Kohanimenõukogu

Istungi protokoll
Tallinn

10. november 1999 nr 8

Algus kell 11.00; lõpp kell 13.00

Juhatas: Tiit Sepp
Protokollis: Elvi Sepp

Osavõtjad: 10 osalejat registreerimislehel
Puudusid: esimees, T. Kulu, M. Markus, V. Ranniku, J. Tamm

Läbirääkimised päevakorra asjus.
Tiit Sepa ettepanekul pühendatakse mälestushetk lahkunud kohanimenõukogu liikmele Henn Saarile.

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:

 1. Tallinna Linnavalitsuse taotlus aadressikoha nime osaliseks muutmiseks (E. Sepp, P. Päll, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kutsutud esindaja).
 2. Kohanimenõukogu koosseisu muutmisest (E. Sepp).
 3. ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) istung, New York 2000.a. jaanuar (P. Päll).
 4. Kohanimeregistri finantseerimisest (T. Sepp).
 5. Kohalalgatatud küsimused.

1.

Tiit Sepp: Tallinna Linnavalitsus on kohanimeseadusest (§ 10 lg 3) lähtudes oma 29.10.1999 kirjaga pöördunud siseministri poole nõusoleku saamiseks Rävala puiestee kui aadressikoha nime osaliseks muutmiseks. Tegemist on Välisministeeriumi Rävala puiestee 9 asuva hoone aadressi muutmisega.

Koosolekust võtab osa Tallinna Linnavalitsuse nimekorraldaja pr Silvia Ehrenbusch, kes annab meile ülevaate toimunust.

Silvia Ehrenbusch: Tallinna Linnavalitsuse 21.08.1998 määrusega nr 51 on Välisministeeriumi ees paiknevale haljastatud platsile (mitteaadressikohale) määratud nimi "Islandi väljak".

Aadressi politiseerimise eesmärgil esitas Välisministeerium 11.08.1999 taotluse muuta nende senine aadress ja määrata uus Islandi väljaku järgi.

Tallinna Linnvalitsuses toimiti kiirustavalt ja nimeekspertidega nõu pidamata ning Rävala puiestee muudeti osaliselt teist nime (Islandi väljak) kandvaks aadressikohaks. Nime muutmine ja ühtlasi uue aadressi määramine teostati Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (31.08.1999) kirjaga, mis on juriidiliselt ebapädev toiming.

Seejärel palus Tallinna Linnaplaneerimise Amet (19.10.1999 kiri nr 1/III-4/3233) Välisministeeriumil peatada uue aadressi Islandi väljak 1 kasutamine ja sellega seotud toimingud õiguslikult korrektse lahenduse leidmiseni.

Vastuskirjas (25.10.1999) teatab kantsler I. Tarand (refereerime kirja) , et Välisministeeriumis on algatatud vajalikud protsessid aadressi muutmiseks: tellitud on uue aadressiga dokumentide blanketid, pitsatid, visiitkaardid jne. Lisaks on edastatud noot kõikidele välisesindustele teatega, et Välisministeeriumil on uus aadress, märkimaks väikese Islandi riigi olulist rolli Eesti ajaloos. Käesoleva aasta oktoobris toimunud EV Presidendi Islandi visiidi käigus teavitas President ka Islandi võime Eesti Välisministeeriumi aadressi muutmisest ja selle tagamaadest. Aadressi mittemuutmise korral tekkivat segadust rahvusvahelisel tasandil olevat raske ette kujutada ning millise mulje jätaks see kõmuline uudis Eesti Vabariigist?

Eeltoodust lähtudes soovib Tallinna Linnavalitsus parandada oma ekslikud otsused. Kompromissina ja erandliku lahendusena soovitakse laiendada Islandi väljaku ulatust nii, et see hõlmaks lisaks senisele haljastatud platsile ka Välisministeeriumi esise Rävala puiestee osa (puiestee lõunapoolse sõidu- ja parkimisriba). Nii jääks Rävala puiestee tänu põhjapoolsele sõiduribale teatud mõttes tervikliku tänavana alles. Tegemist on Rävala puiestee nime osalise muutmisega.

