Kohanimenõukogu

Istungi protokoll
Tallinn

9. veebruar 2001 nr 1/11

Algus kell 10.00; lõpp kell 12.30

Juhatas: Elvi Sepp
Protokollis: Tarmo Pikner, Elvi Sepp

Osavõtjad: 14 osalejat registreerimislehel; puudusid: T. Loodus, T. Sepp, T. Kulu, M. Kuusik, M. Markus, V. Pall.

Läbirääkimised päevakorra asjus.

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:

 1. Kohanimeregistri hetkeseis: tänavused tegevused, tõusetunud probleemid + Interneti-põhise registriteenuse tutvustus (A. Vard, L. Hubel; J. Vene)
 2. Veeteede Ameti pöördumine Eesti merekaartidel ja trükistes kasutatavate kohanimede asjus (Enn Sepp)
 3. Katastriüksuste nimede määramine ja kohanimeseaduse rakendamine (K. Mõisja, U. Männamaa)
 4. Pühendusnime määramisest (E. Sepp) Pärnus: Vana-Pargi tänav nimetada ümber president K.Pätsi nimeliseks puiesteeks
 5. Haldusreformi käigus moodustatavate valdade nimede valiku soovitused (E. Sepp, P. Päll)
 6. Töögruppide rakendamise probleemid (meie kõik)

1.

Aivo Vard ja Lui Hubel andsid ülevaate kohanimeregitri (KNR) asutamise senistest töödest ja finantseerimisest. AS Comptuur tegi 2000. aastal kohanimeregistri strateegilise analüüsi (aruanne olemas). Kõiki selle aasta tegevusi on kirjeldatud aruandes "Kohanimeregistri asutamis- ja arendustööd aastal 2000".

KNR koostamisel on üles kerkinud järgmised probleemid:

Juhan Vene esitas ülevaate KNR koostamise rahastamisest. 2001. a. lõpuks peaks olema teostatud järgnevad tööd:

Kohanimeregister peaks hakkama sel aastal reaalselt toimima.

Elvi Sepp: Ennekõike tuleb otsustada, kui palju annab Siseministeerium registritöödeks raha ning seejärel, millised on 2001. a. tegevuse prioriteedid.

Aivo Vard ja Lui Hubel: olemasoleva kohanimede andmebaasi Interneti-põhise kasutamise tutvustamine.

2.

Enn Sepp: Veeteede Ametil on probleemid just 1:25000 ja 1:50000 mõõtkavaliste kaartidega, kus objektide nimed tulevad rohkem esile (maatükkidele vaja kohanime). Meie jaoks on küsimus selles, millist nime pidada õigeks, kes teeb võimalikele nimevariantidele ekspertiisi?

Uute kaartide tegemisel võetakse aluseks vanad (sh Vene) merekaardid, aga nendel on sageli samade objektide nimed erinevad.

Peeter Päll: Õige oleks lähtuda nime kohalikust kasutusest, s t eelistada tuleks kohalike omavalitsuste spetsialistide poolt õigeks peetavaid nimesid. Samas tuleks arvestada seda, kes on arvaja.

Elvi Sepp: Meil on moodustatud loodusnimede töörühm ning meenutuseks loetlen, keda me oleme sinna värvanud: K. Mõisja, P. Päll, A. Saar, L. Hubel, V. Pall. Jõudu- ja võimalust mööda võiksid kaasa lüüa ka Veljo Ranniku ja Jüri Jagomägi kui väga head asjatundjad.

Enn Sepp: Vajadusel võiks kohanimenõukogu ekspertiiside tegemiseks küsida finantstoetust Veeteede Ametilt.

Otsustati:

 1. moodustada töörühm (KNN liikmed + Enn Sepp), kes hakkab lahendama Veeteede Ameti problemaatikat;
 2. töörühma seisukohad esitatud nimevariantide suhtes tehakse Veeteede Ametile teatavaks kirja teel.

3.

Urmas Männamaa: Probleem on selles, kuidas panna kohalikud omavalitsused täitma mitmeid kohanimeseaduse sätteid, näiteks: kohanimedes ei tohi olla numbreid (aga pannakse katastriüksus nr 1, nr 2 jne). Maakataster ei saa kontrollida seaduse täitmist. Umbes 60 % maareformist on tänaseks tehtud.

