Kohanimenõukogu

Istungi protokoll

Tallinn

12. november 1998 nr 4

Algus kell 10.00; lõpp kell 11.45

Juhatas Tiit Sepp
Protokollis Elvi Sepp

Osavõtjad: 13 osalejat registreerimislehel
Puudusid:O. Taal, M. Kuusik, T. Kulu
Asendajad: M. Markus - asendas P. Lindu, H. Laasi asendas I. Tomuskit

Läbirääkimised päevakorra asjus.
OTSUSTATI (poolt - 10 häält) kinnitada järgmine päevakord:

  1. Külanimede ennistamise ja külade lahkmejoonte muutmise taotlused ning Vabariigi Valitsuse vastava määruse eelnõu (Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine ) tutvustamine. Kohanimenõukogu seisukoha kujundamine nende suhtes (V. Ranniku, P. Päll, E. Sepp).
  2. Riigi kohanimeregistri asutamise määruse käekäigust (T. Sepp, E. Sepp)
  3. Arvamuse andmine Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse kirjastatud "Eesti meresaarte nimestikule" (H. Potter, P. Päll)
  4. Kohalalgatatud küsimused.

1.

V.Ranniku: tutvustab lühidalt sellel aastal valdadelt laekunud taotlusi (nende täpsem sisu kajastub asustusnimede töörühma koosolekute koondprotokollis, mis on lisatud).

Maakondade aktiivsus on olnud erinev: suhteliset passiivsed olid Viljandi, Valga ja Jõgeva (v a Kasepää vald) maakonna vallad.

P.Päll: selgitab materjalide läbivaatamise põhimõtteid, mis olid sarnased eelmisel aastal kehtinutega.

E:Sepp: Omavalitsustelt laekunud materjalide kvaliteet ja esitamise distsipliin olid käesoleval aastal tunduvalt paremad kui möödunud aastal. Koondprotokoll saadeti kõigile maavalitsustele teadmiseks ning asjaomastele omavalitsustele seisukoha võtuks.

Vastused valdadest saabusid õigeaegselt ja enamikus võeti asustusnimede töörühma pakutavad ettepanekud ka vastu.

Edasise tegevuse ajagraafik on jätkuvalt pingeline. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse määruse jõustumise tähtajast (1. jaanuar 1999) peab eelnõu saama ette valmistatud ja Riigikantseleile esitatud hiljemalt novembri lõpul.

J. Jagomägi: Vaadates Eestit tervikuna, häirib geograafiline kirjusus: kõrvuti on vallad, kus on ennistaud mitukümmend külanime ja vallad, kus pole midagi tehtud.

J. Tamm: Planeeringu- ja ehitusseaduse ning kohanimeseaduse vahel on kohanimede määramise osas vastuolu ( st kes ja kuidas määrab). Nimed määratakse planeeringu käigus, aga sageli vastuolus olevana kohanimeseadusega.

V. Ranniku: Valla üldplaneeringus on nimed reeglina õiged , kuna seda koostavad asjatundjad; detailplaneeringus aga võib esineda nimede "ujumist" jmt möödalaskmisi.

H. Saari: Vaja oleks korrastada bussipeatuste nimesid, asendades senised "nõudepeatused" kohapeal kasutatavate kohanimedega. Need on igapäevaselt kasutuses olevad nimed, mis kujundavad kodupaiga või koha identiteeti. Bussipeatuste nimed tuleks seostada külanimede , kantide vmt kohapeal kasutatavate nimedega. Samas oleks kasulik teada, kuidas bussipeatuste nimede panek praegu tegelikkuses käib.

Õige ja vajalik on Vaivara vallale esitatud ettepanek kaaluda ajalooliste külanimede taastamist.

Otsustati: Asustusnimede töörühma poolt ettevalmistatud külanimede ennistamise ja muutmise ning asulate lahkmejoonte muutmise materjalid heaks kiita.

