EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Kronoloogiline loend. 1950–1959


1950:

 1. *Horm, V. Geograafiaõpetajad on täbaras olukorras. — Nõukogude Õpetaja 22.12.1950.
  /Segadusest ja ebaühtlusest vene kohanimede transkribeerimise alal./
 2. *Isanimede kirjutamisest . — Sirp ja Vasar 13.05.1950, lk 8.
 3. *Johansen, Paul. Der altnordische Name Ösels als verfassungsgeschichtliches Problem. — Festschrift, Karl Haff zum siebzigsten Geburtstag dargebracht. Innsbruck 1950, lk 95–110.
 4. *Kaljuste, Aino. Vene- ja Rootsi-nimelised kohanimed ENSV-s. IV k töö. Tartu 1950. 52 lk + 7 kaarti. (Nr 234.)
 5. *Kindlam, Magnus. Kohanimede kirjutusviis vajab kiiret lahendamist. — Edasi 30.06.1950.
 6. +*Koff, Elli. Eesti võõrsõnade ja võõrnimede ortograafia kujunemisest. Diplomitöö. Tartu 1950. 177 lk. (Nr 298.)
  /Käsikiri hävis ülikooli põlengus 1965./
 7. *Muudatusi isiku- ja kohanimede transkribeerimise reeglites. — Sirp ja Vasar 28.10.1950, lk 5.
  /ENSV TA KKI diskussioonikoosolekult./
 8. *Mägiste, Julius. Tsuudien kansallisuusnimen alkuperän ongelma ja suomen suudin, vir. suue 'kiila'. — Virittäjä 54, nr 1 (1950), lk 74–97.
 9. Sõgel, Endel. Eluvõõras ja apoliitiline. — Rahva Hääl 16.05.1950, nr 115.
  /ENSV TA KKI uuest vene kohanimede kirjutamise juhendist. Sh kritiseerib nimekujusid Tula, Sevastopol, Kama jms./
 10. *Viidalepp, Richard. Arutluskoosolek Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudis. — Nõukogude Õpetaja 17.11.1950.
  /Eesti isiku- ja kohanimede kirjutamisest vene k-s./
 11. *Viidalepp, Richard. Kuidas kirjutada eesti nimesid vene keeles ja vene nimesid eesti keeles. — Edasi 03.11.1950.
  /ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi diskussioonikoosolekult./

1951:

