EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Kronoloogiline loend. 1940–1949


1940:

 1. Ainelo, J(aan). Nimede-eestistamise Toimkonna aruanne 1939. a. tegevuse kohta. — Eesti Keel 1940, nr 1-2, lk 53.
 2. OU:Ariste, Paul. Ühest Hiiu naisenimest. — Eesti Keel 1940, nr 1-2, lk 33.
  /Nimi Aal(-u) (saksa nimest Adelheid). Summary: An Old Propre Name in the Hiiumaa Dialects, p. 33./
 3. *Hiob, Jaan. Perekonnanimede panek Eestimaal, eriti Särevere vallas 1835. a. Diplomitöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond. Tartu 1940. 93 lk, ill.
  /Käsikiri TÜ raamatukogus: Dip 370266./
 4. +Kask, A(rnold). Ülevaade AES-i kahekümneaastasest tegevusest. — Eesti Keel 1940, nr 1-2, lk 34–49.
  /Sh kohanimede kogumisest lk 42 ja nimede eestistamisest lk 46–47. Résumé: Aperçu sur les vingt années d'activité de la Société Universitaire pour la Langue Maternelle, p. 49./
 5. +Saareste, Andrus. Ainsuse illatiiv kolmesilbilistel tüvedel. — Eesti Keel 1940, nr 7-8, lk 212–228.
  /Sh kohanimede -sse ja lõputa sisseütlevast lk 222–223 ning 226. Résumé: L''illatif singulier dans les radicaux trisyllabiques, p. 227–228./
 6. +*Söderbäck, Per. Rågöborna. Stockholm 1940.
  /Tutv: Ariste, Paul, Eesti Keel ja Kirjandus 1941, lk 306./
 7. Vinkel, Aarne. N. Andersoni Häme etümoloogia. — Eesti Keel 1940, nr 5, lk 116–118 (164–166).
  /Taasesitab Nikolai Andersoni saksakeelse kirja Jakob Hurdale 28.10.1896, kus on juttu Häme balti päritolust (zeme/žemė, žemas)./

1941:

 1. Ariste, Paul. (Per Söderbäck. Rågöborna. Stockholm 1940.) — Eesti Keel ja Kirjandus 1941, nr 4, lk 306.
  /Rets./
 2. +Ariste, Paul. Rõhutunde lõdvenemine eesti keeles. — Eesti Keel ja Kirjandus 1941, nr 5/6, lk 376–380.
  /Sh eesti nimede vigasest hääldusest: Vare'se, Tallinna tänavanimed Vambola (-boo-) ja Imanta (-ma'n-)./
 3. +*Liivimaa 1638. a. maarevisjon. Eesti asustusala I. Kaguosa. ENSV Riigi Keskarhiivi Tartu osakonna toimetused Nr. 1 (7). Tartu 1941. 352 lk.
 4. Mägiste, Julius. Ühest Volga nimest. — Eesti Keel ja Kirjandus 1941, nr 2, lk 101–105.
  /Seotud eesti sõnaga julge (mari jõl ~ jul)./
 5. *Vene nimede õigekirjutus eesti keeles. RKK eesti keele toimkonna esimese töökoosoleku otsused. — Sirp ja Vasar 07.06.1941, lk 4.
  /Vt ka hilisemat ülevaadet E. Roos KjK 1970/11./

1942:

 1. OU:*Leesment, Leo. Perekonnanimede panekust talurahva vabastamisel, eriti Saardes. Tartu Ülikooli Toimetused. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis). B. Humaniora. 69. (Tartu 1942.) Tartu 1940. 7 lk.
  /Tiitellehel ilmumisaasta 1940. Faktiliselt ilmus 1942, vt "Teaduslikud uurimused ilmuvad jälle" Eesti Sõna 14.04.1942. Referat: Über die Familiennamen-Gebung bei der Bauernbefreiung in Estland, insbesondere in Saarde (Saara)./
 2. *Sepp, H. Mõnda meie talunimedest ja taluinimese psühholoogiast. — Postimees 22.01.1942.
 3. *Teaduslikud uurimused ilmuvad jälle. — Eesti Sõna 14.04.1942.
  /Viidatakse L. Leesmendi uurimusele perekonnanimede panekust Saardes./

1943:

 1. *Taamud ehk taamnikud. — Postimees 20.06.1943.
  /Lätistunud liivlastest. Allk: P. N-d (=Pent Nurmekund?)./
 2. +*Venemaa muistne rahvastik keeleuurimise valgustuses. — Postimees 01.08.1943.
  /Sh kohanimedest. Allk: A. R. (=Alo Raun?)/

1944:

 1. *Ariste, Paul. Veidi Kalevist. — Postimees 10.06.1944.
  /Nime tähendusest ja päritolust./
 2. *Kents, Jakob. Üks omapärane kohanimi. — Eesti Sõna 17.07.1944; 23.07.1944; 26.07.1944.
  /kõrve-nimede levikust./

1945:

 1. *Ariste, Paul. Sõna 'Kalev' päritolust. Ettekanne Tartus. — ES 08.04.1945.

