MurdekiikerAbiks lugemisel

Näpunäited puudutavad lihtsas märkimisviisis esitatud murdepalu. Murdekõne hõlpsamaks jälgimiseks on tekstid esitatud võimalikult kirjakeelsel kujul.

Lisatud on üksnes mõned hädavajalikud märgid.

` graavis tähistab III väldet vastava sõna(osa) ees (`valge, `aeti, `silku, `ümber`ringi, üle`aidne), v.a ühesilbilised sõnad, mis jäävad märgita. Sulghäälikute pikkusi märgitakse nagu kirjakeeles (vakk : vaka : vakka)
´ akuut märgib kaashäälikute peenendust (palatalisatsiooni) tähe juures (säŕk, saĺl, `oihḱma ’ohkima’)
i ülilühike i konsonandi ees märgib eespoolset peenendust (naikka ’nakke; puupulki; varnu’
ε ä ja e vahepealne häälik saarte murdes (pεεl ’peal’, `kεima ’käima’)
ŋŋ ng-ühendi nõrgaastmelisele vormile vastav häälik kirderanniku- ja saarte murdes (löŋŋad ~ laŋŋad ’lõngad’, vaŋŋid ’vangid’)
ʔ kõrisulghäälik Võru murdes sõna lõpul (mitmuse nimetavas pääʔ ’pead’, da-tegevusnimes seĺläteʔ ’seletada’, käskivas kõneviisis annaʔ ’anna’ vm)
ühenduskaar osutab hääldusseostele (nt mai tia ’ma ei tea’, vielja). Kõrisulghäälikust johtuval kokkuhääldusel kandub sõna alguskonsonant eelneva sõna lõppu ja tekib kaksikkonsonant, nagu äräkkaonuʔ ’ära kadunud’, sääntsessarvõppään ’sellised sarved peas’

· punkt sõna keskel tähistab vajaduse korral pearõhku rõhulise silbi täishääliku järel (`nove·mbri, vä·ǵevü·śi ’vägisi’)
() ümarsulgudes esitatakse:
a) häälikud, mis on ebaselgelt hääldatud või halvasti kuuldavad
b) teksti mõistmiseks vajalikud lisaseletused
[] nurksulgudes on tõlkija lisatud sõnad

Kirjavahemärgid tähistavad kõnes esinevaid pausikohti:

, lühike paus

. pikem paus

.. kaks punkti tähistavad pooleli jäänud sõnu või kõnekomistusi (ko.., mõl.., vanaga..), kolm punkti katkenud mõtet (sai peräkõrd ... ni sissai)