — Eesti Loodus 1978, nr 11, lk 736–741.
  /84 mäenime ja muid kohanimesid./
 16. *Kala, Ilja. Otepäält läände ja edelasse. (Mägede teejuht.) — Eesti Loodus 1978, nr 12, lk 813–818.
  /119 mäenime ja muid kohanimesid./
 17. OU:*Kallasmaa, Marja. Mikrotoponüümi determinandid ja järelkomponendid. — Sõnast tekstini. Tallinn 1978, lk 11–48.
  /Резюме: Детерминанты и конечные компоненты микротопонимов./
 18. OU:*Kallasmaa, Marja. Mõiste "mikrotoponüüm" erinevates käsitlustes. — Sõnast tekstini. Tallinn 1978, lk 5–10.
  /Резюме: Понятие "микротопоним" в разных трактовках./
 19. OU:*Kallasmaa, Marja. Über die Beziehungen zwischen Ortsnamen und Apellativen. — Советское финно-угроведение 14, nr 4 (1978), lk 250–257.
  /Резюме: Об отношениях топонимов к апеллятивам./
 20. +*Kallejärv, Tõnis. Matk Päidla järvedele. — Eesti Loodus 1978, nr 6, lk 405–410.
  /18 järvenime./
 21. +Karlov, Leo. Õigekeelsussõnaraamat 1976. ("Keele ja Kirjanduse" ringküsitlus.) — Keel ja Kirjandus 1978, nr 8, lk 490.
  /Sh märkusi kohanimede kohta: riiginimede jätkuva häälduspärastamise kaitseks jm./
 22. *Karma, Tõnu. Liivi nimede kirjutamine. Ettekanne koosolekul Tallinnas. — ES 16.04.1978.
 23. +Keelevoos 76 . Koostanud U. Liivaku ja M. Ollisaar. Valgus, Tallinn 1978. 188 lk.
  /1976. a keelekirjutiste kogumik. Sisaldab ka nimeteemalist (enamasti kärbitult): V. Pall ("Eesti..." KjK 1976/8,9) – J. Simm ("Igal..." KjK 1976/9) – T. Erelt ("Vene..." KjK 1976/6)./
 24. *Kelder, Ants. Kohanimekoguja tähelepanekuid. Ettekanne murdeseminaril Tallinnas. — ES 05.12.1978.
 25. +Kindlam, Ester. Õigekeelsussõnaraamat 1976. ("Keele ja Kirjanduse" ringküsitlus.) — Keel ja Kirjandus 1978, nr 7, lk 423–428.
  /Sh vene nimede transkriptsiooni ebajärjekindlusest (-ija/-ia)./
 26. *Kirss, Odette. Rakvere tänavate nimedest. — Punane Täht 26.09.1978.
 27. *Korrastati maa-asulate arvestus. — Harju Elu 05.12.1978.
  /Harju rajooni maa-asulate nimestik./
 28. +Kull, Rein. Õigekeelsussõnaraamat 1976. Tegijate poolelt vaadatuna. — Keel ja Kirjandus 1978, nr 11, lk 675–682.
  /Sh võõrnimekirjutuse põhimõtetest./
 29. OU:+*Leesment, Leo. Jooni eesti perekonnanimede ja rahva elukohtade ebastabiilsusest minevikus. — Nõukogude Õigus 1978, nr 2, lk 135–138.
  /Pati valla XVIII–XIX sajandi arhivaalide andmeil./
 30. *Lugejate arvamusi . — Sirp ja Vasar 27.01.1978, lk 12.
  /Sh tänavanimetustest./
 31. OU:*Lõugas, Vello. Kuidas Virumaa endale nime sai? — Horisont 1978, nr 7, lk 8–10.
 32. OU:*Lõugas, Vello. Kust tuli Alutaguse? — Horisont 1978, nr 3, lk 10–11.
 33. Malk, Jaan. Kohanimedest. — Meie Elu 26.10.1978, nr 43, lk 8.
  /Rahvaetümoloogiline veste Kanada jm kohanimede tekkest (Alaska, Sitka, Minnesota, Kanada) eesti sõnade alusel./
 34. *Meriste, Henno. Mis on Ameerika? — Sirp ja Vasar 15.09.1978, lk 13.
  /Nime väärast kasutamisest./
 35. +Meriste, Henno. Sõnamerel seilates. Valgus, Tallinn 1978. 208 lk.
  /Keelehooldekirjutiste kogumik, sh taas avaldatud mitmed artiklid, kus juttu ka nimedest (vt tähestikulisest loendist). Nimedest on juttu ka mõnes teises artiklis, mida onomastika bibliograafia ei kajasta./
 36. *Miller, Voldemar. Koondportree '75. — Sirp ja Vasar 03.03.1978, lk 5.