 1. *Aavik, Johannes. "Eesti korstnapühkijate selts Rootsis". — Mana 1951, nr 1, lk 43.
  /Organisatsioonide nimedest ja nende käänamisest. Vastukaja: Saareste Mana 1958/2./
 2. Aben, Karl. Vabanegem fetišeist. — Edasi 02.12.1951, nr 283.
  /Ettepanek häälduspärastada kõik võõrnimed, lähtudes üldrahvalikkuse printsiibist ja toetudes stalinlikele seisukohtadele. Vt ka "Võõrnimede hääldamisest.." E 11.12.1951, "Diskussioonikoosolekud.." E 12.12.1951, "Võõrnimede ortograafiast.." E 21.12.1951 ja 28.12.1951./
 3. +Arutluskoosolek ENSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudis. — Edasi 19.12.1951, nr 296.
  /16.12.1951, sh võõrpärisnimede kirjutamise teemal (vt Aben 1951)./
 4. +Danell, Gideon. Ordbok över nuckömålet. Estlandssvenskarnas folkliga kultur. II. Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 27. Lund 1951. 494 lk.
  /Sisaldab ka Noarootsi kohanimesid. Seda täiendab eriti nimede osas F. Isberg 1970./
 5. Diskussioonikoosolekud võõrnimede ortograafia küsimuses. — Edasi 12.12.1951, nr 290.
  /Võõrnimede häälduspärase kirjutusviisi poolt ja vastu. TRÜ ÜTÜ eesti keele ringi koosolekud 7. ja 9. dets-l. Ettekandjad ja sõnavõtjad K. Aben, E. Lepik, J. V. Veski, V. Lehari, V. Ernits, J. Peegel, R. Kull. Pikem referaat. Hilisemat meenutust vt ka V.-L. Kingisepp ESA 43 1999, lk 112./
 6. Elisto, Elmar. Kohanimede kirjutamisest. — Nõukogude Õpetaja 06.07.1951, nr 27.
  /Võitleb häälduspäraste kohanimede arvu suurendamise eest. Hilisemat meenutust vt Elisto ESA 22 1977, lk 196./
 7. *Geografiska parallelnamn i Estland. — Svio-Estonica. Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi toimetused / Studier utgivna av Svensk-Estniska Samfundet. Vol. 10. (Ny följd 1.) Lund 1951, lk 204–218.
 8. OU:+Johansen, Paul. Nordische Mission, Revals Gründung und die Schwedensiedlung in Estland. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. 74. Lund 1951. 405 lk.
  /Sh Tallinna nimedest lk 53–65 jm; ka mujal tekstis samal teemal ja teistest Tallinna kohanimedest. Eriosa käsitleb rootsi asustust Põhja-Eestis ja kohanimesid. Sisu: Allgemeiner Teil: Reval und Schweden – Die Schweden in Reval – Die Gründung Revals – Der frühgeschichtliche Handelsplatz Reval – Nordische Mission in Estland – Landkirchspiel St. Olai, Stadtmark und Kaufmannsrecht – Die Ansiedlung der Estlandschweden – Reval und die Schwedensiedlung – Legende und Wirklichkeit – Spezieller Teil. Schwedische Dörfer, Bauern, Bürger und Fischer and den Küsten Estlands. Ortsverzeichnis, Siedlungsgeschichte nebst urkundlichen Belegen bis etwa 1600: Vorbemerkung – Wierland (Virumaa) – Harrien (Harjumaa) – Wiek (Läänemaa) – Ösel (Saaremaa) – Runö – Sonstige Schweden in Estland. – Quellen – Abkürzungen, etc. – Orts- und Personennamen, Wortregister – Nachträge./
 9. *Järv, Ants. Kohanimede transkriptsioon ajakirjanduses. II k töö. Tartu 1951. 74 lk. (Nr 312.)
 10. Kindlam, Magnus. Mõningatest transkriptsiooni üksikküsimustest. — Edasi 13.12.1951, nr 291.
  /Võõrnimedes. "Hääldusele lähendatud kirjutusviis" peaks piirduma kohanimedega./
 11. OU:*Must, Gustav. Zur Herkunft des Stadtnamens Reval. — Finnisch-ugrische Forschungen 30, nr 3 (1951), lk 303–311.
 12. OU:*Must, Hildegard. Vom Ursprung der Personennamen im "Kalevipoeg". — Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 55, nr 4 (1951), lk 1–20.
 13. Võõrnimede hääldamisest ja kirjutamisest. — Edasi 11.12.1951, nr 289.
  /Toimetusele saabunud vastukaja K. Abeni ettepanekule: F. Lõpp, B. Maiste, R. Liias./
 14. Võõrnimede ortograafiast . — Edasi 21.12.1951, nr 298.
  /Toimetusele saabunud vastukaja: M. Raju, E. Pallo, B. Maiste, O. Keerberg, E. Medvedjev, V. Lehari, A. Järv, R. Kull, K. Aben./
 15. Võõrnimede ortograafiast . (Kokkuvõtteid mõttevahetusest meie ajalehes.) — Edasi 28.12.1951, nr 304.
  /Sh teade vastava komisjoni moodustamisest KKI-s./
 16. OU:Wieselgren, Per. A small survey of North Estonian place-names. — Pühendusteos Johannes Aavikule 70. sünnipäeva puhul 8. detsembril 1950. Lund 1951, lk 69–78.
  /Varasemad kohanimeuurimused, talunimede liigitus, rootsi algupäraga nimed. Kokkuv: Lühike ülevaade Põhja-Eesti kohanimede alalt./
 17. OU:Wieselgren, Per. Ortnamn och bebyggelse i Estlands forna och hittillsvarande svenskbygder. Ostharrien med Nargö. Studien till en svensk ortnamnsatlas, utgivna av Jöran Sahlgren 7. Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 22. Lund 1951. 384 lk.
  /Sisu: Förord – Inledning – Nargö – Bankar, grynnor, rev och skär vid segelleden till Reval – St Johannes församling i Tallinn – Jõelähtme församling – Kuusalu församling – Bilaga – Ordregister, Ortnamnsregister, Specialregister över svenska namn utanför Nargö, Kulturhistoriskt register, Tillägg och rättelser, etc. Tutv: Nissilä, Viljo, Virittäjä 56 (1952), lk 60–63./
 18. +*Паклар, Е. К. Где произошло Ледовое побоище? — Исторические записки 1951, nr 37.
  /Sh Vene kroonikates esinevast nimekujust Соболицкий, mis tulenevat kalanimetusest. A. Ambuse arvates viitab Soopoolitsele./

1952:

 1. Elisto, Elmar. Kohanimede reformist. — Nõukogude Õpetaja 09.08.1952, nr 32.
  /Üksiküsimuste vaatlus: h, k, p, t, š ja šš, z ja s, e ja je jne./
 2. OU:*Johansen, Paul. Volksetymologie und Ortsnamenkunde, erläutert am Beispiel Livlands. — Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 56, nr 4 (1952), lk 1–33.
 3. OU:*Kettunen, Lauri. Virolaisista paikannimistä. — Esitelmät ja pöytäkirjat. Suomalainen tiedeakatemia 1952, lk 191–200.
 4. OU:*Mägiste, Julius. Drei ostseefinnische Ortsnamen. — Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat / Annales Societatis Litterarum Estonicae in Svecia 2. Stockholm 1952, lk 71–87.
  /Kn: Ingeri; Võnnu; Tännassilma./
 5. *Nissilä, Viljo. Viron ruotsalaisalueiden paikannimistön tutkimusta. — Virittäjä 56 (1952), lk 60–63.
  /Rets: Per Wieselgren, Ortnamn och bebyggelse i Estlands forna och hittillsvarande svenskbygder. Ostharrien med Nargö. Lund 1951./
 6. *Nurm, Ernst. Vene nimede kirjutamisest eesti keeles ja eesti nimede kirjutamisest vene keeles. Ettekanne Tartus. — ES 1952.
 7. OU:*Saareste, Andrus. Kalev. — Ural-Altaische Jahrbücher 24/1-2. Wiesbaden 1952, lk 36–41.
  /Saksa k-s./
 8. +*Кузнецов, П. С. Примечания. — Л. П. Якубинский. История древнерусского языка. Москва 1952, lk 357 jm.
  /Sh Pihkva kroonikais mainitud kohanimedest nagu Жерегло 'Lämmijärv'./

1953:

 1. Elisto, Elmar. Kohanimede reformi edasiarendamisest. — Nõukogude Õpetaja 03.01.1953, nr 1.
  /26.06.1952 TRÜ aulas korraldatud teaduslik konverents Stalini töö "Marksismist keeleteaduses" teise aastapäeva puhul, kus peaküsimusena arutati häälduspärast kirjaviisi. Toob "häälduspäraste kohanimede" näiteid./
 2. Juhendeid kohanimede kogumiseks. — Kogumistöö juhendaja eesti keele alal. Nr. 3. Tartu 1953, lk 4–8. (Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Emakeele Selts.)
 3. OU:*Koduloomade nimede kogumisest. — Kogumistöö juhendaja eesti keele alal, nr. 3. Tartu 1953, lk 9–13.

1954:

 1. OU:Aben, Karl. Ladina tähestikuga keeltest pärinevate võõrpärisnimede transkribeerimisest eesti keeles. — Ajaloo-Keeleteaduskonna töid. TRÜ toimetised. Vihik 35. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1954, lk 167–195.
  /Ettepanek kirjutada kõik võõrnimed häälduspärases transkriptsioonis ja selle põhjendusi, vastuarvamuste kriitikat. Резюме: О правописании в эстонском языке иностранных имен собственных из языков с латинским алфавитом./
 2. *Juhised eesti pärisnimede kirjutamise kohta vene keeles ja vene pärisnimede kirjutamise kohta eesti keeles. Правила передачи эстонских имен собственных русскими буквами и русских имен собственных эстонскими буквами. Projekt. Tallinn 1954. 28 lk. (ENSV TA. Keele ja Kirjanduse Instituut.)
  /Rööptekst vene k-s./
 3. *Kindlam, Magnus. Eesti pärisnimede kirjutamisest vene keeles. — Edasi 10.11.1954.
 4. OU:*Saareste, Andrus. Kalev, Kaleva sõna algupärast. — Virittäjä 58 (1954), lk 89–101.
 5. *Vaga, Aleksander. Eesti pärisnimede kirjutamisest vene keeles. Tartu 1954. 22 lk. (ENSV Teaduste Akadeemia.)
 6. *Vaga, Aleksander. Tartu tänavate nimesiltidest. — Edasi 17.11.1954.
 7. *Вага, А. О транскрипции эстонских имен собственных в русском языке. — Советская Эстония 06.10.1954.
 8. *Коршенко, Ф. О передаче эстонских имен собственных средствами русской графики. — Советская Эстония 27.11.1954.

1955:

