Kohanimenõukogu

Istungi protokoll

Tallinn

11. detsember 1998 nr 5

Algus kell 14.00; lõpp kell 15.45

Juhatas Tiit Sepp
Protokollis Elvi Sepp

Osavõtjad: 9 osalejat registreerimislehel
Puudusid: O. Taal, M. Kuusik, T. Kulu, H. Potter, J. Tamm, H. Saari.

Läbirääkimised päevakorra asjus.
Otsustati kinnitada järgmine päevakord:

  1. Lühidalt aasta jooksul tehtud töödest (E. Sepp).
  2. Eesti Posti poolt kehtestatud uue aadressisüsteemi arutelu (H. Saari, Eesti Posti esindaja).
  3. Bussipeatuste nimede korrastamisest ja tähistamisest (M. Markus).
  4. Arvamused edasise tegevuse kohta.

1.

E. Sepp: selle aasta suuremad ettevõtmised on olnud:

1. Valdade asustusjaotuse muutmise, sh külanimede ennistamise ja
parandamise taotluste läbivaatamine. Valitsuses on see arutusel 15.detsembri istungil. Muudatused jõustuvad 1.jaanuaril 1999.a.

2. Kohanimeregistri asutamise ja registri pidamise põhimääruse kinnitamise otsustas Valitsus 24. novembril. Registri vastutavaks töötlejaks on Siseministeerium ja volitatud töötlejaks AS Eesti Kaardikeskus.

Ees on veel registri projekteerimise ja pidamise lepingu sõlmimine koos vastavate lisamaterjalide koostamisega.

2.

P. Päll: tutvustab Henn Saari koostatud arvamuses tõstatatud probleeme seoses Eesti Posti poolt kehtestatud uue aadressisüsteemiga (arvamus lisatud). Teatmiku info ja kehtestatud eeskirjad ei klapi omavahel.

M. Kotsar (Eesti Post): Põhimõttelisi küsimusi peaks arutama meie juhtkonna osavõtul. Välja antud teatmikus on tõesti juhtunud äpardus: ei ole näidatud, millised külad millise sidejaoskonna alla kuuluvad. Tuleb uus väljaanne, kus see viga on parandatud.

Otsustati:

3.

E. Sepp: Eelmisel koosolekul tõstatas Henn Saari bussipeatuste nimede korrastamise küsimuse. Kavandasime saata vastava algatusettepaneku teede- ja sideministrile, aga paraku kohanimeseaduse lähemal uurimisel selgus, et küsimus ei kuulu otseselt ministri pädevusse.

Palusime asja praktilist korralduslikku külge uurida Margit Markusel kui Teede- ja Sideministeeriumi esindajal.

M. Markus: Bussipeatuste siltide ülespanekut korraldab Autovedajate Liidu reisiveo üksus. Nimed määrab ilmselt kohalik omavalitsus.

J. Jagomägi: Kagu-Eesti maakondade nn viidaprojekt, mida pidi tegema Võru Instituut, jäi kahjuks katki (ilmselt finantsilistel põhjustel).

Otsustati: teha maavalitsuste kaudu kohalikele omavalitsustele ettepanek üle vaadata bussipeatuste nimed ning nõudepeatustele leida ja määrata kohanimelised peatuste nimed.

4.

E. Sepp: Järgmise aasta tegevustest esmatähtis on riigi kohanimeregistri käivitamine.
Peaksime korraldama ka mõned kohanimenõukogu väljasõiduistungid, kus arutlusteemadeks võiksid olla, näiteks:

P. Päll: Mulle sattus kätte materjal, kus räägiti sellest, et Läti Seim arutas pikalt-laialt Lätimaa järvede nimede küsimust.

Koosoleku juhatajaTiit Sepp
ProtokollijaElvi Sepp