Kohanimenõukogu

Istungi protokoll
Tallinn

05. märts 2002 nr 1/13

Algus kell 11.00; lõpp kell 12.30

Juhatas: Tiit Sepp
Protokollis: Elvi Sepp

Osavõtjad: 12 osalejat registreerimislehel, sh kutsutud külalised: Hille Kaselo, Kirsti Ruul
Puudusid: Veljo Ranniku, Maila Kuusik, Asmu Saar, Ants Kraut

Läbirääkimised päevakorra asjus.

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:

  1. Muutused kohanimenõukogu koosseisus ja organisatsioonis (T. Sepp)
  2. Kohanimeseaduse uue versiooni arutelu (esitavad: töörühma liikmed)
  3. Kohanimede kasutamise erandlikud näited
  4. ÜRO kohanimekorralduse konverentsiga seonduvad küsimused (P. Päll, E. Sepp).
  5. Käesoleva aasta tööplaanist (kõik KNN liikmed)

1.

Tiit Sepp: KNN liikmetele teadmiseks info, et käesoleva aasta veebruaris tehti (Vabariigi Valitsuse 19.veebruari 2002 korraldus nr 127-k lisatud) kohanimenõukogu koosseisus järgmised muudatused:

  1. Välja arvati endine minister Tarmo Loodus ning Teede- ja Sideministeeriumi esindaja Margit Markus (kes loobus suure töökoomuse tõttu).
  2. Uueks esimeheks nimetati Siseministeeriumi asekantsler Tiit Sepp ning uueks liikmeks Katrin Alliksaar (Teede- ja Sideministeeriumi juriidilise osakonna jurist).

Kuna praegune siseminister A. Seppik looobus Kohanimenõukogu esimehe ametist ning volitas sellele kohale senise aseesimehe, siis tuleb meil täna valida uus aseesimees.

Oleme selles küsimuses pidanud nö eelläbirääkimisi ning teen ettepaneku valida Kohanimenõukogu aseesimeheks Peeter Päll.

Otsustati: Valida Kohanimenõukogu aseesimeheks Peeter Päll.

2.

Elvi Sepp: Eelmisel KNN koosolekul möödunud aasta oktoobris rääkisime me veel kohanimeseaduse muutmisest ning arutasime ühelt poolt kiireloomulisi ja teiselt poolt põhimõttelisi seaduse muudatusettepanekuid. Käesoleva aasta jaanuaris toimus Paunkülas tõsine kohanimeseaduse teemaline ajurünnak, kus osalesid: P. Päll, K. Mõisja, A. Kraut, H. Kaselo, E. Saar, A. Vard, L. Hubel, T. Sepp, E. Sepp. Pärast seda oleme töörühma liikmetega jõudnud arusaamisele, et üksikute muudatustega piirduda ei saa, vaja on tervikuna uut kohanimeseadust. Selle kallal on töörühma liikmed teinud väga intensiivset koostööd e-posti teel.

Täna arutame seda eelnõu (lisatud), mille saatsin teile kõigile tutvumiseks e-postiga. Selles on eraldi paragrahvina välja toodud "mõisted" ning palju täpsemalt on reguleeritud kohanime määramise protseduur. Kohanimedele esitatavate nõuete peatükis põhimõttelisi muudatusi ei ole, on vaid redaktsioonilised. Oluliselt on täiendatud kohanimeregistriga seonduvaid sätteid. Ka nimevaidluste, järelevalve ja vastutuse osade regulatsioonid on valdavas osas uued.

Järgnes seaduseelnõu mitmete sätete sisulise tähenduse ja praktilise rakendatavuse arutelu, mille käigus avaldasid arvamust K. Mõisja, U. Veikat, P. Päll, J. Jagomägi, E. Sepp ja V. Pall. Eelnõu sisu osas põhimõttelisi muudatusi ei tehtud.

Otsustati:

3.

Tiit Sepp: Maa-amet on saatnud ametliku kirja (lisatud) Kohanimenõukogule palvega, et KNN arutaks ja annaks oma hinnangu 2002. a kalender-märkmiku kaardilisa kaartidel massiliselt esinevate vigaste kohanimede kasutamisele. Meie omakorda pöördusime (kiri lisatud) selgituse saamiseks AS Regio poole, kes on kalendrikaanel märgitu järgi selle väljaande üks © märgi omanikke.

Jüri Jagomägi: AS Regio ei ole nimetatud kalendrist ja vigaste kohanimedega kaardist teadlik.

Elvi Sepp: AS Regio kirjavastuses väidetakse, et eeldatavasti on tegemist mitmed aastad tagasi AS Regio poolt Geodatale müüdud kohanimeandmetega, mida on modifitseeritud vastavalt firma Ajasto Kalenderit instruktsioonidele. Seejuures Regiolt saadud andmebaasis on kohanimed õiged.

