EESTI KEELE INSTITUUT

Roosikrantsi 6, 10 119 Tallinn

Teie 28.04.1999 nr 5-14/308
Meie 06.05.1999 nr 6-3/57

Hr Tiit Sepp
Asekantsler, kohanimenõukogu aseesimees
Siseministeerium
Pikk 61
15065 Tallinn

Valla nime eksperthinnang

Lugupeetud härra Tiit Sepp

Viljandimaa kahe omavalitsusüksuse, Karksi-Nuia linna ja Karksi valla ühinemisel tekkiva uue omavalitsusüksuse ettepandav nimi Karksi-Nuia vald ei ole sobiv mitmel põhjusel.

Ajalooline aspekt. Karksi-Nuia on ametliku nimena üsna uus, varasemale Nuia alevile anti rahvalikust pruugist lähtudes Karksi-Nuia nimi alles 1987. a. Nuia alev ise on saanud nime samanimelise kõrtsi järgi, asula tekkis 19. sajandi II poolel. Nuia nimi on esimesi kordi fikseeritud 1797. a (Krug Nuja). Seekõrval on Karksi nimi märksa vanem, Karksi mõisa kohta on teateid 13. sajandist, üsna vana on ka Karksi kihelkond. Praegune Karksi, varasem Polli vald, mis hõlmab suure osa endise kihelkonna alast, sai seetõttu loogiliselt oma vana nime tagasi 1997. a.

Nimekorralduslik aspekt. Karksi-Nuia pole kunagi varem tähistanud ulatuslikumat maa-ala kui vahetult asulat ennast. Karksi seevastu endise kihelkonnanimena on alati hõlmanud ka Nuia alevi.

Keeleline aspekt. Sidekriipsuga kohanimesid nagu Karksi-Nuia jts tuleb vaadelda kui hälbelisi, keeleliselt vähem otstarbekaid, mis on vahel küll siiski paratamatud. Omamoodi seik on ka see, et ettepandav nimekuju Karksi-Nuia jätaks edaspidi ajaloolise Karksi nime üksnes hargtäiendi funktsiooni, samas kui põhinimeks (nimetuumaks) jääks noorem Nuia nimi.

Kokkuvõttes võib nentida, et ettepandav nimi ei ole sobiv. Valla nime määramisel tuleb tingimata arvestada kohanimeseaduse § 17 lg 1: „Ametliku kohanime määramisel eelistatakse kohapeal tuntumat ja levinumat, samuti suurema aja- ja kultuuriloolise tähendusega nime". Kahe kõnealuse omavalitsusüksuse neljast käibel olnud või olevast nimest Karksi, Karksi-Nuia, Nuia ja Polli vastab nimetatud sättele kõige paremini Karksi nimi, mistõttu on meie arvates loomulik nimetada uus üksus Karksi vallaks, mille koosseisu kuulub vallasisene Karksi-Nuia linn.

Lugupidamisega

Asta Õim
Direktor

Peeter Päll, Henn Saari 6446153