 1. OU:Kettunen, Lauri. Etymologische Untersuchung über estnische Ortsnamen. Suomalaisen Tiedeakademian Toimituksia. Sarja B, nide 90, 1. Helsinki 1955. 437 lk.
  /NB! Vt ka Kallasmaa 2002 ("Viga, millega on nalja saanud"). Sisu: Vorwort – Ortsnamen. Nach Ableitungen und Stammensilben geordnet: -la, -vere, etc. – Übersicht: Der Grundkasus, Verkürzungen, Ableitungen und Kasussuffixe, Die Stammwörter, Das Verhältnis der Personen- und Ortsnamen, Das Attribut oder das Hauptwort übrig geblieben, etc. – Zum Schlusse – Register – Abkürzungen. Karte. Tutv: Must, Gustav, Language 33/4 (1957), lk 621–624./
 2. OU:*Lagman, Edvin. Odensholm. En ortnamnsundersökning. Skrifter utgivna av estn. lärda sällskapet i Sverige. Årsbok II. Lund 1955.
 3. Mäesalu, M(arta). Kohanimede kogumisest Rannametsas (Kilingi-Nõmme rajoonis). — Kogumistöö juhendaja eesti keele alal. Nr. 6. Tartu 1955, lk 30–33.
 4. *Nurmekund, Pent. Hiina nimede kirjutamisest eesti keeles. Ettekanne Tartus. — ES 18.12.1955.
 5. OU:Palmeos, P(aula). Eesti koduloomade nimedest. — Emakeele Seltsi aastaraamat I. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1955, lk 97–117.
  /Koduloomi tähistavate sõnade päritolust, loomanimede varasemast käsitlusest; lehmanimede lähem analüüs ja näited, põgusamalt: hobusenimed, koeranimed, kassinimed jm (kanad, kuked, sead, lambad)./
 6. OU:Univere, A(ili). Ülesandeid eesti kohanimede uurimise ja kogumise alal. — Kogumistöö juhendaja eesti keele alal. Nr. 6. Tartu 1955, lk 5–13.
 7. +Veski, J(ohannes) V(oldemar). Märkmeid eesti ajalehtede keele kohta. — Emakeele Seltsi aastaraamat I. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1955, lk 67–76.
  /Sh vigadest võõrnimedes ja vene sõnaalgulise je edasiandmisel./
 8. Viires, H(elmi). Praktilisi juhendeid kohanimede kogumiseks. — Kogumistöö juhendaja eesti keele alal. Nr. 6. Tartu 1955, lk 14–21.
 9. OU:Vilbaste, G(ustav). Kogemusi kohanimede kogumiselt. — Kogumistöö juhendaja eesti keele alal. Nr. 6. Tartu 1955, lk 22–29.
 10. *Нурм, Э(рнст). О передаче эстонских имен собственных русскими буквами. — Советская Эстония 25.02.1955.

1956:

 1. *Ariste, Paul. Maakeel ja eesti keel. — ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused 5, nr 2 (1956), lk 117–125.
  /Резюме: Названия эстонского языка maakeel и eesti keel. Referat: Zur Bezeichnung der estnischen Sprache als maakeel und eesti keel./
 2. OU:*Hakulinen, L. Vaha 'iso kivi' Viron paikannimissä. — Virittäjä 60, nr 4 (1956), lk 402.
 3. +*Kaalep, Ain. Lähemale vennasrahvaste kultuurilistele traditsioonidele. (Mõtteid tõlke- ja transkriptsiooniküsimustest.) — Edasi 03.07.1956.
 4. *Nurm, Ernst. Eesti pikkade vokaalide märkimisest vene tähtedega. — Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused. I. Keelelisi küsimusi. Tallinn 1956, lk 127–139.
  /Резюме: О передаче эстонских долгих гласных русскими буквами. Referat: Zur Frage der Schreibweise estnischer Doppelvokale in der russischen Sprache./
 5. *Nurmekund, Pent. Korea Rahvademokraatliku Vabariigi pealinna nimetusest eesti keeles. Ettekanne Tartus. — ES 13.05.1956.
 6. *Zirk, R. Geograafiliste nimede ühtlustamisest. — Sirp ja Vasar 24.02.1956, lk 7.
  /Võõrnimedest??/
 7. *Uustalu, Evald. Double Transliteration of Geographical Names. — The American Slavic and East European Review. Vol. 15. New York 1956, lk 244–246.
 8. +Veski, J(ohannes) V(oldemar). Ortograafilisi ja morfoloogilisi ebakohti eesti kirjakeeles. — Emakeele Seltsi aastaraamat II. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1956, lk 62–73.
  /Sh soovitab nimede Vladivostok, Don, Orjol jms häälduspärast kirjutamist (-kk, -nn, -ll) lk 63. Резюме: О некоторых несообразностях в орфографии и морфологии эстонского литературного языка, с. 70–73./

1957:

