Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 7. kohanimekorralduskonverents
New York, 13. - 22. jaanuar 1998

ÜLDISEKS teadmiseks
E/CONF.91/1
Originaal: INGLISE K-S

ESIALGNE PÄEVAKORD

 1. Konverentsi avamine

 2. Konverentsi eesistuja valimine

 3. Korraldusküsimused:
  (a) protseduurireeglite kinnitamine;
  (b) päevakorra heakskiitmine;
  (c) muude funktsionääride valimine;
  (d) töö korraldamine;
  (e) konverentsist osavõtjate volikirjad.

 4. Jaotiste ja valitsuste ülevaated nende piirkondade ja maade olukorrast ja kohanimede normimise arengust pärast kuuendat konverentsi.

 5. Riiklik normimine:
  (a) nimede välikogumine;
  (b) ametlik nimekorraldus;
  (c) nimekorraldus mitmekeelsetel aladel;
  (d) riiklike nimekorraldusorganite haldusstruktuur;
  (e) kohanimetarvituse juhtnöörid kaartide ja teiste väljaannete toimetajatele.

 6. Kohanimeandmekogud:
  (a) andmekogumisprotseduurid;
  (b) nõutavad andmeelemendid;
  (c) andmeedastusstandardid ja formaadid;
  (d) automaatsed andmetöötlussüsteemid (ADP);
  (e) süsteemide ühildatavus ja struktuur;
  (f) riiklikud nimeloendid;
  (g) muud väljaanded.

 7. Kohanimede normimisel kasutatav terminoloogia.

 8. Võetavad ja ettepandavad meetmed ÜRO kohanimede normimist käsitlevate resolutsioonide ellurakendamiseks.

 9. Esimese kohanimekorralduskonverentsi 30. aastapäeva tähistamine

 10. Eksonüümid:
  (a) eksonüümide liigid ja kasutusulatus;
  (b) eksonüümide kasutuse vähendamise põhimõtted;
  (c) esialgsed eksonüümide loendid.

 11. Üheainsa riigi suveräänsusest väljajäävad objektid:
  (a) põhimõtted, protseduurid ja koostöölepped;
  (b) objektid, mis on ühised kahele või enamale riigile;

 12. Kirjutussüsteemid ja hääldusjuhised:
  (a) latinisatsioon;
  (b) ümberkirjutus mitteladina kirjutussüsteemidesse;
  (c) kirjakeeleta keelte nimede kirjutamine.

 13. Toponüümilised veebipaigad (koduleheküljed)

 14. Toponüümiline koolitus ja praktika:
  (a) senine koolitus ja praktika;
  (b) toponüümilised kursused;
  (c) kogemuste ja informatsiooni vahetamine;
  (d) personali vahetamine;
  (e) tehniline abi.

 15. Koostöö riiklike ja rahvusvaheliste talituste ja muude organisatsioonidega:
  (a) koostöö riiklike talitustega;
  (b) koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  (c) koostöö avalike infotalitustega.

 16. Maade nimed.

 17. Nõupidamised ja konverentsid:
  (a) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kohanimeekspertide rühm;
  (b) Jaotiste ja jaotistevahelised nõupidamised ja tegevuskavad;
  (c) riikide nimeteemalised nõupidamised, konverentsid ja sümpoosionid;
  (d) rahvusvahelised nimeteemalised nõupidamised, konverentsid ja sümpoosionid.

 18. Riiklikust ja rahvusvahelisest kohanimede normimisest saadav majanduslik ja sotsiaalne kasu.

 19. Kaheksanda konverentsi korraldamine.

 20. Resolutsioonide ja konverentsi raporti heakskiitmine.

 21. Konverentsi lõpetamine.

Allikas: CPCGN ja UNGEGN Newsletter nr. 20 (okt. 1997). Päevakord kiideti heaks 13.01.1998.