1946:

 1. OU:*Ariste, Paul. Kalevist. — Looming 1946, nr 7/8, lk 922–925.
 2. *Elisto, Elmar. Vene pärisnimede kirjutamisest eesti keeles. — Nõukogude Õpetaja 04.10.1946.

1947:

 1. *Aavik, Johannes. Veel kord pärisnimede suurest ja väikesest algustähest. — Kodu Tee (Stockholm) 1947, nr 2, lk 15.
  /Nn käändumatutes omadussõnades?/
 2. +*Elisto, Elmar. Eesti keele korraldamisest. — Nõukogude Õpetaja 09.08.1947.
  /Sh võõrnimede senisest suurema mugandamise vajadusest./
 3. *Elisto, Elmar. Eesti nimede kirjutus vene keeles. — Nõukogude Õpetaja 25.07.1947.
  /Arvamus ENSV Ministrite Nõukogu määrusest ENSV koha- ja isikunimede transkriptsiooni aluste ja kirjutusviisi kohta eesti ja vene keeles 17.03.1947 nr 184. Hilisemat meenutust vt Elisto ESA 22 1977, lk 194–195. Vt ka Nurm 1957./
 4. +*Kents, J(akob). Eesti "kõrve"-nimelised kohad – ürgse maastiku ja asustusloo ilmendajad. — TRÜ toimetised. Geoloogia ja geograafia. 2. Teaduslik Kirjandus, Tartu 1947. 87 lk.
  /Резюме: Названия местностей со словом "кырб" – выразители древнего лика ландшафта и хода заселения Эстонской ССР./
 5. +*Käis, Johannes. Mida tuleb nõuda kooliraamatuilt nende keele suhtes. — Nõukogude Õpetaja 22.08.1947.
  /Sh võõrnimede reeglipärase kirjutuse kaitseks, vastuseks Elistole 1947, "Eesti keele korraldamisest"./
 6. *Orav, A. Eesti koha- ja isikunimede kirjutamine vene keeles. — Punaväelane 18.11.1947.
 7. *Wieselgren, Per. Namnet Reval. — Meijerbergs Arkiv för svensk ordforskning. 1947, lk 88–116.

1948:

 1. +*Elisto, Elmar. Keelelisi küsimusi. I. Riiklik Kirjastus "Pedagoogiline Kirjastus", Tallinn 1948. 208 lk.
  /Sh vene pärisnimede kirjutusviisist ja selle kujunemisest lk 34–48, s-ist ja z-ist nimedes lk 125–128, võõrkohanimede hääldusest lk 128–132, kohanimede kirjutusest eesti keeles lk 134–140 (häälduspärase kirjutusviisi kaitseks). Kordustrükk 1949. a. Tutv: Remmel, N., Nõukogude Õpetaja 08.04.1949./
 2. *Kasenurm, Endla. Iru ja Viimsi kohanimede analüüs. Seminaritöö. Tartu 1948. 109 lk. (Eesti k kateeder. Nr 40.)
 3. *Saul, A. Geograafiliste pärisnimede kujust eesti keeles. — Nõukogude Õpetaja 16.07.1948.

1949:

 1. *Aben, Karl. Läti isikunimede kirjutamisest eesti keeles. — Sirp ja Vasar 09.04.1949, lk 7.
 2. *Arens, Ilmar. Über die topographische Lage und die Grenzen der alt-estnischen Landschaft Korbe. — Apophoreta Tartuensia. Acta Universitati Tartuensi (Dorpatensi) ad diem restitutionis Kal. dec. MCMXIX nunc tricesimum celebrandum a professoribus discipulisque eorum in exilio dedicata. Societas Litterarum Estonica in Svecia, Stockholm 1949, lk 197–207.
 3. *Saage, Vello. Võõrnimede ortograafia kujunemisest. Seminaritöö. Tartu 1949. 131 lk. (Eesti k kateeder. Nr 56.)
 4. +*Sillaots, Inga. Võõrnimede ja -sõnade transkriptsioonist ning ortograafiast eesti ajalehtedes novembris 1949. Seminaritöö. Tartu 1949. 160 lk. (Nr 245.)
 5. *Vinkel, A(arne). Lahendamata küsimusi transkriptsiooni ja sõnavara alal. — Edasi 20.02.1949.