  /E. Roosi 75. sünnipäeva puhul./
 37. *Muusikast geomeetriani . — Sirp ja Vasar 07.07.1978, lk 13.
  /Sh (võõr?)isikunimede kirjutamisest./
 38. *Männik, Külli. Kehra Keskkooli õpilaste nimedest. Õpilasettekanne Harju rajooni 7. (Kehra Keskkooli 2) keelepäeval. — ES 09.03.1978.
 39. *Orm, Jaan. Vigu ja lohakusi. — Sirp ja Vasar 27.01.1978, lk 12.
  /A. H. Tammsaare kodukandi kohanimedest./
 40. *Pall, Valdek. Viljo Nissilä 75. — Советское финно-угроведение 14, nr 3 (1978), lk 227–228.
 41. *Pruuli, Tiia. Põhja-Tartumaa ja Ingerisoome Kurgola murde kohanimede struktuuri võrdlev analüüs. III k töö. Tartu 1978. (Nr 1290.)
 42. OU:Rajandi, Edgar. Mõtteid eesti isikunimede uurimisest. — Sõna ja nimi. Emakeele Seltsi aastaraamat 23 (1977). Tallinn 1978, lk 93–102.
  /Sh oma isikunimekogudest ja perekonnanimede liigitusest./
 43. OU:*Saks, Edgar V. 1000 orduaegset eesti perekonna-nime. — Tulimuld 1978, nr 3, lk 159–162.
 44. OU:*Saks, Edgar V. Kastre pole vene nimi. — Tulimuld 1978, nr 2, lk 111.
  /Täpsustuseks artiklile: Ränk 1977. Vt ka Oinas 1979 ja 1980./
 45. *Sarv, Tiina. NB! Väikesed algustähed! — Põllumajanduse Akadeemia 23.03.1978.
  /Teaduskondade nimetuste kirjutamisest; tähtlühenditest./
 46. *Simm, J(aak). Aitäh keelehuvilistele! — Nõukogude Hiiumaa 07.11.1978.
  /Eesti kohanimede normeeritud sõnaraamatu koostamisest./
 47. *Simm, J(aak). Aitäh vaevanägijaile! — Töörahva Lipp 10.11.1978.
  /Eesti kohanimede normeeritud sõnaraamatu koostamisest./
 48. *Simm, Jaak. Aitäh vaevanägijaile! — Edasi 18.11.1978; Nõukogude Õpetaja 11.11.1978; Punane Täht 11.11.1978.
  /Kohanimede normeeritud sõnaraamatu koostamisest./
 49. *Simm, Jaak. (E. Kiviniemi. Väärät vedet. Helsinki 1977.) — Советское финно-угроведение 14, nr 3 (1978), lk 211–213.
  /Rets. Saksa k-s./
 50. *Simm, Jaak. Juttu nimedest. Ettekanne murdeseminaril Tallinnas. — ES 05.12.1978.
 51. OU:Simm, Jaak. Kohanimesid J. Hurda "Setukeste lauludest". — Sõna ja nimi. Emakeele Seltsi aastaraamat 23 (1977). Tallinn 1978, lk 65–69.
  /Sh eestikeelseid naabrusnimesid (Aluliina, Kuramaa, Luigamaa, Oudova, Riia, Venemaa, Väina jt). Резюме: Топонимы в антологии народных песен Якоба Хурта "Setukeste laulud", с. 69./
 52. OU:*Simm, Jaak. Laennimed. — Horisont 1978, nr 2, lk 27.
 53. *Simm, Jaak. Lahemaa loodusnimedest. — Looduse kalender 1979. Tallinn 1978, (lk 42).
 54. OU:*Simm, Jaak. Mõnda kohanimedest. — Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.–20. aug. 1978. Artiklite kogumik. Tallinn 1978, lk 146–150.
 55. *Simm, Jaak. Raamat kodurajooni kohanimedest. — Punalipp 11.02.1978.
  /Rets: V. Pall. Põhja-Tartumaa kohanimed II. Tallinn 1977./
 56. OU:*Simm, Jaak. Räpina. — Horisont 1978, nr 6, lk 43.
 57. *Simm, Jaak. Uurimisel on kohanimed. — Kodumaa 14.06.1978, lk 6, 7.
 58. *Simm, Jaak. Veel kohanimede õigekirjutusest. — Sirp ja Vasar 07.04.1978, lk 12.
 59. *Simm, Jaak. (V. Pall. Põhja-Tartumaa kohanimed II. Tallinn 1977.) — Советское финно-угроведение 14, nr 4 (1978), lk 298–302.
