KOHANIMENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

.12.2006. nr 1-17-3/

Siseministeerium
Tallinn, Pikk 61

Toimumisaeg: 13. detsember 2006
Algus kell 14.00, lõpp kell 15.40

Juhatas: Väino Tõemets
Protokollis: Aule Kikas

Osalesid kohanimenõukogu liikmed Lui Hubel, Jüri Jagomägi, Aule Kikas, Jaak Maandi, Peeter Päll, Evar Saar, Uudo Timm, Väino Tõemets (registreerimisleht lisatud).

Kutsutuna osales Malle Hunt.

Päevakord:

 1. Kohanimeregistri tegevusest
  Ettekandja: Väino Tõemets
  Kaasettekandja: Lui Hubel
 2. Kadrina valla Vandu küla ja Saarde valla Kanaküla küla asustusjaotuse muutmine ja külanimede ennistamine
  Ettekandja: Aule Kikas
 3. Järvenimede loendis muudatuste tegemine
  Ettekandja: Evar Saar
 4. 2007. a tegevusplaan
  Ettekandja: Aule Kikas
 5. Informatsioon
 6. Kohapeal algatatud küsimused.

Otsustati: Päevakord kinnitada.

1. Kohanimeregistri tegevusest

Väino Tõemets andis ülevaate Siseministeeriumi ja AS Eesti Kaardikeskuse vahel on 30. juunil 2003. a sõlmitud lepingust riikliku kohanimeregistri pidamise ning 2006. a tööülesande täitmise kohta. Ettekandja andis ülevaate 28. novembril 2006. a (osalesid Peeter Päll ja Uudo Timm, Lui Hubel, Aule Kikas ja Väino Tõemets) ja 5. detsembril 2006. a (osalesid Lui Hubel, Rein Keller, Aule Kikas ja Väino Tõemets) toimunud koosolekutest, kus arutati eelkõige käesoleva aasta tegevust.

Käsitleti ka 2006. a juunis Eesti Kaardikeskuse, Maa-ameti ja SiM vahel kolmepoolset kokkulepet kohanimeregistri arendamiseks ja avaliku teenuse osutamiseks. Tänane seis: kohanimeregister on kättesaadav Maa-ameti kaardirakenduse kaudu, andmete ülekandmine toimub regulaarselt, arendamist vajab visualiseerimine.

Lui Hubel käsitles kohanimiregistri arendusega seotud küsimusi. Samuti tõi ta välja mitmeid probleeme seoses kohanimede kandmisega registrisse (vastuolud seadustes, nt teeseadus ja kohanimeseadus käsitlevad erinevalt kohanime määramist; kinnistunimed ei vasta paljudel juhtudel kohanimeseadusele).

Evar Saar tõstatas vajaduse filoloogiharidusega inimese rakendamiseks kohanimeregistri juures, tagamaks keeleline korrektsus kohanimede kandmisel registrisse. Toimus arutelu.

Otsustati:

1) Aule Kikasel korraldada 2007. a I kvartali jooksul kohanimede määramist käsitlevate õigusaktide analüüsimine ning vajadusel õigusaktide muudatuste ettevalmistamine ja/või asjaomastele ministeeriumidele selleks ettepanekute tegemine.

2) Vähemalt kaks korda aastas (märts, oktoober) kutsuda kokku laiendatud koosolek kohanimeregistri tööst ülevaate saamiseks ning tegevuse planeerimiseks.

3) Teha ettepanek AS Eesti Kaardikeskusele filoloogiharidusega inimese võimalikuks kaasamiseks kohanimeregistri töösse.

2. Kadrina valla Vandu küla ja Saarde valla Kanaküla küla asustusjaotuse muutmine ja külanimede ennistamine

Aule Kikas andis ülevaate Lääne-Viru maakonna Kadrina valla ja Pärnu maakonna Saarde valla asustusjaotuse muutmise taotluste kohta.

Kadrina valla asustusüksuse muutmise on algatanud Kadrina Vallavolikogu 26. aprilli 2006. a otsusega nr 58 "Asustusjaotuse muutmine". Taotlus on esitatud tuginedes vallaelanike pöördumisele.

Taotluse kohaselt on tegemist Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas asuva Vandu küla koosseisust ajaloolise Orutaguse küla ja Saukse küla eraldamisega ning Orutaguse ja Saukse küla nime ennistamisega. Asustusjaotuse muutmise eesmärgiks on asustusjaotuse ühitamine kohalike külade nimede kasutustavaga.