2.

E. Sepp: Kohanimeregistri asutamise määruse eelnõu oli arutusel Valitsuse kabineti nõupidamisel, kus põhimõtteliselt otsustati, et registri vastutavaks töötlejaks saab Siseministeerium ning volitatud töötlejaks AS Eesti Kaardikeskus. Valitsuse istungi päevakorras on küsimus 24.11.1998.

3.

H. Potter: Loodusnimede töörühm vaatas A. Loopmanni koostatud meresaarte nimestiku läbi, kohtus selle autoriga ning esitas oma ettepanekud (lisatud). Probleemne on saarte arv (mida üldse lugeda saareks?) , saarte pindala ja asukoht, samuti suur hulk nimeta saari.

J. Jagomägi: Samalaadne töö on ligemale 10 aastat tagasi tehtud H. Rebassoo ja tudengite poolt.

Merekaartidel leidub samuti nimesid, mis vajavad ka läbitöötamist. Kas nimistusse ei tuleks lisada ka järvesaared ?

P. Päll: Vajalik oleks edaspidi ette näha ulatuslikud välitööd kohtade, näiteks tudengite kaasabil.

V. Ranniku: Tuleks koostada metoodika, kuidas nimesid leida ja määrata.

Otsustati:

  1. Esitada töörühma ettepanekud Keskkonnaministeeriumile ja soovitada neil korraldada jätkuvalt tööd meresaarte nimestiku täiendamise ja täpsustamise nimel.
  2. Asustusnimede töörühmal välja töötada suunised (metoodika) nimetutele saartele nimede otsimiseks.
  3. Soovitada võimalusel lülitada nimistusse ka siseveekogude saared.

4.

P. Päll: Järgmine ÜRO kohanimealane konverents toimub aastal 2002 .

E. Sepp:

1) Järgmisel aastal on kavas koostöös Maa-ametiga välja anda Eesti halduskaardi uus trükk, kus on peal ka kõik külad (nimed ja lahkmejooned). Läbirääkimised kaardi trükiarvu ja mõõtkava suhtes jätkuvad. Sellele lisandub Klassifikaatorikeskuse poolt üllitatav Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator, milles samuti on kõik asulad koos oma koodidega.

Kõik valitsusasutused ja kohalikud omavalitsused saavad vähemalt ühe eksemplari nimetatud kaarti ja raamatukest eelarvest juba kinnimakstud raha arvel.

2) Kurvavõitu teatena meenutan, et Riigikogu muutis käesoleva aasta sügisel kohanimeseadust. Nimelt on seadusest välja jäetud §21 lg 2, mis andis kohaliku omavalitsuse volikogule õiguse kehtestada seaduses ettenähtud korras kohaliku omavalitsusüksuse ametliku nime äriühingu, asutuse või organisatsiooni nimetuses kasutamise piiranguid.

Tean, et eriti oli selle sätte olemasolust ja rakendamisest huvitatud Tallinna linn.

3) teadmiseks, et 03.11.1998 toimus Kreeter Koolituse poolt korraldatuna teabepäev "Kohanimekorraldus ja andmebaasid kohalikes omavalitsustes". Esinesid P. Päll, V. Ranniku, L. Hubel ja E. Sepp.

4) Kohanimenõukogu koosseisus tuleb teha muudatus.Teede- ja Sideministeeriumist on ametist lahkunud Priit Lind, tema asemele kohanimenõukogusse tuleb Margit Markus (kes meil täna juba koosolekust osa võtab).

5) Rõõmus teade on see, et mitmed omavalitsused saadavad oma nimede määramise otsuseid kohanimenõukogule teadmiseks, nagu seadus seda ette näeb. Määratakse uusi nimesid suvilakooperatiivides, planeeritavatel aladel, nimetatakse ümber tänavanimesid jne.

Koosoleku juhatajaTiit Sepp
ProtokollijaElvi Sepp