 1. OU:*Ariste, Paul. Kohanimest Mahtra. — ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused 6, nr 2 (1957), lk 163–165.
  /Резюме: Местное имя Mahtra. Referat: Der Ortsname Mahtra./
 2. OU:Ariste, Paul. Pandivere, Pandja ja Pandju. — Emakeele Seltsi aastaraamat III. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1957, lk 130–133.
  /Oletatavast algvormist *panta, mis säilinud mordva keeltes tähenduses 'mägi, kõrgendik'. Резюме: Местные имена Pandivere, Pandja и Pandju, с. 133. Kn: Pandivere; Pandvere (Kan); Pandja (Rei); Pandju (Jõe)./
 3. Juhised hiina nimede kirjutamiseks eesti keeles. — ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused 6, nr 3/4 (1957), lk 350–354.
  /ESi komisjoni (A. Kask, E. Nurm, P. Nurmekund, E. Varep) poolt välja töötatud ja ESi juhatuse poolt 08.04.1957 kinnitatud kava, mis avaldatakse "mõttevahetuse korras"./
 4. *Juhis eesti pärisnimede kirjutamise kohta vene keeles. Правила передачи эстонских имен собственных русскими буквами. Tallinn 1957. 22 lk. (ENSV TA. Keele ja Kirjanduse Instituut.)
  /Kinnitatud ENSV ÜN Presiidiumi poolt 20.01.1956. Rööptekst vene k-s./
 5. *Kaalep, T. Hiina nimede õigekirjutusest eesti keeles. — Tartu Riiklik Ülikool 10.05.1957.
 6. +Kont, I(lse). Eesti nominaalsufiksi -sk päritolust ja semantikast. — Emakeele Seltsi aastaraamat III. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1957, lk 104–115.
  /Sh sk-lõpulistest Lõuna-Eesti perekonnanimedest lk 110. Резюме: По поводу происхождения и семантики именного суффикса -sk, с. 114–115./
 7. OU:*Kull, Rein. Kohanimede kokku- ja lahkukirjutamise reeglistamisest. — ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused 6, nr 2 (1957), lk 204–207.
 8. OU:+Masing, Uku. Osmi olemusest. — Emakeele Seltsi aastaraamat III. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1957, lk 134–152.
  /Sh liivlaste Väina jõe kohanime Osmesare ja Eesti Osmussaare etümoloogiast lk 139–140. Резюме: Кто такой Осми? с. 149–152./
 9. +*Miller, V(oldemar). Väike, aga vajalik raamat. — Rahva Hääl 12.12.1957, nr 290.
  /Rets: E. Varep. C. G. Rückeri Liivimaa spetsiaalkaardist 1839. aastal. Tallinn 1957./
 10. *Must, Gustav. (L. Kettunen. Etymologische Untersuchung über estnische Ortsnamen. Helsinki 1955.) — Language 33, nr 4 (1957), lk 621–624.
  /Rets. Inglise k-s./
 11. OU:*Must, Hildegard. Eestlaste perekonnanimedest. — Tulimuld 1957, nr 6, lk 279–285.
 12. +*Mägiste, Julius. Petserimaast, selle uurimisest ja setude päritolust. — Meie maa IV. Lund 1957, lk 165–173.
  /Puudutab ka kohanimesid./
 13. *Mägiste, Julius. Setude nimetusest. — Tulimuld 1957, nr 5, lk 246–248.
 14. Nurm, E(rnst). Deklineerimise üksikküsimusi. — Emakeele Seltsi aastaraamat III. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1957, lk 36–48.
  /Sh se-lõpuliste kohanimede osastavast vormist lk 41, perekonnanimede, sh soome nimede käänamisest lk 41–42, võõrnimede käänamisest lk 43–44. Резюме: О спорных вопросах склонения, с. 46–48./
 15. OU:*Nurm, Ernst. Eesti pärisnimede kirjutamisest vene keeles. (Vastuseks E. Elistole.) — ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused 6, nr 3/4 (1957), lk 343–347.
 16. *Nurm, Ernst. Kuidas kirjutada eesti nimesid vene keeles. — Nõukogude Õpetaja 17.08.1957.
 17. Vaga, Aleksander. Ühest väikesest õigekeelsuse küsimusest. — ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused 6, nr 1 (1957), lk 91–93.
  /VÕSi nõudest kasutada kreeka üpsiloni märkimiseks ü-d senise y asemel. Taastada tuleks ka x./
 18. +Varep, Endel. C. G. Rückeri Liivimaa spetsiaalkaardist 1839. aastal. Tallinn 1957. 94 lk + 2 l ill.
  /Loodusuurijate Seltsis 16.04.1956 peetud ettekande tekst. Резюме: О специальной карте Лифляндии К. Г. Рюккера 1839 года, с. 29–33. Referat: C. G. Rückers "Specialcharte von Livland" 1839, S. 34–39. Sisu: (Ettekanne) – Lisa: C. G. Rückeri Liivimaa spetsiaalkaardi Eesti osa kohanimede register. Tutv: Miller, V., Rahva Hääl 12.12.1957./
 19. *Viires, Helmi. Jäädvustame koduümbruse kohanimed. — Koduümbruse uurimine matkadel ja ekskursioonidel. Tallinn 1957, lk 65–69.

