Kohanimenõukogu koosoleku
PROTOKOLL nr 25

Tallinn, 23. aprill 2008. a

Juhatas: Väino Tõemets.
Protokollis Aule Kikas.
Osalesid: kohanimenõukogu liikmed Katrin Alliksaar, Lui Hubel, Jüri Jagomägi, Aule Kikas, Peeter Päll, Evar Saar, Uudo Timm, Ilmar Tomusk, Väino Tõemets, Olev Veskimäe.
Puudusid: kohanimenõukogu liikmed Raivo Aunap, Ants Kraut, Jaak Maandi, Valdek Pall, Sirje Tobreluts.
Kutsutud: Uile Kärk-Remes (Rootsi vähemusrahvuste kultuurinõukogu Eestis), Mall Kivisalu (Maa-amet), Aime Renser (Maa-amet) (registreerimisleht lisatud protokollile).

Päevakord:

  1. Ajalooliste rootsipäraste põhi- või rööpnimede kasutamine põlise rootsi asustusega aladel
  2. Ajaloolistest kihelkondade nimedest ja piiridest
  3. Kohanimeregistri arengukava tutvustamine; riigi kohanimeregistri põhimääruse muutmise eelnõu tutvustamine; kohanimeregistri arendustööd 2008. aastal
  4. Kohanimed aadressiandmete süsteemis; juhendmaterjali tutvustamine
  5. Meresaarte nimede kinnitamine
  6. Järvede nimistu täiendamine
  7. Informatsioon

1. Ajalooliste rootsipäraste põhi- või rööpnimede kasutamine põlise rootsi asustusega aladel

Ettekandja: Uile Kärk-Remes - Rootsi vähemusrahvuste Kultuurinõukogu Eestis esindaja

Möödunud aasta lõpus pöördus kohanimenõukogu poole Rootsi vähemusrahvuste kultuurinõukogu Eestis sooviga saada täpsemat teavet ajalooliste rootsipäraste põhi- või rööpnimede kasutamise kohta põlise Rootsi asustusega aladel.

Toimus kohtumine, kus osalesid Peeter Päll. Jaak Maandi ja Aule Kikas. Kohtumisel tehti pr Uile Kärk-Remes`ile ettepanek osaleda kohanimenõukogu koosolekul ja rääkida Rootsi vähemusrahvuste Kultuurinõukogu tegevusest rootsipäraste nimede uurimisel.

Ettekandja andis ülevaate koostööst kohalike omavalitsustega rootsipäraste põhi- ja rööpnimede taastamisel, tunnustas koostööd Noarootsi ja Vormis vallaga. Ta rõhus vajadusele teha tööd süsteemselt. Järgmise sammuna on vaja täpsustada ja kooskõlastada nimevormid, et saaks rootsipäraste põhi- või rööpnimede ennistamise ettepanekud esitada kohalikele omavalitsustele. Samuti tutvustas ettekandja Rootsi vähemusrahvuste Kultuurinõukogu plaani välja anda tervikkaart

Otsustati: 1) võtta informatsioon teadmiseks ning teha rootsipäraste põhi- ja rööpnimede ennistamisele kaasaaitamises.

2. Ajaloolistest kihelkondade nimedest ja piiridest

Ettekandja: Peeter Päll, Evar Saar

Jaanuaris pöördus kohanimenõukogu poole Maanteeamet endisaegsete kihelkondade nimede ja piiride tähistamise küsimuses. Et ajalooliste kihelkondade tähistamine tervitatav ning temaatika huvipakkuv eelkõige kohanimedest lähtuvalt, siis sai tookord tehtud otsus teemat üheskoos arutada ja kujundada võimalusel edasised põhimõttelised tegevussuunad.

Heaks näiteks on Võru Instituut, kus Evar Saare juhtimisel on tehtud ära suur töö ajaloolise Võrumaa kihelkonnapiiride täpsustamisel. Välja on antud ka ajaloolise Võrumaa kaart täpsete kihelkonnapiiridega (2006). Saadud kogemus võiks olla abiks ka teiste kihelkonnapiiride täpsustamisel. Võrumaal on piirid kindlaks määratud

Evar Saar tutvustas tööde käiku kihelkonnapiiride tähistamisel, milleks sisend tuli „Eesti Vabariik 90“ korraldustoimkonnalt. Tänaseks on tähistatud Vana-Võrumaa ja Mulgimaa piir.

Peeter Päll: olemas on kihelkonnapiiride digitaalne kaardikiht, selle aluseks on praegune haldusjaotus. Ettepanek on võtta kokku asjatundjate töörühm (ajalooarhiiv, kirjandusmuuseum jt), eesmärgiga täpsustada kihelkondade piirid, piirikirjeldused.

Otsustati: Töötada välja avalikult kasutatav kihelkonnapiiride kaardikiht kaasates töösse ajaloolased, kartograafid.

3. Kohanimeregistri arengukava tutvustamine; riigi kohanimeregistri põhimääruse muutmise eelnõu tutvustamine; kohanimeregistri arendustööd 2008. aastal

Ettekandja: Aule Kikas

Ettekandja tutvustas tööprotsessi kohanimeregistri arengukava aastateks 2008- 2012 koostamisel ning kohanimeregistri põhimääruse eelnõu väljatöötamisel.

Otsustati: Kiita heaks Vabariigi Valitsuse 3. septembri 2004.a määruse nr 289 „Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus“ muutmise eelnõu (lisatud protokollile koos seletuskirjaga) ja „Kohanimeregistri arengukava aastateks 2008-2012“ esitatud kujul (lisatud protokollile).

4. Kohanimed aadressiandmete süsteemis; juhendmaterjali tutvustamine

Ettekandja: Mall Kivisalu, Peeter Päll

1. jaanuaril jõustus kohanimeregistri jaoks oluline õigusakt - Vabariigi Valitsuse 20. detsembri määrus nr 251 „Aadressiandmete süsteem“. Et aadressandmete süsteem saab kohanimed kohanimeregistrist, on see tekitanud kohanimemäärajates palju küsimusi ja erinevaid arusaamisi. Väga suures mahus on tõusnud kohanimeregistrisse andmete esitamine, samuti on laekunud palju küsimusi kohanimeseadusele mittevastavate nimede kooskõlla viimise kohta seadusega.

Otsustati: 1) Võtta informatsioon aadressandmete süsteemist teadmiseks (esitluse materjalid on lisatud protokollile);
2) Kiita heaks juhendmaterjal väikekohtade nimede määramise kohta (lisatud protokollile).

5. Meresaarte nimede kinnitamine

Ettekandja: Uudo Timm

Ettekandja andis ülevaate kohanimenõukogu meresaarte töörühma tegevusest ning tutvustas kinnitamiseks valminud meresaarte nimistut.

Otsustati: kinnitada meresaarte nimed esitatud kujul (lisatud protokollile).

6. Järvede nimistu täiendamine

Ettekandja: Uudo Timm, Evar Saar

Ettekandjad andsid ülevaate järvede nimistu täiendamise tööprotsessist.

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.

7. Informatsioon

7.1. Ülevaade kohanimeüritustest (Peeter Päll);
7.2. Eesti loodusteaduslikus kirjanduses esinevad saksakeelsed kohanimed (Uudo Timm)

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks

Väino Tõemets
kohanimenõukogu esimees