Saarde valla asustusüksuse muutmise on algatanud Saarde Vallavolikogu 18. oktoobri 2006. a otsusega nr 65 "Asustusjaotuse muutmise taotlemine". Taotlus on esitatud tuginedes vallaelanike pöördumisele.

Taotluse kohaselt on tegemist Pärnu maakonnas Saarde vallas asuva Kanaküla küla koosseisust ajaloolise Oissaare küla eraldamisega ning Oissaare küla nime ennistamisega. Asustusjaotuse muutmise eesmärgiks on asustusjaotuse ühitamine kohalike külade nimede kasutustavaga. Moodustatava Oissaare küla näol on tegemist ajaloolise külaga, mis 1970-ndatel liideti Kanaküla külaga

Otsustati:

1) Kohanimenõukogu toetab ja peab vajalikuks Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Orutaguse küla ja Saukse küla ning Pärnu maakonnas Saarde vallas Oissaare küla taastamist ning nime ennistamist.

3. Järvenimede loendis muudatuste tegemine

Evar Saar tegi ettepaneku kinnitada otsusega kahe järvenime muutmine kohanimenõukogu 15. novembri 2005. a otsusega kinnitatud nimistus.

Otsustati:

1) Kinnitada jaanuaris 2006. a tehtud välitöö põhjal Otepää vallas asuva Nahijärve, koodiga 210600, ametlikuks rööpnimeks Juksi järv, kuna see (Juksi talu nimest saadud nimi) on kohalike elanike jaoks ainus selle järve põhiline nimi.

2) Kinnitada Otepää vallas asuva paisjärve, koodiga 206363, ametlikuks nimeks Voki veskijärv senise nime Kasemetsa järv asemel. Paisjärv asub Voki veski tammi taga ja selle seostamine perekonnanimega Kasemets oli ekslik, Kasemetsaga seostuvad paigad asuvad teises kohas rohkem kui kilomeetri kaugusel.

3) Lisada nimed Nahijärv / Juksi järv ja Voki veskijärv parandustena Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse poolt välja antavasse järvede trükisesse.

4. 2007. a tegevusplaan

Aule Kikas tutvustas aastaks 2007 planeeritavat kohanimekorraldusega seotud tegevuskava. Olulisim on töö kohanimeregistri arendamisega ja kohanimeregistri vastutava töötleja ülesande täitmisega. Lisaks kohanimenõukogu koosolekute ettevalmistavale tegevusele ja kohanimemäärajate nõustamisele ning juba traditsiooniks kujunenud kohanimepäeva läbiviimisele on 2007. a plaanis korraldada seminarid (mere)saarte nimede läbitöötamiseks ja kinnitamiseks. Suurema ettevõtmisena on plaanis anda välja "Kohanimemääraja käsiraamat" ja Eesti kohanimekorraldust tutvustav ingliskeelne trükis ÜRO kohanimekorralduskonverentsil (New York, august 2007) esitlemiseks. Vastavalt ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) Balti jaotise koosolekul (12.–13. okt 2006) otsustatule on töö on Eesti aastatel 2007- 2012 Balti jaotise töö koordinaator.

5. Informatsioon

5.1. Muudatus "Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses" ja "Asustusüksuse nime, liigi ja lahkmejoonte määramise aluses ja korras"

Aule Kikas tutvustas muudatusi Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses ja asustusüksuse nime, liigi ja lahkmejoonte määramise aluses ja korras. Nimetatud õigusaktidega anti regionaalministrile pädevus kinnitada ja teha muudatusi asustusüksuste nimistus. Ette valmistatud on vastava nimistu kinnitamiseks regionaalministri määruse eelnõu.

5.2. 9.–13. oktoobril 2006. a Eestis toimunud ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise ja latinisatsioonisüsteemide töörühma koosolek

Peeter Päll andis ülevaate 9.–13. oktoobril 2006. a Eestis toimunud ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise ja latinisatsioonisüsteemide töörühma koosolekust, samuti tänas ta osavõtjaid.

6. Kohapeal algatatud küsimused

1) Otsustati järgmisele kohanimenõukogu koosolekule (märtsis) kutsuda planeeringutest rääkima Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna nõuniku Madis Kaldmäe.

2) Toimus arutelu kohanimenõukogu tegevusse võimalike huviliste ja ekspertide kaasamiseks.

Koosolek lõppes piduliku jõulueelse kohvilauaga.

Väino Tõemets
koosoleku juhataja

Aule Kikas
protokollija