1958:

 1. +Ahven, E(eva). Eesti kirjakeele arenemine aastail 1900–1917. Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused IV. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1958. 188 lk.
  /Sh võõrnimekirjutuse arengust lk 17, 35-36, 40-41, 82-84./
 2. *Heuer, H. Koolid ja nimed. — Edasi 15.10.1958.
  /Araabia või rooma numbri kasutamisest koolide nimedes./
 3. *Hints, Elvi. Võõrpärisnimede küsimusi eesti vanemas kirjakeeles. IV k töö. Tartu 1958. 76 lk. (Nr 766.)
  /Olemasolu ei ole kindel./
 4. +Isiku- ja kohanimeliste täiendite ortograafiast. (Mõttevahetuse kokkuvõtteks.) — Keel ja Kirjandus 1958, nr 11, lk 689–695.
 5. OU:*Kaelas, Aleksander. Ortsnamen Estlands. Place Names in Estonia. Eesti Rahvusfond, Stockholm 1958. 31 lk.
 6. OU:*Kull, Rein. Eesti kohanimede ortograafiast. — Keel ja Kirjandus 1958, nr 9, lk 556–563.
  /Õiendus: vt KjK 1958/11, lk 712. Vt ka Vilbaste KjK 1959/4./
 7. *Matjus, Ülo. Kuidas nimetada kodulinna teatrit? — Edasi 30.09.1958.
  /Teatri "Vanemuise" nimetusest./
 8. *Meriste, Henno. Kas nimi või ümberjutustus? — Sirp ja Vasar 25.07.1958, lk 7.
  /Asutuste ja ettevõtete nimedest. Uuesti avaldatud autori kogumikus 1978 (Sõnamerel seilates), lk 9–11./
 9. *Niineste, Ellen. Päris- ja üldnime ortograafia kaasaegses eesti keeles. Diplomitöö. (Tartu) 1958. 113 lk. (Nr 751.)
  /Hävinud./
 10. OU:*Nurm, Ernst. Kreeka pärisnimede edasiandmisest eesti keeles. — Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused II. Tallinn 1958, lk 43–52.
  /Põhimõtteline seisukoht tarvitada mitteladina graafikaga keeltest pärinevate nimede transkribeerimisel ainult eesti alfabeedi tähti, kreeka transkriptsiooni kohendus sellele vastavalt. Tutvustus: Saari ja Kaalep KjK 1958/11, lk 702–708. Резюме: О передаче греческих имен собственных на эстонском языке. Referat: Von der Wiedergabe griechischer Eigennamen im Estnischen./
 11. +Nurm, Ernst. Käändumatutest omadussõnadest. — Keel ja Kirjandus 1958, nr 10, lk 620–624.
  /Sh nende ajalooline ülevaade./
 12. +Nurmekund, Pent. Hiina kirja reformist. — Keel ja Kirjandus 1958, nr 4-5, lk 313–316.
  /1956. ja 1957. a ladinatähelise kirjaviisi projektid. Uuesti avaldatud autori kogumikus 1997, lk 44–50./
 13. *Saareste, A(ndrus). Rootsis Eesti korstnapühkijate Selts? — Mana 1958, nr 2, lk 53.
  /Vastuseks J. Aavikule Mana 1951/1./
 14. +*Sepamaa, Henrik. Suure ja väikese algustähe küsimusest. — Keel ja Kirjandus 1958, nr 8, lk 496–498.
  /Käändumatutes omadussõnades./
 15. *Sirk, Ülo. Indoneesia pärisnimede kirjutamisest eesti keeles. — Edasi 06.05.1958.
 16. +Uuspõld, Ellen. Mõtteid nn. käändumatute omadussõnade ja nende kirjutusviisi puhul. — Keel ja Kirjandus 1958, nr 7, lk 422–426.
 17. *Vaga, Aleksander. Liitsõnaliste pärisnimede kirjutamisest. — Edasi 28.01.1958.
  /Toimetuse märkusega./
 18. +Vaga, Aleksander. Mittekäänduva omadussõna mõiste liialdatud rakendamisest. — Keel ja Kirjandus 1958, nr 4/5, lk 290–292.
  /Vastu isikunimeliste täiendite nimetamisele käändumatuteks omadussõnadeks./
 19. +Viires, Ants. Hädas suure ja väikese algustähega. — Keel ja Kirjandus 1958, nr 6, lk 356–360.
  /Käändumatutes omadussõnades./

1959:

