Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) Baltijas nodaļas 9. sanāksme

The 9th meeting of the Baltic Division United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)

9-ое заседание Балтийского отдела Группы экспертов ООН по географическим названиям

DARBA KĀRTĪBA
AGENDA
ПОВЕСТКА ДНЯ

2005. gada 11.-12. oktobris

Latvija, Jūrmala
viesnīca "Lielupe", Bulduru prospekts 64/68

11. oktobris / October 11 / 11 октября

10.00 Reģistrācija / Registration / Регистрация
10.40 Baltijas nodaļas 9. sanāksmes atklāšana
Opening of the 9th meeting of the Baltic Division
Открытие 9-oго заседания Балтийского отдела

Mārtiņš Lazdovskis - Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors / Director General, State Land Service of the Republic of Latvia / Генеральный директор Гоcударственной земельной службы Латвийской Республики
11.00 - 13.00 Ģeogrāfisko nosaukumu nacionālā standartizācija
National standardization of geographical names
Национальная стандартизация географических названий

Елена Снитко (BY). Информационное сообщение по вопросам национальной стандартизации географических названий
Tatyana Obuhova (EE). Toponymy on Estonian Basic Map
Tomas Duksa (LT). Анализ топонимов приграничной части Литвы
Владимир Богинский (RU). О работах в области стандартизации географичеких названий, проведенных в Российской Федерации в период 2003-2005 гг.
13.00 - 14.00 Pusdienas / Lunch / Обед
14.00 - 15.30 Ģeogrāfisko nosaukumu nacionālā standartizācija (turpinājums)
National standardization of geographical names (continuation)
Национальная стандартизация географических названий (продолжение)

Izabella Krauze-Tomczyk (PL). Информация о работах в области географических названий в последнeе время в Польше
Vita Strautniece (LV). Информация о работах в области географических названий в Латвии
Lidija Leikuma (LV). Sibīrijas latviešu sādžu nosaukumi vietvārdu atveides kontekstā / Названия латышских деревень Сибири в контексте передачи топонимов на другой язык
15.30 - 15.50 Kafijas pauze / Coffee break / Перерыв
15.50 - 17.30 Vietvārdu datu bāzes
Toponymic data files
Базы данных географических названий

Peeter Päll (EE). Digitization of place names data at the Institute of Estonian Language / Дигитализация топонимических данных в Институте эстонского языка (slides in English)
Владимир Богинский (RU). Состояние и перспективы развития работ по созданию автоматизированного Государственного каталога географических названий Российской Федерации
Владимир Богинский, Виктор Урвачев (RU). Мониторинг официальных изменений в наименованиях географических объектов Российской Федерации в Государственном каталоге географических названий
Дмитрий Вортман (UA). О создании Государственного регистра географических названий Украины
18.00 Vakariņas / Dinner / Ужин

12. oktobris / October 12 / 12 октября

10.00 - 11.00 Eksonīmi un valstu nosaukumi. Ģeogrāfisko nosaukumu atveide
Exonyms and country names. Rules of conversion of geographical names
Экзонимы и названия стран. Правила передачи географических названий

Peeter Päll (EE). Некоторые лингвистические аспекты при дефиниции экзонимов
Ojārs Bušs (LV). Vēl dažas teorētiskas problēmas eksonīmu un endonīmu sakarā / Некоторые теоретические проблемы в связu с экзонимами и эндонимами
Нина Сивак (UA). Разработка инструкций по передаче географических названий и терминов Дании, Норвегии, Финляндии
11.00 - 11.20 Kafijas pauze / Coffee break / Перерыв
11.20 - 13.00 Eksonīmi un valstu nosaukumi. Ģeogrāfisko nosaukumu atveide (turpinājums)
Exonyms and country names. Rules of conversion of geographical names (continuation)
Экзонимы и названия стран. Правила передачи географических названий (продолжение)

Jānis Turlajs (LV). Lielais pasaules ģeogrāfijas atlants / Большой географический атлас мира
Peeter Päll (EE). Правила транскрипции географических названий (эстонско-русская, русско-эстонская таблицы)
13.00 - 14.00 Pusdienas / Lunch / Обед
14.00 - 15.00 Vietvārdu apstiprinātājinstitūcijas. Likumdošas akti
National names authorities. Legislative acts
Государственные институции стандартизации географических названий, нормативные акты

Ирина Руденко (UA). Закон Украины о географических названиях
+ Состояние правовой, нормативной, методической и организационной базы проведения работ по национальной стандартизации географических названий [Украины]
Jūratė Palionytė, Aistė Pangonytė (LT). The Reglamentation of the Street Names
Наталия Авраменко (BY). Состояние правовой, нормативной, методической и организационной базы проведения работ по национальной стандартизации географических названий
+ Инструкция по учёту и регистрации наименований физико-географических объектов Республики Беларусь
+ Регистрационно-учётная карточка наименования физико-географического объекта
+ Инструкция о порядке создания и ведения Государственного каталога наименований географических объектов Республики Беларусь
+ Инструкция по передаче на русский язык наименований географических объектов Республики Беларусь
15.00 - 15.30 Vietvārdi kā kultūras mantojums
Place names as cultural heritage
Географические названия как культурное наследие

Juris Urtāns (LV). Augšzemes pilskalnu nosaukumi / Названия городищ Аугшземе [11,8 MB!]
Diskusija: Vietvārdu aizsardzība / Discussion: Protection of place names / Дискуссия: Охрана ценных географических названий
15.30 - 15.50 Kafijas pauze / Coffee break / Перерыв
15.50 - 17.30 Baltijas nodaļas darba rezultāti un perspektīvas. Sanāksmes noslēgums. Nodaļas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Darba sanāksmes noslēguma protokola pieņemšana
Results and perspectives of the Baltic Division activities. Closing of the meeting. Election of the Vice Chair of the Baltic Division. Adoption of the final report of the meeting
Итоги и перспективы работы Балтийского oтдела. Закрытие заседания. Выборы заместителя председателя отдела. Принятие окончательного протокола заседания
18.00 Noslēguma vakariņas (ar ielūgumiem) / Gala dinner (with invitations) / Торжественный ужин (по приглашениям)

13. oktobris / October 13 / 13 октября

8.00
Brauciens uz Ventspili - pieredzes apmaiņa, iepazīšanās ar ziemeļrietumu Kurzemes toponīmiju (ārvalstu dalībniekiem)
Experience exchange tour to Ventspils, acquaintance with place-names in NW Kurzeme (for participants from abroad)
Обмен опытом, ознакомление с топонимией Северо-западной Курземе - поездка в Вентспилс (для иностранных гостей - участников заседания)

Photos / фотографии: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Pateicība / Vote of Thanks / Благодарность

Pasākuma organizētāji pateicas par atbalstu:
Valsts zemes dienesta administrācijai,
VZD Poligrāfijas daļai "Latvijas karte",
VZD IGP Informācijas sistēmu tehniskā nodrošinājuma daļai,
SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta",
Valsts valodas centram,
folkloras kopai "Budēļi",
VZD Kartogrāfijas pārvaldes vadībai