Järgnenud elavas ja põhjalikus mõttevahetuses avaldasid oma arvamust kõik kohalolnud kohanimenõukogu liikmed.

Arutelu tulemusena jõudis kohanimenõukogu alljärgnevatele seisukohtadele.

 1. Välisministeeriumi aadressi muutmise puhul on tegemist eelkõige aadressikohtade piiride muutmisega, mis linnaplaneerimisalase küsimusena ei kuulu kohanimenõukogu pädevusse. Nimeobjekti muutust taotletaval kujul ei saa pidada mõistlikuks lahenduseks, vaid tuleb hinnata ebaloogiliseks ja lubada kui väga erandlikku juhtumit.
 2. Arvestades kujunevat olukorda, tuleks praktilises tegevuses erilist tähelepanu pöörata Islandi väljaku kujunduse ja tähistuse küsimustele. Väljaku tähistus aadressikohana peab inimeste jaoks olema selge ja üheselt arusaadav, mitte eksitav.
 3. Peame vajalikuks rõhutada, et kohanimede politiseerimine ja pühendusnimedega liialdamine ei kuulu Põhjamaade ega ka Eesti ajaloolisse nimetraditsiooni.
 4. Peame kohanimeseaduse asjaomase sätte rakendamist ja muudel alustel kohanime muutmiseks nõusoleku küsimist siseministrilt hinnatavaks pretsedendi loomiseks kohanimekorralduses.
 5. Lähtuda tuleb asjaolust, et tegemist ei ole otseselt kohanime muutmise ega asendamisega, vaid nimeobjektide territoriaalse ümberkorraldusega, kusjuures mõlemad olemasolevad nimed säilivad senisel kujul. Seetõttu peab kohanimenõukogu võimalikuks siseministri nõusoleku andmist Rävala puiestee nime osaliseks muutmiseks ja Islandi väljaku nime kasutamiseks aadressis.

2.

Elvi Sepp: Kohanimenõukogu koosseis vajab mitmetest põhjustest tingituna muutmist:

Meil on olemas järgmised ettepanekud ja nõusolekud uute liikmete määramiseks:

Lisaks sellele tuleb kohanimenõukogu esimeheks määrata uus siseminister Tarmo Loodus.

Heiki Potter: Teen ettepaneku määrata enda asemele Maa-ameti kartograafiabüroo juhataja Kiira Mõisja. Ta täidab samu ülesandeid, mida tegin mina Maa-ametis töötades. Kartograafiliste tööde koordineerija kaasamine kohanimenõukogu töösse on vajalik. Eesti Kaardikeskuse esindajaks jääb Lui Hubel.

Elvi Sepp: Teeme vastava pöördumise Maa-ameti poole ja seejärel vormistame muudatused kohanimenõukogu koosseisus Vabariigi Valitsuse korraldusega.

3.

Peeter Päll: Teatavasti toimub 17.-28.jaanuaril 2000. a New Yorgis ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) istung. Osalema oodatakse kohanimeeksperte ja riikide valitsuste esindajaid kohanimekorralduse alal.

Praegu on Balti riikide nö eesistujamaaks Läti. Eesti, Läti ja Leedu ühise aruande esitamise tähtaeg ÜRO-le oli 12. november. Saatsime Eesti osa, milles ülevaade asustuse reformist, haldusjaotuse muudatustest, kaarditootmisest jmt, Riiga õigeaegselt.

Istungist osavõtjate arv ei ole piiratud, tarvis on vaid leida rahalised vahendid sõidu- ja muude kulude katteks.

Kohanimenõukogu asus seisukohale, et Valitsuse poolne esindaja võiks olla Siseministeeriumist. Teistel huvilistel püüda samuti otsida võimalusi sõiduks. Teeme ettepaneku osavõtuks ka Kiira Mõisjale Maa-ametist.