Kiira Mõisja: Ikkagi on rikutud autoriõigust ning see ei tunnista riigipiire. Selline teguviis kahjustab firma mainet ning selle võib kaevata kohtusse.

Jüri Jagomägi: Sellest juhtumist ei maksaks teha suurt probleemi, sest vigu esineb ka mitmel pool tekstides. Pealegi on tegemist Soome firmaga ning seetõttu on asjaajamine riikidevahelise suhtlemise probleem.

Kiira Mõisja: Firmade koostöölepingud peaksid olema põhjalikumad. Näiteks, lepingusse kirjutada, et andmebaasi ei tohi muuta; tuletist ei tohi kasutada nii, et see kahjustab autori mainet.

Peeter Päll: Antud juhul on KNN huvi suhelda Regio kui ühe väljaandjaga ning selgitada, kuidas selline asi sai juhtuda.

Elvi Sepp: Me saame ka konkreetselt kedagi karistada, juhtida sellisele väärnähtusele tähelepanu ja seda taunida. See juhtum näitab ilmekalt, et uues kohanimeseaduse eelnõus on vaja senisest enam tähelepanu pöörata järelevalvele ja vastutusele.

Tiit Sepp: Meil on täna arutusel veel üks kohanimekasutuse nö erijuhtum. Ehk Jüri Jagomägi Regio esindajana kommenteerib ajakirjanduses ilmunud uudist.

Jüri Jagomägi: Jah, AS Regio teede atlase kaardile on kantud Tooraboora mäed (Elva lähistel, enne Tartu maratoni lõpusirget). Nii soovitasid mõned rajategijad ja mitmed suusatajad.

Peeter Päll: See on mitteametlik kohanimi, mille kasutamisel puuduvad täpsed reeglid. See on rohkem hea tooni küsimus, millal me loeme ühe või teise nime kasutuses juurdunuks. Ja see, kas raha eest võib mida tahes kaardile kanda, on eetika küsimus. Piire on raske tõmmata. Kommertssurve kohanimedele on igatahes olemas.

Elvi Sepp: Ajalugu ei mõõdeta mõne kuuga, seega ei saa jutt olla kasutuses juurdunud nimest. Võimalik, et kohalik rahvas kasutab mingit muud nime. Aivo Vard, kes on sealtkandist pärit, nimetab sealsete kohanimedena Vitipalu ja Lagujat.

Tiit Sepp: Minu hinnangul seostuvad Tora Bora mäed kurjategijate ja traagiliste sündmustega. Siin pole tegemist naljaga ning selline nimi ei sobi Eesti kaardile.

Peeter Päll: See näitab, et kaarditegija vastutus on täpselt määratlemata ja see juhtum jääb kaarditootjate südametunnistusele.

Valdek Pall: Tuleb teha vahet, mis on seadusega vastuolus ja mis on lihtsalt reguleerimata ehk mida peaksid reguleerima traditsioonid ja käitumisnormid. Meil need ei toimi.

Jüri Jagomägi: Tooraboora ei ole kohanimi, vaid on seletav tekst (teise šriftiga). Võimalik, et see on läinud üle lubatud maitse piiri.

Urmas Veikat: Kas see oli siis jõhker nali?

Jüri Jagomägi: Võib ka nii öelda, soovisime näha, mis juhtub.

4.

Peeter Päll: Käesoleva aasta 26. augustist 5. septembrini toimub Berliinis kaks ÜRO kohanimekorralduse üritust: ÜRO 8. kohanimekonverents ning ÜRO kohanimeekspertide 21. istung. Välisministeeriumi vahendusel tuleb ÜRO-le esitada üritusest osavõtvate Eesti riigi esindajate nimed.

Elvi Sepp: Eesti riigi aruande koostamiseks vajame infot kaarditootmise, andmebaaside jmt kohanimealase tegevuse kohta. Kõik, kellel on sellekohaseid saavutusi, palun need saata minule või Peetrile.

25.-26. aprillil toimub Riias Balti jaotise aastakoosolek.

Arutelu tulemusena otsustati: teatada Välisministeeriumile, et Berliini sõidab Eesti esindus järgmises koosseisus: Peeter Päll, Kiira Mõisja, Malle Hunt, Elvi Sepp.

5.

Elvi Sepp: Tänavu on põhitähelepanu keskendunud muidugi uue seaduse eelnõule ja selle rakendusaktidele. Neist üks osa vajab põhjalikku ümbertöötamist (kohanimeregistri põhimäärus, kohanimenõukogu põhimäärus), teine osa on täiesti uued rakendusaktid.

Sellest, kuidas edeneb seaduseelnõu menetlemine, oleneb ka see, mida ja kui palju saab edasi teha kohanimeregistriga.

Otsustati: 2002. aastal keskenduda uue kohanimeseaduse ja selle rakendusaktidega tegelemisele.

Tiit Sepp
Koosoleku juhataja

Elvi Sepp
Protokollija