  /Rets. Saksa k-s/
 60. *Steen, Marcus van. Kust tuli nimi "Kanada". — Meie Elu 28.09.1978, nr 39.
 61. OU:Tarvel, Enn. Eesti toponüüme skandinaavia ruunikirjades. — Keel ja Kirjandus 1978, nr 10, lk 613–615.
  /NSVL TA Ajaloo Instituudi publikatsioon Skandinaavia ruunikirjadest. Kn: Eesti (Estland); Ruhnu (runo); Saaremaa (isilu); Virumaa (uirlanti)./
 62. *Toom, Aare. Mõnest Tallinna kohanimest. — Õhtuleht 21.02.1978.
  /Maardu, Kallavere jt./
 63. *Toomistu, Aivo. Pärisnimed A. H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" I osas. Õpilasettekanne A. Lauteri nim Märjamaa Keskkooli 7. keelepäeval. — ES 19.01.1978.
 64. OU:*Uustalu, Koidu. Namenkundliche Miszellaneen aus dem 17. Jh. — Linguistica X. Üld- ja rakenduslingvistika probleeme. TRÜ toimetised. Vihik 453. Tartu 1978, lk 136–139.
  /Резюме: Из наблюдений над ономастикой XVII века. Kn: Jaama; Karksi; Maasi; Ümera./
 65. +Vakk, Feliks. Luuka õlletegu. — Sõna ja nimi. Emakeele Seltsi aastaraamat 23 (1977). Eesti Raamat, Tallinn 1978, lk 41–48.
  /Резюме: Luuka õlletegu (Этимология), с. 48. In: Luukas./
 66. +Viires, Paul. Õigekeelsussõnaraamat 1976. ("Keele ja Kirjanduse" ringküsitlus.) — Keel ja Kirjandus 1978, nr 4, lk 227–228.
  /Sh võõrnimede hääldusest./
 67. +Viitso, Tiit-Rein. Õigekeelsussõnaraamat 1976. ("Keele ja Kirjanduse" ringküsitlus.) — Keel ja Kirjandus 1978, nr 5, lk 296–299.
  /Sh võõrnimede hääldusest, vene ja kreeka nimede kirjutamisest./
 68. *Тоом, Ааре. Вяйке-Ыйсмяэ или просто Ыйсмяэ? — Вечерний Таллин 14.03.1978.

1979:

 1. *Akopjan, Maria. Kolga-Jaani loodusesemete nimetused. Kursusetöö. Juhendaja Valdek Pall. TPedI, Tallinn 1979. Nr 1(79).
 2. *Allika, Andrus. Aasia kohanimed 1976. a õigekeelsussõnaraamatus ja ENE-s. III k töö. Tartu 1979. 52 lk. (Nr 1355.)
 3. *Alvre, Paul. Hinnatav kohanimeuurimus. — Keel ja Kirjandus 1979, nr 3, lk 180–183.
  /Rets: V. Pall. Põhja-Tartumaa kohanimed II. Tallinn 1977./
 4. OU:*Dequeker, Michel; Rajandi, Edgar. Rapports onomastiques entre la France et l'Estonie. — Études Finno-Ougriennes, t. XIII, année 1976. Budapest–Paris 1979, lk 69–95.
 5. *Eduard Roos surnud. — Sirp ja Vasar 11.05.1979, lk 13.
  /Allk: Emakeele Selts, Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ring./
 6. +*Erelt, Tiiu. Soome keelekorraldusest. — Keel ja Kirjandus 1979, nr 9, lk 540–548.
  /Sh refereerib võõrnimede kirjutamise põhimõtteid soome k-s ja olulisemaid töid sel teemal./
 7. *Grodinski, F(eodor). Tänavad ja õigekeelsus. — Pärnu Kommunist 02.10.1979.
  /Vt ka Meriste 1979 (Pärnu Komm.)./
 8. +*Gustavson, H(eino). Mere puiestee ajaloost. — Kalender 1980. Tallinn 1979, lk 193–199.
  /Ka nimest./
 9. *Kaal, Helju. Kohanimede ja õpilasargoo kogumisest. Ettekanne Kohtla-Järve emakeeleõpetajatele ja õpilastele Tallinnas. — ES 08.09.1979.
 10. OU:*Kalberg, K. Mõrtsuka järve nimi. — Eesti Loodus 1979, nr 2, lk 88.
  /Vt ka Simm "Veel Mõrtsuka..." 1979./
 11. OU:*Kallasmaa, Marja. Ühest vähemlevinud kohanimetüübist. Verbaalnimed. — Noored filoloogias 1979. Tallinn 1979, lk 9–10.