Seni ametlikku kutset Siseministeeriumisse jõudnud ei ole, kuid Välisministeeriumis on see meile teadaoleva info kohaselt olemas.

4.

E. Sepp: Kohanimeregistri finantseerimise küsimused käesoleval aastal on kahjuks seniajani lahendamata. Ressursside saamine Riigikantselei kaudu riigi strateegiliste infosüsteemide ja riiklike registrite finantseerimiseks eraldatud vahenditest ei ole õnnestunud.

AS Eesti Kaardikeskus on esitanud Siseministeeriumile avalduse riigi kohanimeregistri asutamis-, arendus- ja pidamistööde lepingu täitmise kohta (lisatud). Lepingus ettenähtud tööde 1. etapp täideti 1998. aastal ning 2. ja 3. etapp olid kavandatud käesolevale aastale. 1999. a tööde kalenderplaan ja eelarve kui lepingu lisad on rahapuudusel ametlikult vormistamata.

Eesti Kaardikeskus on võimaluste piires jätkanud registri arendustöid, finantseerides neid omavahendite arvelt. Selleks on kulutatud 32 tuhat krooni ja see summa oleks vaja Siseministeeriumil kui tellijal hüvitada. Selgusetu on ka tööde jätkamise ja finantseerimise küsimus järgmisel aastal. Siseministeeriumi esitatud 2000. a eelarve eelnõust on kohanimeregistri finantseerimiseks ettenähtud vahendid järgneva menetluse käigus välja jäetud.

AS Eesti Kaardikeskus näeb probleemi lahendusena järgmisi võimalusi:

 1. lepingu täitmise jätkamine ja tähtaegade pikendamine,
 2. lepingu ajutine katkestamine või ennetähtaegne lõpetamine.

Otsustati: arutada kohanimeregistriga seotud probleeme lähiajal Siseministeeriumi ja AS Eesti Kaardikeskus esindajate ühisnõupidamisel, et leppida kokku edasise tegevuse suhtes.

5.

Elvi Sepp: Kohanimenõukogu üheks ülesandeks põhimääruse kohaselt on ametlike kohanimede kasutamise jälgimine ja vajaduse korral siseministri kaudu ettepanekute tegemine nende vastavusse viimiseks õigusaktide nõuetega.

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse veemajanduse spetsialist Heli Ristkok pöördus kohanimenõukogu poole ja juhtis tähelepanu faktile, et Emajõe uue silla juures Käreveres on välja pandud silt "Suur Emajõgi".

Vabariigi Valitsuse 18.juuli 1996 määrusega nr 191ametlikult kinnitatud "Avalikult kasutatavate veekogude nimekirjas" on nimed "Emajõgi" ja "Väike Emajõgi".

Otsustati:

 1. Panna "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" välja kohanimenõukogu koduleheküljele, et ametlikud õiged nimed oleksid kõigile kergemini kättesaadavad.
 2. Juhtida teeviitade väljapanijate tähelepanu eelmärgitud ebakohale.

*

Peeter Päll: Kuuldavasti käib Saaremaal Lümanda vallas allkirjade kogumine, et algatada praeguse Kotlandi küla nime muutmine Gotlandiks.

Kohanimenõukogu liikmed on seisukohal, et kunagisi võõrapäraseid nimekujusid taastada ja nendega nüüdseks eestistunud nimesid asendada ei tohi.

*

Jüri Jagomägi: Kohanimenõukogu koduleheküljel võiksid olla viited teistele allikatele, kust võib leida kohanimealast infot, näiteks AS Regio ja AS Eesti Kaardikeskus lehekülgedele.

Palju segadust on tänavanimede, ühissõidukipeatuste, loodusnimede jmt ning see näitab, et kohanimeregistrit on hädasti tarvis.

*

Peeter Päll: Kas kohanimenõukogu liikmete andmetele koduleheküljel võib lisada kontaktandmed?

Otsustati:
Lisada ametikoht, telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress.

Koosoleku juhataja Tiit Sepp

Protokollija Elvi Sepp