 1. +Ahven, H(eino). Märkmeid kirjakeelse sõnavara ulatusest F. J. Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatu esimeses trükis. — Emakeele Seltsi aastaraamat IV (1958). Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1959, lk 28–47.
  /Wiedemanni sõnaraamatust väljajäänud sõnu, sh 3. Maade ja rahvaste nimed lk 32. Резюме: По поводу полноты словарного состава эстонского лит. языка в I изд. словаря Ф. Видемана, с. 46–47./
 2. Arutati võõrkohanimede kirjutamist. — Keel ja Kirjandus 1959, nr 7, lk 447.
  /17.05 ESi koosolek Tartus: E. Nurm võõrkohanimede kirjutamisest uues ÕSis, vaidlused sel teemal./
 3. *Astok, V. Kas Muhu väin, Väinameri või Lääne-Eesti väinastik? — Eesti Loodus 1959, nr 5, lk 313.
  /Kohanimetarvitusest./
 4. *Astramskas, E. Apie estišku asmenvardžių rašyba. — Literatūra ir menas 25.04.1959.
  /Eesti nimedest leedu tekstis./
 5. *Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi otsus "Juhiste eesti pärisnimede kirjutamise kohta vene keeles" kinnitamise kohta. — ENSV Teataja 1959, nr 63, lk 1889-1897.
  /26.09.1959./
 6. OU:Franzen, Gösta. Runö ortnamn. Estlandssvenskarnas folkliga kultur 4. Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 33. Uppsala 1959. 175 lk.
  /Summary: The Place-Names of Runö, p. 156–163. Sisu: Förord – Inledning: Kulturförbindelser, Historia, Geografi, Bebyggelse, Några upplysningar om runömålet, Ortnamnen, Namnet Runö – Bebyggelsenamn – Åkrar, slåttermarker, betesplatser och slätter – Skogar och dungar, snår och träd – Åsar, backar, kullar och stenar – Kärr och mossar, vattenhål och källor, diken, "rällor" och lertag – Strandens namn – Vattnets namn – Vägar och stigar, broar och stängsel – Diverse namn – Ortnamnsregister./
 7. *Gāters, A.; Arumaa, P(eeter); Mägiste, J(ulius). Bibliographia Onomastica 1956–57. Baltische Staaten. — Onoma 8 (1958–1959), lk 188–191.
 8. Gustavson, Heino. Kiri ei valeta? — Keel ja Kirjandus 1959, nr 5, lk 308.
  /Eksimusi võõrnimede kirjutamises./
 9. *Hints, Elvi. Võõrpärisnimede ortograafiast ja käänamisest eesti kirjakeeles. Diplomitöö. (Tartu) 1959. 226 lk. (Nr 805.)
  /Hävinud./
 10. *Jaanus, Endel. Kohanimedest "Virtsjärv", "Võrtsjärv" ja "Emajõgi". — Uus Tee 29.08.1959; 29.09.1959; 29.10.1959.
 11. *Jaanus, Endel. Kohanimest "Elva". — Uus Tee 09.05.1959.
 12. *Jaanus, Endel. Kohanimest "Otepää". — Uus Tee 11.06.1959.
 13. +*Johansen, Paul. Eine estländische Urkunde vom Jahre 1419. — Ural-Altaische Jahrbücher. XXXI. Wiesbaden 1959, lk 133–139.
 14. OU:*Juhised eesti pärisnimede kirjutamise kohta vene keeles. Правила передачи эстонских собственных имен русскими буквами. Tallinn 1959. 16 lk. (ENSV TA. Keele ja Kirjanduse Instituut.)
  /Kinnitanud ENSV ÜN Presiidium 26.09.1959. Rööptekst vene k-s./
 15. *Kaalep, Ain. Kreeka pärisnimede kirjutamisest eesti keeles. Ettekanne Tartus. — ES 26.04.1959.
 16. *Kask, Arnold. Kas "Komsomolskaja Pravda" või "Komsomolskaja pravda". — Edasi 20.03.1959.
 17. Keelelist päevakaja . — Keel ja Kirjandus 1959, nr 8, lk 497.
  /Võõrkohanimede käänamisest, nimedest Aserbaidžaan, Jerevan ja Moka./
 18. *Kiuma ~ Kioma. — Keel ja Kirjandus 1959, nr 1, lk 50.
 19. +*Koppel, Helvi. Võõrsõnade ja võõrnimede ortograafia C. R. Jakobsoni "Weikeses Geografias". II k töö. Tartu 1959. 53 lk. (Nr 465.)
 20. *Küsimusi – vastuseid . — Keel ja Kirjandus 1959, nr 12, lk 752–753.
  /Sh isikunimede kirjutamisest dokumentides./
 21. *Mäeumbaed, V. Perekonnanimede tekkimisest Hiiumaal. — Nõukogude Hiiumaa 19.09.1959.
 22. OU:*Mägiste, Julius. Uusi andmeid muistseist eesti nimedest. — Tulimuld 1959, nr 4, lk 321–324.
  /Rets: H. Palli. Eesti isikunimedest Harju- ja Järvamaal XVI sajandil. KjK 1959/10./
 23. *Nurm, Ernst. Võõrkohanimede õigekeelsusest. Ettekanne Tartus. — ES 17.05.1959.
 24. OU:Nurm, Ernst. Võõrkohanimede ortograafiast. — Keel ja Kirjandus 1959, nr 9, lk 547–551.