 12. *Kiisa, U(no). Kus need külad asusid? — Nõukogude Hiiumaa 22.02.1979.
 13. *Kiviniemi, Eero. Virolaisen nimistön rakenne ja kehitys. — Virittäjä 83, nr 3 (1979), lk 248–251.
  /Rets: V. Pall. Põhja-Tartumaa kohanimed II. Tallinn 1977./
 14. *Koel, Aleksander. 1. keskkool ja kutsekeskkool nr. 1. — Õhtuleht 06.06.1979.
  /Asutusenimede kirjutamisest./
 15. *Kuningas, Oskar. Eduard Roosi meenutades. — Kodumaa 09.05.1979, lk 7.
  /(1903–1979.)/
 16. +*Loopmann, August. Eesti NSV jõgede nimestik. Tallinn 1979. 167 lk.
  /Sh vooluveekogude tähestikuline nimestik lk 150–157./
 17. +*Lugejate kirju . — Sirp ja Vasar 28.09.1979, lk 5.
  /Sh Prantsusmaa nimetusest./
 18. *Meriste, H(enno). Tänavad ja õigekeelsus. — Pärnu Kommunist 16.10.1979.
  /Vastukaja F. Grodinski artiklile 02.10.1979 samas./
 19. OU:*Miller, V(oldemar). Eduard Roos. 15.02.1903–28.04.1979. — Looming 1979, nr 6, lk 891–892.
 20. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1975–76. Estonian and Livonian. — Onoma 23 (1979), lk 714–716.
 21. OU:*Oinas, Felix. Kastre nimest. — Tulimuld 1979, nr 1, lk 54.
  /Täpsustuseks artiklile: Saks 1978. Vt ka Saks 1979./
 22. *Oinas, Felix J. Naabrid ja võõrad keeles ning rahvaluules. — Kalevipoeg kütkeis ja muid esseid rahvaluulest, mütoloogiast ja kirjandusest. Studia Estonica Fennica Baltica. 1. Toronto 1979, lk 97–116.
  /Summary: Neighbors and foreigners in language and folklore./
 23. OU:Pall, Valdek. Nimi, pärisnimi, üldnimi, nimetus. — Keel ja Kirjandus 1979, nr 5, lk 267–271.
 24. OU:*Saar, Theodor. Kihnu ja Manija kohanimesid. — Eesti Loodus 1979, nr 11, lk 726–730.
 25. *Saari, Henn. Kas te suhtute nimedesse? — Sirp ja Vasar 25.05.1979, lk 5.
  /Kohanimede ortograafiast./
 26. *Saari, Henn. Maailma nimed eesti kirjas. Ettekanne Haapsalu 5. keelepäeval. — ES 11.04.1979.
 27. +*Saks, Edgar V. Juba "vene viikingid"!. — Tulimuld 1979, nr 3, lk 167.
  /Vastuseks artiklile: Oinas 1979. Vt ka Oinas 1980./
 28. OU:*Saks, Edgar V. Saxi-Saxa-Sax-Saks nimikond ja suguselts. Genealoogiline uurimus. Montreal 1979. 117 lk.
 29. *Simm, J(aak). Anija, Jägala, Kurena... — Harju Elu 01.12.1979.
  /Liitkohanimedest./
 30. *Simm, Jaak. Asulanimede käänamine. — Tee Kommunismile 19.04.1979.
  /Viljandi rajoon./
 31. OU:*Simm, Jaak. Eesti asulanimede sõnaraamat. — Keel ja Kirjandus 1979, nr 8, lk 492–493.
 32. *Simm, Jaak. Eesti NSV asulanimede sõnaraamat. Ettekanne Haapsalu 5. keelepäeval. — ES 11.04.1979.
 33. *Simm, J(aak). Haapsalu rajooni asulanimede käänamisest. — Töörahva Lipp 12.04.1979.
 34. *Simm, J(aak). Harju rajooni asulanimede käänamisest. — Harju Elu 24.05.1979.
 35. *Simm, J(aak). Hiiumaa asulanimede käänamisest. — Nõukogude Hiiumaa 28.04.1979.
 36. *Simm, Jaak. Isiku- ja kohanimede uurimisest koolides. Ettekanne Pärnu linna ja rajooni õpetajatele. — ES 16.10.1979.
 37. *Simm, J(aak). Jõelähtme ja Kiviloo. — Harju Elu 27.11.1979.
  /Kohanimede päritolust./
 38. *Simm, J(aak). Jõgeva rajooni kohanimede käänamisest. — Punalipp 19.07.1979.