Arutluse käigus selgitati, et mitme küla piiril asuvale katastriüksusele, tuleb panna juurde vastavate külade nimed. Valla piiride muudatused fikseeritakse ametlikult Maa-ametis.

Otsustati:

 1. omavalitsusi peaks oluliselt rohkem harima, neile oleks vaja seletada kohanimeseaduse rakendamist konkreetsete näidete varal;
 2. tuleks koostada kohanimeteemaline 1-2 leheküljeline juhendmaterjal ning panna see välja nii KNN kui ka Maa-ameti ja Geodeetide Ühingu kodulehekülgedele kõigile tutvumiseks;
 3. tuleks moodustada töörühm, mis hakkab tegelema katastriüksuste jm Maa-ameti problemaatikaga.

4.

Elvi Sepp: Pärnus tahetakse muuta Vanapargi tänav president K. Pätsi puiesteeks. Algatus pärineb Mark Soosaarelt. See tänav, mida nüüd soovitakse ümber nimetada, kannab Vanapargi nime aastast 1991, mil nõukogudeaegse Revolutsiooni tänava nimi muudeti.

Oma toetusavalduse Pärnu Linnavalitsusele on esitanud Pärnu Kuninga tänava põhikooli direktor, kes toob oma seisukoha põhjenduseks asjaolu, et "just seda tänavat mööda tõi koolitee aastatel 1886-1890 noort Konstantin Pätsi Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi juurde".

Ants Kraut: Muinsuskaitseinspektsiooni Pärnumaa inspektorilt olen saanud täiendavat infot Pärnu linna tänavanimede komisjoni tegevuse ja töö põhimõtete kohta (e-postikiri lisatud).

Otsustati juhtida Pärnu linnapeale saadetavas kirjas tähelepanu järgmistele põhimõtetele:

 1. Eesti kohanimekorralduses ei tuleks liialdada pühendusnimedega nagu see oli tavaks nõukogude perioodil;
 2. tulenevalt kohanimeseadusest peab pühendusnimi sisaldama isiku eesnime täielikult väljakirjutatuna ja perekonnanime, kuid isiku ametialase tiitli (president, kirjanik vmt) kasutamine kohanimes on lubamatu.

5.

Elvi Sepp: Oleme kohalike omavalitsuste haldusterritoriaalse korralduse muutmise tagajärjel tõusetuvat vallanimede probleemi korra KNN-s juba puudutanud. Vallanimede valiku soovituste projekt on meil olemas. Nüüd on ülim aeg see edastada omavalitsustele juhindumiseks.

Arvata võib, et paljudes kohtades tekib nimevalikuga probleeme, sest näiteks kahe valla ühinemisel ei suudeta nime suhtes kokku leppida.

Veljo Ranniku: Sellisel juhul, st lahkarvamuste korral peaks eelistama vana kihelkonnanime.

Otsustati: saata vallanimede valiku soovitused maavanemate kaudu omavalitsustele teadmiseks ja juhindumiseks.

6.

Elvi Sepp: Töögruppide moodustamise juurde tuleme juba teist korda, sest need on meil lõplikult formeerimata ja ka tööle rakendamata.

Otsustati rakendada alljärgnevad töögrupid:

7.

Elvi Sepp: Olustvere vallast on saabunud Olustvere Maanaiste Seltsi juhatuse nimel järelepärimine: küsitakse asustusjaotuse muutmise kohta ning probleem on selles, et osa Olustvere alevikust soovib eralduda omaette külaks. Nii loodetakse paremini kaitsta oma inimeste huve ning võtta osa külaliikumise tööst.

Palutakse abi nime valikul: kas Jaama või Jaamaküla (mis on mujalgi esinev nimi) või hoopiski Säru või Särru küla (Olustvere jaama vanim talukoht). Kumb nimi oleks õigem?

Otsustati: tuleb uurida, kumb pakutavatest nimedest on ajalooliselt õige.

Peeter Päll: 2001. a. juunis ilmub järjekordne UNGEGN-i infoleht, kuhu Eesti kohta oodatakse kirjutist.

Otsustati: saata infolehte Eesti poolt väike artikkel

Koosoleku juhataja
Elvi Sepp

Protokollija
Tarmo Pikner, Elvi Sepp