  /Nimed uues ÕSis: vene nimede kirjutamine, häälduspäraste nimede rühmad, tõlkimine/
 25. Nurmekund, Pent. Mitte Delhi vaid Dehli. — Keel ja Kirjandus 1959, nr 12, lk 750.
  /Kohanime õigekirjutusest rubriigis "Veel kohanimede õigekirjutusest"./
 26. OU:*Palli, Heldur. Eesti isikunimedest Harju- ja Järvamaal XVI sajandil. — Keel ja Kirjandus 1959, nr 10, lk 595–608.
  /Tutv: Mägiste, Julius, Tulimuld 1959/4, lk 321–324./
 27. +Palmeos, Paula. Kahe lõuna-eesti murdesõna päritolust. — Emakeele Seltsi aastaraamat V. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1959, lk 102–107.
  /Sh leivu sõna urg seostest ungari ár'iga. Резюме: О происхождении двух слов в южноэстонском диалекте, с. 107. Kn: Leppura; Uraoja./
 28. *Parmas, O(skar). Perekonnanimede käänamisest. — Edasi 02.06.1959.
 29. OU:Peegel, Juhan. Venepäraste eesnimede mugandumisest Ida-Saaremaa murdekeeles. — Emakeele Seltsi aastaraamat V. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1959, lk 97–101.
  /1840. a-tel alanud usuvahetusliikumisest põhjustatud vene nimede leviku ja nende muganduste vaatlus. Резюме: Об ассимиляции русских имен в диалекте восточной части острова Сааремаа, с. 100–101./
 30. *Peegel, Siiri. Maade ja rahvaste nimed "Koli-ramatu" V jaos. II k töö. Tartu 1959. 32 lk. (Nr 466.)
 31. Päevakorral kreeka nimede kirjakuju küsimus. — Keel ja Kirjandus 1959, nr 6, lk 383.
  /26.04 ESi koosolek Tartus: A. Kaalep "Kreeka pärisnimede kirjutamisest eesti keeles", seejärel vaidlused (nimed ladinapäraselt või kreekapäraselt?) ja ESi erikomisjoni moodustamine./
 32. *Randmaa, M. Eesti pärisnimede käänamisest. — Edasi 18.11.1959.
 33. *Saarmäe, J(aan). Millest Sangaste jaam oma nime sai. — Valga Kommunist 26.09.1959.
 34. Sepamaa, Henrik. Veel kohanimede õigekirjutusest. — Keel ja Kirjandus 1959, nr 12, lk 749–750.
  /Fääri saared./
 35. +Tiberg, Nils. Runöbondens ägor. Estlandssvenskarnas folkliga kultur 5. Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs akademien. 35. Uppsala 1959. 89 lk.
  /Sisaldab ka Ruhnu talude ja maastiku nimesid ning nende analüüsi. Summary: The Farms (on Runö) and Their Pieces of Land, p. 79. Sisu: Förord – Bebyggelsen – Ägorna – Några lokalsägner – Slutord – Register: Ortnamnsregister, Språk, Ordlista, Litteraturlista./
 36. +*Tuhkanen, M. Maade ja rahvaste nimetusi C. R. Jakobsoni "Kooli Lugemise raamatus" ja W. Mickwitzi, W. Schultsi "Koli-ramatus". II k töö. Tartu 1959. 51 lk. (Nr 447.)
 37. +*Uusi filoloogiakandidaate . — Keel ja Kirjandus 1959, nr 9, lk 573–574.
  /Sh: Enn Koit./
 38. *Varep, Endel. Kas siiski mitte Väinameri? — Eesti Loodus 1959, nr 5, lk 313–314.
 39. +*Veel isiku- ja kohanimeliste täiendite ortograafia teemal. — Keel ja Kirjandus 1959, nr 6, lk 382–383.
 40. OU:*Vilbaste, Gustav. Lisa eesti kohanimede ortograafiale. — Keel ja Kirjandus 1959, nr 4, lk 233.
  /Vt Kull KjK 1958/11./
 41. *Vilu, Endla. Eesti kohanimed O. Masingu "Marahwa Näddala-Lehes". II k töö. Tartu 1959. 54 lk. (Nr 472.)
 42. *Voore, I. Perekonnanimede käänamise alalt. — Edasi 20.03.1959.
 43. +Vääri, Eduard. Liivi keele uurimise ajaloost. — Emakeele Seltsi aastaraamat V. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1959, lk 190–225.
  /Sh vanade liivi isiku- ja kohanimede näiteid lk 191–192, Bielensteini kohanimede etümoloogiatest lk 214. Резюме: Об истории исследования ливского языка, с. 224–225./
 44. *Инструкция по передаче на картах географических названий Эстонской ССР. Редиздат ВТС, Москва 1959. 15 lk. (Главное управление геодезии и картографии ВМФ СССР.)
 45. OU:*Палль, В(алдек). Об изучении эстонской топонимики. — Совещание по вопросам исторической грамматики и исторической диалектологии финно-угорских языков. Москва 1959, lk 89–90.
  /Teesid./
 46. *Постановление Президиума Верховного Совета Эстонской ССР об утверждении "Правил передачи эстонских имен собственных русскими буквами". — Ведомости ЭССР 1959, nr 63, lk 1889–1897.