 39. *Simm, J(aak). Kaberneeme ja Kaberla. — Harju Elu 04.12.1979.
 40. OU:*Simm, Jaak. Kalevipojaga seotud kohanimed. — Horisont 1979, nr 11, lk 20–21.
 41. *Simm, Jaak. (Kálmán Béla. The world of names. A study in Hungarian onomatology. Budapest 1978.) — Советское финно-угроведение 15, nr 2 (1979), lk 112–114.
  /Rets. Inglise k-s./
 42. OU:*Simm, Jaak. Kohanimesid eeposest "Kalevipoeg". — Horisont 1979, nr 12, lk 26.
 43. *Simm, J(aak). Kuidas käänata? — Kommunismiehitaja 24.05.1979.
  /Saaremaa kohanimesid./
 44. OU:*Simm, Jaak. Mõrsja-, Neitsi-, Pruudi-nimed. — Horisont 1979, nr 5, lk 30–31.
 45. *Simm, Jaak. (Nimistöntutkimus ja paikallishistoria. Helsinki 1978.) — Советское финно-угроведение 15, nr 1 (1979), lk 51–54.
  /Rets. Saksa k-s./
 46. *Simm, Jaak. Paide rajooni asulanimede käänamisest. — Võitlev Sõna 06.09.1979.
 47. *Simm, Jaak. Põlva rajooni kohanimed käänetes. — Koit 12.06.1979.
 48. *Simm, J(aak). Pärnu rajooni asulanimede käänamisest. — Pärnu Kommunist 07.08.1979.
 49. *Simm, Jaak. Raamat vene isikunimedest. — Keel ja Kirjandus 1979, nr 7, lk 440–441.
  /Rets: А. В. Суслова, А. В. Суперанская. О русских именах./
 50. *Simm, Jaak. Rakvere rajooni asulanimede käänamisest. Keelejuttu. — Punane Täht 15.05.1979.
 51. *Simm, Jaak. Tallinna nimedest. Ettekanne väliseestlaste keelepäeval Tallinnas. — ES 20.06.1979.
 52. *Simm, Jaak. Tartu rajooni asulanimede käänamisest. — Edasi 26.04.1979, lk 6.
 53. OU:*Simm, Jaak. Tondi-nimed. — Horisont 1979, nr 7, lk 31.
 54. *Simm, J(aak). Vaida, Haiba... — Harju Elu 08.12.1979.
  /Isikunimelised kohanimed Harju rajoonis./
 55. *Simm, Jaak. Valga rajooni asulanimede käänamisest. — Kommunist 04.05.1979.
 56. OU:*Simm, Jaak. Veel Mõrtsuka järve nimest. — Eesti Loodus 1979, nr 7, lk 447–449.
  /Täienduseks K. Kalbergile EL 1979/2./
 57. *Simm, J(aak). Vere-, ste- ja jala-lõpulised nimed. — Harju Elu 13.12.1979.
  /Harju rajoonis./
 58. *Simm, Jaak. (Vilkuna, Kustaa. Etunimet. Keuruu 1976.) — Советское финно-угроведение 15, nr 4 (1979), lk 262–263.
  /Rets. Inglise k-s./
 59. *Simm, Jaak. Võru rajooni asulanimede käänamisest. — Töörahva Elu 21.04.1979.
 60. OU:+*Tarvel, Enn. Järvamaa alguloost. — Keel ja Kirjandus 1979, nr 1, lk 31–35.
  /Ka sõnade järv, salu jt päritolust./
 61. OU:*Teder, Eerik. Eduard Roos. — Keel ja Kirjandus 1979, nr 8, lk 509–510.
  /Nekroloog (1903–1979)./
 62. *Toomik, Siiri. Maastikualane sõnavara ja mikrotoponüümika karjala keele Boksitogorski murrakus. Diplomitöö. Tartu 1979. 110 lk. (Soome-ugri keelte kateeder.)
  /Резюме: Слова, связанные с пейзажем, и микротопонимика в бокситогорском диалекте карельского языка./
 63. OU:*Uustalu, Koidu. Transpositionsphänomene und intersprachliche Interferenze in der deutschsprachigen Toponymie Estlands. — Linguistica X. Uurimusi üld- ja rakenduslingvistika alalt. TRÜ toimetised. Vihik 502. Тарту 1979, lk 142–146.
  /Резюме: О транспозиции в немецкой топонимии XVI века./
 64. *Селицкая, И. А. О возможных генетических связях между топонимом Eesti ’Эстония', этнонимом эсты и отрицательной частицей ei 'нет', 'не'. — Вопросы межуровневого анализа языков различных типов. Москва 1979, lk 216–221.